intTypePromotion=1

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
86
lượt xem
2
download

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 115/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt bæ sung  ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc thuéc  Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   tiªu   chÝ,   danh   môc   ph©n lo¹i c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n   ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   bæ   sung   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc thuéc  Bé  N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t  triÓn  n«ng th«n n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng  th«n cã tr¸ch nhiÖm:  ­ ChØ ®¹o thùc hiÖn theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é quy  ®Þnh; nh÷ng c«ng ty nhµ  níc kh«ng  ®iÒu chØnh trong QuyÕt  ®Þnh nµy vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 65/Q§­ TTg ngµy 22 th¸ng  4 n¨m 2003 vµ  C«ng v¨n sè  4885/VPCP­ §MDN ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2004. ­ Chñ  tr×, phèi hîp Bé  Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n  vÒ  tµi chÝnh cho doanh nghiÖp tríc khi thùc hiÖn s¾p xÕp  l¹i.
  2. 2 § i Ò u   3.   C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  c¸c c¬  quan liªn  quan phèi hîp víi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  triÓn khai thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Thñ   trëng c¸c c¬  quan cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. Phô lôc d a n h   m ô c   C ¸ c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   B é   N « n g   n g h i Ö p   v µ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  thùc hiÖn ®iÒu chØnh  s¾p xÕp, ®æi míi ®Õn n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 115 /2005/Q§­TTg ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Doanh nghiÖp ®éc lËp trùc thuéc Bé 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty T vÊn X©y dùng Thuû lîi 1. ­ C«ng ty §êng Qu¶ng Ng∙i. C«ng ty  ®îc b¸n  ®Êu gi¸ mét sè  bé  phËn doanh nghiÖp  (Nhµ  m¸y §êng Qu¶ng Phó, Nhµ  m¸y §êng Kon Tum) theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  2. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi thuû, ®Çu t vµ x©y dùng. II. S¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn  cña Tæng c«ng ty  nhµ níc vµ c¸c  Tæng c«ng ty nhµ níc 1. Tæng c«ng ty D©u t»m t¬ a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ:
  3. 3 ­ C«ng ty D©u t»m t¬ NghÖ An. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ Méc Ch©u. ­ C«ng ty Gièng t»m Th¸i B×nh. ­ C«ng ty Gièng t»m Mai LÜnh. ­ C«ng ty Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu d©u t»m t¬. ­ XÝ nghiÖp C¬ khÝ d©u t»m t¬. b) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty Gièng t»m t¬ B¶o Léc. ­ C«ng ty DÖt may lôa t¬ t»m 2/9. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ I. ­ C«ng ty Du lÞch §am Bri. c) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸ s¶n: ­ C«ng ty D©u t»m t¬ Nam §Þnh. ­ XÝ nghiÖp ChÕ biÕn t»m t¬ B¶o Léc. ­ C«ng ty T¬ ViÖt ­ ý. ­ XÝ nghiÖp D©u t»m t¬ th¸ng 8. ­ XÝ nghiÖp D©u t»m t¬ Léc §øc. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ B¾c L©m §ång. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ Nam L©m §ång. ­ N«ng trêng K« Hin §a. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ II. ­ XÝ nghiÖp D©u t»m t¬ §¾k L¾k. ­ C«ng ty D©u t»m t¬ T©n Léc. ­ XÝ nghiÖp D©u t»m t¬ Mü §øc. d) Thùc hiÖn cæ phÇn hãa V¨n phßng Tæng c«ng ty, c¸c  ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty vµo n¨m 2006. 2. Tæng c«ng ty MÝa ®êng I C¨n   cø   kÕt   qu¶   kiÓm   to¸n   vµ   xö   lý   tµi   chÝnh   theo  QuyÕt ®Þnh                               sè 28/2004/Q§­ TTg ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2004 ®èi víi c¸c C«ng ty MÝa ® êng  ®Ó s¾p xÕp. a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty §êng N«ng Cèng. ­ C«ng ty §êng S¬n D¬ng. ­ C«ng ty MÝa ®êng Trµ Vinh.
  4. 4 ­ C«ng ty §êng rîu bia ViÖt Tr×. ­ C«ng ty ChÕ biÕn thùc phÈm VÜnh Hµ. b) Doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¶i thÓ: C«ng ty T vÊn ®Çu t mÝa ®êng. c) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸ s¶n: ­ C«ng ty §êng Qu¶ng B×nh. d) Thùc hiÖn cæ ph©n hãa V¨n phßng Tæng c«ng ty, c¸c ®¬n   vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty vµo n¨m 2006. 3. Tæng c«ng ty MÝa ®êng II C¨n   cø   kÕt   qu¶   kiÓm   to¸n   vµ   xö   lý   tµi   chÝnh   theo  QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2004 ®èi   víi c¸c nhµ m¸y vµ C«ng ty §êng ®Ó s¾p xÕp: a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty §êng Tuy Hoµ. ­ C«ng ty §êng Kh¸nh Héi. ­ C«ng ty §êng B×nh D¬ng. ­ C«ng ty §êng HiÖp Hoµ. b) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸ s¶n: T¸ch hai doanh nghiÖp tiÕp nhËn tõ   ®Þa ph¬ng vÒ  Tæng  c«ng ty ra khái Tæng c«ng ty  ®Ó  kh«ng g©y ¶nh hëng  ®Õn  s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ V¨n phßng Tæng c«ng ty. ­ C«ng ty MÝa ®êng Qu¶ng Nam. ­ C«ng ty MÝa ®êng B×nh ThuËn. c) Thùc hiÖn cæ phÇn hãa V¨n phßng Tæng c«ng ty, c¸c  ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty vµo n¨m 2006. 4. Tæng c«ng ty Muèi a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty Muèi miÒn Trung. ­ C«ng ty Muèi B¹c Liªu. b)   Tæng   c«ng   ty   chuyÓn   sang   ho¹t   ®éng   theo   m«   h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con n¨m 2006. 5.   Tæng   c«ng   ty   X©y   dùng   n«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng th«n a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: C«ng ty X©y l¾p vµ VËt t x©y dùng 5.
  5. 5 b) Doanh nghiÖp giao, b¸n: ­ C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 7. ­ C«ng ty X©y l¾p 5. ­ C«ng ty X©y l¾p vµ VËt t x©y dùng 8. c) Tæng c«ng ty chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng   ty mÑ ­ c«ng ty con n¨m 2006. 6.   Tæng   c«ng   ty   C¬   ®iÖn   ­   X©y   dùng   n«ng   nghiÖp   vµ  thuû lîi a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty X©y dùng Nam S«ng Hång. ­ C«ng ty C¬ ®iÖn n«ng nghiÖp I. b) Doanh nghiÖp giao, b¸n: ­ C«ng ty T vÊn ®Çu t kü thuËt c¬ ®iÖn. c) Doanh nghiÖp ph¸ s¶n:  ­ C«ng ty X©y dùng 27. d) Tæng c«ng ty chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng   ty mÑ ­ c«ng ty con n¨m 2006. 7. Tæng c«ng ty Rau qu¶ n«ng s¶n a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty Rau qu¶ Hµ TÜnh. ­   C«ng   ty   ChÕ   biÕn   thùc   phÈm   xuÊt   nhËp   khÈu   Kiªn   Giang. ­ C«ng ty XuÊt, nhËp khÈu n«ng s¶n thµnh phè Hµ Néi. ­ C«ng  ty XuÊt  nhËp  khÈu  n«ng s¶n  vµ  Thùc  phÈm  chÕ  biÕn §µ N½ng. b) C«ng ty thùc hiÖn ph¸ s¶n: ­   C«ng   ty   ChÕ   biÕn   thùc   phÈm   xuÊt   nhËp   khÈu   Qu¶ng   Ng∙i. c) H¹ cÊp h¹ch to¸n: ­ C«ng ty Gièng rau qu¶. d) Tæng c«ng ty chuyÓn sang ho¹t ®éng m« h×nh c«ng ty   mÑ ­ c«ng ty con trong n¨m 2005. 8. Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ XÝ nghiÖp Gµ gièng Ch©u Thµnh.
  6. 6 ­ C«ng ty ChÕ biÕn s¶n phÈm ch¨n nu«i Hµ Néi. ­ N«ng trêng Bß gièng miÒn Trung. ­ N«ng trêng H÷u nghÞ ViÖt Nam ­ M«ng Cæ. ­ N«ng trêng §«ng TriÒu. ­ C«ng ty Thøc ¨n ch¨n nu«i Trung ¬ng. b) Doanh nghiÖp giao, b¸n: ­ XÝ nghiÖp ChÕ biÕn sóc s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng. ­ XÝ nghiÖp Thùc phÈm xuÊt khÈu H¶i Phßng. ­ XÝ nghiÖp Gièng gia cÇm Qu¶ng Ninh. c) H¹ cÊp h¹ch to¸n: C«ng ty Lîn gièng miÒn B¾c. d)   Tæng   c«ng   ty   chuyÓn   sang   ho¹t   ®éng   theo   m«   h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con trong n¨m 2005. 9. Tæng c«ng ty VËt t n«ng nghiÖp a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty VËt t n«ng nghiÖp II. ­ C«ng ty VËt t n«ng nghiÖp I ­ H¶i Phßng. ­ C«ng ty VËt t n«ng s¶n. b) Cæ phÇn hãa Tæng c«ng ty n¨m 2005. 10. Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam a)   Doanh   nghiÖp   s¾p   xÕp   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. ­ C«ng ty L©m n«ng nghiÖp §«ng B¾c. ­ C«ng ty L©m nghiÖp Hoµ B×nh. ­ C«ng ty L©m nghiÖp Ba T¬. ­ C«ng ty L©m nghiÖp La Ngµ. b) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn ­ C«ng ty ChÕ biÕn l©m s¶n Trung V¨n. ­ C«ng ty L©m ®Æc s¶n Hµ Néi. ­ C«ng ty ChÕ biÕn v¸n nh©n t¹o. ­ C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh l©m  ®Æc s¶n vµ  DÞch vô  xuÊt nhËp khÈu  Hµ TÜnh. c) Doanh nghiÖp ph¸ s¶n: C«ng ty L©m s¶n NguyÔn HuÖ.
  7. 7 d) Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng theo m«   h×nh Tæng c«ng ty do Nhµ níc ®Çu t vµ thµnh lËp. 11. Tæng c«ng ty X©y dùng ­ Thuû lîi 4 a) Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: C«ng ty X©y dùng 41. b) Doanh nghiÖp ph¸ s¶n: C«ng ty X©y dùng 45. c) Tæng c«ng ty X©y dùng ­ Thuû  lîi 4 ho¹t  ®éng theo  m« h×nh Tæng c«ng ty do Nhµ níc ®Çu t vµ thµnh lËp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2