intTypePromotion=1

Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  è  1461/1998/Q§/BT C   n g µ y   S 20 th¸ng 10 n¨ m  1998 B é  T µi ch Ý n h  V Ò   Ö c x¸c  Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p vi ®  tr th ù c hi Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸  B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 179/CP  µy  th¸ng 10  ng 28    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 44/1998/N§/CP  µy  ng 29/6/1998 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   Öc  vi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng      Çn  µ  ty cæ ph v Th«ng   t sè 104/1998/TT­ BTC   µy  th¸ng 7  ng 18    n¨m  1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn   c BT  h  nh÷ng  Ên    µichÝnh    v ®Ò t   khi chuyÓn doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng    ty cæ   Çn; ph ­C¨n  ý  Õn  ña  é  û    cø  ki c B Thu s¶n  ¹ c«ng    è  t i v¨n s 2525/TS­TCKT   µy    ng 05 th¸ng10    n¨m 1998; ­ C¨n  vµo    cø  Biªn b¶n    nh    Þ doanh    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ña  éi ®ång    c H  x¸c ®Þnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  ¹  ti C«ng      ép  ¹  ty®å h H Long  µy  th¸ng 9  ng 29    n¨m   1998; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u      Þdoanh  1. Gi¸tr   nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   h  µy  th¸ng01    ti     0  ng 01    n¨m 1998  ña  c C«ng      ép  ¹  ty®å h H Long      Çn      ®Ó cæ ph ho¸ nh sau: Gi¸ trÞ  ùc  Õ  ña    th t c doanh  nghiÖp      Çn  ®Ó cæ ph ho¸: 56.906.301.719     ®ång  (n¨m  ¬i s¸u    Ýn  m   tØ, ch tr¨m    tr Öu,ba  linhs¸u  i   tr¨m    ét  ×n, b¶y  linhm ngh   tr¨m m êichÝn  ng).    ®å Trong  : ®ã Gi¸ trÞ  ùc  Õ  Çn   èn  µ   íc t¹    th t ph v Nh n   idoanh  nghiÖp: 12.602.872.133     ®ång  êi hai tØ, sau  (m       tr¨m      iÖu,t¸m  linh hai tr   tr¨m b¶y  ¬i hai ngh×n, m ét  m     tr¨m ba  ¬iba  ng).   m   ®å §i Ò u 2. Tµi s¶n    kh«ng  a  µo    Çn  ® v cæ ph ho¸  Ýnh  (t theo    Þ ghi gi¸tr     trªnsæ   Õ     k to¸n): ­Tµis¶n     kh«ng  Çn  ïng:605.345.714 ®ång        cd     (s¸utr¨m linhn¨m  iÖu,ba  tr   tr¨m bèn  ¬il¨m  ×n,b¶y    êibèn  ng).   m   ngh   tr¨m m   ®å ­  µi s¶n  ê  T  ch thanh  ý:18.418.210  ng  êi t¸m  iÖu,bèn  l  ®å (m   tr   tr¨m  êi m  t¸m  ×n,haitr¨m m êi®ång). ngh        
  2. 2 §i Ò u 3. C¨n  vµo    Þ doanh  cø  gi¸tr   nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  ¹  Òu    ®   ti §i 1, Ban    Çn    ña  cæ ph ho¸ c C«ng    å  ép  ¹  ty§ h H Long  ùc hiÖn    th   c¸c c«ng  Öc  Õp  vi ti theo ®Ó     Çn    cæ ph ho¸. §i Ò u    4. Giao cho Gi¸m  c  ®è C«ng    å  ép  ¹  ty§ h H Long  èihîp víic¸c ph         c¬ quan  ªnquan  chøc  ö  ý sè  µis¶n    ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  li   tæ  x l  t   ghi t i§i 2  ®Þ n theo Th«ng   sè  t 104/1998/TT/BTC  µy  th¸ng  n¨m  ng 18  7  1998  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng dÉn  ÷ng  Ên    µichÝnh    h  nh v ®Ò t   khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   thµnh c«ng      Çn.  ty cæ ph Trong    a  ö  ýh Õt  è  µis¶n  ãitrªn,C«ng    khich x l   s t  n    ty §å  ép  ¹  h H Long  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp tôc b¶o    ti     qu¶n,kh«ng    Èy    Êt      ®Ó x ra m m¸t tµis¶n  ña  µ   íc.   c Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.Gi¸m  c  5. Quy ®Þ n c hi l     t  k  ®è C«ng    å  ép  ¹  ty § h H Long, Trëng    ban  æi  íi qu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  µ   íc Nh n   Bé  Thuû  s¶n, Trëng    Ban    Çn  cæ ph ho¸ C«ng    å  ép  ¹  ty § h H Long  µ    ¬  v c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th   n cv m ®Ò ngh b¸o  vÒ   é  c¸o  B TµichÝnh      ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2