Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  1179 /1997/Q§­T T g   T t p s n g µ y  30 th¸ng 12 n¨ m  1997  Ò  m é t s è  c h ñ  tr n g, bi Ö n  p h¸p ® i Ò u   µ n h   v ¬ h k Õ   o ¹ ch p h¸t tri Ó n kinh t Õ   h ­ x∙ h é i v µ   ù  to¸n n g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m   d n 1998 Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 12/1997­QH10  ña  ú  äp  2, Quèc  éikhãa  c k h thø    h  X  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997  Ò   Ö m  ô n¨m  v nhi v  1998; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   ëng  é   µi  ®Ò ngh c B tr B K ho v§ t   tr BT chÝnh, Q uy Õ t  Þ nh: ® I. Ò  c h ñ  tr n g, bi Ö n  p h¸p ® i Ò u  h µ n h  k Õ  h o ¹ ch   V ¬ n¨ m  1 9 98 §i Ò u    Ünh  ùc  1. L v n«ng  nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng  th«n:   1.TriÓn    khaic¸cgi¶i     ph¸p ®Ó     ìkhã    th¸og   kh¨n,thóc ®Èy    iÓnn«ng      ph¸ttr   nghiÖp,x©y  ùng    d n«ng th«n,tr cm ¾t  Ëp    í  t trung kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  ¬n    c b∙o sè  æn   nh   i  èng  ©n  ©n   µ  5,  ®Þ ®ê s nh d v nhanh  ãng  ôc  åi nghÒ   ch ph h   nu«i   trång,®¸nh  ¾t  ñy s¶n    ÷ng  ¬ibÞ    b th   ë nh n   thiªntai  . 2. TËp    trung ph¸ttr Ón vïng     i   chuyªn  canh  óa xuÊt khÈu, g¹o  Æc   l      ® s¶n,  ng«, cao    µ    su, c phª, h¹t ®iÒu,  Ý a   êng, c©y  qu¶..       m ®   ¨n  .Tæ chøc    ô tiªuth   n«ng  s¶n  µng  ãa  h h cho n«ng  ©n.  µnh  d D c¸c  ®∙i vÒ   t, vèn, thuÕ   µ  u    ®Ê     v nh÷ng  ç  îkh¸c ®Ó   h tr    ph¸ttr Ón nhanh   i   c«ng nghiÖp  Õ   Õn  ¾n   íiph¸t ch bi g v    tr Ón nguån  i  nguyªn  Öu n«ng, l©m,  ñy s¶n.Tæng   Õt  µ  ë   éng      li     th     k vm r c¸c m« h×nh  µm    ã  Öu  ña    l ¨n c hi q ë n«ng  th«n.C«ng  è      b gi¸b¸n  iÖn  ® sinh ho¹thîp lý        ®Õ n   é  h n«ng  ©n  d theo  íng thu hÑp  h   kho¶ng  c¸ch chªnh  Öch    ®iÖn      l gi¸b¸n  ë n«ng  th«n  µ  µnh  è. §Èy  v th ph   nhanh  Öc  vi giao  t  µ  Êp  Êy  ®Ê v c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  n«ng  ©n. KhuyÕn  Ých,t¹o®iÒu  Ön  d   kh    ki cho  kinh tÕ    hé    iÓn,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  é  ph¸ttr     ki thu l   i h n«ng  ©n  d vay  èn  v s¶n  Êt. xu 3.  ©y   ùng  Ýnh  X d ch s¸ch qu¶n  ý,b¶o  Ö,  Õn  í  ng  öa  õng  ù l  v ti t i®ã cr t  nhiªn.ChuÈn  Þ   ètc¸c ®iÒu  Ön      b t    ki ®Ó chØ  o  ùc hiÖn  ù  trång míi5  ®¹ th   d ¸n     tr Öu ha  õng,t¹o®iÒu  Ön  i  r    ki cho  ng  µo    a  µn    iÓn s¶n  Êt, ®å b trªn®Þ b ph¸ttr   xu   æn   nh  éc  èng, chÊ m     ×nh  ¹ngdu  ®Þ cu s   døt t tr   canh  c, chÆt    õng  µm  du    ph¸ r l n¬ng  Éy.§èivíic¸c hé  ©n      ù do  ∙    nh  éc  èng    ¬imíi,c¸c r        d di c t   ® æn ®Þ cu s ën       ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn      ph th   c¸c gi¶iph¸p  ô  Ó  ¹othuËn  î®Ó   ä  t©m  µm    c th t   l  i h yªn  l ¨n l©u  µi. d
  2. 2 4.Ban  µnh    h quy  Õ   íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  ch h   th   vi huy  ng  ®é søc  ©n  d nh»m   qu¶n  ý chÆt  Ï quy  nh   l  ch   ®Þ c¸c kho¶n  ng  ãp, kiÓm     ®ã g  tra c«ng khai c¸c    kho¶n      µi Ýnh    Êtc¶    thu,chit  ch ë t   c¸cx∙. §i Ò u    Ünh  ùc  2. L v c«ng  nghiÖp: 1.TËp    trung x©y  ùng    d quy  ¹ch ph¸ttr Óntõng ngµnh  ho     i     s¶n  Êt vµ  ét  xu   m sè    c¸c s¶n  È m   ñ  Õu, nhÊt lµc¸c s¶n  È m   íng vÒ   Êt khÈu, c¸c s¶n  ph ch y        ph h   xu      phÈ m   Õ   Õn    ã  Õ   ¹ch  u    hîp  ý,hiÖu  ch bi ®Ó c k ho ®Ç t l  qu¶, ph¸ttr Ón nhanh     i   nh÷ng  s¶n  È m   ã  Ýnh  ¹nh  ph ct c tranh cao    Þ  êng    ë th tr trong níc vµ  Þ  êng      th tr ngoµiníc.B¶o  é  îp lýs¶n  Êt trong nícphïhîp víi étr×nh ViÖtNam      h h    xu              l     tham   giaAFTA, WT O   µ    chøc      v c¸ctæ  kinh tÕ  èc  Õ    qu t kh¸c. 2. T¨ng  êng  u    Òu  ©u  æi  íic«ng  Ö,    c ®Ç tchi s ® m  ngh chuyÓn  æi  ¬  Êu  ® cc s¶n  Êt ®èi víi ÷ng  xu       nh doanh  nghiÖp  c«ng nghiÖp  µm    ã  Öu  l ¨n c hi qu¶,® Æc     biÖtlµc«ng     nghiÖp  Õ   Õn  µ  ch bi v s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu. xu   xu   §i Ò u  LÜnh  ùc  u      iÓn: 3.  v ®Ç tph¸ttr 1. Thùc  Ön        hi c¸c gi¶iph¸p nh»m  huy  ng  èi®a   ån  èn  ®é t   ngu v trong níc,    thu hót  ¬n  ÷a    ån  èn  õbªn  µi(ODA,     h n c¸cngu v t   ngo   FDI)®Ó  ®Ç u      iÓn.    tph¸ttr 2. Nghiªn cøu, söa  æi, bæ         ®   sung NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995  quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chi ti     Lu KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong  íc, n  theo  íng khuyÕn  Ých  Êtc¶    ån  èn  u    µ  ×nh  h  kh t   c¸c ngu v ®Ç tv h thøc ®Ç u    i   t®è   víi äi  µnh  Çn   m th ph kinh tÕ,  n     ®¬ gi¶n hãa  ñ tôcxinhëng  ®∙i®Ç u  .   th       u    t 3.C«ng  è    b danh  ôc    ù    nh  íng thu hótvèn  u    ùctiÕp n­ m c¸cd ¸n ®Þ h    ®Ç ttr     ícngoµi,danh  ôc    ù        m c¸c d ¸n theo  ×nh  h thøc  BOT  trong nícvµ  µiníc,c¶i     ngo       thiÖn  ¹nh  Ï  m m m«i  êng  u   , t¹o thuËn  î tèi®a   tr ®Ç t     l     cho    ñ  u    níc i c¸c ch ®Ç t   ngoµivµ  ñ  u      ch ®Ç ttrongnícthuéc m äi  µnh  Çn kinhtÕ thùc hiÖn    ù       th ph        c¸cd ¸n nµy.      4. C«ng  è    b quy  ¹ch  µ  ho v danh  ôc    ù  ODA.    m c¸c d ¸n  Bæ sung, ® æi  íi   m  quy  ×nh thÈm  nh  µ  chøc  Ðt  Çu    tr   ®Þ v tæ  x th ®Ó gi¶n ®¬n  ñ  ôc,phï hîp  íi   th t     v   c¸c ®iÒu   c quèc  Õ  ®∙  ý  Õt, ®Èy     í  t ta  k k   nhanh  èc ®é     ©n,  ¶m     t   gi¶ing ® b¶o c«ng  ×nh ODA   a  µo  ö  ông  ng  Õn ®é   µ  ã  Êtl ng cao. tr   ® v sd ®ó ti   v c ch  î   5. §èivíidù    u          ¸n ®Ç tb»ng  èn  ©n  v ng s¸ch,Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶irµ      so¸tchÆt  Ï,s ¾p  Õp  µ  ¸nh    ¹ toµn  é  Ýnh  Öu  ch   x v® gi¸l   i bt hi qu¶, tÝnh  Êp    c b¸ch  ña  õng  ù    ¾c  ôc  ct d ¸n,kh ph ngay  ×nh  ¹ng ®Ç u    ©n  t tr   t ph t¸n, Ð m   Öu  ña;tËp   k hi q   trung ®Ç u    µo  ÷ng  ù      tv nh d ¸n quan  äng,nh÷ng  ù    tr   d ¸n hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  th ® v sd trong                    n¨m  1998.H¹n  Õ   èi®a  Öc  ëi   ch t   vi kh   c«ng  íic¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C.  Öc  è  Ývèn  ã m     m    tr     ¸n nh B,  Vi b tr   nh C ph¶i  b¶o  ¶m   µnh    ® d trªn70%   cho    ù  chuyÓn  Õp  µ  ëi c«ng  íi hoµn  c¸c d ¸n  ti v kh   m  thµnh  trong n¨m.  ×nh    § ho∙n c¸c c«ng  ×nh  a  ËtcÊp     tr ch th   b¸ch;kh«ng  è  Ý   b tr   kÕ   ¹ch    ù    u    ho c¸c d ¸n ®Ç tkh«ng    ñ tôc theo  ®ñ th     NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16 th¸ng 7    n¨m  1996  µ  v 92/CP  µy  th¸ng 8  ng 23    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 6.Bè  Ývèn  Ýn  ông  u      tr   td ®Ç ttheo  Õ   ¹ch nhµ  íc,trong ®ã   tiªncho  k ho   n    u    nh÷ng  µnh,nh÷ng  ng   s¶n  È m   ím    ph s ph¸thuy  Öu  ña,nhÊt lµnh÷ng  µnh, hi q      ng   s¶n  È m   íng vÒ   ÊtkhÈu  µ  ph h   xu   v thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh
  3. 3 §i Ò u    Ünh  ùc  µichÝnh  Òn tÖ: 4. L v t  ti   1.  Õp  ôc rµ  Ti t   so¸t,®iÒu    chØnh  Ýnh  ch s¸ch  Õ   thu theo  íng  õa    h v b¶o ®¶m   ån    ña  ©n  ngu thu c ng s¸ch,võa  ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho   c¸cdoanh nghiÖp  Ých  t tô vèn    u      iÓn nh»m     ®Ó ®Ç tph¸ttr   nu«idìng nguån    ã  Ýnh  n   cÇu      thu,c t ®Õ yªu  héinhËp  èc  Õ.   qu t 2. Bé   µi chÝnh  ñ  ×nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ    T  ch tr     tr   ph ban  µnh  Õ     h ch ®é khuyÕn  Ých    kh c¸c doanh  nghiÖp kinh doanh  Öu    hi qu¶, nép  Õ  î tøc n¨m     thu l     i sau cao  ¬n  h n¨m  íctheo  íng ® îccÊp  ¹ m ét  Çn  Õ  îtøc nép  tr   h   l i ph thu l     i cao  ¬n  h n¨m  íc®Ó     u  .Quy  nh  Öc    nh, c«ng  tr   t¸ ®Ç t  i ®Þ vi æn ®Þ   khaimøc  Õ    thu trong      6 th¸ng hoÆc   ét    m n¨m  i  íihé  ®è v   s¶n  Êt,kinh doanh  á; m ë   éng  Ön    xu     nh   r di thu thuÕ    ô  Æc   Öt ®èi  íim ét  è  Æt   µng  tiªuth ® bi   v  sm h kh«ng  khuyÕn  Ých    kh tiªu dïng.§Èy  ¹nh  Öc    m vi b¸n  µ  éc  ë  ÷u  µ  íc nh»m       nh thu s h nh n   t¨ng thu cho  ©n  ng s¸ch.ChuÈn  Þ   ètc¸c ®iÒu  Ön    iÓn khaithùc hiÖn  Ët Thu Õ     Þ   b t    ki ®Ó tr       Lu   gi¸tr   giat¨ngvµ  Ët Thu Õ     Ëp      Lu   thu nh doanh  nghiÖp  õngµy  th¸ng1  t  1    n¨m 1999. 3. Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch  iÖt®Ó   ÕtkiÖm   tr   ti   trong      ©n  chi tiªung s¸ch.   TiÕp  ôc    t bæ sung, hßan    chØnh  c¸c  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch, ®Þnh     møc,    tiªu chuÈn      chitiªu,b¶o  ¶m   îp lývµ  ï hîp víi ® h     ph       kh¶  n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íc   n  ®Ó   dông  èng  Êt  ¸p  th nh trong c¶  íc.Thùc  Ön   n  hi quy  Õ   Èm   nh    µ  ch th ®Þ gi¸v ®Êu   Çu  th trong viÖc  ö  dông  ån  èn  ©n    s  ngu v ng s¸ch mua   ¾ m     ÕtbÞ,    s c¸c thi   vËt t cã    Þ cao     gi¸tr   hoÆc   èi l ng  ín,c¸c thiÕtbÞ,  µis¶n  kh  î l       t  trong c¸c dù        ¸n ®Ç u    ©y  ùng. tx d H¹n  Õ   èi®a   Öc  ö  ông  èn  ©n  ch t   vi s d v ng s¸ch nhµ  íc ®Ó   ©y  ùng  íi   n  xd m  trô së  µm  Öc,mua   íi xe  t« con, mua   ¾ m   íi c¸c trang  Þ   t  Òn   l vi   m   «      s m    b ®¾ ti   trong c¬    quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp. Trªn  ¬  ë  Õt    c s k qu¶  Óm   tµis¶n, ki kª      ®Êt  ai  ® khu  ùc  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  µ  Õ     v ch ®é trang  Þ   µis¶n, thùc b t      hiÖn  iÒu  ® hßa  µis¶n  ÷a n¬ithõa  t  gi     sang  ¬ithiÕu    ö  ông  ã  Öu  n  ®Ó s d c hi qu¶.   Trong  ý   qu In¨m  1998,Bé   ëng  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng Ch Ýnh    tr B K ho   § ttr   t  phñ  Õt  nh  quy ®Þ danh  ôc  ôsë  µm  Öc  ëic«ng  íitrong n¨m  m tr   l vi kh   m    1998;Bé    tr ng  é   µi chÝnh  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  ë BT  tr Th t Ch ph Quy Õt  nh  è îng  µ  n   ®Þ s l v ®¬ vÞ  îc mua   «    ®  xe  t« con  trong n¨m    1998. Kinh  Ý   ©y  ùng  íi trôsë  µm    ph x d m   l viÖc  µ  v mua   «  con  xe  t«  ph¶i n»m     trong  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  îc giao    ®  n¨m 1998. §èi víic¸c  ¬  ë  o   ¹o,kh¸m  ÷a  Önh   éc     c s ®µ t   ch b thu c¸c  Tæng  c«ng    ty, ng©n  s¸ch  µ  íc chØ   ç  îm ét  Çn  èi®a   nh n   h tr  ph (t   kh«ng  óa  q 45%   víimøc   so    ng©n  s¸ch  µ  íc ®ang  ç  în¨m  nh n   h tr  1997),sè    cßn  ¹ cho  Ðp  n  Þ  îc li   ph ®¬ v ®   h¹ch    µo    Ý   to¸nv chiph s¶n  Êt kinh doanh; møc   ç  î ô  Ó  xu       h tr  th cho  õng  n   c t ®¬ vÞ  îcx¸c®Þnh    vµo  Öu  ®   c¨n cø  hi qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh  ña  n  Þ. xu     c ®¬ v 4. Giao  ù      ©n    d to¸nching s¸ch n¨m    1998  cho    é, c¬  c¸c B   quan  Trung  ng  ¬ b»ng møc  90%   ù    d to¸ntheo  ¬ng    ©n    ©n  ph ¸n ph bæ ng s¸ch trung  ng  ∙  îc   ¬ ®®  ñy ban  êng  ô  èc  éith«ng  Th v Qu h   qua  õc¸c kho¶n    Òn l ng  µ  ã  Ýnh  (tr     chiti  ¬ v c t chÊt l ng, chitr¶nî    ¬         trong vµ  µiníc,chiviÖn  î chi®Ç u      ngo       tr     , tph¸ttr Ón,chi  i     th ng  ê xuyªn tõ nguån  èn     v vay  µ  Ön  î µiníc). y  v vi tr  ngo     ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ùc  Ön  ¬ th hi giao  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch    n¨m 1998 cho    n  Þ  ùcthuéc  c¸c ®¬ v tr   b»ng  møc  90%   õc¸c kho¶n    Òn ¬ng  (tr     chiti l vµ  ã  Ýnh  Êtl ng,chitr¶nî,chi®Ç u      iÓn,chith ng  ct ch  ¬           tph¸ttr     ê xuyªn tõnguån     vèn vay  µ  Ön  î µiníc)vµ  v vi tr  ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  b»ng  møc 100%  theo  ph¬ng    ©n    ù      ©n  ¸n ph bæ d to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng  ∙  îcHéi ®ång  ©n    ph ®®    nh d©n  Õt  nh.  quy ®Þ C¨n  vµo  cø  nguyªn t¾c    trªn, y    ban  ©n  ©n  Ön  ñ nh d huy giao  cho    n   Þ   ùc thuéc  c¸c ®¬ v tr   b»ng  90%   µ  v cho  ©n  ng s¸ch  Êp  íib»ng  c d  møc  
  4. 4 100%  theo  ¬ng  ph©n    ù      ©n  ph ¸n  bæ d to¸nching s¸ch ®∙  îc Héi ®ång  ©n   ®   nh d©n  Õt ®Þnh. quy   5. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ö  dông    ån  ®Ó   ¹ cho  ©n     t    c ch s   c¸c ngu thu  li  ng s¸ch ®Þa   ¬ng      ph (thu giao  Òn  ö  ông  t,tiÒn  quy sd ®Ê   b¸n  µ    éc  ë  ÷u  nh ë thu s h nhµ  íc,thu tõ ho¹t®éng    è  Õn  Õt, Õ  ö  ông  t  n        xæ s ki thi   thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,  thuÕ  µinguyªn  õng,thu  õ qu¶ng  truyÒn  ×nh,..     u    ©y  ùng  t  r   t  c¸o  h .®Ó ®Ç t x d ) c¬  ë  ¹ tÇng  s h  kinh tÕ     éi,   ­x∙h     iÓnn«ng  ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,t¸ t¹oquü       i rõng,ph¸ttr Ón quü  µ  , ph¸ttr Ón ngµnh     i   nh ë     i   truyÒn  ×nh,.. nh  ∙  ùc hiÖn  h   ® th   . trongn¨m    1997. 6. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ëng  îtdù    vÒ   Õ  Êt nhËp    t    c ch th v   to¸nthu  thu xu   khÈu  µ  Õ    ô ® Æc   Ötcho    a  ¬ng  v thu tiªuth   bi   c¸c®Þ ph theo nguyªn   t¾c:       ­  èi víithuÕ   Êt  Ëp  Èu  µ  Õ     ô  Æc   Öt hµng  Ëp  §   xu nh kh v thu tiªuth ® bi   nh khÈu  qua    í®Êt  Òn,th ng  biªngi   i li   ë cho  a  ¬ng  ®Þ ph 100%   è    îtdù  s thu v   to¸n. ­ §èivíi      kho¶n    Õ    ô ® Æc   Öthµng  thu thu tiªuth   bi   s¶n  Êtnéi®Þa, hµng  xu       nhËp  Èu  µ  Õ  Êt,nhËp  Èu  kh v thu xu   kh qua  öa  Èu  êng  Ón, ® êng  µng  c kh ® bi   h kh«ng  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ÏquyÕt ®Þnh  Ých m ét  Çn  Th t   ph s     tr   ph theo  ûlÖ  t   (%)   trªn sè    ît ù    ëng  thu v   to¸nth d cho  a  ¬ng. ®Þ ph Sè     îtdù    Ò   Õ  Êt,nhËp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Öt thu v   to¸nv thu xu   kh v thu tiªuth   bi   hµng  Ëp  Èu  lµm  cø  Ðt  ëng  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  nh kh   c¨n  x th ®   trªnc s chªnh  Öch  l gi÷a  ù  d to¸n thu  îc giao  µ  è  ùc    ®  v s th thu  i  íihµng  ãa  ùc  Õ  ã  Êt, ®è v   h th t c xu   nhËp  Èu  kh qua  öa  Èu  c kh biªn gií  t  Òn, cöa  Èu  êng  Ón  µ  öa    i®Ê li   kh ® bi v c khÈu,® êng  µng    h kh«ng,thuéc ®Þa  µn  ña  a  ¬ng.     b c ®Þ ph Sè   ëng  vîtthu nªu    th do      trªnchØ  îcsö  ông  ® d cho  ôc  ch  u    ©y  m ®Ý ®Ç tx dùng    c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ     éi.   ­x∙h 7.  Trªn  ¬  ë  Õ   ¹ch  c s k ho cung  øng  Òn  n¨m  ti c¶  1998, giao  èng  c    Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc theo  âis¸tdiÔn  Õn  ña  Þ  êng    iÒu  µnh  Õ   h Nh n   d   bi c th tr ®Ó ® h k ho¹ch cung  øng  Òn phï hîp víiviÖc  ùc hiÖn  Ýnh  ti         th   ch s¸ch tiÒn tÖ,b¶o  ¶m        ® æn   nh  Òn tÖ  µ      ®Þ ti   v gi¸c¶. ­ Cã   Ýnh    ch s¸ch khuyÕn  Ých    y  ¹nh    kh ®Ó ®È m huy  ng  èn  ®é v trong níc    nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho n Òn    kinh tÕ.    ­ TiÕp  ôc dµnh  ét  Çn  èn  Ýn  ông  ¾n  ¹n    t  m ph vtd ng h cho  u    ®Ç t trung,dµi    h¹n  µ    i t ng  tiªn, Êt lµ vïng s©u, vïng xa,vïng nói,s¶n  Êt hµng  v c¸c ®è  î u    nh               xu   xuÊtkhÈu.   ­ §iÒu  µnh  Ýnh    h ch s¸ch l∙suÊt,tû gi¸linhho¹ttheo  íng cã  Ó     i          h   th gi¶m    l∙i suÊt cho    vay,æn   nh  û gi¸ë    ®Þ t     møc  Çn  Õt, c thi   b¶o  ¶m   ® khuyÕn  Ých  Êt kh xu   khÈu, kiÓm     so¸tnhËp  Èu, t¨ng dù  ÷ quèc  Õ  µ    kh     tr   t v thu  Ñp  Êt  ©n  i h m c ®è   trongc¸n c©n     thanh    èc  Õ. to¸nqu t 8.  Èn  ¬ng  ©y  ùng  µ  Kh tr x d v ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n  íng  Én    µnh  h d thih LuËt  ©n   µng  µ   íc vµ  Ët  Ng h Nh n   Lu C¸c  chøc  Ýn  ông. Ch Ên  tæ  td   chØnh  ¹t ho   ®éng  ña  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹i. c h th Ng h Th m 9.Theo  âis¸tt×nh  ×nh  ñng    d   h kh ho¶ng  Òn tÖ  ti   trong khu  ùc  µ    Õ    v v trªnth gií   dông      i ¸p  , c¸c gi¶iph¸p  ng  é  ®å b nh»m  ng¨n  õa, xö  ý nh÷ng    ng  ng   l   t¸c®é kh«ng  èt®Õ n   t  kinh tÕ,x∙héicña  ícta.        n 
  5. 5 §i Ò u    Ünh  ùc u  5. L v l th«ng  Ëtthµng  ãa. v    h 1. V Ò   ¬  Õ   iÒu  µnh  Êt nhËp  Èu    c ch ® h xu   kh n¨m 1998, Thñ  íng  Ýnh    t Ch phñ  Ïcã  s   Quy Õt  nh  ®Þ riªng. 2. Ban  µnh      h c¸c NghÞ   nh  íng  Én  ùc hiÖn  Ët  ¬ng  ¹i.TËp  ®Þ h d th   Lu Th m  trung chØ  o  ùc hiÖn  étr×nh c ¾t    ®¹ th   l    gi¶m  Õ  µ  îp lýhãa    thu v h     c¸c møc  Õ, thu   phïhîp víi      cam   Õt  k trong khu«n    khæ  AFTA. 3. Bé  ¬ng  ¹icïng c¸cBé  ªnquan  ©y  ùng  ¬  Õ   iÒu  µnh,b¶o    Th m      li   xd c ch ® h   ®¶m     Æt   µng  ÕtyÕu,  Êt lµ ®èi  íi  Òn  ói,h¶i®¶o,  ïng  ©u,  c¸c m h thi   nh     v   mi n   v s vïng    Õp  ôc  ùc  Ön  Öc  îgi¸ cíc vËn    i  íic¸c  Æt   µng  xa. Ti t th hi vi tr      t¶i®è v   m h chÝnh  s¸ch cung    øng  cho  Òn  óivµ  ng  µo  ©n  éc ë  ïng  mi n   ®å bd t v cao. N © ng     cao tr¸chnhiÖ m,      ña  ¬ng    vaitrßc th nghiÖp  èc  qu doanh  µ  ¹ng íi îp t¸cx∙ë  vm l        h thÞ  êng  tr n«ng th«n,miÒn  ói.   n  §i Ò u 6. §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  µ  íc,khuyÕn  Ých    nh n   kh ph¸t tr Óndoanh  i  nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c:   1. §èi víidoanh       nghiÖp  µ  íc,sím  µn  µnh  Öc  ©n  ¹   ¾p   nh n   ho th vi ph lo i s , xÕp  µ  chøc  ¹ s¶n  Êt,kinh doanh.Cñng  è  v tæ  l  i xu       c doanh  nghiÖp  µ   µ   íc m Nh n   cÇn  ÷ 100%   èn  gi   v hoÆc   ÷ cæ   Çn    èi.C¸c  gi   ph chiph   doanh nghiÖp  µ  íc nh n   cßn  ¹ sÏ® îctiÕn hµnh    Çn  ãa  éng  iThùc  Ön    Ön  l      i   cæ ph hr r∙   . hi c¸c bi ph¸p  ¹nh  m mÏ, tÝch  ùc    Õn  µnh    Çn  ãa    c ®Ó ti h cæ ph h 150  doanh  nghiÖp  µ  íc trong nh n     n¨m  1998.   ÷ng   Nh doanh  nghiÖp  ã  c quy    á,kinh doanh  m« nh     thua  çkÐo  µi l  d  mµ  kh«ng  Çn  Õt duy  × së  ÷u  µ   íc th×  Õn  µnh  c thi   tr   h Nh n   ti h s¸p  Ëp,    nh b¸n hoÆc   u  Çu  ®Ê th c«ng  khaicho  Ëp  Ó    t th hoÆc     ©n  c¸nh thuª,  kho¸n kinh doanh      (cã  Ó  th giao  kho¸n  cho  Ëp  Ó  bé, c«ng  ©n  Õn  µnh    t th c¸n    nh ti h kinh doanh),     gi¶i Ó   th hoÆc   cho    ph¸ s¶n theo LuËt ph¸ s¶n       doanh  nghiÖp. S ¾ p   Õp  Öc  µm, gi¶iquyÕt  ètsè  x vi l     t   lao  ng     trong    ®é d«i d c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc® îccæ   Çn  ãa,s¸p nhËp  nh n     ph h     hoÆc   chuyÓn  ë  ÷u... sh S¬   Õt    ×nh  k m« h Tæng  c«ng    ùc hiÖn      ty;th   c¸c gi¶iph¸p  µnh  ¹nh  ãa  l m h t×nh  ×nh  µichÝnh  h t  doanh  nghiÖp  µ  íc;xö  ý døt  iÓ m   î  ©y  a  µ  nh n   l   ® nd dv chiÕm   ông  èn  ÷a    d v gi c¸c doanh  nghiÖp; ®¸nh    ¹ tµis¶n    gi¸l i     doanh  nghiÖp.   Ban  µnh  h quy  nh  Óm       Ý   µ    i  íic¸c doanh  ®Þ ki so¸tchiph v gi¸®è v     nghiÖp  c  ®é quyÒn,  c¸c Tæng  c«ng    µ   íc;c«ng  ty nh n   khai hãa  Õt    k qu¶  ¹t ®éng  µi ho   t  chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2. KhuyÕn  Ých    iÓn m¹nh  Ï      kh ph¸ttr   m c¸c doanh  nghiÖp  éc c¸c thµnh  thu     phÇn  kinh tÕ,nghiªncøu       quy  nh  ®Þ thªm  ¹  ×nh  lo ih c«ng    ë   éng  i t ng ty,m r ®è   î   ® îcquyÒn  µnh  Ëp  µ  ãp  èn  µo    th l v g v v c«ng    ùc hiÖn  ¨ng  ý  ty,th   ® k kinh doanh,     cÊp  Ðp  µnh  Ò   ph h ngh nhanh  ãng,thñ tôc®¬n  ch     gi¶n. 3. Quy  nh  èng  Êt  Õ       ®Þ th nh ch ®é thanh    Óm     ña    ¬  tra,ki tra c c¸c c quan  nhµ  íc ®èi  íidoanh  n  v  nghiÖp  µ  Öc  Óm     v vi ki so¸ttrong l th«ng;ng¨n   u    chÆn   t×nh  ¹ngtïytiÖn,g©y  Òn  µ  tr       phi h s¸ch nhiÔu.   §i Ò u    Ünh  ùc  7. L v khoa  äc  h c«ng  Ö: ngh 1.Ban  µnh    Ýnh    h c¸cch s¸ch,c¬  Õ     ch kinh tÕ      ®Ó khuyÕn  Ých  ¹nh  Ï  kh m m ® æi  íi vµ  ©ng  m  n cao  ×nh ®é   tr   c«ng  Ö   ña  t  íc.Sím  ngh c ®Ê n   hßan  µnh  ù  th d th¶o LuËt Khoa  äc  µ      h v C«ng  Ö   ×nh Quèc  éi. ngh tr   h
  6. 6 2. S ¾ p   Õp, lùa chän  µ    x    v b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ùc hiÖn  ã  Öu  ® c¸c® ki ®Ó th   c hi qu¶      µinghiªncøu  c¸c ®Ò t     c«ng  Ö   ngh øng  ông  d theo  íng  ôc  ô  ùctiÕp h ph v tr     cho  Öc  ©ng  vi n cao  Êt l ng  ch  î s¶n  È m,  ph t¨ng søc  ¹nh    c tranh    Þ  êng  trªnth tr trongnícvµ  ícngoµi.     n  3. T¨ng  êng    c c«ng    Óm     t¸cki tra m«i  êng, t¨ng n¨ng  ùc c¸c tr¹m  tr     l    quan  tr¾c m«i  êng,®Ç u      Õt  ét  è  ïng «  Ô m   tr   tgi¶iquy m s v   nhi m«i  êng  tr nÆng,  ×nh  h thµnh  ü  qu m«i  êng, t¨ng cêng  tr     c«ng    t¸ctruyÒn th«ng  µ    ôc  v gi¸od m«i  êng  tr trongc¸ctÇng  ípnh©n  ©n.    l  d §i Ò u    Ünh  ùc    ãa,gi¸odôc,®µo  ¹ovµ    Ên      éi. 8. L v v¨n h       t   c¸cv ®Ò x∙h 1. Sím  µn    ho chØnh  ù  LuËt Gi¸o dôc  ×nh Quèc  éith«ng  d ¸n      tr   h  qua. M ë     réng  ×nh  h thøc d©n  Ëp vµ      l   b¸n c«ng    µnh  äc  ë ng h phæ   th«ng,kÓ   tiÓu häc.   c¶      §a  ¹ng  ãa    ×nh  d h c¸c h thøc  o  ¹oë  Ëc  ihäc, khuyÕn  Ých    ¬  ë  ®µ t   b ®¹     kh c¸c c s ®¹ihäc  ícngoµithµnh  Ëp t¹ ViÖtNam.   n    l    i   2. TriÓn    khaithùc hiÖn  Ýnh      ch s¸ch  äc  h bæng    ®Ó khuyÕn  Ých  êi kh ng   häc  áivµ  î Êp    éicho    äc  gi   tr  c x∙h   c¸c h sinh,sinh viªnnghÌo ® îctheo  äc              h ë c¸c cÊp  äc, bËc  äc. C¶i  Õn  Ýnh  h  h  ti ch s¸ch  äc  Ý   h ph theo  íng    nh  h x¸c ®Þ khung  häc  Ý  ph theo vïng;häc  Ý    îc® a  µo  ©n      ph thu ®   v ng s¸ch nhµ  íc®Ó   ©n  i l¹   n   c ®è     i cho  µnh    ôc. ng gi¸od 3. Ch Ên    chØnh  µ    Õn  ¬  Õ   v c¶iti c ch b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo  íng  ë   éng  h mr ®èi t ng tham     î   gia,qu¶n  ýthèng  Êt vµ  iÒu  µ  l  nh   ® ho trong c¶  íc.  n 4. TiÕp  ôc thùc hiÖn    Ýnh    t    c¸c ch s¸ch vÒ     éivµ  ñ  ¬ng    éihãa    x∙ h   ch tr x∙ h   m ét  è  Þch  ô    éi,t¹oc¬  ë  sd v x∙h     s ph¸p  ýcho    chøc,c¸ nh©n  u    µo  l  c¸c tæ     ®Ç t v c¸cc«ng  ×nh vµ    ¹t®éng  Ó  ôc,thÓ    tr   c¸cho   th d   thao,chuyÓn  æi  ¬  Õ     ® c ch qu¶n  lýc¸cc©u  ¹cbé  Ó  ôc  Ó     l   th d th thao,qu¶n  ýs©n  Ën  ng...   l  v ®é 5. Ban  µnh  ng   é   h ®å b c¸c  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch  ô  Ó     c th ®Ó khuyÕn  khÝch  y  ¹nh  ùc hiÖn  ñ  ¬ng    éihãa    ¹t®éng    ôc,y  Õ, ®È m th   ch tr x∙h   c¸c ho   gi¸od   t   v¨n  ãa, x∙ héi ®∙  h       nªu    u      Êp  Òn  ö  ông  t, u  ∙ivÒ   Ýn  trªn( tiªnkhic quy sd ®Ê   ®   t dông  µ  Ò   Õ,®¶m   v v thu   b¶o  Õ     ch ®é b¶o  Ó m     éivµ    Òn  îhîp ph¸p  hi x∙h   c¸cquy l    i cña  ÷ng    é  µ  ícchuyÓn  nh c¸n b nh n   sang  khu  ùc  ©n  Ëp vµ  vd l   khu  ùc   ©n). v tnh §i Ò u    Ò     ¬ng  ×nh quèc  9. V c¸cch tr   gia: 1. Bé   ëng    tr qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    Þu  l  tr   gia ch tr¸chnhiÖ m   ícThñ íng   tr   t  ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ùc hiÖn  ôc    ¬ng  ×nh  èc    é   Õ   ¹ch ph v vi th   m tiªuch tr qu gia.B K ho   vµ  Çu   óp ChÝnh  ñ  § tgi   ph qu¶n  ýchung    ¬ng  ×nh quèc    ñ   Þch  l  c¸c ch tr   gia.Ch t ñy ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý vµ  chøc  ùc  Ön    ôc   ,nhiÖ m   ô    ¬ng  ×nh    l   tæ  th hi c¸c m tiªu  v c¸c ch tr trªn ®Þa  µn. b 2. Bé     qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  èc      nh  Ö m   ô, m ôc    ña  l  tr qu gia x¸c ®Þ nhi v  tiªuc ch¬ng  ×nh  èc    ©y  ùng  Õ   ¹ch  ùc  Ön  µn  é  ¬ng  ×nh, tr qu gia,x d k ho th hi to b ch tr   tÝnh      ån  ùc,c¸cgi¶i to¸nc¸cngu l       ph¸p,híng dÉn  ©y  ùng    ù    ña  ¬ng      xd c¸cd ¸n c ch tr×nh,lËp  ¬ng    ©n    ån  èn    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh m ôc      ph ¸n ph bæ ngu v ®Ó th   ch tr   tiªu cho  õng  é, c¬  t B   quan  trung ¬ng  µ    a  ¬ng  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   v c¸c®Þ ph g   K ho   § t  Bé   µi chÝnh; Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  chñ  × cïng  é   µi chÝnh  T    K ho v§ t tr   BT  tæng  îp h 
  7. 7 tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh.  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    t  ph quy ®Þ B tr   tr c quan  Trung  ­ ¬ng, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ tæ chøc  phª  Öt    ù  cña  ¬ng  ×nh  èc      ¬  ë  ù    duy c¸c d ¸n  ch tr qu gia trªnc s d to¸n ® îc    giao;x©y  ùng  Õ   ¹ch  ùc  Ön  öi vÒ   é     d k ho th hi g   B qu¶n  ých¬ng  ×nh,Bé   Õ   l  tr  K ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µi  Ýnh    é  Õ   ¹ch vµ  Çu    § t  T  ch ®Ó B K ho   § ttæng  îp chung    h  b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph 3. §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  èc    ∙  ã  ng  õ n¨m         tr qu gia ® c nh t   1998 kh«ng  îc ®  xÕp  µo  v danh  ôc   ¬ng  ×nh  èc    íc m ¾t  Én  ùc  Ön  m ch tr qu gia,tr   v th hi theo  ¬ c chÕ   µichÝnh  t  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  ®Þ t i ®Þ 531/TTg  µy    th¸ng8  ng 8      n¨m 1996  cña  ñ íng ChÝnh  ñ,®ång  êic¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  Th t   ph   th         ph qu¶n  ých¬ng  l  tr×nh  Èn  ¬ng  kh tr chuÈn  Þ   b c¸c  iÒu  Ön    õ  ® ki ®Ó t n¨m   1999 chuyÓn  µo  v nhiÖ m  ô  êng  v th xuyªn cña    é, ngµnh  µ  a  ¬ng.   c¸cB   v ®Þ ph II. Ò  h Ö  th è ng c h Ø  tiªu  V  giao k Õ  h o ¹ ch. §i Ò u 10. Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao cho    é,  ¬  c¸c B c quan ngang  é,  B c¬  quan  éc Ch Ýnh  ñ,Tæng  thu   ph   c«ng    c¸cchØ    ty91    tiªusau: 1. XuÊt  Ëp  Èu: Tæng     nh kh   kim  ¹ch  Êt khÈu, nhËp  Èu  ng xu     kh (giao cho    Bé  ¬ng  ¹i). Th m 2.  µng  ãa, vËt  , thiÕtbÞ   ñ  Õu  H h  t    ch y t¨ng dù  ÷ quèc    ãc,g¹o,   tr   gia:th     thiÕtbÞ, vËtt  µng       ,h chuyªn dïng cho  èc      qu phßng,an    ninh vµ  ét  è  µnh.   m s ng 3.