Quyết định 115/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
13
download

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 115/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C THU TR C THU C B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu n lý thu ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Thu là cơ quan tr c thu c B Tài chính, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài chính qu n lý nhà nư c v các kho n thu n i a trong ph m vi c nư c, bao g m: thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là thu ); t ch c qu n lý thu theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c Thu có tư cách pháp nhân, con d u có hình Qu c huy, tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Thu th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài chính trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét. quy t nh: a) Các d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i; d án pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o Ngh nh c a Chính ph , d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph v qu n lý thu ; b) Chi n lư c, quy ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình hành ng, án, d án quan tr ng v qu n lý thu ;
  2. c) D toán thu thu hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Trình B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh: a) D th o thông tư và các văn b n khác v qu n lý thu ; b) K ho ch ho t ng hàng năm c a ngành thu . 3. Ban hành văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v , văn b n quy ph m n i b , văn b n cá bi t thu c ph m vi qu n lý c a T ng c c Thu . 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án v qu n lý thu sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 5. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v thu . 6. T ch c hư ng d n, gi i thích chính sách thu c a Nhà nư c; t ch c công tác h tr ngư i n p thu th c hi n nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hư ng d n, ch o, ki m tra, giám sát và t ch c th c hi n quy trình nghi p v v ăng ký thu , c p mã s thu , kê khai thu , tính thu , n p thu , hoàn thu , mi n thu , xóa n ti n thu , ti n ph t; quy trình nghi p v v k toán thu và các nghi p v khác có liên quan. 8. Quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh vi c mi n thu , gi m thu , hoàn thu , gia h n th i h n n p h sơ khai thu , gia h n th i h n n p thu , xóa ti n n thu , ti n ph t thu . 9. B i thư ng thi t h i cho ngư i n p thu ; gi bí m t thông tin c a ngư i n p thu ; xác nh n vi c th c hi n nghĩa v thu c a ngư i n p thu khi có ngh theo quy nh c a pháp lu t. 10. Giám nh xác nh s thu ph i n p c a ngư i n p thu theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 11. Yêu c u ngư i n p thu cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan n vi c tính thu , n p thu ; yêu c u t ch c tín d ng, các t ch c và cá nhân khác có liên quan cung c p tài li u và ph i h p v i cơ quan thu trong công tác qu n lý thu . 12. y nhi m cho các cơ quan, t ch c tr c ti p thu m t s kho n thu theo quy nh c a pháp lu t. 13. n nh thu , truy thu thu ; th c hi n các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh hành chính thu thu ti n thu n , ti n ph t vi ph m hành chính thu . 14. L p h sơ ki n ngh kh i t các t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v thu ; thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng các trư ng h p vi ph m pháp lu t thu .
  3. 15. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c thu theo phân công, phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 16. T ch c qu n lý, ng d ng công ngh thông tin vào ho t ng c a ngành thu ; hi n i hóa cơ s v t ch t k thu t c a ngành thu . 17. T ch c qu n lý thông tin v ngư i n p thu ; xây d ng h th ng d li u thông tin v ngư i n p thu ; th c hi n công tác th ng kê thu và ch báo cáo tài chính theo quy nh. 18. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m pháp lu t thu ; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong vi c s d ng tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 19. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , thi ua khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a T ng c c Thu theo phân c p c a B trư ng B Tài chính và quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. 21. T ch c và qu n lý công tác thi ua – khen thư ng c a ngành thu i v i cơ quan thu , ngư i n p thu , các t ch c, cá nhân khác có thành tích xu t s c trong công tác qu n lý thu và ch p hành nghĩa v thu v i ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 22. Qu n lý, lưu gi h sơ, tài li u, n ch thu và kinh phí, tài s n ư c giao; th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 23. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài chính giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c T ng c c Thu ư c t ch c thành h th ng d c t Trung ương n a phương theo ơn v hành chính, b o m nguyên t c t p trung th ng nh t. 1. Cơ quan T ng c c Thu Trung ương: a) V Chính sách; b) V Pháp ch ; c) V D toán thu thu ; d) V Kê khai và K toán thu ; ) V Qu n lý n và Cư ng ch n thu ;
  4. e) V Qu n lý thu thu nh p cá nhân; g) V Qu n lý thu doanh nghi p l n; h) V Tuyên truy n – H tr ngư i n p thu ; i) V H p tác qu c t ; k) V Ki m tra n i b ; l) V T ch c cán b ; m) V Tài v - Qu n tr ; n) Văn phòng (có i di n t i thành ph H Chí Minh); o) Thanh tra; p) C c Công ngh thông tin; q) Trư ng Nghi p v thu ; r) T p chí Thu . Các t ch c quy nh t i m a n i m p kho n 1 i u này là các t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t i i m q và i m r là t ch c s nghi p. 2. Cơ quan Thu a phương: a) C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là C c Thu c p t nh) tr c thu c T ng c c Thu ; b) Chi c c Thu các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Chi c c Thu c p huy n) tr c thu c C c Thu c p t nh. C c Thu c p t nh, Chi c c Thu c p huy n có tư cách pháp nhân, con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v thu c T ng c c Thu . i u 4. Lãnh o 1. T ng c c Thu có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c Thu do B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 3. T ng c c trư ng là ngư i ng u T ng c c Thu , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Thu . Các Phó T ng c c trư ng ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 11 năm 2009. 2. Bãi b Quy t nh s 76/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Thu tr c thu c B Tài chính. 3. S lư ng Phó T ng c c trư ng c a T ng c c Thu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph cho n khi Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. 4. B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c Thu , B Tài chính; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản