intTypePromotion=1

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
260
lượt xem
81
download

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  1177  C/ Q §/C§ K T  n g µ y  23 th¸ng 12 n¨ m   ë T 1996 v Ò  b a n  h µ n h   h Õ  ® é   Õ  to¸n c k ¸p d ô n g  c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  Ch Õ     Õ       cø  ®é k to¸ndoanh nghiÖp ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 1/1/1995 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  § Ó   Ën  ông  Õ     Õ   v d ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp cho  ï hîp  íiyªu  Çu   ph   v  c qu¶nlý,quy    ¹t®éng    m« ho   s¶n  Êt,kinh doanh  ña    xu     c c¸c doanh  nghiÖp  õa  v vµ  á; nh Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V ch ®é k to¸n vµ    Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Õ. c thu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Õ     Õ   ®Þ n Ch ®é k to¸n ¸p    dông  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  õa  µ  á,bao  å m: v v nh   g ­H Ö   èng    th chøng  õkÕ   t   to¸n ­  Ö   èng  µikho¶n  Õ   H th t  k to¸n vµ    Ých  éi dung, ph¬ng    gi¶ith n    ph¸p    ghi chÐp  µi t  kho¶n  Õ   k to¸n. ­H Ö   èng    µ  ×nh    th sæ v h thøc sæ   Õ     k to¸n. ­H Ö   èng      µichÝnh.   th b¸o c¸o t   §i Ò u  2.­ Õ     Õ  to¸n doanh nghiÖp võa  µ nhá ¸p dông tõ  Ch ®é k   v   1/1/1997 cho  Êt c¶    t   c¸c doanh  nghiÖp   nh©n,    t c¸c c«ng     nh©n,  ty t c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn,    chøc    hh  ty cæ ph c¸c tæ  kinh tÕ  Ëp  Ó  ã      t th c s¶n xuÊt,kinh doanh  ña    ¬      c c¸c c quan  oµn  Ó  µ    n  Þ  µnh  Ýnh  ù  ® th v c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp.. (d i y  äit¾tlµdoanh    ®© g       . í  nghiÖp  õa  µ  á). v v nh
 2. 2 §i Ò u  3.­ èi víic¸c   §     doanh nghiÖp  ã  c quy    ín,ho¹t ®éng  m« l     kinh  doanh  phøc  ¹pcÇn  ¨ng  ý  íic¬  t  ® k v   quan  Õ  ë  ¹  ùc hiÖn  thu s t ith   theo  Õ     ch ®é kÕ  to¸n doanh    nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1141­TC/Q§/C§KT  ngµy 1/1/1995 cña  é  µichÝnh.   BT  §i Ò u 4.­Côc  Õ       Thu c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  èi ¬ ph   hîp  íic¸c ngµnh  ã  ªnquan    a   ¬ng  óp  û   v    c li   ë ®Þ ph gi U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön  Õ     Õ   ph h d ki tra vi th hi ch ®é k to¸n nµy        ë c¸c doanh  nghiÖp. §i Ò u 5.­ Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Õ, Vô   ëng  ô   Õ     Õ   c thu   tr V ch ®é k to¸n,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  µ  v Ch¸nh    v¨n phßng  é   µi chÝnh  Þu  BT  ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm     h    travµ    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  I H Ö  th è ng T µ i k h o ¶ n  k Õ  to¸n d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á H Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k ¸ dông  p  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  õa  µ  á v v nh Sè  Sè  Öu  µi hi t   Tªn  µi t  kho¶n Ghi chó   kho¶n TT C Êp  1 C Êp  2 1 2 3 4 5   Lo¹iTK    1   Tµi s¶n u  ng   l ®é 1 111 TiÒn  Æt m   1111 TiÒn  ÖtNam Vi   G å m   ng©n  Õu c¶  phi   1112 Ngo¹itÖ   (Gå m   vµng,b¹c. .n Õu   c¶  .  cã) 2 112 TiÒn  öing©n  µng g  h   1121 TiÒn  ÖtNam Vi     1122 Ngo¹itÖ   3 131 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   Chi tiÕt theo tõng kh¸ch  hµng 4 138 Ph¶ithu kh¸c    5 141 T¹m  øng
 3. 3 6 142 Chi phÝ    íc   tr¶tr Chi  Õttheo  õng  ¹    ti   t lo ichi phÝ 7 152 V Ët  Öu,c«ng  ô li   c Chi  Õttheo  õng  ¹  Ët ti   t lo i   v liÖu 8 154 Chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh Chi  Õttheo  i  îng  Ëp    ti   ®è t t doanh  ë  d dang hîp chiphÝ    9 155 Thµnh  È m,  µng  ph h ho¸ Chi tiÕt theo chñng lo¹  i s¶n phÈ m, hµng ho¸ vµ  yªu  cÇu  qu¶n  lý cña  doanh nghiÖp s¶n xuÊt,   th ng  ¹i,dÞch  ô ¬m  v 10 157 Hµng  öi®i  g   b¸n 11 159 C¸c  kho¶n  ù  d phßng   1591 Dù  phßng    c¸c kho¶n ph¶i   thu khã  ßi   ®   1592 Dù  phßng gi¶m    µng  gi¸ h tån kho     1593 Dù  phßng gi¶m    u   gi¸®Ç t tµi Ýnh  ch   Lo¹iTK    2   Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ 12 211 Tµis¶n  è  nh   c ®Þ   2111 Tµi s¶n  cè  ®Þnh  h÷u  h×nh   2112 Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ thuª tµi Chi  Õt theo  õng  ¹  µi    ti   t lo it   chÝnh s¶n  è  nh c ®Þ   2113 Tµis¶n  è  nh  h×nh   c ®Þ v«  13 214 Hao  mßn   µis¶n  è  nh t  c ®Þ   2141 Tµi s¶n  cè  ®Þnh  h÷u  h×nh   2142 Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ thuª tµi    chÝnh   2143 Tµis¶n  è  nh  h×nh   c ®Þ v«  14 221 §Çu   µichÝnh tt     2211 Chøng  kho¸n Chi tiÕttheo tõng lo¹       i   2212 G ãp  èn  ªndoanh v li     2218 §Çu   tkh¸c 15 241 X ©y  dùng  c¬  b¶n  dë  Chi  Õt theo  ti   c«ng  ×nh, tr   dang h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh tr   Lo¹iTK    3
 4. 4   Nî  ph¶i tr¶   16 311 Ph¶itr¶tiÒn vay        3111 Vay  ¾n  ¹n ng h Chi  Õt ti  theo tõng  i t ®è ­ îng,kho¶n    vay   3112 Vay  µih¹n d  17 331 Ph¶itr¶cho     kh¸ch hµng   Chi tiÕt theo yªu cÇu  qu¶n  ý l 18 333 Thu Õ   µ  v c¸c kho¶n ph¶i   nép  µ   íc Nh n   3331 Thu Õ  doanh thu (hoÆc   thuÕ VAT)   3332 Thu Õ     ô ® Æc   Öt tiªuth   bi   3333 Thu Õ   Êt,nhËp  Èu xu   kh   3334 Thu Õ   î tøc  li  (hoÆc   Õ  thu thu nhËp)     3335 Thu    èn trªnv   3336 Thu Õ   µi t  nguyªn   3337 Thu Õ   µ   t, tiÒn  nh ®Ê   thuª   nhµ   3338 C¸c  ¹ thuÕ  lo i   kh¸c   3339 PhÝ,  Ö  Ý  µ    l ph v c¸ckho¶n  ph¶inép    kh¸c 19 334 Ph¶itr¶ngêilao®éng       20 338 Ph¶itr¶kh¸c      3381 Tµi s¶n  thõa chê  gi¶i   quyÕt   3382 Kinh  Ý  ph c«ng  oµn ®   3383 B¶o  Ó m     éi hi x∙h   3384 B¶o  Ó m   tÕ hi y    3387 Doanh    Ën  íc thu nh tr   3388 Ph¶itr¶,    ph¶inép    kh¸c   Lo¹iTK    4   Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 21 441 Nguån  èn  v kinhdoanh   Chi tiÕt theo yªu cÇu  qu¶n  ý l 22 413 Chªnh  Öch  û gi¸vµ  ¸nh  l t    ® gi¸l¹tµis¶n      i   4131 Chªnh  Öch  ûgi¸ l t 
