Quyết định 116/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
2
download

Quyết định 116/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  116/2001/Q§­T T g   th n g µ y 02 th¸ng   n¨ m  2001 V Ò  m é t s è     ∙i, h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u    ra  ­ 8  u ®  k t n íc n g o µ  i trong l Ü nh v ù c h o ¹t ® é n g  d Ç u  kh Ý Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  cø  Ët  Ç u   Ý   µy  th¸ng 7    Lu D kh ng 06    n¨m 1993, LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët D Ç u   Ý  µy  th¸ng6  m s® c Lu   kh ng 09    n¨m  2000,NghÞ   nh     ®Þ sè 48/2000/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 12    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ, quy  nh    c Ch ph   ®Þ chi tiÕtthi µnh  Ët D Ç u   Ý;    h Lu   kh C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   u      ícngoµicña  ®Þ v ®Ç tra n     doanh  nghiÖp  ÖtNam; Vi   Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m  ®Ò ngh c B tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1.  p  ông  ét  è  ®∙i,khuyÕn  Ých  i  íidoanh  ¸d m s u    kh ®è v   nghiÖp  ViÖt Nam   u    níc ngoµidíih×nh    ®Ç t ra       thøc  u    ®Ç t 100%   èn  v hoÆc   ãp  èn  gv theo  û lÖ  t   tham   gia trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  Çu  Ý    v ho   d kh bao  å m    ×m  Õm,  g :t ki th¨m dß,  ph¸ttr Ón m á   µ   i   v khai th¸cdÇu  Ý, kÓ   c¸c ho¹t®éng  ôc  ô     kh   c¶      ph v trùctiÕp cho    ¹t®éng  Çu  Ý,sau  y  äit¾tlµdù    Çu  Ý.     c¸cho   d kh   ®© g       ¸n d kh §i Ò u  Doanh  2.  nghiÖp  Öt Nam   u      ícngoµitrong c¸c dù    Vi   ®Ç tra n         ¸n dÇu  Ý  kh (sau  y   äi t¾t lµ doanh  ®© g       nghiÖp),ngoµi viÖc  îc hëng  ÷ng        ®  nh u ®∙iquy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh   Ò   u    ra  íc ngoµi cña  ®Þ v ®Ç t n     doanh nghiÖp  Öt Vi   Nam,  doanh  nghiÖp cßn  îc hëng  ét  è  ®∙iquy  nh  ¹    Òu      ®  m s u    ®Þ tic¸c §i 3, 4 Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3.  1. Khi x¸c ®Þnh  è  Õ    Ëp      s thu thu nh doanh  nghiÖp ph¶inép  ¹  Öt Nam     ti Vi   ®èi  íic¸c dù  dÇu  Ý  u    níc ngoµi,doanh  v     ¸n  kh ®Ç tra      nghiÖp  îc trõsè  Õ  ®     thu thu nhËp    doanh  nghiÖp  ∙  ép    ícngoµihoÆc   ∙  îcníctiÕp  Ën  u   ® n ën     ®®    nh ®Ç t tr¶thay (cã       chøng  õ hîp  Ö),nhng  è  Õ  nhËp  îc trõkh«ng  îtqu¸ t  l   s thu thu  ®   v    sè  Õ  thu thu  Ëp  Ýnh  nh t theo  Õ  Êt quy  nh  ¹  thu su   ®Þ tikho¶n  §iÒu  LuËt 3  10    Thu Õ     Ëp  thu nh doanh  nghiÖp  µy  th¸ng5  ng 10    n¨m  1997.  2. C¸  ©n  µm  Öc    nh l vi cho    ù    Çu  Ý  c¸cd ¸n d kh ph¶inép  Õ    Ëp  i   thu thu nh ®è   víi êicã    Ëp   ng   thu nh cao  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.     nh  è  Õ  lu   x¸c ®Þ Khi s thu thu nhËp  i víi êicã    Ëp    ®è     ng   thu nh cao  ph¶inép  ¹ ViÖt Nam,  îctrõsè  Õ    ti     ®     thu thu nhËp    ©n  ∙  ép    ícngoµihoÆc   îcníctiÕp nhËn  u        c¸nh ® n ë n     ®     ®Ç ttr¶thay (cã   
