intTypePromotion=1

Quyết định 116/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
120
lượt xem
11
download

Quyết định 116/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính vê fviệc ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  116/199/Q§/BT C   ën n g µy  21 th¸ng 09 n¨ m  1999  a n  h µ n h   Ó u  m ø c  thu  B bi lÖ p h Ý   qu¶n  lý n h µ   uíc v Ò  h µ n h  kh« n g n B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc; C¨n  C«ng    3010/VPCP­KTTH   cø  v¨n sè  ngµy 06/8/1998 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc    phÝ  thu lÖ  chuyªn ngµnh    hµng  kh«ng. Sau    ý  khicã  kiÕn tham    gia cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam     (C«ng    1423/CHK­TC   v¨n sè  ngµy  th¸ng8  24    n¨m  1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc   lÖ  thu  phÝ  qu¶n    lýnhµ    hµng  nícvÒ  kh«ng. §iÒu 2: C¬   quan  thu  phÝ  lÖ  qu¶n    lý nhµ      níc vÒ hµng  kh«ng thùc  hiÖn ®¨ng      ký,kª khai,thu,nép  phÝ      lÖ  qu¶n    lýnhµ    hµng  nícvÒ  kh«ng    víic¬  quan thuÕ  ®Þa  ph¬ng  n¬i thu lÖ phÝ  theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  54/1999/TT/BTC  ngµy 10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  31/1/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu 3: C¬  quan thu  phÝ  lÖ  qu¶n    lý nhµ      níc vÒ hµng kh«ng  îc ®   trÝch ®Ó       l¹ 40%   i tæng  lÖ  sè  phÝ  ® îc ®Ó     thu    chiphÝ cho viÖc  chøc    tæ  thu theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  5b  môc  II Th«ng t i I  sè 54/1999/TT/BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP   ngµy  31/1/1999 cña    ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký.
  2. 2 §iÒu      4: Tæ chøc,c¸c nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép  phÝ, ®¬n    lÖ    vÞ  ® îcCôc    Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam     giao nhiÖm   tæ    vô  chøc    c¸c thu vµ    c¬ quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3 Bi Ó u  d a n h  m ô c  lÖ p h Ý  c h u yªn n g µ n h  h µ n g  k h « n g (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  116/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng09  21    n¨m  1999  cña  TµichÝnh) Bé    STT LÖ   phÝ §¬n vÞ         Møc              thu    tÝnh                 §/vtæ    chøc, §/vtæ      chøc,c¸     c¸nh©n    ViÖt nh©n      nícngoµi   Nam  (VN§) (USD  VN§) vµ  1 2 3 4 5 1 LÖ  phÝ cÊp chøng chØ cho tÇu  bay: 1.1 Chøng  chØ  ®¨ng  tÇu  ký  bay lÇn ­Lo¹itÇu      bay    díi5.700  kg      1.200.000 120  USD ­Lo¹itÇu      bay    tõ5.700  trëlªn kg    3.600.000 