 5. 5   4132 Chªnh  Öch  ¸nh    ¹ tµi l ® gi¸l     i s¶n 23 415 C¸c  ü qu Chi  Õttheo    ü  ña  ti   c¸c qu c doanh nghiÖp 24 421 L∙i a  ©n  èi  ch ph ph   Lo¹iTK    5   Doanh  thu 25 511 Doanh    ¹t®éng  thu ho   kinh Chi tiÕttheo ho¹t®éng         doanh 26 521 C¸c kho¶n  gi¶m  õdoanh  tr   thu   5211 ChiÕtkhÊu    µng   b¸n h   5212 Hµng    Þ    ¹ b¸n b tr¶l i   5213 Gi¶m    µng  gi¸h b¸n   Lo¹iTK    6   Chi  Ý   ph s¶n  Êt, xu kinh  doanh 27 611 Mua  µng h ¸ ông cho ph¬ng ph¸p p d   kiÓm    nh  ú kª ®Þ k 28 632 Gi¸vèn  µng    h b¸n 29 642 Chi phÝ  qu¶n  lý kinh Chi tiÕt theo yªu cÇu    doanh qu¶n  ý l    Lo¹iTK    7   Thu  Ëp  ¹t®éng   nh ho   kh¸c 30 711 Thu  Ëp  ¹t®éng  nh ho   kh¸c Chi tiÕttheo ho¹t®éng         Lo¹iTK    8   Chi  Ý   ¹t®éng  ph ho   kh¸c 31 811 Chi phÝ  ¹t®éng    ho   kh¸c Chi tiÕttheo ho¹t®éng         Lo¹iTK    9   X¸c  nh   Õt  ®Þ k qu¶ kinh  doanh 32 911 X¸c ®Þnh  kÕt qu¶ kinh  doanh   Lo¹iTK    0   Tµi kho¶n  µi b¶ng   ngo   1 001 Tµis¶n    µi   thuªngo 2 002 V Ët   hµng  t ho¸  Ën  ÷ nh gi   hé,nhËn      giac«ng
 6. 6 3 003 Hµng  ho¸ nhËn  b¸n hé,  nhËn  ý  öi®¹ilý kg    4 004 Nî  ã  ßi  ∙  ö  ý kh ® ® x l 5 007 Ngo¹itÖ   6 009 Nguån  èn  Êu  v kh hao H Ö  th è ng bi Ó u  m É u  b¸o c¸o t µi  ch Ý n h  ¸p d ô n g ch o  d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á 1/M É u     B01   ­DNN:  B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n 2/M É u     B02   ­DNN:  Õt  K qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh   3/M É u     B09   ­DNN:  ThuyÕt  minh      µichÝnh b¸o c¸o t   § ¬ n v Þ:                                                                       É u  s è B 01­   M DNN B ¶ n g  c Ê n  ® è i k Õ  to¸n Quý     n¨m        199....              §¬n  vÞ  tÝnh.. . ..... . . ..... Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  100 A­  µi s¶n u  ng T  l ®é I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt     m (TK  111) 111 2.TiÒn  öing©n  µng    g  h (TK  112) 112 II  . C¸c  kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng    (TK  131) 131 2.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c(TK       138,TK    141,331.. )   . 138 3. Dù     phßng    c¸c kho¶n ph¶ithu khã  ßi     ® (1591)(Ghi 139     ®á) II   µng  ån  IH . t kho 140 1.VËt  Öu,c«ng  ô    li   c (TK  152) 142 2.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  ë  xu     d dang  (TK  154) 144 3.Thµnh  È m,  µng    ån kho    ph h ho¸ t   (TK  155,TK    157) 145 4.Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (1592)(ghi )  ®á 149
 7. 7 IV.Tµi s¶n u  ng     l ®é kh¸c  (TK  142) 150 200 B­  µi s¶n  è  nh,  u    µichÝnh T  c ®Þ ®Ç tt   1.Tµi s¶n  è  nh    c ®Þ 210 ­Nguyªn      gi¸(TK211) 211 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ     lu   (*)(TK  214)(ghi®á)   213 2.§Çu  tµichÝnh    t    (TK  221) 220 3. D ù     phßng  gi¶m    u     µichÝnh    gi¸®Ç t t   (TK 1593)  229 (ghi®á)   4.Chi  Ý   ©y  ùng  ¬    ph x d c b¶n  ë  d dang  (TK  241) 230 250 Tæng   éng  µis¶n c t  Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  Nguån  èn v 300 A.  î  N ph¶i tr¶   I.Nî  ¾ n   ¹n   ng h 310 1.Vay  ¾ n   ¹n    ng h (TK 3111) 311 2.Ph¶i tr¶cho       kh¸ch  µng  h (TK  331) 313 3.Thu Õ   µ  kho¶n    v c¸c  ph¶i nép  µ   íc(TK    Nh n   333) 315 4.Ph¶i tr¶ng êilao  ng         ®é (TK  334) 316 5.C¸c    kho¶n  ph¶i tr¶kh¸c     (TK  338,131,138)     318 II  î  µi h¹n .d  N 320 1.Vay  µi h¹n    d  (TK  3112) 321 2.Nî  µi h¹n   d  kh¸c  (TK  338) 328 400 B­  Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 1.Nguån  èn    v kinh doanh    (TK  411) 411 2.Chªnh  Öch  ûgi¸vµ  ¸nh    ¹tµi   l t    ® gi¸l     i s¶n  (TK  413) 412      ­Chªnh  Öch  ûgi¸(4131) l t    413      ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµi l ® gi¸l     i s¶n  (4132) 414 3.C¸c  ü    qu (TK  415) 415 4.L∙i a  ö  ông     ch s d (TK  421) 416
 8. 8 430   Tæng   éng  ån  èn c ngu v Ngµy... t ¸ng. . n   . h . . ¨m199... . . Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d § ¬ n v Þ:                                                                       É u  s è B 01­   M DNN B ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n ® Quý...n¨m    . 199... §¬n  Þ  Ýnh.. . . vt .. Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  100 A­  µi s¶n u  ng T  l ®é I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt     m (TK  111) 111 2.TiÒn  öing©n  µng    g  h (TK  112) 112 II  . C¸c  kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng    (TK  131) 131 2.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c(TK       138,TK    141,331,. .   .) 138 3. Dù     phßng    c¸c kho¶n ph¶ithu khã  ßi     ® (1591)(Ghi 139     ®á) II   µng  ån  IH . t kho 140 1.VËt  Öu,c«ng  ô    li   c (TK  152) 142 2.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  ë  xu     d dang  (TK  154) 144 3.Thµnh  È m,  µng    ån kho    ph h ho¸ t   (TK  155,TK    157) 145 4.Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (1592)(ghi®á)    149 IV.Tµi s¶n u  ng     l ®é kh¸c  (TK  142) 150 200 B    µi s¶n  è  nh,  u    µichÝnh .T   c ®Þ ®Ç tt   1.Tµi s¶n  è  nh    c ®Þ 210
 9. 9 ­Nguyªn      gi¸(TK  211) 211 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ     lu   (*)(TK  214) (ghi®á)    213 2.§Çu   µichÝnh    tt   (TK  221) 220 3. D ù     phßng  gi¶m     u     µichÝnh   gi¸ ®Ç t t   (TK 1593) (ghi®á)   229 4.Chi  Ý   ©y  ùng  ¬    ph x d c b¶n  ë  d dang  (TK  241) 230   250   Tæng   éng  µis¶n c t  Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4       î    300 A ­N ph¶i tr¶ I.Nî  ¾ n   ¹n   ng h 310 1.Vay  ¾ n   ¹n    ng h (TK 3111) 311 2.Ph¶i tr¶cho       kh¸c  µng  h (TK  331) 313 3.Thu Õ   µ  kho¶n    v c¸c  ph¶i nép  µ   íc(TK    Nh n   333) 315 4.Ph¶i tr¶ng êilao  ng         ®é (TK  334) 316 5.C¸c    kho¶n  ph¶i tr¶kh¸c     (TK  338,131,138)     318 II  î  µi h¹n .d  N 320 1.Vay  µi h¹n    d  (TK  3112) 321 2.Nî  µi h¹n   d  kh¸c  (TK  338) 328   400 B­  Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 1.Nguån  èn    v kinh doanh    (TK  411) 411 2.Chªnh  Öch  ûgi¸vµ  ¸nh    ¹tµi   l t    ® gi¸l     i s¶n  (TK  413) 412      ­Chªnh  Öch  ûgi¸(4131) l t    413      ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµi l ® gi¸l     i s¶n  (4132) 414 3.C¸c  ü    qu (TK  415) 415 4.L∙i a  ö  ông     ch s d (TK  421) 416 430 Tæng   éng  ån  èn c ngu v    Ngµy... th .n¨m      . ¸ng.  . 199.. . .   Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d
