Quyết định 115/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 115/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2004/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 115/2004/Q -BN Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 115/2004/Q -BN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2004 BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 29 Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. Danh m c thuôc b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 1.1.1. Thu c tr sâu: 160 ho t ch t v i 499 tên thương phNm, 1.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 125 ho t ch t v i 364 tên thương phNm, 1.1.3. Thu c tr c : 96 ho t ch t v i 266 tên thương phNm, 1.1.4. Thu c tr chu t: 12 ho t ch t v i 19 tên thương phNm, 1.1.5. Ch t i u hoà sinh trư ng cây tr ng: 22 ho t ch t v i 51 tên thương phNm. 1.1.6 Ch t d n d côn trùng: 01 ho t ch t v i 02 tên thương phNm. 1.1.7. Thu c tr c sên: 02 ho t ch t v i 11 tên thương phNm. 1.1.8 Ch t h tr (ch t th i): 03 ho t ch t v i 03 tên thương phNm. 1.2. Thu c tr m i: 06 ho t ch t v i 06 tên thương phNm. 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 04 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 1.4. Thu c kh trùng kho: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2. Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 2.1. Thu c h n ch s d ng trong nông nghi p; 2.1.1. Thu c tr sâu: 07 ho t ch t v i 15 tên thương phNm. 2.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 01 ho t ch t v i 01 tên thương phNm 2.1.3. Thu c tr chu t: 01 ho t ch t v i 03 tên thương phNm. 2.2. Thu c tr m i: 02 ho t ch t v i 02 tên thương phNm. 2.3. Thu c b o qu n lâm s n: 05 ho t ch t v i 05 tên thương phNm. 2.4. Thu c kh trùng kho: 03 ho t ch t v i 09 tên thương phNm. 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m : 3.1. Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n: 20 ho t ch t
 2. 3.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 06 ho t ch t 3.3. Thu c tr chu t: 01 ho t ch t 3.4. Thu c tr c : 01 ho t ch t i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c B o v th c v t ch u trách nhi m quy nh v s d ng các thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam. i u 4. C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký)
 3. DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2004/Q -BN ngày 14/4/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T TÊN HO T CH T - TÊN THƯƠNG PH M I TƯ NG PHÒNG TR (CROP/ T CH C XIN ĂNG KÝ NHÀ S N XU T HO C NHÀ U QUY N NGUYÊN LI U (COMON (TRADE NAME ) PEST) (APLICANT) NAME) I. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 1. Thu c tr sâu : 1 Abamectin Abatimec 1.8 EC, 1.8EC: sâu tơ h i b p c i Công ty TNH TM ng Wangs Ltd, Beiling, Gongbei, Zhuhai, 3.6 EC Xanh Guangdong, 519020 China 3.6EC: b trĩ h i dưa h u Abatin 1.8 EC sâu xanh da láng h i l c Map Pacific Ltd Jiangsu Shenghua Group Company, Jiangsu, China Alfatin 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNH Alfa Zhejiang Hisun Chemical Company Ltd, (SaiGon) Jiaojiang Taizhou, Zhejiang, China Binhtox 1.8 EC sâu tơ h i b p c i; sâu xanh Jiangyin Jianglian Ind. Jiangyin Jianglian Ind. Trade Co., Ltd bư m tr ng h i c i xanh; dòi c Trade Co., Ltd lá h i cà chua; sâu v bùa h i cam; sâu xanh h i l c, thu c lá Brightin 1.8 EC sâu tơ h i b p c i, sâu v bùa h i Công ty TNH Hoá nông Ningbo Sega Chemical Company, Xihu cây có múi Hagrochem Dist, Hangzhou, Zhejiang, 310012 China Dibamec 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNH Nông dư c Tongren Pharmaceutical Co., Ltd, i n Bàn Shanghai, China. Hifi 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNH TM ACP Halex (M) Sdn Bhd, Malaysia Nockout 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Plutel 0.9 EC sâu tơ h i b p c i T ng công ty TM Hoa Vi t Beijing Beinong Gike Pesticide Factory, – Trung Qu c Beijing Hiadiangu, Yuanming garden, West Rd No 2. T p Kỳ 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Vi n Di truy n Nông Guilinjiqi Pharmaceutical, China nghi p
 4. Vertimec 1.8 EC dòi c lá h i cà chua, sâu tơ h i Syngenta Vietnam Ltd Syngenta Ltd b pc i Vibamec 1.8 EC dòi c lá h i cà chua Công ty Thu c sát trùng Pilarqui'm Corp, Sec 2 POB 7- 777 Vi t Nam Taipei 106, Taiwan 2 Abamectin 0.2 % + (d u Song Mã 24.5 EC sâu tơ h i rau h th p t ; r y Vi n Di truy n Nông Baoji Luzhou Chemical Industry, Shanxi khoáng và d u hoa tiêu) xanh, b cánh tơ h i chè nghi p Pr. China 24.3 % 3 Abamectin 2g/l + Petis 24.5 EC nh n h i cây có múi Công ty c ph n nông Guilin Jiqi Pharmaceutical Co., Ltd, Petroleum oil 243g/l nghi p Th ô China 4 Abamectin 0.2% + Shawen 24.5 EC Sâu v bùa, nh n h i cam quýt Công ty TNH Trư ng Xi’an Modern Pesticide Co. Ltd, China Petroleum oil 24.5% Th nh 5 Abamectin 0.45% + Abamix 1.45WP b trĩ h i dưa chu t Công ty c ph n Nicotex Jiangsu Lulilai Co., Ltd, Kushan city, Imidacloprid 1.0% Jiangsu, China 6 Acephate (min 97%) Anitox 50 SC r p h i rau Công ty c ph n TST C n Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd, Thơ, tp C n Thơ Singapore Apenphate 75 SP sâu c thân h i lúa Handelsgeselschaft Detlef Shenzhen Jiangshan Comerce & Industry Von Apen MBH Corp, Shenzhen, China . Asataf 75 SP sâu xanh h i u tương Arysta Agro Vietnam Corp. Ralis India Ltd, Rali House, Mumbai (Bombay), India Binhmor 40 EC Sâu c thân h i lúa Jiangyin Jianglian Industry Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Trade Co., Ltd Ltd BM Promax 7WP r y nâu h i lúa Behn Meyer & Co., Ltd Behn Meyer & Co., (PTE) Ltd Lancer 40 EC, 50 40 EC: sâu ăn lá h i rau c i, sâu United Phosphorus Ltd United Phosphorus Ltd, Worli, Bombay SP, 75 SP, 4 G c thân h i lúa 50 SP: sâu c 400018 India thân h i lúa, r p v y h i cà phê, sâu khoang h i rau c i 75 SP: r p v y h i cà phê, sâu khoang h i l c, sâu cu n lá h i lúa 4 G: sâu c thân h i mía, lúa Mace 75 SP sâu cu n lá h i lúa, sâu khoang Map Pacific Pte Ltd Meghmani Organics Ltd, Gujarat, India h i thu c lá
 5. MO - anong 40 EC: b xít h i lúa Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Private 40 EC, 300 EC, 300 EC, 75 SP, 50 SP: sâu cu n Limited, India. lá h i lúa 75 SP, 50 SP Monster 40 EC, 75 40 EC: sâu cu n lá, sâu c thân Công ty TNH Nông dư c Wuzin factory, Wuzin city, Jiangsu, WP h i lúa; r p sáp h i cà phê; r p i n Bàn China h i thu c lá; sâu tơ h i rau c i; r y xanh h i chè 75 WP: sâu c thân h i lúa, r y h i dưa, r p sáp h i cà phê, sâu khoang h i thu c lá Mytox 75 SP, 40 sâu c thân h i lúa Công ty TNH TM - DV Advanced Laboratories Inc, Santa Ana, EC, 5 H Thanh Sơn Hoá Nông Ca. USA Orthene 97 Pelet r p h i thu c lá, sâu tơ h i b p Arysta Agro Vietnam Arvesta Corporation, c i, sâu xanh h i cà chua, sâu Corporation San Francisco, CA cu n lá h i lúa Pace 75 SP sâu c thân h i lúa Nagarjuna Agrichem Ltd Nagarjuna Agrichem Ltd, India Viaphate 75 BHN sâu xanh h i u tương Công ty Thu c sát trùng Tong Ho Chemicals & Enterprise Corp., Vi t Nam Taipei, Taiwan 7 Acephate 400g/l + Acesuper 410 EC sâu c thân h i lúa Công ty TNH - TM Nông Huzhou Shinung Chemicals Co., Ltd, Alpha – Cypermethrin Phát China 10g/l 8 Acetamiprid (99.57 %) Mospilan 3 EC, 20 20 SP : r y h i xoài 3 EC: r p h i Nipon Soda Co., Ltd Nipon Soda Co., Ltd SP rau, r y xanh h i chè, r p sáp cà Tokyo Japan phê, b trĩ dưa h u, b cánh c ng h id a 9 Acetamiprid 30g/l + Mospha 80EC b trĩ h i dưa chu t Công ty TNH ng Xanh Wangs Ltd, Beiling, Gongbei, Zhuhai, Alpha - cypermethrin Guangdong, 519020 China 50g/l 10 Acetamiprid 3% + Sutin 5EC R y nâu, b trĩ h i lúa; r y xanh, Công ty v t tư b o v th c Zhejiang Pinghu Pesticide Factory, China Imidacloprid 2% b cánh tơ h i chè v tI
 6. 11 Acrinathrin (99.0%) Rufast 3 EC nh n h i chè Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience 12 Alanycarb (95 %) Onic 30 EC sâu xanh da láng h i l c Otsuka Chemical Co., Ltd Otsuka Chemical Co., Ltd 13 Alpha - Cypermethrin Ace 5 EC sâu phao h i lúa Công ty TNH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông (min 90 %) Alfathrin 5 EC sâu cu n lá h i lúa, r y h i rau Công ty TNH Alfa Devidayal (Sale) Limited, India (SaiGon) Alpha 5 EC, 10 EC 5 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn Map Pacific PTE Ltd Monte Chemicals Pte Ltd., Singapore lá h i rau 10 EC: sâu khoang h i l c Alphacide 5 EC, 10 5 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn Công ty TNH - TM Nông Uniphos Agro Industries Ltd, Bombay EC lá h i rau c i 10 EC: b xít h i Phát 400 018 India lúa, r p h i cây có múi Alphan 5 EC sâu cu n lá nh h i lúa, sâu ăn Công ty DV BVTV An t p h i rau Giang Anphatox 5 EC, 5EC: sâu khoang h i l c, b xít Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Private 2.5 EC h i lúa Limited, India. 2.5EC: sâu c thân h i lúa Antaphos 25 EC, 50 25 EC: sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNH - TM Hoàng Sharda International, Exporters & EC, 100 EC 50 EC: sâu keo h i lúa, sâu c Ân Importers, Mumbai, India qu h i u côve, r p h i c i c 100 EC: sâu c qu h i cà phê, sâu khoang h i rau c i Bestox 5 EC b trĩ h i chè; sâu tơ h i rau; b FMC International SA. 111 FMC Corporation Market Stret xít h i v i thi u; b trĩ, b xít h i Paseo de Roxas, Makati Philadelphia, Pensylvania 19103 USA lúa; r p h i u tương 1229 Philipines Cyper - Alpha 5 ND sâu tơ, sâu ăn t p h i rau Công ty c ph n TST C n Thơ, tp C n Thơ Dantox 5 EC b trĩ h i lúa Công ty TNH Nông dư c Hangzhou General Pesticide Plant, i n Bàn Zhejiang, China
 7. Fastac 5 EC B trí, b xít, r y h i lúa, r p h i BASF Singapore Pte Ltd BASF Ltd cà phê Fastocid 5 EC sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn t p h i Công ty CP VT N Ti n Sino Ocean Enterprises Ltd, HongKong. rau Giang, t.Ti n Giang Fentac 2 EC sâu c qu h i u tương Imaspro Resources Sdn Bhd Mitsu Industries Ltd, Malaysia GIDC, Vapi-396-195 (Gujarat) India Fortac 5 EC sâu cu n lá h i lúa, sâu tơ h i rau Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations Co., Ltd, Guangxi, China. Motox 5 EC, 2.5 5 EC : sâu xanh h i cà chua, r p Công ty TNH SX -TM & United Phosphorus Ltd, Bombay 400018 EC, 10EC sáp h i cà phê, b xít lúa 2.5 EC : DV Ng c Tùng India sâu khoang h i rau c i 10EC: r p h i bông Pertox 5 EC sâu cu n lá, sâu c thân h i lúa, Công ty c ph n v t tư Sulphur Mils Ltd, 303/304.T.V. Estate, sâu xanh h i rau h th p t BVTV Hà N i S.K. Ahire Magr, Worli, POB. 19176, Munbai 400 D 25 India Sapen - Alpha 5 EC sâu h ng h i bông, sâu tơ h i rau Công ty Thu c tr sâu Sài c i, sâu cu n lá h i lúa Gòn Supertox 5 EC, 5EC: sâu c thân h i lúa Công ty c ph n v t tư Bilag Industries Ltd, GIDC, Gujarat, 10EC, 2.5EC 10EC, 2.5EC: sâu tơ h i b p c i, BVTV Hoà Bình India sâu c thân h i lúa Tiper - Alpha 5 EC b xít h i lúa, dòi c qu h i Công ty TNH Thái Phong nhãn Unitox 5 EC b xít h i lúa Search Chem. Industries Search Chem. Industries Ltd, India Ltd, India Vifast 5 ND, 10 SC 5 ND: sâu xanh h i rau, r y h i Công ty Thu c sát trùng Raj Techno International, u Vi t Nam V.K. Larea Jaipur, India 10 SC: b xít h i lúa Visca 5 EC sâu cu n lá h i lúa, b xít h i l c Công ty c ph n Long Hi p
 8. 14 Alpha- Cypermethrin 1 Aphe 17EC Sâu c thân h i lúa Công ty TNH TM ng Aimco Pesticides Ltd. India % + Chlorpyrifos Ethyl Xanh 16% 15 Alpha- Cypermethrin 1 Hopfa 41 EC r y nâu, sâu cu n lá, b xít h i BASF Singapore Pte Ltd BASF Ltd % + Fenobucarb 40 % lúa 16 Alpha- Cypermethrin Alphador 50EC b xít h i lúa Công ty c ph n Long Hi p Shenzhen Guomeng Industry Co., Ltd, 30g/l + Imidacloprid China 20g/l 17 Amitraz (min 97 %) Mitac 20 EC nh n h i cây có múi Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience 18 Artemisinin Visit 5 EC sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i Xí nghi p SX hoá ch t N Xí nghi p SX hoá ch t N Hà N i (PAC) rau; r y xanh h i chè; r p mu i, Hà N i (PAC) b trĩ h i cây có múi 19 Azadirachtin Aza 0.15 EC sâu tơ h i b p c i Magrow Pte Ltd Ajay Farm Chem Pvt Ltd, India A-Zannong 0.03EC, R y nâu, cu n lá h i lúa; sâu tơ Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Private 0.15EC h i b p c i; b cánh tơ h i chè Limited, India. Jasper 0.3 EC sâu cu n lá h i lúa, sâu tơ h i rau Công ty TNH Nông dư c Yunan Zhongke Bio - Industry Co., Ltd, th p t , nh n h i cây có múi, i n Bàn Kunming, Yunan, China, r y bông h i nho, r p h i thu c lá, r y xanh h i chè Nem Bond - A EC sâu tơ h i b p c i Rangsit Agri - Eco. Ltd Rangsit Agri - Eco. Ltd (1000pm) Nimbecidine 0.03 sâu tơ h i rau J – Degusa Chemicals (S) T. Stanes & Co., Ltd, India EC PTE Ltd Vinem 1500 EC r y xanh h i chè, r p h i rau Công ty Thu c sát trùng Rajvin Chemicals Pvt. Ltd, Prabhadevi Vi t Nam Mumbai, India 20 Bacilus thuringiensis Bacterin B.T WP sâu thu c b cánh v y h i b p Công ty công nghi p hoá Công ty công nghi p hoá ch t và vi sinh, (var.Kurstaki) c i, u nành, thu c lá, bông, ch t và vi sinh, tp H Chí tp H Chí Minh lúa Minh Biobit 16 K WP, 32 sâu xanh h i b p c i, sâu ăn t p Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations B FC h i bông Co., Ltd, Guangxi, China.
