Quyết định 1168/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 1168/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1168/QĐ-BTTTT về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1168/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1168/Q -BTTTT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG O KI M VI N THÔNG Thu c: CÔNG TY C PH N THƯƠNG M I VÀ DNCH V VI N THÔNG TOÀN TH NG (3T – TELECOM ., JSC) áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Phòng o ki m có tên t i i u 1 và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c trong th i h n 03 (ba) năm k t ngày ký ban hành.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; B trư ng ( b/c); Trung tâm Thông tin ( ăng website); Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng PH L C (Kèm theo Quy t nh s 1168 /Q -BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng o ki m Vi n thông Thu c: Công ty C ph n Thương m i và D ch v Vi n thông Toàn Th ng (3T - Telecom .,Jsc) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh công ty c ph n: 0103022305 do S K ho ch và u tư thành ph Hà N i c p ngày 31/01/2008, s a i l n 3 ngày 05/03/2009. a ch : S 12-14, ngách 71, ngõ Th nh Quang, phư ng Th nh Quang, qu n ng a, Hà N i. DANH M C Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu TT Tên công trình chuNn, ch tiêu k thu t 1. Tr m g c i n tho i di ng m t t công c ng TCN 68-141:1999 (*) (BTS) TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 2. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát TCN 68-141:1999 (*) thanh, truy n hình) TCN 68-135:2001 3. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c TCN 68-141:1999 (*) TCN 68-135:2001 Ghi chú: - (*): Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov
Đồng bộ tài khoản