 10. 10 § ¬ n v Þ:                                                                       É u  s è B 01­   M DNN B ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n ® (MÉu  ótgän) r  Quý...n¨m    . 199... §¬n  Þ  Ýnh.. . . vt .. Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  100 A­  µi s¶n u  ng T  l ®é I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt     m (TK  111) 111 2.TiÒn  öing©n  µng    g  h (TK  112) 112 II  . C¸c  kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng    (TK  131,TK1591)   131 2.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c(TK       138,TK    141,1591...   ) 138 II   µng  ån  IH . t kho 140 1.VËt  Öu,c«ng  ô    li   c (TK  152,TK    1592) 142 2.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  ë  xu     d dang  (TK  154) 144 3.Thµnh  È m,  µng    ån kho   ph h ho¸ t   (TK  155,TK    157,TK    1592) 145 IV.Tµi s¶n u  ng     l ®é kh¸c  (TK  142) 150 200 B    µi s¶n  è  nh,  u    µichÝnh .T   c ®Þ ®Ç tt   1.Tµi s¶n  è  nh    c ®Þ 210 ­Nguyªn      gi¸(TK  211) 211 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ     lu   (*)(TK  214) 213 2.§Çu   µi chÝnh    tT   (TK  221,TK     1593) 220 3.Chi  Ý   ©y  ùng  ¬    ph x d c b¶n  ë  d dang  (TK  241) 230 250     Tæng   éng  µis¶n c t  Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  Nguån  èn v
 11. 11 300 A.  î  N ph¶i tr¶   I.Nî  ¾ n   ¹n   ng h 310 1.Vay  ¾n  ¹n (TK    ng h  3111) 311 2.Ph¶itr¶cho       kh¸ch hµng    (TK  331) 313 3.Thu Õ   µ      v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc(TK    Nh n   333) 315 4. C¸c    kho¶n ph¶i tr¶ ng ¾n   ¹n     h kh¸c (TK    334, 338, 318     131...) II  î  µi h¹n  .d  N (TK  3112,TK     338) 320 B­  Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 400 I.Nguån  èn    v kinh  doanh  (TK  411) 411 IIChªnh  Öch  û    µ  ¸nh    ¹i µis¶n    l t gi¸v ® gi¸l     t (TK  413) 412 II  I C¸c  ü   qu (TK  415) 415 IV    a  ö  ông  L∙ich s d (TK  421) 416 430 Tæng   éng  ån  èn c ngu v    Ngµy... th .n¨m      . ¸ng.  . 199.. . .   Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d § ¬ n v Þ:                                                                       É u  s è B 01­   M DNN B ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n ® (MÉu  ótgän) r  Quý...n¨m    . 199... §¬n  Þ  Ýnh.. . . vt .. Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  100   Tµi s¶n u  ng A­    l ®é I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt     m (TK  111) 111 2.TiÒn  öing©n  µng    g  h (TK  112) 112 II  . C¸c  kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng    (TK  131,TK    1591) 131
 12. 12 2.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c    (TK  138,TK    141,TK    1591,TK    331,338)   138 II   µng  ån  IH . t kho 140 1.VËt  Öu,c«ng  ô    li   c (TK  152,TK    1592) 142 2.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  ë  xu     d dang  (TK  154) 144 3.Thµnh  È m,  µng    ån kho   ph h ho¸ t   (TK  155,TK    157,TK    1592) 145 IV.Tµi s¶n u  ng     l ®é kh¸c  (TK  142) 150 200 B    µi s¶n  è  nh,  u    µichÝnh .T   c ®Þ ®Ç tt   1.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ 210 ­Nguyªn      gi¸(TK  211) 211 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ     lu   (*)(TK  214) 213 2.§Çu   µichÝnh    tt   (TK  221,TK    1593) 220 3.Chi phÝ  ©y  ùng  ¬     xd c b¶n  ë  d dang  (TK  241) 230 250 Tæng   éng  µis¶n c t  Sè  Sè  Tµi s¶n   M∙  è s ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4  300 A    î  ­N ph¶i tr¶   I.Nî  ¾ n   ¹n   ng h 310 1.Vay  ¾n  ¹n (TK    ng h  3111) 311 2.Ph¶itr¶cho       kh¸chµng    (TK  331) 313 3.Thu Õ   µ      v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc(TK    Nh n   333) 315 4. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c ng ¾n   ¹n       h kh¸c (TK    334, 318   338...) II  î  µi h¹n  .d  N (TK  3112,TK     338) 320 B    ­Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 400 I.Nguån  èn    v kinh  doanh  (TK  411) 411 II  .Chªnh  Öch  û    µ   ¸nh    ¹itµi s¶n    412 l t gi¸ v ® gi¸ l     (TK 413) II   IC¸c  ü   . qu (TK 415) 415 IV.L∙icha  ö  ông     sd (TK  421) 416 430 Tæng   éng  µis¶n c t      
 13. 13 Ngµy... t ¸ng.  . h .n¨m  . 199....   Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d § ¬ n v Þ:                                                                       É u  s è B 02­   M DNN k Õ t q u ¶   o ¹t ® é n g   h kinh d o a n h Quý...n¨m    . 199... P h Ç n  I ­ L∙i, ç  l §¬n  Þ  Ýnh.. . . vt .. M∙  Quý   Quý   Lòy  Õ   k ChØ   tiªu sè tr c nµy tõ  u   í ®Ç n¨m 1 2 3 4 5    1.Tæng   doanh  thu 01    2.C¸c  kho¶n  gi¶m  õ (04  05  06  07) tr   +  +  +  03   ChiÕtkhÊu   hµng +    b¸n   04   Hµng    Þ    ¹ +  b¸n b tr¶l i 05   Gi¶m      µng +  gi¸b¸n h 06   Thu Õ   +  ph¶inép   07    3.Doanh  thu  Çn  ­03) thu (01   10       èn  µng  4.Gi¸v h b¸n 11       ç)gép  ­11) 5.L∙i,   (l (10   20    6.Chi  Ý   ph qu¶n  ýkinh  l  doanh 21     ( ç thuÇn  õ  ¹t®éng  7.L∙i, l )   t ho   kinh  doanh 30 (20   ­21)    8.Thu  Ëp  ¹t®éng  nh ho   kh¸c 31    9.Chi  Ý   ¹t®éng  ph ho   kh¸c 32       ç)ho¹t®éng  10.L∙i(l     kh¸c  ­32) (31   40
 14. 14    11.Tæng   î  tr cthuÕ   +  li tøc  í   (30  40) 60    12.Thu Õ   î  ph¶i nép li tøc    70     îitøc  13.L   sau  Õ   70) thu (60­ 80 P h Ç n  II  ­ T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô v íi h µ  n í c  N §¬n  Þ  Ýnh vt Sè    Sè    Sè  ∙  Sè    cßn cßn ® cßn ChØ   tiªu ph¶i  ph¶i  nép  ph¶i nép    nép  ú  k nép  trong  cuèikú   tr c í trong  kú kú 1 2 3 4 5=  +  4 2  3­    I­Thu Õ     Õ  1.Thu doanh  thu     Õ     ô ® Æc   Öt 2.Thu tiªuth   bi     Õ   Êt,nhËp  Èu 3.Thu xu   kh     Õ   îtøc 4.Thu l  i    5.Thu    èn trªnv     Õ   µi 6.Thu t   nguyªn     Õ   µ  t 7.Thu nh ®Ê     Òn    t 8.Ti thuª®Ê    9.C¸c  ¹ thuÕ  lo i   kh¸c II­  C¸c  kho¶n  ph¶i nép    kh¸c    1.C¸c  kho¶n  ô  ph thu    2.C¸c  kho¶n  Ý, lÖ  Ý ph   ph    3.C¸c  kho¶n  ph¶inép    kh¸c Tæng   éng c Tæng   è  Õ   s thu cßn  ph¶i nép    n¨m  ícchuy Ó n   tr   sang  ú  µy kn Trong  :  Õ   îtøc ®ã Thu l  i LËp  Óu  µy.. . h . . ¨m199... bi ng . t ¸ng. . n   Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è
 15. 15    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d   T h u y Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi c h Ý n h   M É u   è B 09  ­ D N N s Quý... .n   . ¨m199.... 1.§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña    ® ho   c doanh  nghiÖp: 1.1.H×nh    thøc së  ÷u  èn  h v 1.2.LÜnh  ùc    v kinhdoanh   1.3.Tæng  è    s c«ng  ©n  nh viªn: 2.Ch Õ     Õ     ®é k to¸n ¸p  ông:  d 2.1.Niªn®é   Õ     ¾t ®Ç u... Õtthóc.. .     k to¸n(b   .k   .) 2.2.H×nh    thøc sæ   Õ     k to¸n 2.3.Ph¬ng    ph¸p kÕ     µng  ån kho   to¸nh t  (Kªkhaith ng      ê xuyªn hay  Óm    nh  ú)   ki kª ®Þ k 3. Gi¶i thÝch  µ     v thuyÕt minh   ×nh  ×nh   Õt  t h k qu¶  ¹t ®éng   ho   s¶n  xuÊt kinh doanh. 4.Ph ¬ng  íng    h s¶n  Êt  xu kinh  doanh  trong  ú  íi kt   5.C¸c  Õn    ki nghÞ 6.B¶ng  ©n  i  è    c ®è s ph¸tsinh  
 16. 16 Sè  Sè  d Sè  ph¸t  Sè d hiÖ Tªn  µikho¶n t  ®Ç u   ú k sinh trong  cuèikú   u  kú TK Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng   éng c Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Gi¸m  c ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn)     (Ký, ä  tªn,  h   ®ãng  Êu) d II­ a n h  m ô c  c h ø n g  t õ k Õ  to¸n  D (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1141­ TC/Q§/C§KT ngµy  th¸ng11  1    n¨m  1995  ña  é  µichÝnh) c BT  Sö   ông  d cho  doanh  c¸c  nghiÖp  õa  µ  á v v nh Sè  Tªn  chøng  õ t Sè  Öu  hi Ph¹ m       vi¸p dông TT chøng  õ t DNNN Kh¸c 1 2 3 4 5  I Lao  ng  Òn ¬ng ®é ti l 1 B¶ng  Ê m   ch c«ng 01 L§TL ­ BB HD   2 B¶ng  thanh    Òn l ng to¸nti  ¬ 02 L§TL ­ BB HD   3 PhiÕu  nghØ  ëng  h BHXH 03 L§TL ­ BB HD   4 B¶ng  thanh    to¸nBHXH 04 L§TL ­ BB HD 5 B¶ng  thanh    Òn th ng to¸nti   ë 05 L§TL ­ BB HD   6 PhiÕu    Ën  x¸c nh s¶n  È m   ph hoÆc   c«ng  06 L§TL ­ HD HD   viÖc  µn  µnh ho th 7 PhiÕu    µm  b¸o l thªm  ê gi 07 L§TL ­ HD HD  
 17. 17 8 Hîp  ng  ®å giao kho¸n   08 L§TL ­ HD HD   9 Biªnb¶n  iÒu      ¹n lao®éng   ® tratai     n 09 L§TL ­ HD HD   II Hµng  ån  t kho 10 PhiÕu  Ëp  nh kho 01 VT ­ BB BB  11 PhiÕu  Êtkho xu   02 VT ­ BB BB  12 PhiÕu  Êt  xu kho kiªm  Ën  v chuyÓn  éi n  03 VT ­ BB BB  bé 13 Biªnb¶n  Óm    ki nghiÖ m 05 VT ­ HD HD   14 ThÎ kho   06 VT ­ BB BB  15 PhiÕu    Ëttcßn  ¹cuèikú b¸o v    l  i  07 VT ­ HD HD   16 Biªn b¶n kiÓm  kª vËt t , s¶n phÈ m   08 VT ­ BB BB  hµng ho¸ II B¸n  µng I h 17 Ho¸  n    µng ®¬ b¸n h 01a BH ­ BB BB  18 Ho¸  n    µng ®¬ b¸n h 01b BH ­ BB BB  19 Ho¸  n  ®¬ kiªm  Õu  Êtkho phi xu   02   ­BH BB BB  20 Ho¸  n  ícvËn  ®¬ c   chuyÓn 03   ­BH BB BB  21 Ho¸  n  Þch  ô ®¬ d v 04   ­BH BB BB  22 Ho¸  n    µng,b¹c,®¸  ý ®¬ b¸n v     qu 09   ­BH BB BB  23 Ho¸  n  èil ng XDCB   µn  µnh ®¬ kh  î   ho th 10   ­BH BB BB  24 Ho¸  n  ®¬ cho    µ thuªnh 12   ­BH BB BB  25 PhiÕu  mua  µng h 13   ­BH BB BB  26 B¶ng  thanh    µng  ilý(kýgöi) to¸nh ®¹       14   ­BH HD HD   27 ThÎ quÇy  µng   h 15   ­BH HD HD   IV TiÒn  Ö t 28 PhiÕu  thu 01   ­TT BB BB  29 PhiÕu  chi 02   ­TT BB BB  30 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng 03   ­TT HD HD   31 GiÊy  ¹nhto¸ntiÒn t¹m  th       øng 04   ­TT BB BB  32 B¶ng    µng,b¹c,®¸  ý kª v     qu 06   ­TT HD HD   33 B¶ng  Óm    ü ki kª qu 07a­TT   BB BB  34 B¶ng  Óm    ü  ki kª qu 07b­TT   BB BB  V Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ 35 Biªnb¶n    giao nhËn    TSC§ 01 TSC§ ­ BB BB  36 ThÎ TSC§   02 TSC§ ­ BB HD   37 Biªnb¶n    thanh  ýTSC§ l  03 TSC§ ­ BB HD  
 18. 18 38 Biªn b¶n    giao nhËn    TSC§  öa  ÷a  ín 04 TSC§ s ch l   ­ HD HD   hoµn  µnh th 39 Biªnb¶n  ¸nh    ¹TSC§   ® gi¸l   i 05 TSC§ ­ HD HD   * Ghi chó:      BB  ¾t  éc b bu HD   íng dÉn h  D a n h  m ô c  v µ  c¸c m É u   æ  k Õ   s to¸n ¸ dông  p  cho  doanh  c¸c  nghiÖp  õa  µ  á v v nh (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1177­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 223  th¸ng12    n¨m   1996 cña  é  µichÝnh) BT  H×nh  thøc  Õ   k to¸n Sè  Tªn  sæ MÉu   è s Nh Ët  Nh Ët  Chøng   TT ký  ký   tõ    ­ ghi chung Sæ   c¸i sæ 1 2 3 4 5 6 1 Chøng  õghisæ t    S01­ ­ ­ x      SKT/DNN 2 Sæ   ¨ng  ý  ® k chøng  õ    t ghi S02­ ­ ­ x      sæ SKT/DNN 3 Sæ     ïng cho  c¸i(d   chøng  õ t  S03­ ­ ­ x      ghisæ)   SKT/DNN 4 NhËt ký       ­Sæ c¸i S04­ ­ ­ x      SKT/DNN 5 NhËt  ý  k chung S05­ x ­ ­  SKT/DNN 6 Sæ     ïng  c¸i(d cho  Ët  ý  Nh k S06­ x ­ ­      chung) SKT/DNN 7 B¶ng  tæng hîp chøng tõ  S07­ ­ x x      gèc SKT/DNN 8 Sæ   ü  Òn m Æt qu ti   S08­ x x x  SKT/DNN 9 Sæ   Òn göiNg ©n  µng ti     h S09­ x x x      SKT/DNN 10 Sæ  theo dâi tiÒn m Æt,  S10­ x x x      tiÒn göib»ng  ¹itÖ    ngo   SKT/DNN 11 Sæ   theo dâisÐc    S11­ x x x     
 19. 19 S KT/DNN 12 Sæ   kho  Î (th  kho) S12­ x x x      SKT/DNN 13 Sæ     Õt vËt liÖu, s¶n  chi ti     S13­ x x x      phÈ m,  µng  h ho¸ SKT/DNN 14 B¶ng  tæng  îp    ÕtvËt h chiti     S14­ x x x      liÖu,s¶n  È m,  µng    ph h ho¸ SKT/DNN 15 Sæ   µi t  s¶n  è  nh c ®Þ S15­ x x x      SKT/DNN 16 Sæ  theo  dâi TSC§  vµ  S16­ x x x      dông  ô  ¹ n¬isö  ông c t    d i SKT/DNN 17 Sæ     Õt thanh  chi ti   to¸n víi    S17­ x x x      ngêimua,  êib¸n   ng   SKT/DNN 18 Sæ     ÕttiÒn vay chiti     S18­ x x x      SKT/DNN 19 Sæ     Õtb¸n hµng chiti     S19­ x x x      SKT/DNN 20 Sæ     Ý   chi ph s¶n  Êt kinh xu     S20­ x x x  doanh SKT/DNN 21 Sæ     Õtc¸ctµikho¶n chiti       S21­ x x x      SKT/DNN 22 B¶ng  ©n     Òn ¬ng, ph bæ ti l   S22­ x x x      BHXH SKT/DNN 23 B¶ng  ph©n  bæ  vËt liÖu,   S23­ x x x      c«ng  ô c SKT/DNN 24 B¶ng  ©n     Êu    ph bæ kh hao S24­ x x x      TSC§ SKT/DNN 25 ThΠtÝnh  gi¸ thµnh  s¶n  S25­ x x x phÈ m SKT/DNN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2