 9. Biocin 16 WP, 8000 16 WP : sâu tơ h i rau c i, sâu Công ty Thu c tr sâu Sài SC xanh da láng h i u 8000 SC: Gòn sâu tơ h i rau c i, b p c i; sâu xanh da láng h i u Crymax ® 35 WP sâu tơ h i b p c i Cali - Parimex Inc Ecogen Inc, PA 19047-1811 Delfin WG (32 BIU) sâu tơ h i rau, sâu o h i u Certis USA Certis USA Dipel 3.2 WP, 6.4 3.2 WP: sâu tơ h i rau, sâu xanh Valent BioSciences Valent BioSciences Corporation USA DF da láng h i u 6.4 DF: sâu tơ h i Corporation USA b pc i Firibiotox - P 16000 sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i Vi n Công nghi p th c Vi n Công nghi p th c phNm, Hà N i IU/mg b t rau h th p t ; sâu xanh, sâu phNm, Hà N i khoang h i cây h u; sâu cu n lá lúa; sâu róm thông Firibiotox - C 3 t sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i Vi n Công nghi p th c Vi n Công nghi p th c phNm, Hà N i bào t /ml d ch cô rau h th p t ; sâu xanh, sâu phNm, Hà N i c khoang h i cây h u; sâu cu n lá lúa; sâu róm thông Forwabit 16 WP, 32 sâu xanh h i b p c i, sâu ăn lá Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations B FC h i bông Co., Ltd, Guangxi, China Kuang Hwa Bao sâu tơ, sâu bư m tr ng h i b p Kuang Hwa Chem Co., Ltd Kuang Hwa Chemical Co., Ltd, Nan Ai WP 16000 IU / mg c i Li, Hsin - Chu, Taiwan MVP 10 FS sâu tơ, sâu xanh h i rau Cali - Parimex Inc Cali - Parimex Inc Las Vegas, Nevada , USA Shian 32 WP Sâu tơ h i rau th p t Công ty XNK v t tư k Shangdong Lukang Biological Pesticides (3200 IU/mg) thu t Rexco – Trung tâm Co., Ltd, Qihe, Shangdong, China. KHTN & CNQG, tp HCM Thuricide HP, OF HP: sâu tơ h i b p c i, sâu xanh Certis USA Certis USA 36 BIU h i cà chua OF 36 BIU: sâu tơ h i b pc i
 10. Vi - BT 16000 WP, 16000 WP: sâu ăn lá h i rau, sâu Công ty Thu c sát trùng Hubei Kangxin Agro - Industry Co., Ltd, 32000 WP cu n lá h i lúa Vi t Nam Wuhan, China 32000 WP: sâu tơ h i b p c i, sâu xanh da láng h i u V.K 16 WP, 32 WP sâu xanh h i bông, sâu tơ h i rau Công ty v t tư b o v th c Hanwha Corporation, Seoul 100 - 797, v tI Korea 21 Bacilus thuringiensis var. TP - Th n t c tr sâu c thân h i lúa; r y Công ty TNH Thành Qun Li Branchs of Chong Qing China T 36 16.000 IU xanh, b trĩ, nh n h i chè; sâu Phương Company Ltd, Jang Bei area xanh h i cà chua. 22 Bacilus thuringiensis Aztron 7000 DBMU sâu tơ h i rau, sâu xanh da láng Tan Quy Co., tp. H Chí Valent BioSciences Corporation, 870 h i u Minh Technology Way, Liberyvile, LLinois, (var. aizawai) 60048 USA Bathurin S 3 x 109 - sâu tơ h i rau; sâu xanh, sâu xanh Vi n công ngh sau thu Vi n công ngh sau thu ho ch, Hà N i 5 x 109 bt/ml da láng h i hoa ho ch, Hà N i Xentari 35 WDG, 35 WDG : sâu tơ h i b p c i, sâu Valent BioSciences Valent BioSciences Corporation USA 15 FC khoang h i nho 15 FC: sâu tơ h i Corporation USA b pc i 23 Bacilus thuringiensis C ng h p 32 BTN, 32 BTN: sâu v bùa, sâu tơ, b Công ty h p danh sinh h c Công ty h p danh sinh h c nông nghi p (var. aizawai) 32000 IU 16 BTN nh y, sâu khoang h i rau c i; sâu nông nghi p Sinh Thành, tp Sinh Thành, tp HCM (16000 IU) + Nosema sp khoang h i rau húng; sâu v bùa HCM (nguyên sinh ng v t h i dưa chu t 16 BTN: sâu c có bào t ) 5 x 10 7 bt/g + thân, sâu cu n lá h i lúa; m t c Beauveria basiana 1 x 10 cành h i chè. 7 bt/g 24 Bacilus thuringiensis Bitadin WP sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu Vi n Di truy n Nông Tiangeng Project Biology Co., Ltd, var. kurstaki 16.000 IU khoang h i rau; sâu xanh, sâu nghi p Naning, Guangxi, China + Granulosis virus xanh da láng, sâu khoang, sâu 100.000.000 PIB c thân, sâu c qu h i bông, thu c lá; sâu c thân, sâu cu n lá h i lúa
 11. 25 Bacilus thuringiensis BTH 10 7 bào t /mg Sâu tơ, sâu khoang, r p h i rau Tr ng Hùng, 80 Bùi Th Tr ng Hùng, 80 Bùi Th Xuân, à L t var. osmosisiensis d ng b t hoà nư c h hoa th p t ; dòi c lá, sâu Xuân, à L t khoang, r p h i u ph ng; dòi c lá, sâu khoang, sâu c qu , r p h i u cô ve; r p, sâu khoang, sâu c qu h i cà chua 26 Beauveria basiana Vuil Boverit 5.0 x 10 8 r y nâu h i lúa, sâu o xanh h i Vi n B o v th c v t Vi n B o v th c v t ay, sâu róm h i thông, sâu kèn bào t /g h i keo tai tư ng Beauveria sâu tơ h i b p c i, sâu c qu Công ty TNH TM - DV h i xoài Thanh Sơn Hoá Nông Biovip 1.5 x 109 bt/g R y, b xít h i lúa Vi n Lúa ng b ng sông Vi n Lúa ng b ng sông C u Long C u Long Muskardin sâu c thân h i lúa, ngô Công ty c ph n TST C n Thơ, tp C n Thơ 27 Beauveria + Bemetent 2 x 10 9 b cánh c ng h i d a; sâu c Công ty h p danh sinh h c Công ty h p danh sinh h c nông nghi p Metarhizium + BT/g WP, 2 x 10 9 thân, r p sáp, r y en h i mía nông nghi p Sinh Thành, tp Sinh Thành, tp HCM Entomophthorales BT/g DP HCM 28 Beta - Cyfluthrin (min Buldock 025 EC sâu khoang, r p h i l c; b xít, Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience 96.2 %) sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh h i cà chua, bông; sâu xanh, sâu cu n lá h i u tương; sâu xanh, r p thu c lá; r p h i dưa h u; sâu ăn lá, sâu xanh da láng h i nho; sâu c qu h i cà phê; sâu bư m m t r n h i cây có múi; sâu khoang h i b p c i; dòi c lá h i hành; sâu c thân, r p h i ngô; b trĩ, b xít mu i h i chè. 29 Beta - cyfluthrin 12.5 g/l Bul Star 262.5 EC b xít h i nhãn Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience + 250 g/l Chlorpyrifos Ethyl 30 Beta - Cypermethrin Chix 2.5 EC sâu cu n lá, b xít h i lúa; sâu Cerexagri S.A Cerexagri S.A 1 Rue des Frères Lumiere, (min 98.0 %) khoang h i l c; r p sáp cà phê France
 12. Daphatox 35EC sâu keo h i lúa Công ty TNH Vi t Bình Rutmarg Comercials Pvt Ltd, India Phát Nicyper 4.5 EC sâu tơ h i b p c i Công ty C ph n Nicotex Redsun Group Corp Nankin, China 31 Benfuracarb (min 92 %) Oncol 20 EC, 25 20 EC, 25 WP: b trĩ h i dưa h u; Otsuka Chemical Co., Ltd Otsuka Chemical Co., Ltd WP, 5 G, 3G sâu c thân, sâu cu n lá, r y nâu Osaka 540 Japan h i lúa; sâu tơ b p c i; r p v y, tuy n trùng cà phê. 5 G: sâu c thân, sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; r p v y, tuy n trùng h i cà phê 3 G: sâu c thân h i lúa, mía 32 Bifenthrin (min 97%) Talstar 10EC sâu khoang h i l c FMC International S.A. FMC Corporation Market Stret Philadelphia, Pensylvania 19103 USA 33 Buprofezin (min 98 %) Aklaut 10 WP r y nâu h i lúa Công ty TNH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Apolo 25 WP r y nâu h i lúa, r p sáp h i cà Công ty TNH - TM Thái Changzhou Pesticide Factory, Jiangsu, phê Nông China Aplaud 10 WP, 25 10 WP: r y h i lúa, r y xanh chè Nihon Nohyaku Co., Ltd Nihon Nohyaku Co., Ltd, Tokyo, Japan SC 25 SC: r y nâu h i lúa Butal 10 WP r y nâu h i lúa, b ph n h i t, Jiangyin Jianglian Ind. Jiangyin Jianglian Ind. Trade Co., Ltd r y ch ng cánh h i cây có múi, Trade Co., Ltd r p sáp h i xoài Butyl 10 WP, 40 10 WP : r y nâu h i lúa, r y xanh Công ty Thu c tr sâu Sài Psynche Chemicals Co., Ltd, Shanghai WDG, 400 SC h i chè 40 WDG, 400 SC: r y nâu Gòn 200063, P.R.China h i lúa, r y bông h i xoài Difluent 10 WP, 25 10 WP: r y nâu h i lúa 25 WP: Công ty TNH Nông dư c Najing Pesticide Factory, Nanjing WP r y nâu h i lúa, r p sáp h i na i n Bàn Pesticide Research Institute, Jiangsu Pr. China Encofezin 10 WP r y nâu h i lúa, b xít mu i h i Encochem Int. Corp Shanghai Safechem International Trade chè Co., China Map – Judo 25 WP r y nâu h i lúa Map Pacific PTE Ltd Monte Chemicals Pte Ltd., Singapore
 13. Profezin 10 WP r y nâu h i lúa Công ty c ph n H c Môn, TP HCM Ranadi 10 WP r y nâu h i lúa Công ty TNH TM ng Shenzhen Jiangshan Comerce & Industry Xanh Corp, Shenzhen, China . Viapla 10 BTN r y nâu h i lúa Công ty Thu c sát trùng Tong Ho Chemicals & Enterprise Corp., Vi t Nam Taipei, Taiwan 34 Buprofezin 7 % + Aplaud - Bas 27 r y nâu h i lúa Công ty Thu c sát trùng Fenobucarb 20 % BTN Vi t Nam 35 Buprofezin 5.0 % + Aplaud - Mipc 25 r y h i lúa, r p sáp h i cây có Công ty Thu c sát trùng Isoprocarb 20.0 % BHN múi Vi t Nam Apromip 25 WP r y nâu h i lúa, r y xanh h i tiêu Công ty TNH Alfa Shanghai Safechem International Trade (SaiGon) Co., China 36 Cây kh sâm L c Sơn 0.26 D sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i Vi n Di truy n Nông Baoji Luzhou Chemical Industry, Shanxi rau h th p