360  USD 1.2 Chøng chØ     ®ñ ®iÒu kiÖn bay  cho  tÇu bay 1.2. CÊp lÇn ®Çu   cho  tÇu bay  ® ­ ®∙  lÇn 1 îcchÕ      t¹ohµng  : lo¹t ­M¸y    bay 600.000 120  USD ­Trùc th¨ng     840.000 180  USD 1.2. Gia h¹n chøng  chØ  ®ñ  ®iÒu  lÇn 2 kiÖn  bay cho  tÇu bay: ­M¸y    bay 480.000 100  USD ­Trùc th¨ng     720.000 140  USD 1.2. C«ng nhËn hiÖu    lùccho  tÇu bay  lÇn 3 ®∙  chøng  cã  chØ     ®ñ ®iÒu kiÖn  3.600.000 480  USD bay  nícngoµicÊp do      1.3 Chøng  chØ    lo¹ cho  i tÇu  bay: ­ C«ng  nhËn  hiÖu lùc chøng  lÇn 240.000 120  USD chØ  lo¹ tÇu bay do níc ngoµi i   cÊp 1.4 Chøng chØ   tuyÕn  v«  ®iÖn    lÇn trªn m¸y  bay: ­CÊp  ®Çu   lÇn  12.000.000 2.400  USD ­Gia    h¹n  6.000.000   1.200  USD 1.5 Chøng  chØ  tiÕng ån  cña tÇu  lÇn 36.000.000 6.000  USD bay 1.6 Chøng chØ  phª chuÈn, c¶itiÕn, lÇn       18.000.000 3.000  USD söa  ch÷a    lín,kÐo      sö  dµiniªnh¹n 
  4. 4 dông  tÇu  bay 2 LÖ  phÝ ®¨ng  chuyÓn  ký  nhîng lÇn   quyÒn  së h÷u tÇu bay, trong  ®ã: ­KhÝ    cÇu: 840.000 90  USD ­TÇu în   l 840.000 90  USD ­M¸y    bay: +  Träng îng tèi díi l     ®a    5.700  kg 840.000 90  USD + Träng îng      5.700  l tèi®a tõ  kg  1.680.000 180  USD trëlªn   ­C¸c      lo¹ kh¸c: i 1.680.000 180  USD 3 LÖ  phÝ  ®¨ng  thÕ  ký  chÊp    lÇn tµu bay  (X¸c ®Þnh  theo gi¸ trÞ   kho¶n  nî ® îc ®¶m  b¶o  tÝnh  b»ng ®ång  ViÖtNam):   ­   Gi¸   trÞ   kho¶n   nî   díi   1.680.000 120  USD 2.100.000.000 ®   ­   Gi¸   trÞ   kho¶n   nî   tõ  5.040.000 360  USD 2.100.000.000   ®   ®Õn   70.000.000.000 ®   ­   Gi¸   trÞ   kho¶n   nî   tõ  10.080.000 720  USD 70.000.000.000   ®   ®Õn   280.000.000.000 ®   Gi¸   trÞ   kho¶n   nî   trªn   16.800.000 1.200  USD 280.000.000.000 ®   ­ Trêng  kh«ng      hîp  x¸c ®Þnh  îc ®   16.800.000 1.200  USD cô thÓ      gi¸trÞkho¶n  nî ­ Trêng hîp xin thay ®æi  mét  trong c¸c chi tiÕt trong chøng  chØ  hoÆc  sao    l¹ chøng  i chØ ®∙  cÊp  hoÆc     xin x¸c minh c¸c    chi 336.000 24  USD tiÕtcña  s¬  ªnquan   hå  li   4 LÖ  phÝ  cÊp b»ng, chøng chØ  cho    chøc, nh©n    c¸c tæ    viªnkhai  th¸cchuyªn ngµnh      hµng kh«ng: 4.1 Chøng  chØ    phª chuÈn  së  c¬  b¶o  lÇn dìng tÇu    bay  theo QCHK­145:   ­CÊp  ®Çu   lÇn  48.000.000 7.200  USD ­CÊp  i   l¹ 1.200.000     240  USD ­ Gia      h¹n;thªm n¨ng ®Þnh;  c«ng  6.000.000 600  USD nhËn  hiÖu  lùc 4.2 Chøng  chØ  phª chuÈn  c¬ së  lÇn
