intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

106
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hoạt động, may sắm trang phục, mua sắm tài sản phục vụ cho số biên chế tăng thêm năm 2007 của Bộ Tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1170/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung kinh phí hoạt động, may sắm trang phục, mua sắm tài sản phục vụ cho số biên chế tăng thêm năm 2007 của Bộ Tư pháp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 11652/BTC-HCSN ngày 30 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung dự toán ngân sách năm 2007 của Bộ Tư pháp số tiền 12.869 triệu đồng (Mười hai tỷ, tám trăm sáu chín triệu đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2007 được Quốc hội quyết định để chi hoạt động thường xuyên, may sắm trang phục, mua sắm tài sản ban đầu phục vụ công việc cho số biên chế tăng thêm năm 2007 của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên đúng mục đích, đúng chế độ quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, Ban XDPL; Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2