t ; b cánh tơ h i chè nghi p Pr. China 37 Carbaryl (min 99.0 %) Baryl anong 85 sâu c thân h i cây có múi, sâu Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd. BTN c qu h i xoài India Carbavin 85 WP r p h i cà chua, r y h i hoa c nh Kuang Hwa Chem.Co., Ltd Kuang Hwa Chemical Co., Ltd, Nan Ai Li, Hsin - Chu, Taiwan Comet 85 WP r y nâu h i lúa, sâu v bùa cây có Asiatic Agricultural Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd . múi Industries Pte Ltd Singapore Forvin 85 WP sâu c thân h i lúa, sâu ăn lá h i Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations u Co., Ltd, Guangxi, China. Para 43 SC sâu c qu h i nhãn Công ty TNH TM - DV Advanced Laboratories Inc Santa Ana, Thanh Sơn Hoá Nông Ca. USA Saivina 430 SC r y nâu h i lúa Công ty Thu c tr sâu Sài Luxan B.V, P.O. Box 9 - 6880 A Elet Gòn (Gld), Netherlands Sebaryl 85 BHN r y nâu h i lúa, sâu c qu h i Công ty CP VT N Ti n u xanh Giang, t.Ti n Giang
 14. Sevin 43 FW, 85 S 43 FW: ru i h i l c, r y ch ng Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience cánh h i cây có múi 85 S: r y h i cây có múi, b cánh c ng h i xoài 38 Carbosulfan (min 93%) Alfasulfan 5G sâu c thân h i lúa Công ty TNH Alfa Kuo Ching Chemical Company Ltd, (SaiGon) Taiwan Afudan 20 SC Sâu c thân h i lúa Công ty TNH – TM Thái Jiangsu Provincial Pesticide Co., (JSPC) Nông Carbosan 25 EC r y nâu h i lúa, b trĩ h i dưa h u Brightonmax International Singanan Agro - Chemical Company, Sdn Bhd, Malaysia China Marshal 200 SC, 5 200SC: sâu c thân, r y nâu h i FMC International SA. 111 FMC Corporation Market Stret G, 3 G lúa; b trĩ h i dưa h u; r p sáp Paseo de Roxas, Makati Philadelphia, Pensylvania 19103 USA h i cà phê 5G: sâu c thân, r y 1229 Philipines nâu h i lúa; tuy n trùng h i cà phê 3G: sâu c thân h i mía 39 Cartap (min 97 %) Alfatap 95 SP sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn lá h i Công ty TNH Alfa Shenzhen OCT Production Materials Co., rau (SaiGon) Ltd, China Badanong 95 SP, 10 95 SP: sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd. G lá h i l c 10 G: sâu c thân h i India lúa, mía Bazan 95 SP Sâu c thân h i lúa Công ty TNH TM – DV Thanh Sơn Hoá Nông Cardan 95 SP sâu c thân, sâu cu n lá h i lúa Công ty c ph n TST C n Thơ, tp C n Thơ Caral 95 SP Sâu c thân h i lúa Arysta Agro Vietnam Liyang Lihua ChemCompany Ltd Corporation, Gà nòi 95 SP, 4 G sâu c thân h i lúa Công ty Thu c tr sâu Sài JingMei Chemical Ind Co., Ltd, Jing Gòn Country, Hebei Pr., PRC Ledan 95 SP sâu c thân h i lúa Công ty TNH TM Bình Wu Zin Pesticide Factory No 3, Wu Zin Phương city, Jiangsu Pr., China
 15. Padan 50 SP, 95 SP, 50 SP: sâu c thân h ilúa, ngô, Sumitomo Chemical Sumitomo Chemical Takeda Agro Co., 4G mía; r y xanh h i chè 95 SP : sâu Takeda Agro Co., Ltd Ltd c thân h i mía; sâu cu n lá, sâu c thân, r y nâu h i lúa; r y xanh h i chè; sâu v bùa h i cây có múi; sâu khoang h i l c 4G: sâu c thân h i mía; sâu cu n lá, sâu c thân, r y nâu h i lúa Patox 95 SP, 50 SP, sâu c thân, sâu cu n lá, r y nâu Công ty v t tư b o v th c ChangZhou BaoLide Pesticide Factory, 4G h i lúa; sâu c thân mía v tI Jiangsu, China. Wofadan 95 BHN, 4 95 BHN: sâu c thân lúa, ngô 4 Công ty c ph n v t tư G G: sâu c thân h i lúa, sâu trong BVTV Hà N i t h i cà chua Vicarp 95 BHN, 4 H 95 BHN: sâu c thân h i lúa, sâu Công ty Thu c sát trùng xanh h i rau 4 H: sâu c thân Vi t Nam h i lúa 40 Cartap Hydrochloride Dantac 95 SP sâu c thân h i lúa Công ty c ph n v t tư Redsun Group Co, Ltd, Jiangsu, China BVTV Hoà Bình 41 Cartap 4 % + Vipami 6.5 H sâu c thân h i lúa Công ty Thu c sát trùng Isoprocarb 2.5 % Vi t Nam 42 Chitosan Stop 5 D tuy n trùng h i cà r t, cà chua Công ty TNH Lani Công ty TNH Lani 43 Chlorfenapyr Secure 10 EC sâu tơ h i b p c i, b trĩ h i dưa BASF Singapore Pte Ltd BASF Ltd h u, dòi c lá h i rau 44 Chlorfluazuron (min Atabron 5 EC sâu tơ h i b p c i Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Chiyodaku 94%) Tokyo, Japan Cartaprone 5 EC sâu xanh h i l c Công ty TNH TM - DV Shanghai Agricultural Chemicals Co., Ltd Thanh Sơn Hoá Nông 45 Chlorpyrifos Ethyl (min Bulet 48 EC sâu khoang h i l c Imaspro Resources Sdn Bhd Mitsu Industries Ltd, 94 %) Malaysia GIDC, Vapi-396-195 (Gujarat) India