  5. 5 ®µo    t¹o,huÊn  luyÖn ­CÊp  ®Çu   lÇn  33.600.000 4.800  USD ­CÊp  i   l¹  1.200    000 240  USD ­Gia  ;cÊp      h¹n   bæ sung  3.600.000   360  USD 4.3 Chøng  chØ  nhµ khai th¸c tÇu  lÇn bay  (AOC): ­CÊp  ®Çu   lÇn  30.000.000 3.600  USD ­CÊp  i   l¹  1.200.000   240  USD ­Gia      h¹n;cÊp    bæ sung   6.000.000   1.200  USD 4.4 LÖ  phÝ  cÊp b»ng, chøng chØ    cho  thµnh    bay: viªntæ  4.4. B»ng  i l¸ : lÇn 1 ­CÊp  ®Çu   lÇn  1.800.000 180  USD ­CÊp  i   l¹ 240.000`   24  USD     ­ Thªm    n¨ng ®Þnh; gia h¹n;c«ng        480.000 60  USD nhËn hiÖu  lùc 4.4. Chøng  chØ  tiÕp viªntrªnkh«ng       lÇn 2 ­CÊp  ®Çu   lÇn  600.000 60  USD ­CÊp  igiah¹n   l¹    ; 360.000 36  USD 4.5 LÖ  phÝ  cÊp  chøng  chØ  häc    lÇn viªn 600.000 60  USD l¸tÇu    i bay 4.6 LÖ   phÝ  cÊp  b»ng  kiÓm      lÇn so¸tviªn kh«ng u: l ­CÊp  ®Çu   lÇn  600.000 120  USD ­CÊp  i   l¹ 240.000 24  USD ­Gia      h¹n;thªm  n¨ng  ®Þnh 360.000 60  USD 4.7 LÖ  phÝ  cÊp  chøng chØ  hµnh  lÇn nghÒ  cho c¸c nh©n  viªn hµng  kh«ng kh¸c ­CÊp  ®Çu   lÇn  600.000 84  USD ­CÊp      l¹i 240.000 24  USD ­Gia      h¹n;thªm  n¨ng  ®Þnh 360.000 60  USD 5 LÖ  phÝ  trong lÜnh vùc  qu¶n    lý ho¹t®éng    b¸n vÐ, chøng    tõ vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng  gom     vµ  göi hµng  b»ng  êng  ® hµng kh«ng 5.1 LÖ   phÝ  cÊp: 1/giÊy
  6. 6 5.1. ­ GiÊy    ®¨ng  v¨n phßng  vР ký    b¸n  1.000.000 1 cña c¸c h∙ng hµng kh«ng ViÖt  Nam   5.1. ­ GiÊy phÐp    më v¨n phßng b¸n  1.000.000 ®         2 vÐ  cña  h∙ng hµng  kh«ng níc                 ngoµi  5.1. ­ Chøng    chØ     ®ñ ®iÒu kiÖn b¸n  2.400.000 3 vÐ 5.1. ­ §¨ng  hîp  ký  ®ång  chØ  ®Þnh  4 ®¹i   lý,tæng ®¹i lý b¸n vÐ, hîp       1.200.000 ®ång      ®¹ilýxuÊtHA WB   5.1. ­ Gi©y ®¨ng ký xuÊt vËn ®¬n  1.200.000 5 hµng  kh«ng  cÊp thø  5.2 LÖ  phÝ  gia h¹n, söa ® æi, bæ   lÇn sung giÊy phÐp  hoÆc  chøng  chØ  ® îccÊp: ®∙    Mçi trêng hîp xin gia h¹n, söa  ® æi    bæ sung      vÒ néi dung giÊy  phÐp  ® îc cÊp  ®∙    thu b»ng 70%   møc   ¬ng  thu t øng    víitõng  i lo¹ lÖ  phÝ  t¹ ®iÓm   nªu    i 1 6 LÖ  phÝ  cÊp  thΠkiÓm  so¸t an  ninh 6.1 CÊp  cho  ngêi ®  (hoÆc  70.000  15  USD USD)/   thÎ 6.2 ­CÊp    cho  ph¬ng  tiÖn ®  100.000  24  USD (hoÆc  USD)/   thÎ Ghi chó: Møc       thu quy ®Þnh  i   t¹  muc  (LÖ  c¸c 1  phÝ  cÊp  chøng  chØ cho  tÇu bay)vµ    môc  (lÖ phÝ  4    cÊp b»ng,chøng    chØ  cho    c¸c nh©n    viªnkhaith¸c     chuyªn ngµnh  hµng  kh«ng),kh«ng    bao  gåm       c¸c chiphÝ  thuª chuyªn        gia níc ngoµi,thuª m¸y      mãc,  trang thiÕt bÞ    kiÓm   ®Þnh   cña    níc ngoµi vµ      chi phÝ  gi¸m ®Þnh  søc khoÎ cho      c¸c nh©n  viªn,c¸c tæ      chøc,ph¸p   nh©n,    c¸ nh©n cã  nhu cÇu cÊp  b»ng,chøng    chØ  ph¶itù trang tr¶i             chiphÝ    c¸c trªn(nÕu  ph¸t cã    sinh).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2