intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 116/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

82
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 116/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh  thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh Hoµ B×nh nh sau: 1. ChuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh   viªn (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc Hoµ B×nh. ­ C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ Hoµ B×nh. 2. Cæ phÇn hãa, Nhµ  níc n¾m gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ  hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn (thùc hiÖn trong n¨m 2006): ­ C«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Thµnh C«ng. ­ C«ng ty In 26/3 Hoµ B×nh. 3. Gi¶i thÓ doanh nghiÖp (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty C©y c«ng nghiÖp. ­ XÝ nghiÖp ChÌ L¹c S¬n. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh: 1. ChØ  ®¹o thùc hiÖn s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  n íc  trùc thuéc theo   QuyÕt  ®Þnh sè  51/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 4  n¨m   2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n  tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc 
  2. 2 Uû  ban nh©n d©n tØnh Hoµ  B×nh giai  ®o¹n 2003 ­ 2005 vµ  QuyÕt ®Þnh nµy. 2.   ChØ   ®¹o   viÖc   s¾p   xÕp   c¸c   n«ng,   l©m   tr êng   quèc  doanh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy  22   th¸ng   9   n¨m   2004   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn  n«ng trêng quèc doanh vµ NghÞ ®Þnh sè 200/2004/N§­CP ngµy  03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ   ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. §i Ò u   3.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Hoµ  B×nh vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2