 16. Chlorban 20 EC sâu cu n lá h i lúa United Phosphorus Ltd United Phosphorus Ltd, Worli, Bombay 400018 India Lorsban 30 EC, 15 30 EC: sâu c thân h i lúa; sâu Dow AgroSciences Dow AgroSciences B.V G, 75 WG xanh da láng h i u tương, l c 75 WG, 15 G: sâu c thân lúa Mapy 48 EC r p sáp h i cà phê Map Pacific PTe Ltd Ankur Agro-Chem Ltd, Mumbai, India Pyrinex 20 EC sâu xanh da láng h i l c; sâu tơ Makhteshim Chem. Ltd Makhteshim - Agan Chemical Works Ltd, h i b p c i; x lý t, x lý h t Ber Sheva Israel gi ng Sanpyriphos 20 EC, 20 EC: sâu c thân h i lúa 48 Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations 48 EC EC: sâu khoang h i l c Co., Ltd, Guangxi, China. Tricel 20 EC sâu xanh h i u tương Excel Industries Ltd Excel Industries Ltd West Bombay, India Virofos 20 EC R p h i cây có múi Công ty Thu c sát trùng Bharat Rasayan Ltd, India Vi t Nam Vitashield 40 EC, 40 EC:sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNH TM - DV Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd., 180 EC 180 EC: sâu c thân h i lúa Thanh Sơn Hoá Nông Singapore 46 Chlorpyrifos Methyl Sago - Super 20 EC, 20 EC: r p sáp h i cà phê, sâu Công ty Thu c tr sâu Sài Mitsu Industries Ltd GIDC, Vapi-396- (min 96 %) 3G c gân lá h i nhãn, sâu c qu Gòn 195 (Gujarat) India h iv i 3 G: sâu c thân h i lúa Taron 50 EC b xít h i lúa Map Pacific PTe Ltd Montari Industries Ltd, New Delhi, India 47 Chlorpyrifos Ethyl 250 Nurele D 25/2.5 EC sâu c thân, sâu cu n lá h i lúa; Dow AgroSciences Dow AgroSciences B.V g/l + Cypermethrin 25 sâu xanh h i bông, cà chua; sâu g/l tơ h i b p c i; dòi c lá h i rau c i 48 Chlorpyriphos Ethyl Dragon 585 EC r p h i cây có múi Imaspro Resources Sdn Bhd Mitsu Industries Ltd 53,0 % + 5,5 % Malaysia GIDC, Vapi-396-195 (Gujarat) India Cypermethrin
 17. 49 Chlorpyriphos Ethyl 50 Serpal super 55EC Sâu c b h i lúa Công ty TNH BVTV An Agrorepax industries Co., Ltd, Thailand % + Cypermethrin 5 % Hưng Phát 50 Chlorpyriphos Ethyl 25 Tungcydan 30EC Sâu cu n lá h i lúa Công ty TNH SX – TM & Aquarius Overseas Private Ltd, India, % + Cypermethrin 5 % DV Ng c Tùng 51 Chlorpyrifos Ethyl 459 Subside 505 EC B trĩ h i lúa Công ty TNH - TM ACP Halex (M) Sdn Bhd, 80350 Johor Bahru, g/l + 45.9 g/l Johor, Malaysia Cypermethrin 52 Chlorpyrifos Ethyl 200 Losmine 250 EC B trĩ h i lúa Công ty TNH TM ng Shenzhen Jiangshan Comerce & Industry g/l + Imidacloprid 50 g/l Xanh Corp. Pro – per 250 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNH Nông Phát Huzhou Shinung Chemicals Co., Ltd, China 53 Cnidiadin Hetsau 0.4 EC Sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i Công ty TNH B ch Long Wuhan Nature’s Favour Bioenginering rau h th p t ; nh n lông nhung Co., Ltd, China h i v i; b cánh tơ h i chè 54 Chromafenozide (min Phares 50 EC, 50SC sâu xanh da láng h i u tương Nipon Kayaku Co., Ltd Nipon Kayaku Co., Ltd, 91%) Tokyo Japan 55 Cypermethrin (min 90 Andoril 100 EC, 100 EC: sâu keo h i lúa, r p h i Công ty TNH - TM Hoàng Sharda International, Exporters & %) 250 EC, 50 EC cây có múi, sâu c qu h i xoài Ân Importers, Mumbai, India 250 EC: b xít h i lúa, sâu c qu h i nhãn 50 EC: r p h i dưa chu t, b trĩ h i lúa Apencyper 35 EC sâu tơ h i b p c i Handelsgeselschaft Detlef Aimco Pesticide ltd., Munbai 400 055, India. Von Apen Arivo 5 EC, 10 EC, 5EC, 10EC, 25EC: r y xanh h i FMC International SA. 111 FMC Corporation Market Stret 25 EC lúa, sâu xanh da láng h i u Paseo de Roxas, Makati Philadelphia, Pensylvania 19103 USA tương 1229 Philipines 5EC: b trĩ, b xít h i lúa Carmethrin 10 EC, 10 EC: sâu c qu h i táo 25 Công ty c ph n TST C n 25 EC EC: sâu tơ, sâu xanh rau Thơ, tp C n Thơ
 18. Cymbush 5 EC, 10 b xít h i lúa, r p h i ngô, sâu Syngenta Vietnam Ltd Syngenta Ltd EC khoang h i l c, r y h i xoài Cymerin 5 EC, 10 5 EC, 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, Công ty c ph n v t tư Sulphur Mils Ltd, Munbai, India EC, 25 EC sâu xanh h i rau th p t BVTV Hà N i 25 EC: sâu c thân h i lúa 10 EC: sâu xanh h i rau c i, sâu c qu h i v i Cymkil 10 EC, 25 sâu ăn lá h i cà chua, sâu khoang Forward Int Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations EC h i bông Co., Ltd, Guangxi, China. Cyper 25 EC r p rau, b xít h i u tương Công ty v t tư BVTV I Cyperan 5 EC, 10 sâu cu n lá h i lúa, sâu xanh h i Công ty DV BVTV An EC, 25 EC u Giang Cyperkil 10 EC, 25 10EC: sâu ăn lá h i u tương; Mitchel Cots Chem Ltd Mitchel Cots Chem. Ltd, WF 148 QB, EC, 5 EC sâu c c h i khoai tây; sâu tơ QB England b p c i; r y xanh, b trĩ h i lúa; b xít h i v i 25EC: sâu tơ b p c i, r y xanh h i lúa, b xít v i, sâu c qu u tương, sâu c c khoai tây 5EC: sâu tơ h i b p c i; sâu khoang h i u tương; b trĩ, b xít h i lúa Cypermap 10 EC, 10 EC: sâu cu n lá h i lúa, r p Map Pacific PTE Ltd M/S Chemet Chemicals Ltd, Factory: 25 EC h i xoài GIDC Estate Ankleshwar, India 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, b xít h i cà phê Cypersect 5 E, 10 5 EC: sâu ăn lá h i khoai tây, r p Kuang Hwa Chem. Co., Ltd Kuang Hwa Chemical Co., Ltd, Nan Ai EC h i rau 10 EC: b xít lúa, r p h i Li, Hsin - Chu, Taiwan rau
 19. Cyrin 25 EC, 20 EC, 10EC: sâu keo h i lúa, sâu c Công ty TNH - TM Nông 10 EC qu h i xoài Phát 20 EC: b trĩ h i lúa, sâu xanh h i cà chua 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu c qu h i xoài Cyrux 5 EC, 10 EC, 5 EC: sâu xanh h i u xanh, b United Phosphorus Ltd United Phosphorus Ltd, Bombay 400018 25 EC xít h i lúa 10 EC: sâu tơ h i b p India c i, b xít h i lúa, r p sáp h i cà phê 25 EC: sâu xanh h i bông, sâu tơ h i b p c i Dibamerin 5 EC, 10 sâu c thân h i lúa, sâu ăn lá h i Công ty TNH Nông dư c EC, 25 EC rau i n Bàn Nockthrin 10 EC, 25 r y h i lúa, sâu c thân h i ngô Chiatai Co., Ltd Chiatai Co., Ltd, Samut sakorn province, EC Thailand Power 5 EC b xít h i lúa, sâu ăn lá h i xoài Imaspro Resources Sdn Bhd Mitsu Industries Ltd, 2802/B, GIDC, (Gujarat) India Punisx 5.5 EC, 25 5.5 EC: sâu cu n lá h i lúa, dòi Zagro Group, Singapore Pvt Zagro Group, Zagro Singapore Pvt Ltd, EC c lá h i cà phê Ltd Wodlands East Industrial Estate 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu Singapore c qu h i xoài Pycythrin 5 EC sâu xanh h i b p c i, sâu c qu Forward Int. Ltd Forward (Beihai) Pesticide Preparations h i xoài Co., Ltd, Guangxi, China. Ralothrin 20 E sâu xanh h i u, sâu cu n lá h i Ralis India Ltd Ralis India Ltd, Rali House, PO Box 166, lúa (D.S) Marg, Mumbai (Bombay)
 20. SecSaigon 5 EC, 10 5 EC: r p h i cây có múi, sâu Công ty Thu c tr sâu Sài EC, 25 EC, 30 EC, xanh h i rau 10 EC: nh n h i Gòn 50 EC, 10 ME, 5 bông, sâu khoang h i u 25 EC: ME sâu h ng h i bông, r y h i xoài, r p h i v i, b xít h i nhãn 5 ME, 30 EC, 50 EC, 10 ME: sâu tơ h i rau b p c i 5 EC, 10 EC, 25 EC, 50 EC: sâu cu n lá h i lúa Sherbush 5 ND, 10 25 ND: sâu keo h i lúa, sâu tơ h i Công ty CP VT N Ti n Rutmarg Comercials Pvt Ltd,India ND, 25 ND rau 5ND: sâu khoang h i l c, sâu Giang, t.Ti n Giang keo h i lúa 10 ND: r p h i cây có múi; b xít, sâu keo h i lúa Sherpa 10 EC, sâu cu n lá h i lúa Bayer Vietnam Ltd (BVL) Bayer CropScience 25 EC Shertox 5 EC, 10 5 EC: b xít h i lúa, r p v y h i Công ty TNH An Nông Isagro (Asia) Agrochemicals Private EC, 25 EC cà phê, sâu xanh h i cà chua 10 Limited, India. EC: b xít h i lúa 25 EC: sâu khoang h i l c, sâu ăn lá h i rau c i Southsher 10 EC, 5 sâu khoang h i l c Công ty TNH TM - DV Advanced Laboratories Inc Santa Ana, EC, 25 EC Thanh Sơn Hoá Nông Ca. USA Superin 5EC, 10 10 EC, 5 EC: b trĩ h i lúa 25 EC: Công ty c ph n v t tư Bilag Industries Ltd, GIDC, Vapi 396- EC, 15 EC, 20EC, sâu khoang h i l c, sâu khoang BVTV Hoà Bình 195, Gujarat, India 25 EC h i u, sâu c thân h i lúa 15EC, 20EC: sâu khoang h i c i b p, sâu c thân h i lúa 5 EC: sâu c thân h i lúa Tiper 25 EC, 10 EC 25 EC: sâu c thân h i lúa, sâu Công ty TNH Thái Phong Premonit International Eximp, 12 Khetshi xanh h i rau Chatrabhuj Niwas, Sant Tukaram Rd, Dana Bunder, Munbai, India 10 EC: sâu keo h i lúa
Đồng bộ tài khoản