Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  117/2000 Q§­T T g   th n g µ y  10 th¸ng 10 n¨ m  2000  Ò  m é t s è  c h Ý n h  s¸ch v µ   V c ¬  ch Õ   µi h Ý n h  ch o   t  c c¸c d ù  ¸n ® ã n g  t µ u bi Ó n   c ñ a n g µ n h  ® ã n g  t µ u  Ó n  Vi Ö t N a m bi Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 11/2000/NQ­CP   µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ; ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc    (söa ® æi) sè      03/1998/QH10; X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B Giao  th«ng  Ën    êtr×nh sè  v t¶i(t     2157/GTVT­KH§T   ngµy  th¸ng7  07    n¨m  2000); §Ó  khuy Õ n  Ých  µ  ¹o ®i Ò u  Ön  kh vt  ki ph¸ttriÓn ngµnh      c«ng nghiÖp  ®ã ng  µu  Ón  t bi trong níc,  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  C¸c  ù    1.  d ¸n sau  y  äichung  µdù  ®ã ng  µu  Ón)  îc ®© (g   l   ¸n  t bi ®  ¸p  ông  ét  è  Ýnh  d m s ch s¸ch  µ  ¬  Õ   µichÝnh  ®∙itheo  v c ch t   u    quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  µy: ®Þ n 1. C¸c  ù  ®Ç u    ng  íi tµu  Ón  c¸c c¬  ë  ng  µu    d ¸n  t ®ã m   bi do    s ®ã t trong níc    thùc hiÖn  å m     ¹ cô  Ó      g c¸clo   th nh sau: i ­Tµu  ë  µng  i  Ón  ã  ängt¶i õ3.000  Ên  ëlªn;   ch h ® bi c tr       t t tr   ­Tµu  ótbïn c«ng  Êt1.000  3/giêtrëlªn;   h    su   m    ­Tµu  ë  Çu  ã  ängt¶i õ1.000  Ên  ëlªn;   ch d c tr       t t tr   ­Tµu  ë  Ý  ãa  áng cã    ch kh h l   dung  Ých  t 1.200  3  ëlªn; m tr   ­Tµu  ¸nh    ã    ® c¸c c«ng  Êttõ300    ëlªn; su     CV tr   ­Tµu  ë    ch kh¸ch ®i  Ón  ã    bi c 100  ç  åitrëlªn. ch ng     2. C¸c  ù    u    Òu  ©u, n©ng  Êp, m ë   éng,x©y  ùng  íic¬  ë    d ¸n ®Ç tchi s   c r   d m  s ®ãng  µu. t 3.C¸c  ù      d ¸n mua  µu biÓn  ng  íinªu  ¹ kho¶n  trªn®©y. t  ®ã m   t   i 1    §i Ò u    Ýnh    µ  ¬  Õ   µichÝnh  ®∙i 2. Ch s¸ch v c ch t   u  1.§èivíi   ¬  ë  ng  µu:       c s ®ã t c¸c a) §èivíi   ¬  ë  ng  µu thuéc m äi  µnh  Çn        c s ®ã t   c¸c   th ph kinhtÕ:  
  2. 2 ­ §îcmiÔn  Õ  Êt khÈu  i víic¸c s¶n  È m   µu  Ón  ña  ¬  ë  µ     thu xu   ®è       ph t bi c c s v miÔn  Õ   Ëp  Èu  i  íic¸c lo¹  thu nh kh ®è v     im¸y  ãc,  m trang  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön thi   ph ti   vËn    t¶i(n»m  trong  ©y  d chuyÒn c«ng  nghÖ)    ¹o tµis¶n  è  nh   µ  ®Ó t     c ®Þ v nguyªn vËtliÖu,b¸n thµnh  È m   ôc  ô        ph ph v cho  Öc  ng  µu m µ   vi ®ã t   trongnícch­    a  s¶n  Êt® îchoÆc   xu     s¶n  Êtkh«ng  ttiªuchuÈn  xu   ®¹     quy  nh. ®Þ ­  îc miÔn,  §  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    theo  Òu  NghÞ   nh   ña  Ýnh  §i 18  ®Þ c Ch phñ  è  s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  Ò   v Quy  nh    Õtthi ®Þ chiti     hµnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi).      ­ §îcmiÔn  Õ    Ëp     thu thu nh trong 2    n¨m  u   Ó   õ khicã    Ëp  Þu  ®Ç k t     thu nh ch thuÕ  µ  îcgi¶m  v®  50%   è  Õ  s thu ph¶inép    tronghain¨m  Õp theo.    ti   ­ §îcmua   ¹itÖ  ¹    ©n  µng    Ëp     ngo   t i ng c¸c h ®Ó nh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët t m thi   v  phôc  ô  v cho  Öc  ng  íitµu biÓn  vi ®ã m     theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h b) §èivíi   ¬  ë  ng  µu lµdoanh        c s ®ã t     c¸c nghiÖp  µ  íc,ngoµic¸cu  ∙it¹ nh n      ® i   m ôc  trªn®©y,  a    cßn  îc: ® ­ C Êp       bæ sung  ét  Çn  m l cho   ®ñ 50%   èn u  ng  nh  v l ®é ®Þ møc  cho  õng t  doanh nghiÖp  theo kh¶    n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íc.   n ­ Nhµ   íchç  î èn  ©n    n   tr  v ng s¸ch cho    ¹ng  ôc  ¬  ë  ¹ tÇng:cÇu  µu,   c¸ch m c s h    t  tr Òn,®µ,    i  ô næi,ô  × m     ùc hiÖn    ù  x©y  ùng  µ  ©ng  Êp      ch khith   c¸c d ¸n  d vn c c¸c nhµ  m¸y  ng, söa  ÷a  µu.Ph Çn  ®ã   ch t   cßn  ¹ (nhµ  ëng, thiÕtbÞ)  îc vay  èn  l i x     ®  v tÝn  ông  u    d ®Ç tph¸ttr Ón tõ Q òy  ç  î  i    h tr    iÓn víil∙ suÊt b»ng  ph¸ttr       i   3,5%/n¨m,   thêigian vay  èi a  µ12      t   l   n¨m  ® trong®ã   ã  n¨m  n  ¹n.   c 2  ©h 2. §èivíidoanh       nghiÖp    khimua  s¶n  È m   µ tµu  Ón  ng  íinªu  ¹ ph l   bi ®ã m  ti  kho¶n  §iÒu  cña  1  1  Quy Õt  nh  µy,® îcvay  èn  Ýn  ông  u      iÓn ®Þ n   vtd ®Ç tph¸ttr   tõQ òy  ç  î   iÓnvíi   ®∙isau:   h tr ph¸ttr     u    c¸c ­ Møc  èn    v vay  ña  ét  ù    c m d ¸n b»ng  85%   tæng  èn  u    v ®Ç t(15%  èn  ù cã  v t  cña  doanh  nghiÖp). ­Thêigian vay  èi a  µ12        t   l   n¨m  ® trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n.   c 2  ©h ­L∙i Êtvay     su   b»ng  5%/n¨m. §i Ò u    Ýnh    ç  î Ò   3. Ch s¸ch h tr  khoa  äc  µ  v h v c«ng  Ö ngh ¦utiªnsö  ông  èn  ©n    d v ng s¸ch nhµ  ícdµnh    n  cho  khoa  äc  i víi     h ®è     ®Òc¸c tµinghiªncøu      øng  ông  ôc  ô  ùctiÕp  d ph v tr   cho  Öc  ng  íic¸c s¶n  È m   vi ®ã m    ph tµu biÓn.     §i Ò u    chÝnh    hé  µ  4. C¸c  s¸ch b¶o  v khuyÕn  Ých  kh kh¸c 1. Kh«ng    cho  Ðp  u    ng  íitµu biÓn  ¹ nícngoµim µ     ph ®Ç t®ã m     ti       c¸c doanh  nghiÖp  ng  µu trong níccã    ®ã t       ®ñ n¨ng  ùcthùc hiÖn. l      2.H¹n  Õ   Öc    ch vi mua  µu biÓn  ∙  t  ® qua  ö  ông. sd 3. Trong  êng  îp    tr h ph¶i ®Êu   Çu  èc  Õ    ùc  Ön  ù  ®Ç u       th qu t ®Ó th hi d ¸n  t ®ãng  íi tµu  Ón  ×  m   bi th ph¶i® îc thùc hiÖn  ëic¸c li        b     ªndoanh hoÆc   ªndanh  li   gi÷a nhµ  Çu  ícngoµivµ  µ  Çu  ÖtNam.   th n     nh th Vi  
  3. 3 4. Cho  Ðp    ph chØ  nh  Çu  i víinh÷ng  ù    ng  µu thÝ  ®Þ th ®è     d ¸n ®ã t  nghiÖm   lÇn  u   ®Ç hoÆc   ng    ¹  µu  ã  Æc   Ýnh  ü  Ët ® Æc   Öt ph¶i sö  ®ã c¸c lo it c ® t k thu   bi     dông  ÕtbÞ  thi   c«ng  Ö   ngh chuyªn dïng.   §i Ò u    ñ  ôcxÐt u  ∙i 5. Th t     ® Thñ  ôc xÐt  ®∙i®èi  íic¸c dù  ®ãng  µu  Ón  t  u    v     ¸n  t bi quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1 cña  Quy Õt  nh  µy  îcthùc hiÖn  ®Þ n ®    theo      c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët h  thih Lu   KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi).      §i Ò u    6. Tr¸chnhiÖm  ña  êivay  èn   c ng   v ­LËp  µ  ×nh duyÖt dù    u      v tr     ¸n ®Ç ttheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­Sö  ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch. ®ó m ®Ý ­Doanh    nghiÖp  mua  µu ph¶imua  t    b¶o  Óm  ©n  µu. hi th t ­Thùc  Ön    îgèc  µ      hi tr¶n   v l∙vay  i cho    chøc  c¸ctæ  cho  vay  theo ®óng    cam   kÕt  tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td ­  ùc  Ön  y       iÒu  Ön  Th hi ®Ç ®ñ c¸c ® ki vay  èn  v theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh            sè              43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. td ®Ç tph¸ttr   Nh n ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtkhikh«ng  ùc hiÖn  ng      tr        th   ®ó c¸ccam   Õt  k tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan   c c¸cB   c li   ­ Bé     Giao  th«ng  Ën  : èng  Êt víic¸c Bé,  µnh  ªnquan, c¨n    v t¶i th nh       ng li     cø vµo nhu  Çu  ña  Þ  êng  µ  c c th tr v n¨ng  ùc thùc  Õ  ña  µnh  ng  µu  Ón  l  t c ng ®ã t bi ViÖt Nam,    c«ng  è  b danh  ôc  µu  Ón  ng  íi® îcphÐp  Ëp  Èu  µng  m t bi ®ã m    nh kh h n¨m. H¹n  Õ   Êp  Ðp    ch c ph mua  µu biÓn  ∙  t  ® qua  ö  ông. sd ­ Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh:bè  Ý vèn  u    ¬  ë  ¹ tÇng    K ho   § tv B T     tr   ®Ç tc s h   cho    ù    ng  µu biÓn  c¸cd ¸n ®ã t   theo kÕ   ¹ch ®Çu    µng    ho   th n¨m  µ  Êp    v c bæ sung   ®ñ vèn u  ng    ®Þnh  ¹môc  Kho¶n  §iÒu  cña  Õt  nh  µy. l ®é nh quy  t i b  1  2  Quy ®Þ n   ­ Bé     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr xem   Ðt,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  x    t  phñ  Õt  nh  Öc    quy ®Þ vi bæ sung  Ó   ö    ×nh  µu  ñy thuéc  Ön  b th m« h t th   Vi Khoa  häc c«ng  Ö   µu thñy (Tæng  ngh t     c«ng    tyC«ng  nghiÖp  µu thñy ViÖtNam)  µo  t      v danh  ôc    m c¸c phßng  Ý  th nghiÖ m   äng ®iÓ m   îc ®Ç u      o¹n   (2000    tr   ®  t giai® I  ­ 2005)theo Quy Õt  nh  è      ®Þ s 850/Q§­ TTg  µy  th¸ng9  ng 07    n¨m  2000  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph ­  é   B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   Õ   tr ch tr     v  K ho¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  µ  é   v§ t  T   v B Giao  th«ng  Ën      nh      µi v t¶ix¸c ®Þ c¸c ®Ò t   nghiªn cøu    khoa  äc, øng  ông  h  d c«ng  nghÖ   íi phôc  ô  ùc tiÕp  m  v tr   cho  Öc  vi ®ãng  íitµu biÓn  îchç  î õnguån  èn  µnh  m    ®   tr   t vd cho khoa  äc. h ­ Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn    ©n  µng  ¬ng  ¹i®¸p    h Nh n     h  c¸c ng h th m  øng nhu  Çu  ¹itÖ  c ngo   cho    ¬  ë  ng  µu    Ëp  c¸c c s ®ã t ®Ó nh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   vËttphôc  ô     v cho  Öc  ng  íitµu biÓn. vi ®ã m    
  4. 4 ­ Quü   ç  îph¸ttr Ón b¶o  ¶m     èn  µ    h tr    i   ® ®ñ v v cho  vay  ï hîp  íitiÕn    ph   v   ®é cña  õng dù    ng  µu biÓn  ∙  îcthÈm  nh  t   ¸n ®ã t   ®®   ®Þ theo quy  nh.   ®Þ ­ Tæng     c«ng    ty C«ng nghiÖp  µu  ñy  Öt Nam   t th Vi   huy  ng    ån  ®é c¸c ngu lùcphÊn  u   ¶m     ®Ê ® b¶o nhu  Çu    iÓn ®éi tµu  ña  µnh  µng    ñ  c ph¸ttr     c ng h h¶i;ch ®éng  èihîp víic¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng  ¸p  ph             ph ® øng    ¬ng  ×nh cã  ªn c¸c ch tr   li   quan  n   ng  íitµu biÓn. ®Õ ®ã m     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 8. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  ã  ªnquan,Chñ  Þch  y  ph c li     t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    chÞu  ¸chnhiÖm    µnh  Õt  nh  µy. ty91  tr   thih Quy ®Þ n
Đồng bộ tài khoản