Quyết định 117/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định 117/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 117/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N NGHIÊN C U QU N LÝ KINH T TRUNG ƯƠNG TR C THU C B K HO CH VÀ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương là t ch c s nghi p khoa h c c p qu c gia tr c thu c B K ho ch và u tư, th c hi n ch c năng nghiên c u và xu t v cơ ch , chính sách qu n lý kinh t , phát tri n môi trư ng kinh doanh; cung ng d ch v công trong các lĩnh v c nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b qu n lý kinh t và th c hi n ho t ng tư v n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương có tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i; kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Nhi m v và quy n h n Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Nghiên c u và xu t cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh: a) D th o l trình, k ho ch xây d ng, s a i các cơ ch , chính sách qu n lý kinh t vĩ mô và cơ ch , chính sách qu n lý kinh t vĩ mô trong t ng th i kỳ k ho ch;
  2. b) án v i m i cơ ch , chính sách qu n lý kinh t , phát tri n môi trư ng kinh doanh và nh ng v n qu n lý kinh t liên ngành khác. 2. T ng k t th c ti n qu n lý kinh t trong nư c, kinh nghi m qu c t ; xu t vi c thí i m áp d ng cơ ch , chính sách, mô hình qu n lý kinh t m i. 3. Nghiên c u lý lu n và phương pháp lu n v khoa h c qu n lý kinh t và phát tri n khoa h c qu n lý kinh t Vi t Nam. 4. Nghiên c u, tham gia ý ki n v cơ ch , chính sách qu n lý kinh t do các cơ quan, t ch c khác so n th o. 5. Xây d ng h th ng thông tin v qu n lý kinh t và cung c p cho cơ quan, t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n cung ng d ch v công: a) Tri n khai các chương trình, tài nghiên c u khoa h c v qu n lý kinh t , phát tri n môi trư ng kinh doanh và lĩnh v c khoa h c có liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t; b) ào t o ti n sĩ và ào t o, b i dư ng cán b chuyên ngành qu n lý kinh t theo quy nh c a pháp lu t; c) Th c hi n ho t ng tư v n v qu n lý kinh t , phát tri n môi trư ng kinh doanh; d) Biên so n và xu t b n các n phNm, công trình nghiên c u khoa h c, tài li u nghiên c u v qu n lý kinh t , phát tri n môi trư ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; ) H tr ho t ng c a Câu l c b doanh nghi p nhà nư c, h p tác v i các câu l c b doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác. 7. Th c hi n h p tác qu c t trong qu n lý kinh t theo phân công c a B trư ng B K ho ch và u tư. 8. Qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B K ho ch và u tư. 9. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B K ho ch và u tư giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Ban Th ch kinh t ; 2. Ban Chính sách kinh t vĩ mô; 3. Ban Môi trư ng kinh doanh và năng l c c nh tranh;
  3. 4. Ban Chính sách d ch v công; 5. Ban C i cách và phát tri n doanh nghi p; 6. Ban Chính sách phát tri n nông thôn; 7. Ban Chính sách u tư; 8. Văn phòng 9. Trung tâm Tư v n qu n lý và ào t o; 10. Trung tâm Thông tin Tư li u; 11. T p chí Qu n lý kinh t . i u 4. Lãnh o 1. Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương có Vi n trư ng và không quá 03 Phó Vi n trư ng. 2. Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng do B trư ng B K ho ch và u tư b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi n trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B K ho ch và u tư. 4. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B K ho ch và u tư và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Vi n. Phó Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 11 năm 2009. Bãi b Quy t nh s 233/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Vi n trư ng Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG
  4. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương, B K ho ch và u tư; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản