intTypePromotion=1

Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
180
lượt xem
28
download

Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 VÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2-3-1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n íc cña Bé, c¬ quan ngang Bé. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28-10-1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø Ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ Thèng kª ® îc c«ng bè theo LÖnh sè 06- LCT/H§N N ngµy 20-5-1988 cña Héi ®ång Nhµ níc vµ §iÒu lÖ tæ chøc KÕ to¸n Nhµ níc ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 25-H§BT ngµy 18-3-1989 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). - C¨n cø vµo ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ (t¹i c«ng v¨n sè 5762- KTTH ngµy 11-10-1995 cña V¨n phßng ChÝnh phñ). §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, t¨ng c - êng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp. quyÕt ®Þnh § iÒu 1. Nay ban hµnh hÖ thèng ChÕ ®é KÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi lÜnh vùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. HÖ thèng ChÕ ®é KÕ to¸n doanh nghiÖp gåm: 1- HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n vµ gi¶i thÝch néi dung, kÕt cÊu ph¬ng ph¸p ghi chÐp c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. 2- HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ néi dung, ph ¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 3- ChÕ ®é sæ kÕ to¸n. 4- ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n doanh nghiÖp. §iÒu 2. C¸c Tæng c«ng ty, c¨n cø vµo hÖ thèng ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, tiÕn hµnh nghiªn cøu, cô thÓ ho¸ vµ x©y dùng hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n, c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ néi dung, c¸ch vËn dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng, tõng thµnh phÇn kinh tÕ, sau khi cã sù tho¶ thuËn cña Bé Tµi chÝnh. Trong ph¹m vi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu x©y dùng danh môc c¸c tµi kho¶n, sæ, b¸o c¸o kÕ to¸n cÇn sö dông vµ lùa
 2. 2 chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. 3- HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy thi hµnh thèng nhÊt trong c¶ níc tõ ngµy 1-1-1996 vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n vÒ hÖ thèng tµi kho¶n, chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh, chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 212-TC/C§KT ngµy 15-12-1989, 224-TC/C§KT ngµy 18- 4-1990, 598-TC/C§KT ngµy 8-12-1990, 1205-TC/C§KT vµ 1206-TC/C§KT ngµy 14-12-1994 vµ Th«ng t sè 07-TC/C§KT ngµy 21-2-1994 cña Bé Tµi chÝnh. C¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh kho¸ sæ ë thêi ®iÓm cuèi ngµy 31-12- 1995 ®Ó tÝnh chuyÓn sè d tµi kho¶n cò sang tµi kho¶n míi theo hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ h íng dÉn chung cña Bé Tµi chÝnh. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, triÓn khai chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ë c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn qu¶n lý. Vô trëng Vô chÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé, Tæng côc tr ëng Tæng côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/TC-C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Sè hiÖu TK Tªn tµi kho¶n Ghi chó CÊp CÊp 2 1 1 2 3 4 Lo¹i TK 1 Tµi s¶n Lu ®éng 111 TiÒn mÆt 1111 TiÒn ViÖt Nam 1112 Ngo¹i tÖ 1113 Vµng, kim khÝ quý, ®¸ quý 112 TiÒn göi ng©n hµng 1121 TiÒn ViÖt Nam 1122 Ngo¹i tÖ 1123 Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 113 TiÒn ®ang chuyÓn 1131 TiÒn ViÖt Nam 1132 Ngo¹i tÖ 121 §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 1211 Cæ phiÕu 1212 Tr¸i phiÕu 128 §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chi tiÕt theo ®èi t- îng 136 Ph¶i thu néi bé Chi dïng ë ®¬n vÞ cÊp trªn 1361 Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c 138 Ph¶i thu kh¸c 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 1388 Ph¶i thu kh¸c 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 141 T¹m øng Chi tiÕt theo ®èi t- îng 142 Chi phÝ tr¶ tríc 1421 Chi phÝ tr¶ tríc 1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn DN cã chu kú kinh doanh dµi 144 ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 151 Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu Chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý 153 C«ng cô, dông cô 1531 C«ng cô, dông cô
 4. 4 1532 Bao b× lu©n chuyÓn 1533 §å dïng cho thuª 154 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 155 Thµnh phÈm 156 Hµng ho¸ 1561 Gi¸ mua hµng ho¸ 1562 Chi phÝ thu mua hµng ho¸ 157 Hµng göi ®i b¸n 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 161 Chi sù nghiÖp 1611 Chi sù nghiÖp n¨m tríc 1612 Chi sù nghiÖp n¨m nay Lo¹i TK 2 Tµi s¶n cè ®Þnh 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 2111 §Êt 2112 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2113 M¸y mãc, thiÕt bÞ 2114 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2115 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2116 C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm 2118 Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 212 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 213 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 2131 QuyÒn sö dông ®Êt 2132 Chi phÝ thµnh lËp, chuÈn bÞ s¶n xuÊt 2133 B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ 2134 Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn 2135 Chi phÝ vÒ lîi thÕ th¬ng mai 2138 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 2141 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 2142 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª 2143 Hao mßn tµi s¶n cè dÞnh v« h×nh 221 §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 2211 Cæ phiÕu 2212 Tr¸i phiÕu 222 Gãp vèn liªn doanh 228 §Çu t dµi h¹n kh¸c 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n 241 X©y dùng c¬ b¶n dang dë 2411 Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh 2412 X©y dùng c¬ b¶n 2413 Söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh 244 Ký quü, ký cîc dµi h¹n Lo¹i TK 3 Nî ph¶i tr¶ 311 Vay ng¾n h¹n 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
 5. 5 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép nhµ níc 3331 ThuÕ doanh thu (ho¨c thuÕ VAT) 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3333 ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 3334 ThuÕ lîi tøc 3335 ThuÕ trªn vèn 3336 ThuÕ tµi nguyªn 3337 ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 336 Ph¶i tr¶ néi bé 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 3381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3384 B¶o hiÓm y tÕ 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 341 Vay dµi h¹n 342 Nî dµi h¹n 344 NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n Lo¹i TK 4 Nguån vèn chñ së h÷u 411 Nguån vèn kinh doanh 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 414 Quü ph¸t triÓn kinh doanh 415 Quü dù tr÷ 421 L·i cha ph©n phèi 4211 L·i n¨m tríc 4212 L·i n¨m nay 431 Quü khen thëng, phóc lîi 4311 Quü khen thëng 4312 Quü phóc lîi 441 Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 451 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn Dïng cho c¸c Tæng c«ng ty, tËp ®oµn, c¬ quan liªn hiÖp..... 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 4611 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 4612 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay Lo¹i TK 5 Doanh thu 511 Doanh thu b¸n hµng Chi tiÕp theo yªu cÇu qu¶n lý 5111 Doanh thu b¸n hµng ho¸ 5112 Doanh thu b¸n c¸c thµnh s¶n phÈm
 6. 6 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 512 Doanh thu b¸n hµng néi bé ChØ dïng ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn 5121 Doanh thu b¸n hµng ho¸ 5122 Doanh thu b¸n s¶n phÈm 5123 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 521 ChiÕt khÊu b¸n hµng 5211 ChiÕt khÊu hµng ho¸ 5212 ChiÕt khÊu thµnh phÈm 5213 ChiÕt khÊu dÞch vô 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 532 Gi¶m gi¸ hµng ho¸ Lo¹i TK 6 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 611 Mua hµng ¸p dông cho ph¬ng ph¸p kiÓm kª dÞnh kú 6111 Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu 6112 Mua hµng ho¸ 621 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng 6272 Chi phÝ vËt liÖu 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6274 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 631 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ¸p dông cho ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 632 Gi¸ vèn b¸n hµng 641 Chi phÝ b¸n hµng 6411 Chi phÝ nh©n viªn 6412 Chi phÝ vËt liÖu, bao b× 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 6414 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 6424 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 6426 Chi phÝ dù phßng 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Lo¹i TK 7 Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c
 7. 7 711 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi tiÕt theo ho¹t ®éng 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng Lo¹i TK 8 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 811 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi tiÕt theo ho¹t ®éng 821 Chi phÝ bÊt thêng Lo¹i TK 9 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Lo¹i TK 0: Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 001 Tµi s¶n thuª ngoµi 002 VËt t; hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng Chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý 003 Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi 004 Nî khã ®ßi ®· xö lý 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 008 H¹n møc kinh phÝ 0081 H¹n møc kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch Trung - ¬ng 0082 H¹n møc kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng 009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n
 8. 8 HÖ thèng b¸o c¸o Tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp (Ban hµng kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC-Q§-C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) PhÇn thø nhÊt Nh÷ng quy ®Þnh chung I- Môc ®Ých cña viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc lËp víi môc ®Ých sau: 1. Tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nh h×nh, tµi s¶n, c«ng nî, nguån vèn, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n. 2. Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú ho¹t ®éng ®· qua vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t¬ng lai. Th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hoÆc ®Çu t vµo doanh nghiÖp cña c¸c chñ doanh nghiÖp, chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp. II- Néi dung cña hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B 01 - DN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B 02 - DN - Lu chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè B 03 - DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B 09 - DN Ngoµi ra, ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, yªu cÇu chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, c¸c ngµnh, c¸c Tæng c«ng ty, c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp, c¸c c«ng ty liªn doanh.... cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chi tiÕt kh¸c. 2. Néi dung, ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n, h×nh thøc tr×nh bµy c¸c chØ tiªu trong tõng b¸o c¸o quy ®Þnh trong chÕ ®é nµy ® îc ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ¸p dông, nÕu thÊy cÇn thiÕt, th× cã thÓ bæ sung, söa ®æi hoÆc chi tiÕt c¸c chØ tiªu cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhng ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.
 9. 9
 10. 10 III- Tr¸ch nhiÖm, thêi h¹n lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh 1. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp (kh«ng n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp kh¸c), cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®Òu ph¶i lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i chÕ ®é nµy. Riªng b¸o c¸o l - u chuyÓn tiÒn tÖ, t¹m thêi cha quy ®Þnh lµ b¸o c¸o b¾t buéc ph¶i lËp vµ göi, nhng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp lËp vµ sö dông b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. 2. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp vµ göi vµo cuèi mçi quý (cuèi th¸ng thø 3, thø 6, thø 9, thø 12 kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n) ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh quý ®ã vµ vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh niªn ®é kÕ to¸n ®ã. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh h»ng th¸ng ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, kinh doanh. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh quý ®îc göi chËm nhÊt lµ sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý vµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ® îc göi chËm nhÊt lµ sau 30 ngµy kÓ tõ sau ngµy kÕt thôc niªn ®é kÕ to¸n. 4. N¬i nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh: N¬i nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc quy ®Þnh nh sau: C¸c lo¹i doanh nghiÖp N¬i nhËn b¸o c¸o Tµi ThuÕ Thèng kª Bé KH vµ chÝnh (2) §T (1) 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc x x x 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t x x x níc ngoµi 3. C¸c lo¹i doanh nghiÖp kh¸c x x (1) Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp tØnh, thµnh phè. (2) Côc thèng kª tØnh, thµnh phè. Trong trêng hîp cã c¸c v¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh vÒ lËp vµ nép b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c víi quy ®Þnh trong hÖ thèng nµy, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý cao h¬n. PhÇn thø 2 HÖ thèng biÓu mÉu b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu B 01 - DN: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu B 02 - DN: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu B 03 - DN: Lu chuyÓn tiÒn tÖ MÉu B 09 - DN: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh.
 11. 11 MÉu B01-DN §¬n vÞ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy........ th¸ng......... n¨m 199..... §¬n vÞ tÝnh......... Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu Sè cuèi n¨m kú 1 2 3 4 A. Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n 100 I. TiÒn 110 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 111 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 1. §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2. §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 128 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n (*) 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 3. Ph¶i thu néi bé 133 - Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 134 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 135 4. C¸c kho¶n thu kh¸c 138 5. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 139 IV. Hµng tån kho 140 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 141 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142 3. C«ng cô, dông cô trong kho 143 4. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 144 5. Thµnh phÈm tån kho 145 6. Hµng ho¸ tån kho 146 7. Hµng göi ®i b¸n 147 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149 V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 150 1. T¹m øng 151 2. Chi phÝ tr¶ tríc 152 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 155 VI. Chi sù nghiÖp 160 1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162
 12. 12 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n 200 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 - Nguyªn gi¸ 212 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 213 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 - Nguyªn gi¸ 215 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 216 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 - Nguyªn gi¸ 218 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 219 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 220 1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221 2. Gãp vèn liªn doanh 222 3. C¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n (*) 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký cîc dµi h¹n 240 Tæng céng tµi s¶n 250 Nguån vèn A- Nî ph¶i tr¶ 300 I. Nî ng¾n h¹n 310 1. Vay ng¾n h¹n 311 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 313 4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 314 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 315 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ bé ®éi 317 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 II. Nî dµi h¹n 320 1. Vay dµi h¹n 321 2. Nî dµi h¹n 322 III. Nî kh¸c 330 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 333 B- Nguån vèn chñ së h÷u 400 I. Nguån vèn - quü 410 1. Nguån vèn kinh doanh 411 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 413 4. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 414 5. Quü dù tr÷ 415 6. L·i cha ph©n phèi 416 7. Quü khen thëng, phóc lîi 417 8. Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 418 III. Nguån kinh phÝ 420 1. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 421
 13. 13 2. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 422 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 423 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 424 Tæng céng nguån vèn 430 Ghi chó: Sè liÖu c¸c chØ tiªu cã dÊu (*) ®îc ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n ( ). C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i 7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã LËp ngµy .../.../... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 14. 14 MÉu sè B02-DN §¬n vÞ: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý... n¨m...... PhÇn I - L·i, lç §¬n vÞ tÝnh:.......... ChØ tiªu M· sè Quý tr- Quý LK tõ íc nµy ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 - Tæng doanh thu 01 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 - C¸c kho¶n gi¶m trõ (04 + 05 + 06 + 07) 03 + ChiÕt khÊu 04 + Gi¶m gi¸ 05 + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ doanh thu, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn (01- 03) 10 2. Gi¸ vèn b¸n hµng 11 3. Lîi tøc gép (10 - 11) 20 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 6. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 (20 - (21 + 22)) - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 7. Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh (31- 32) 40 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 - Chi phÝ bÊt thêng 42 8. Lîi tøc bÊt thêng (41 - 42) 50 9. Tæng lîi tøc tríc thuÕ (30 + 40 +50) 60 10. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 70 11. Lîi tøc sau thuÕ (60 - 70) 80
 15. 15 PhÇn II - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc §¬n vÞ tÝnh:....... ChØ tiªu Sè cßn Sè ph¶i Sè ®· nép Sè cßn ph¶i ph¶i nép nép kú trong kú nép ®Õn kú tríc nµy nµy cuèi kú nµy I - ThuÕ 1. ThuÕ doanh thu (hoÆc V.A.T) 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 4. ThuÕ lîi tøc 5. Thu trªn vèn 6. ThuÕ tµi nguyªn 7. ThuÕ nhµ ®Êt 8. TiÒn thuª ®Êt 9. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c II- B¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn 1. B¶o hiÓm x· héi... 2. B¶o hiÓm y tÕ 3. Kinh phÝ c«ng ®oµn III. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 1. C¸c kho¶n phô thu 2. C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ 3. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Tæng céng Tæng sè thuÕ cßn ph¶i nép n¨m tríc chuyÓn sang kú nµy: Trong ®ã: ThuÕ lîi tøc: LËp biÓu ngµy... th¸ng... n¨m... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 MÉu sè B03-DN §¬n vÞ Lu chuyÓn tiÒn tÖ (theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) Quý… n¨m… §¬n vÞ tÝnh:… ChØ tiªu M· sè Kú Kú tríc nµy 1 2 3 4 I- Lu ®éng chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng 01 s¶n xuÊt, kinh doanh 1. TiÒn thu b¸n hµng 2. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu 02 3. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c 03 4. TiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n 04 5. TiÒn ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn 05 6. TiÒn ®· nép thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c cho Nhµ níc 06 7. TiÒn ®· tr¶ cho c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh¸c 07 8. TiÒn ®· tr¶ cho c¸c kho¶n kh¸c 08 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 20 kinh doanh II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 21 2. TiÒn thu tõ l·i c¸c kho¶n ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c 22 3. TiÒn thu do b¸n tµi s¶n cè ®Þnh 23 4. TiÒn ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 24 5. TiÒn mua tµi s¶n cè ®Þnh 25 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30 III- Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 1. TiÒn thu do ®i vay 2. TiÒn thu do c¸c chñ së h÷u gãp vèn 32 3. TiÒn thu tõ l·i tiÒn göi 33 4. TiÒn ®· tr¶ nî vay 34 5. TiÒn ®· hoµn vèn cho c¸c chñ së h÷u 35 6. TiÒn l·i ®· tr¶ cho c¸c nhµ ®Çu t vµo doanh nghiÖp 36 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 TiÒn tån ®Çu kú 60 TiÒn tån cuèi kú 70 LËp biÓu ngµy... th¸ng... n¨m... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 17. 17 MÉu sè B03-DN §¬n vÞ… Lu chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) Quý… n¨m… §¬n vÞ tÝnh… ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc 1 2 3 4 I- Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng 01 s¶n xuÊt, kinh doanh Lîi tøc tríc thuÕ: §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n: 02 - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - C¸c kho¶n dù phßng 03 - L·i, lç do b¸n tµi s¶n cè ®Þnh 04 - L·i, lç do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ chuyÓn ®æi tiÒn tÖ 05 - L·i do ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 06 - Thu l·i tiÒn göi 07 Lîi tøc kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn lu ®éng 10 - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 11 - T¨ng, gi¶m hµng tån kho 12 - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 13 - TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c 14 - TiÒn chi cho c¸c kho¶n kh¸c 15 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 20 kinh doanh II- Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t TiÒn thu håi c¸c kho¶n ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c 21 TiÒn thu tõ l·i c¸c kho¶n ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c 22 TiÒn thu do b¸n tµi s¶n cè ®Þnh 23 TiÒn ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 24 TiÒn mua tµi s¶n cè ®Þnh 25 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30 III- Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh TiÒn thu do ®i vay 31 TiÒn thu do c¸c chñ së h÷u gãp vèn 32 TiÒn thu tõ l·i tiÒn göi 33 TiÒn ®· tr¶ nî vay 34 TiÒn ®· hoµn vèn cho c¸c chñ së h÷u 35 TiÒn l·i ®· tr¶ cho c¸c nhµ ®Çu t vµo doanh nghiÖp 36 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 TiÒn tån ®Çu kú 60 TiÒn tån cuèi kú 70 LËp biÓu ngµy... th¸ng... n¨m... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 18. 18 MÉu sè B09-DN §¬n vÞ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Quý… n¨m…. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1.1- H×nh thøc së h÷u vèn: 1.2- H×nh thøc ho¹t ®éng: 1.3- LÜnh vùc kinh doanh: 1.4- Tæng sè c«ng nh©n viªn: Trong ®ã: Nh©n viªn qu¶n lý: 1.5 - Nh÷ng ¶nh hëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o: 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp 2.1- Niªn ®é kÕ to¸n (b¾t ®Çu… kÕt thóc…) 2.2- §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c, ph- ¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c. 2.3- H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: 2.4- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n: - Ph¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ c¸c trêng hîp khÊu hao ®Æc biÖt. 2.5- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho (kª khai thêng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú) 2.6- Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng. 3. Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 3.1. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè: YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu - - 2. Chi phÝ nh©n c«ng
 19. 19 - - 3. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Tæng céng 3.2. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh: Theo tõng nhãm tµi s¶n cè ®Þnh, mçi lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh (tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh; tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh; tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh) tr×nh bµy trªn mét biÓu riªng: §¬n vÞ tÝnh:… Nhãm §Êt Nhµ cöa, … Tæng TSC§ vËt kiÕn céng tróc ChØ tiªu I- Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 1. Sè d ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú Trong ®ã: - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 3. Sè gi¶m trong kú Trong ®ã: - Thanh lý - Nhîng b¸n 4. Sè cuèi kú Trong ®ã: - Cha sö dông - §· khÊu hao hÕt - Chê thanh lý II- Gi¸ trÞ ®· hao mßn 1. §Çu kú 2. T¨ng trong kú 3. Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú III- Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2. Cuèi kú Lý do t¨ng, gi¶m: 3.3. T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú nµy Kú tríc 1. Tæng quü l¬ng
 20. 20 2. TiÒn thëng 3. Tæng thu nhËp 4. TiÒn l¬ng b×nh qu©n 5. Thu nhËp b×nh qu©n Lý do t¨ng, gi¶m: 3.4. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn chñ së h÷u: ChØ tiªu Sè ®Çu T¨ng trong Gi¶m trong kú Sè cuèi kú kú kú I- Nguån vèn kinh doanh 1. Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp 2. Tù bæ sung 3. Vèn liªn doanh 4. Vèn cæ phÇn II- C¸c quü 1. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 2. Quü dù tr÷ 3. Quü khen thëng 4. Quü phóc lîi III- Nguån vèn ®Çu t XDCB 1. Ng©n s¸ch cÊp 2. Nguån kh¸c Tæng céng Lý do t¨ng, gi¶m: 3.5. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c: ChØ tiªu Sè ®Çu T¨ng Gi¶m Sè cuèi kú KÕt qu¶ kú trong kú trong kú ®Çu t I- §Çu t ng¾n h¹n: 1. §Çu t vµo liªn doanh 2. §Çu t vµo chøng kho¸n 3. §Çu t kh¸c II- §Çu t dµi h¹n: 1. §Çu t vµo liªn doanh 2. §Çu t vµo chøng kho¸n 3. §Çu t kh¸c Tæng céng Lý do t¨ng, gi¶m: 3.6. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶: ChØ tiªu Sè ®Çu kú Sè ph¸t sinh Sè cuèi kú Tæng sè tiÒn trong kú tranh chÊp, mÊt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2