intTypePromotion=1

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
176
lượt xem
13
download

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp sè 115/2004/q®­bcn  ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh  tiªu chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« Bé trëng Bé C«ng nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 5 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§­TTg ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t   triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2010, tÇm   nh×n ®Õn n¨m 2010; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 177/2004/Q§­TTg ngµy 05 th¸ng 10   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   Quy   ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam  ®Õn n¨m   2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020; §Ó  viÖc  ®Çu t  s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« theo  ®óng Quy   ho¹ch ph¸t triÓn vµ cã hiÖu qu¶; s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­ îng vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc, c«ng nghÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy b¶n "Quy   ®Þnh tiªu chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t«". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô  trëng, Côc trëng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé, Chñ tÞch  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  Trùc thuéc Trung  ¬ng  vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ  chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy  ®Þ nh  Tiªu chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 115/2004/Q§­BCN  ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông V¨n   b¶n   nµy   quy   ®Þnh   tiªu   chuÈn   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ,  ®îc thµnh lËp theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   ho¹t   ®éng   trong   lÜnh   vùc   s¶n   xuÊt, l¾p r¸p « t« con, « t« kh¸ch vµ  « t« t¶i, trõ  c¸c  doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi  ®∙  ®îc cÊp  giÊy phÐp ®Çu t tríc ngµy Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   v¨n   b¶n   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. ¤ t« con, « t« kh¸ch vµ  « t« t¶i lµ  « t«  ®îc quy  ®Þnh theo TCVN 7271:2003; TCVN 6211:2003. 2. L¾p r¸p « t« lµ qu¸ tr×nh l¾p r¸p tõ c¸c chi tiÕt,   côm   chi   tiÕt,   bé   phËn   vµ   tæng   thµnh   t¹o   ra   «   t«   hoµn   chØnh. 3.   L¾p   r¸p   tæng   thµnh   lµ   l¾p   r¸p   tõ   c¸c   chi   tiÕt  thµnh  c¸c  côm  chi  tiÕt  hoµn chØnh  nh:  ®éng c¬, hép sè,  khung,   vá,   buång   l¸i,   khoang   hµnh   kh¸ch,   thïng   chë  hµng... 4.   Khung   «   t«   lµ   hÖ   thèng   kÕt   cÊu   chÞu   lùc   ®Ó   l¾p  ®éng c¬, buång l¸i, thïng xe, buång hµnh kh¸ch, hÖ  thèng  l¸i, c¸c côm b¸nh xe, hÖ  thèng truyÒn lùc vµ  c¸c bé  phËn  kh¸c cña « t«. 5. Th©n « t« lµ toµn bé khung, vá vµ sµn « t« Ch¬ng II Tiªu chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t«
  3. 3 § i Ò u  3.  Tiªu chuÈn chung Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p «  t« ph¶i  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn sau ®©y:  1. Cã  b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi  ®îc thÈm  ®Þnh, phª  duyÖt theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng; c«ng suÊt l¾p r¸p (tÝnh cho mét ca s¶n   xuÊt)  b¶o   ®¶m  tèi  thiÓu   3.000  xe/n¨m   ®èi   víi   xe   kh¸ch,   5.000 xe/n¨m ®èi víi xe t¶i cã träng t¶i ®Õn 5 tÊn, 3.000  xe/n¨m ®èi víi xe lam cã träng t¶i tõ 5 ®Õn 10 tÊn, 1.000   xe/n¨m  ®èi víi xe t¶i cã  träng t¶i  ®Õn 10 tÊn vµ  10.000  xe/n¨m ®èi víi xe con. 2. Khu vùc s¶n xuÊt vµ  nhµ  xëng ph¶i cã   ®ñ  diÖn tÝch  mÆt b»ng ®Ó bè trÝ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, l¾p  r¸p, kiÓm tra; c¸c phßng thiÕt kÕ, c«ng nghÖ, thö  nghiÖm  kiÓm tra chÊt lîng, kho b¶o qu¶n chi tiÕt, khu vùc  ®iÒu  hµnh s¶n xuÊt,  c¸c c«ng tr×nh  xö  lý  chÊt th¶i,  b∙i tËp  kÕt xe,  ®êng ch¹y thö  vµ  c¸c c«ng tr×nh phô  kh¸c. Nhµ  x­ ëng ph¶i  ®îc x©y dùng  phï  hîp  víi  qui  ho¹ch  ph¸t triÓn  c«ng   nghiÖp   cña   ®Þa   ph¬ng,   trªn  khu   ®Êt  thuéc   quyÒn  sö  dông hîp ph¸p cña doanh nghiÖp hoÆc cã  hîp  ®ång thuª sö  dông ®Êt trong thêi gian tèi thiÓu 20 n¨m. 3. Tõng chñng lo¹i xe « t« do doanh nghiÖp s¶n xuÊt,  l¾p   r¸p   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   hå  s¬   thiÕt   kÕ,   ®îc   c¬  quan   cã  thÈm quyÒn thÈm  ®Þnh, phª duyÖt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh;  kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn vÒ  së  h÷u c«ng nghiÖp vµ  ph¶i cã  hîp  ®ång chuyÓn  giao c«ng  nghÖ  theo li x¨ng tõ  nhµ  s¶n  xuÊt gèc vÒ  mét trong  nh÷ng   ®èi tîng sau: mÉu thiÕt  kÕ  s¶n phÈm, nh∙n hiÖu hµng ho¸, bÝ  quyÕt c«ng nghÖ, th«ng   tin t liÖu, ®µo t¹o. 4.  Khu vùc  xëng s¶n  xuÊt,  l¾p r¸p,  bao  gåm c¶ hµn,  s¬n, kiÓm  tra  ph¶i   ®îc bè  trÝ  theo quy tr×nh  c«ng nghÖ  phï  hîp. C¸c s¬   ®å  quy tr×nh c«ng nghÖ  tæng thÓ  vµ  theo  tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, l¾p r¸p ph¶i ®îc bè trÝ ®óng n¬i  quy ®Þnh trong c¸c ph©n xëng ®Ó ngêi c«ng nh©n thùc hiÖn.  NÒn nhµ  xëng ph¶i  ®îc s¬n chèng tr¬n vµ  cã  v¹ch chØ giíi  ph©n biÖt lèi ®i an toµn vµ mÆt b»ng c«ng nghÖ. 5. Cã  ®ñ  trang thiÕt bÞ   ®¶m b¶o vÖ  sinh c«ng nghiÖp,   an toµn lao ®éng, gi¶m ®éc h¹i (tiÕng ån, nãng bøc, bôi),   phßng chèng ch¸y næ vµ  xö  lý  chÊt th¶i (r¾n, láng, khÝ)  theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh; b¶o  ®¶m c¶nh quan m«i  trêng v¨n minh c«ng nghiÖp. 6.   Cã  ®êng   thö   «   t«   riªng   biÖt   víi   chiÒu   dµi   tèi  thiÓu 500m, b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt ®Ó kiÓm tra ®îc chÊt  lîng cña xe l¾p r¸p tríc khi xuÊt xëng trªn c¸c lo¹i  ®Þa  h×nh b»ng ph¼ng, sái ®¸, gå ghÒ, ngËp n íc, dèc lªn xuèng,  cua, tr¬n ít.
  4. 4 § i Ò u  4.  D©y chuyÒn c«ng nghÖ l¾p r¸p 1. D©y chuyÒn l¾p r¸p khung, th©n xe ph¶i  ®îc trang  bÞ tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ chÝnh sau ®©y: a) C¸c m¸y hµn ®iÓm ®øng, hµn ®iÓm treo, hµn l¨n, hµn   Mig, hµn Tig, kÌm theo thiÕt bÞ hµn vµ ®å ®¸ chuyªn dïng; b) ThiÕt bÞ t¸n ®inh b»ng khÝ nÐn; c)   HÖ   thèng   pal¨ng   n©ng   h¹,   xe   vËn   chuyÓn   g¸   ®Èy   chuyªn dông theo d©y chuyÒn, hÖ  thèng ray dÉn híng dïng  cho xe g¸ ®Èy;  d) C¸c  ®å  g¸ hµn l¾p cho sên tr¸i, sên ph¶i, mui xe,  sµn xe, ®u«i xe vµ cho l¾p c¸c côm khung, vá ®èi víi « t«  con; c¸c  ®å  g¸ cho hµn l¾p c¸c dÇm ngang däc cña khung  ®èi víi « t« kh¸ch vµ « t« t¶i; ®) ThiÕt bÞ c¨ng t«n ®èi víi « t« kh¸ch; e)   §å  g¸   l¾p   thïng   chë   hµng   vµo   th©n   ®èi   víi   «  t«  t¶i; g) C¸c  ®å  g¸ chuyªn dông cho ghÐp m¶ng, côm vá  « t«  vµo khung;  h) C¸c trang thiÕt bÞ phô, söa ch÷a ®i kÌm. 2. D©y chuyÒn c«ng nghÖ l¾p r¸p tæng thµnh vµ l¾p r¸p   «  t« bao gåm: l¾p r¸p c¸c tæng thµnh, hÖ  thèng gÇm, cÇu  sau, cÇu tríc vµ   ®éng  c¬  vµo  khung,  c¸c côm  ®iÒu  khiÓn  chÝnh, trang thiÕt bÞ  néi thÊt bªn trong vµ  hÖ  thèng cöa  lªn xuèng, cöa c¹nh vµo th©n « t« ... Ngoµi   ra   d©y   chuyÒn   l¾p   r¸p   cßn   ®îc   trang   bÞ   c¸c  trang thiÕt bÞ  phô  trî  nh: hÖ  thèng cung cÊp khÝ  nÐn, xe  vËn   chuyÓn   chuyªn  dïng,   sóng   siÕt  bu   l«ng,   ®ai   èc  b»ng   khÝ   nÐn;   bµn   g¸   l¾p   côm   ®éng   c¬   vµo   khung   th©n;   ®å   g¸  chuyªn dïng l¾p hÖ  thèng gÇm (cã  thiÕt bÞ  n©ng  ®èi víi «  t« con vµ  xe t¶i nhÑ); cÇu hÇm  ®Ó  l¾p hÖ  thèng gÇm  ®èi  víi   «  t«   kh¸ch   vµ   «  t«   t¶i;   m¸y   l¾p   lèp;   m¸y   c©n   b»ng  ®éng chuyªn dïng v,v... 3. Sè  lîng, chñng lo¹i vµ   ®Æc tÝnh kü  thuËt cña c¸c  trang   thiÕt   bÞ,   dông   cô,   ®å   g¸   cho   d©y   chuyÒn   l¾p   r¸p  ph¶i phï  hîp víi chñng lo¹i s¶n phÈm vµ  quy m« s¶n lîng  ®∙  ®îc phª duyÖt trong B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cña Dù  ¸n. §i Ò u  5.  D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¬n 1. Tuú  theo yªu cÇu cña tõng chñng lo¹i xe l¸p r¸p,  doanh  nghiÖp   ph¶i  trang   bÞ   d©y   chuyÒn  s¬n  tù   ®éng  hoÆc   b¸n tù ®éng phï hîp, gåm c¸c c«ng ®o¹n chÝnh sau ®©y:
  5. 5 a) Lµm s¹ch b»ng níc ¸p lùc cao; b) TÈy dÇu mì vµ xö lý bÒ mÆt; c)  BÓ  röa axit,  lo¹i  bá  kho¸ng   chÊt vµ   bÓ   ®iÒu  hoµ  thÓ tÝch;  d) Phèt ph¸t ho¸;  ®) BÓ  s¬n nhóng  ®iÖn ly, buång s¬n (phun tÜnh  ®iÖn,   ¸p lùc), buång sÊy; e)  Phun nhùa  PVC  vµo c¸c  ph©n  c¸ch khe  hµn vµ   phun  keo nhùa vµo gÇm xe ®Ó chèng thÊm níc; g) S¬n trang trÝ, s¬n bãng líp ngoµi cïng vµ  phñ  s¸p  ®Ó b¶o vÖ níc s¬n 2. Yªu cÇu kü thuËt vÒ c«ng nghÖ s¬n: a) §èi víi « t« con (®Õn 9 chç ngåi): th©n xe ph¶i ®­ îc   s¬n   nhóng   ®iÖn   ly   (m¹   ®iÖn   s¬n)   líp   bªn   trong;   líp  ngoµi th©n xe cã thÓ ®îc s¬n phun tÜnh ®iÖn hoÆc s¬n phun  ¸p lùc. b) §èi víi « t« kh¸ch: khung vµ vá xe ®Õn 15 chç ngåi   ph¶i   ®îc   s¬n   