  2. 2 chøng  õhîp lÖ)  ng  è  Õ  îctrõkh«ng  ît   è  Õ    Ëp    ép  t     ,nh s thu ®     v   s thu thunh ph¶in qu¸ ®èi  íingêicã    Ëp  v    thu nh cao theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   Õ  lu     v thu thunhËp  ivíi êicã    Ëp      ®è     ng   thunh cao. 3.  Õt bÞ,  ¬ng  Ön,vËt  , nguyªn  Öu,nhiªn liÖu  éc  i  îng Thi   ph ti   t  li     thu ®è t   chÞu  Õ  ÊtkhÈu  µ  Õ    Þgiat¨ngcña  thu xu   v thu gi¸tr       doanh nghiÖp  ÊtkhÈu    xu   ra níc ngoµi ®Ó   ùc  Ön  ù  dÇu  Ý   u    ra  íc ngoµi ® îc miÔn  Õ      th hi d ¸n  kh ®Ç t n      thu xuÊtkhÈu  µ  îc¸p dông  Õ  ÊtthuÕ    Þgiat¨ngb»ng    v ®    thu su   gi¸tr       kh«ng (0%). 4.  É u   Ët,tµiliÖu  ü  Ët (b¨ng  õ,b¨ng  Êy.. ) Ëp  Èu  M v    k thu   t  gi . nh   kh nh»m   m ôc   ch  ®Ý nghiªn cøu, ph©n  Ých    ùc  Ön  ù  dÇu  Ý   îc miÔn      t ®Ó th hi d ¸n  kh ®   thuÕ  Ëp  Èu  µ  nh kh v kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ    Þgiat¨ng. thu   ch thu gi¸tr     5. C¸c  ÕtbÞ, vËt tchuyªn dông    thi          cho  ¹t®éng  Çu  Ý  µ   ho   d kh m trong níc    cha  s¶n  Êt ® îc,khit¹m  Ëp  Èu      xu       nh kh ®Ó gia c«ng,chÕ   Õn,sau    i Êt   bi   ®ã t¸ xu     khÈu    ùc hiÖn  ù    Çu  Ý  × ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu,thuÕ  Êt ®Ó th   d ¸n d kh th     thu nh kh   xu   khÈu  µ  v kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ    Þgiat¨ng. thu   ch thu gi¸tr     §i Ò u 4. 1. Sau    ∙  µn  µnh    Üa  ô  Õ    khi® ho th c¸cngh v thu theo  quy  nh  ña  µ   ­ ®Þ c Nh n ícViÖt Nam,      doanh  nghiÖp  Õn  µnh    ù  dÇu  Ý    íc ngoµi® îc sö  ti h c¸c d ¸n  kh ë n      dông  î nhuËn  l i sau  Õ    i u       íc ngoµi phï hîp  íinéi dung, m ôc   thu ®Ó t¸  ®Ç t ë n       v      tiªucña  ù    Çu  Ý  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,nhng    d ¸n d kh ® ®   c th quy phª duy   ph¶i®¨ng    ký  íiNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ  v  h Nh n     v b¸o    nh  ú  íiBé   Õ   ¹ch  µ  c¸o ®Þ k v   K ho v §Çu   Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  înhuËn  tv t h sd l i sau  Õ      u      ícngoµi. thu ®Ó t¸ ®Ç të n   i 2. Trong  êng  îp  è  ¹itÖ    µikho¶n  ña    tr h s ngo   trªnt   c doanh  nghiÖp kh«ng  ®ñ     u    ®Ó ®Ç t theo  Õn    ña  ù  ®∙  îc phª  Öt,doanh  ti ®é c d ¸n  ®   duy   nghiÖp  îc ®  mua  è  ¹itÖ  s ngo   cßn  Õu  ¹    ©n  µng  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèië  thi t i ng c¸c h ®  ho   ngo     ViÖtNam.   3. L∙ivèn     vay  ©n  µng  i víi è  èn  u      ícngoµi® îckhÊu  õ ng h ®è     v ®Ç tra n   s    tr   khitÝnh  Õ    Ëp    thu thu nh doanh nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u 6. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản