intTypePromotion=1

Quyết định 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña trëng ban Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ sè 116/1998/Q§/BVGCP-TLSX ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1998 VÒ gi¸ b¸n ®iÖn cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trëng ban Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/CP ngµy 05/01/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña Ban VËt gi¸ ChÝnh Phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 137/H§BT ngµy 27/4/1992 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ qu¶n lý gi¸; C¨n cø LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 10/5/1997 t¹i V¨n b¶n sè 02/1997/QH9; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam t¹i v¨n b¶n sè 6235/§VN-TCKT ngµy 19/11/1998; Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Tµi ChÝnh; quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Nay quy ®Þnh gi¸ b¸n ®iÖn cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thèng nhÊt trong c¶ níc cho c¸c ®èi tîng sö dông ®iÖn nh b¶n phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2: Møc gi¸ quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 lµ gi¸ b¸n t¹i c«ng t¬ ®o ®Õm ®iÖn cña hé sö dông ®iÖn ký hîp ®ång mua b¸n ®iÖn trùc tiÕp víi ngµnh ®iÖn. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. B·i bá QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ b¸n ®iÖn sè 31/VGCP-TLSX ngµy 23/4/1997 cña Ban vËt gi¸ ChÝnh Phñ vµ møc gi¸ t¹i Th«ng t Liªn bé sè 367/TT-LB ngµy 6/5/1997 cña Bé C«ng nghiÖp vµ Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. Riªng c¸c vÊn ®Ò kh¸c ngoµi møc gi¸ thuéc Th«ng t Liªn bé nªu trªn vÉn cßn hiÖu lùc thi hµnh. §iÒu 4: C¸c Së Tµi ChÝnh VËt gi¸ tØnh, thµnh phè phèi hîp víi ®iÖn lùc c¸c tØnh, thµnh phè; c«ng ty §iÖn lùc thµnh phè Hµ Néi vµ c«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hå ChÝ Minh th«ng b¸o kÞp thêi gi¸ b¸n ®iÖn míi ®Õn c¸c hé sö dông ®iÖn. Tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn b¶o ®¶m ¸p gi¸, thu tiÒn ®óng ®èi tîng trong quyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Phô lôc biÓu gi¸ ®iÖn cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 116/1998/Q§/BVGCP-TLSX ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ). §èi tîng gi¸ §. vÞ Møc gi¸ tÝnh I. Gi¸ b¸n ®iÖn cho s¶n xuÊt, c¬ quan, ®¬n vÞ ®/kwh HCSN: 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p 110 KV trë lªn + Giê b×nh thêng 636 + Giê thÊp ®iÓm 364 + Giê cao ®iÓm 1045 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 20 KV ®Õn díi 110KV + Giê b×nh thêng 664 + Giê thÊp ®iÓm 382 + Giê cao ®iÓm 1091 3/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 6KV ®Õn díi 20KV + Giê b×nh thêng 700 + Giê thÊp ®iÓm 409 + Giê cao ®iÓm 1136 4/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV + Giê b×nh thêng 736 + Giê thÊp ®iÓm 436 + Giê cao ®iÓm 1182 II/ Gi¸ b¸n ®iÖn phôc vô cho b¬m níc tíi tiªu lóa ®/kwh vµ rau mµu 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p 6 KV trë lªn + Giê thÊp ®iÓm 227 + Giê cßn l¹i 573 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV + Giê thÊp ®iÓm 236 + Giê cßn l¹i 600 III/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho s¶n xuÊt níc s¹ch: ®/kwh 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p 6 KV trë lªn 655 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV 691 IV/ Gi¸ b¸n lÎ ®iÖn sinh ho¹t bËc thang: ®/kwh + Cho 100 kwh ®Çu tiªn 455 + Cho 50 kwh tiÕp theo 591 + Cho 100 kwh tiÕp theo 818 + Cho 100 kwh tiÕp theo 909 + Cho trªn 350 kwh 1136
  3. 3 V/ Gi¸ b¸n bu«n: ®/kwh 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho n«ng th«n a) Gi¸ b¸n ®iÖn phôc vô sinh ho¹t 327 b/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho c¸c môc ®Ých kh¸c 591 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho khu tËp thÓ, côm d©n c a/ Gi¸ b¸n ®iÖn phôc vô sinh ho¹t + §ång hå tæng ®Æt sau MBA cña kh¸ch 427 hµng + §ång hå tæng ®Æt sau MBA cña ngµnh 445 ®iÖn b/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho c¸c môc ®Ých kh¸c 636 VI/ Gi¸ b¸n ®iÖn kinh doanh ®/kwh 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 6KV trë lªn + Giê b×nh thêng 1091 + Giê thÊp ®iÓm 682 + Giê cao ®iÓm 1705 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV + Giê b×nh thêng 1136 + Giê thÊp ®iÓm 709 + Giê cao ®iÓm 1773 VII/ Gi¸ b¸n ®iÖn quy ®Þnh b»ng ngo¹i tÖ: USD/Kw h 1/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho s¶n xuÊt a/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p 110 KV trë lªn + Giê b×nh thêng 0.068 + Giê thÊp ®iÓm 0.045 + Giê cao ®iÓm 0.109 b/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 20 KV ®Õn díi 110KV + Giê b×nh thêng 0.073 + Giê thÊp ®iÓm 0.050 + Giê cao ®iÓm 0.114 c/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 6 KV ®Õn díi 20 KV + Giê b×nh thêng 0.077 + Giê thÊp ®iÓm 0.055 + Giê cao ®iÓm 0.118 d/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV + Giê b×nh thêng 0.082 + Giê thÊp ®iÓm 0.059 + Giê cao ®iÓm 0.123 2/ Gi¸ b¸n ®iÖn kinh doanh: a) Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 20 KV trë lªn + Giê b×nh thêng 0.095 + Giê thÊp ®iÓm 0.068 + Giê cao ®iÓm 0.145 b/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 6 KV ®Õn díi 20 KV + Giê b×nh thêng 0.105 + Giê thÊp ®iÓm 0.073
  4. 4 + Giê cao ®iÓm 0.155 c/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV + Giê b×nh thêng 0.114 + Giê thÊp ®iÓm 0.077 + Giê cao ®iÓm 0.164 3/ Gi¸ b¸n ®iÖn cho tiªu dïng sinh ho¹t: a/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 20 KV trë lªn 0.086 b/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p tõ 6KV ®Õn díi 20 0.095 KV c/ Gi¸ b¸n ®iÖn ë cÊp ®iÖn ¸p díi 6 KV 0.105
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2