nh  th©n  xe   con;  khung   vµ   vá  xe   tõ   16   chç  ngåi trë  lªn cã  thÓ   ®îc s¬n phun tÜnh  ®iÖn hoÆc s¬n phun  ¸p lùc trong 2 n¨m ®Çu s¶n xuÊt. Sau thêi gian nµy, doanh  nghiÖp ph¶i ¸p dông c«ng nghÖ s¬n phun tÜnh ®iÖn. c) §èi víi «  t« t¶i: khung xe c¸c lo¹i vµ  vá  xe t¶i   cã  träng t¶i  ®Õn 3,5 tÊn ph¶i  ®îc s¬n nh th©n xe con. Vá  xe   t¶i   cã   träng   t¶i   trªn   3,5   tÊn   cã   thÓ   s¬n   phun   tÜnh  ®iÖn hoÆc s¬n phun ¸p lùc trong 2 n¨m  ®Çu s¶n xuÊt. Sau  thêi   gian  nµy,   doanh   nghiÖp   ph¶i   ¸p   dông   c«ng  nghÖ   s¬n   phun tÜnh ®iÖn. Doanh nghiÖp ph¶i trang bÞ   ®Çy  ®ñ  c¸c thiÕt bÞ  kiÓm   tra c¸c chØ tiªu chÊt lîng líp s¬n nh:  ®é  dµy,  ®é  bãng,  ®é b¸m dÝnh bÒ mÆt. Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« hîp  t¸c,   liªn   kÕt   ®Çu   t  vµo   d©y   chuyÒn   c«ng   nghÖ   s¬n   tiªn  tiÕn, phôc vô l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm « t« xuÊt x ëng ®¹t yªu  cÇu kü thuËt nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   6.   D©y   chuyÒn   c«ng   nghÖ   kiÓm   tra   chÊt   lîng  l¾p r¸p. D©y chuyÒn l¾p r¸p «  t« ph¶i  ®îc trang bÞ  c¸c thiÕt  bÞ  kiÓm tra chuyªn  dïng theo tõng  c«ng   ®o¹n l¾p r¸p vµ  thiÕt  bÞ  kiÓm  tra  c¸c  chØ  tiªu  xuÊt xëng theo qui  ®Þnh  hiÖn   hµnh,   bao   gåm   c¶   chØ   tiªu   an   toµn   vµ   nång   ®é   khÝ  th¶i. ViÖc kiÓm tra c¸c chØ tiªu xuÊt x ëng ph¶i  ®îc thùc 
  6. 6 hiÖn cho 100% xe l¾p r¸p. KÕt qu¶ ®ã ph¶i ®îc xö lý vµ lu  gi÷ trªn hÖ thèng m¸y tÝnh. Tríc khi  xuÊt xëng,  s¶n phÈm  «  t«  l¾p r¸p  ph¶i  ®îc  ch¹y kiÓm tra trªn  ®êng thö  theo qui tr×nh thö  cña c¬  së  s¶n xuÊt ViÖc kiÓm tra vµ  hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ   ®o ph¶i  ®îc  thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. §i Ò u  7.  Thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt C¨n cø chØ  ®¹o cña Bé  C«ng nghiÖp vÒ  thùc hiÖn Ch ¬ng  tr×nh  vµ  c¸c gi¶i  ph¸p  ph¸t triÓn  s¶n  xuÊt  «t«  ®Õn n¨m  2010, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh  vµ  c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt «  t« theo  ®Ò  ¸n  ®∙  ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt phï hîp víi ChiÕn lîc  vµ  Quy ho¹ch ph¸t  triÓn  ngµnh  c«ng  nghiÖp  «  t«  ®Õn n¨m  2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª  duyÖt. §i Ò u  8.  Tæ chøc, qu¶n lý cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p «  t« cßn ph¶i  ®¸p øng  c¸c ®iÒu kiÖn sau:  1.   Cã   bé   phËn   nghiªn   cøu   thiÕt   kÕ,   c«ng   nghÖ,   kiÓm  tra chÊt lîng  s¶n  phÈm;   ®ñ  lùc lîng   ®Ó  tiÕp  thu  chuyÓn  giao c«ng nghÖ  tiªn tiÕn, nghiªn cøu c¶i tiÕn s¶n phÈm;   cã ®Çy ®ñ hå s¬ thiÕt kÕ, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn chÊt lîng  liªn quan ®Õn tõng chñng lo¹i s¶n phÈm; 2. Cã  chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, ch­ ¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn nguån lùc, hîp t¸c chuyªn  gia vµ ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt;  3.  Sau 24 th¸ng  tÝnh  tõ  ngµy  b¾t  ®Çu s¶n  xuÊt,  l¾p  r¸p « t«, doanh nghiÖp ph¶i  ®îc cÊp chøng chØ ¸p dông hÖ  thèng qu¶n lý chÊt lîng theo LSO 9001:2000 hoÆc mét trong  nh÷ng hÖ  thèng qu¶n lý  tiªn tiÕn kh¸c vµo s¶n xuÊt, kinh  doanh (TQM, QS 9000). ChËm nhÊt sau 36 th¸ng doanh nghiÖp   ph¶i ®îc cÊp chøng chØ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng  ISO 14001;  4. Doanh nghiÖp ph¶i cã m¹ng líi ®¹i lý b¸n hµng, b¶o  hµnh, b¶o dìng vµ dÞch vô sau b¸n hµng. Ch¬ng III Tæ CHøC THùC HIÖN
  7. 7 § i Ò u  9.  C¸c bíc thùc hiÖn 1. §èi víi c¸c dù  ¸n míi, chñ   ®Çu t   c¨n cø vµo quy  ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy  ®Ó  lËp hå  s¬  dù  ¸n  ®Çu t  tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt vµ  triÓn khai thùc hiÖn sau  khi ®îc phª duyÖt. 2.   Së   C«ng   nghiÖp   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung ¬ng chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c c¬  quan chøc n¨ng cña  tØnh,  thµnh  phè  tæ chøc thÈm  ®Þnh  hå  s¬, kiÓm  tra  thùc  tÕ, tr×nh  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh  xem xÐt, x¸c nhËn doanh  nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« theo quy ®Þnh  t¹i v¨n b¶n nµy tríc khi nhµ  m¸y chÝnh thøc  ®i vµo ho¹t  ®éng. 3. C¸c doanh nghiÖp  ®∙  ®îc c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn cho  phÐp  ®Çu t  s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« tríc ngµy v¨n b¶n nµy  cã   hiÖu   lùc   ph¶i   hoµn   tÊt   ®Çu   t  bæ   sung   tríc   ngµy   01  th¸ng 7 n¨m 2005, lËp hå  s¬  tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt, x¸c nhËn  ®ñ  tiªu  chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« theo Quy  ®Þnh  nµy. §i Ò u  10.  ChÕ ®é b¸o c¸o 1.   C¸c   doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¸o   c¸o   ®Þnh   kú  s¸u   th¸ng   vµ   c¶   n¨m   vÒ   kÕt   qu¶   ®Çu   t,   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   lªn   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng;   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vµ   sù   kiÓm  tra,   gi¸m   s¸t   cña   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   cã   liªn  quan   vÒ   c¸c   ho¹t   ®éng   xuÊt   ­   nhËp   khÈu,   s¶n   xuÊt,   l¾p  r¸p, kinh doanh « t«. 2.   C¸c   Së   C«ng   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæng   hîp   t×nh  h×nh ®Çu t, s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n   xuÊt, l¾p r¸p « t«  ®ãng trªn  ®Þa bµn, b¸o c¸o vÒ  Bé  C«ng   nghiÖp tríc ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m  ®Ó  theo dâi, qu¶n  lý vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u  11.  Tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh Giao Vô Khoa häc, c«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c   Vô  chøc n¨ng vµ  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan tæ chøc   kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2