§Çu   ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n:    ­ Tæng møc   èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  Ëp  t trung (vèn    trong níc,vèn     nícngoµi);   Trong  :  èn  ùc  Ön  ù    ¬  Êu  ®ã v th hi d ¸n,c c theo  ét  è  µnh, lÜnh  ùc  m s ng   v quan  äng; tr ­ Danh  ôc  µ  èn  u      ù    éc nhã m   trong ®ã   èn    m v v ®Ç tc¸cd ¸n thu   A;    v trong n­   íc,vèn  ícngoµi.   n  4.TµichÝnh:    ­ Tæng    møc    ©n  ching s¸ch vµ      c¸c kho¶n    chitheo  Ünh  ùc,trong ®ã     l v    chi cho    ¬ng  ×nh quèc  c¸cch tr   gia. ­Tæng    møc    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc:giao cho  é  µichÝnh.   n    BT  ­ Tæng     møc   thuÕ  Êt,nhËp  Èu, thuÕ    ô  Æc   Öt ®èi  íi thu  xu   kh   tiªuth ® bi   v  hµng  Ëp  Èu  nh kh (kh«ng  Ó     áan  ô    Ö  Ý):giao  k c¸c kh ph thu,l ph   cho Tæng   ôc  c H¶i quan.   §i Ò u  11. ñ   íng  Ýnh  ñ   Th t Ch ph giao cho c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng      ¬ c¸cchØ    tiªusau: 1.§Çu   ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n: ­ Tæng     møc  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç t x d c b¶n  Ëp  t trung,trong ®ã   èn      v trong   níc,vèn  µiníc.   ngo  
  8. 8 ­ Danh  ôc  µ  èn  u      ù    éc nhã m   trong ®ã   èn    m v v ®Ç tc¸cd ¸n thu   A,    v trong n­   íc,vèn  ícngoµi.   n  2.TµichÝnh:    ­ Tæng   è    s thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc trªn®Þa   µn  µ    Õtc¸c   nh n     b v chi ti     kho¶n  thu:thuÕ    ô  Æc   Öt hµng  éi ®Þa,  Õ  Êt,nhËp  Èu, thuÕ      tiªuth ® bi   n  thu xu   kh   tiªu thô ® Æc   Öt®èi víi µng  Ëp  Èu,trong®ã   µng    bi       h nh kh    h qua    í®Êt  Òn. biªngi   i li ­Tæng  è    ©n    s ching s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph ­Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch Trung  ng  Õu  ã).   ¬ (n c §i Ò u    ñ íng  Ýnh  ñ  y  Òn  12. Th t Ch ph ñ quy cho  é   ëng  é   Õ   ¹ch B tr B K ho   vµ  Çu : § t 1. H íng dÉn    é,   ¬      c¸cB  c quan  trung u¬ng,®Þa  ¬ng,c¸cTæng      ph    c«ng    ty 91    c¸c chØ    Õ   ¹ch  Ò   tiªuk ho v s¶n  Êt,xuÊt nhËp  Èu, l th«ng  Ët t hµng  xu     kh  u  v    hãa, gi¸odôc,®µo  ¹o,khoa  äc       t  h c«ng  Ö,  Öm   ô  iÒu    ¬  ngh nhi v® trac b¶n, v¨n    hãa  µ    éi nh»m   v x∙ h   b¶o  ¶m   ÷ng  ©n  i  íncña  Òn  ® nh c ®è l   n kinh tÕ  èc  ©n     qu d thùc hiÖn    theo ®óng  nh  íng kÕ   ¹ch ®∙      ®Þ h   ho   ®Ò ra. 2. H íng  Én  Ò   ôc    Ö m   ô, vèn  ña    ¬ng  ×nh  èc      d vm tiªu,nhi v  c c¸c ch tr qu gia cho    é, ngµnh  µ  a  ¬ng. c¸cB   v ®Þ ph 3. Giao    cho    é,    c¸c B c¸c Tæng  c«ng    danh  ôc  µ  èn  u       ty 91  m v v ®Ç t c¸c c«ng  ×nh,dù  nhã m   trong    èn  tr   ¸n  B,  ®ã v trong  íc,vèn  íc ngoµi;vèn    n  n    cho c«ng    ÕtkÕ   t¸cthi   quy  ¹ch,vèn  Èn  Þ  u    µ  èn  Èn  Þ  ùc hiÖn  ho   chu b ®Ç tv v chu b th   dù  ¸n. 4. Giao    cho    a   ¬ng: vèn  c¸c ®Þ ph   cho c«ng    ÕtkÕ   t¸cthi   quy  ¹ch,vèn  ho   chuÈn  Þ   u  ,vèn  Èn  Þ  ùc hiÖn  ù    ¬  Êu  èn  u    ùc hiÖn  b ®Ç t  chu b th   d ¸n,c c v ®Ç tth   dù    ¸n theo  ét  è  µnh,lÜnh  ùc  m s ng   v quan  äng,danh  ôc  ù    µ  èn  u    tr   m d ¸n v v ®Ç t nhã m   th«ng  danh  ôc  ÷ng  ù    ã m   B  ña  B;  b¸o  m nh d ¸n nh A,  c Trung  ng    a   ¬ trªn®Þ bµn. 5. §èi víivèn  Ýn  ông  u         td ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   Õ   ¹ch  µ  k ho Nh n   K ho v §Çu  t giao danh  ôc  µ  m v møc   èn  v cho  õng  ù  thuéc  ã m   th«ng    t d ¸n  nh A,  b¸o danh  ôc    ù  thuéc  ã m   vµ  m c¸c d ¸n  nh B  giao  tæng  è  èn  ña    ù  thuéc s v c c¸c d ¸n    nhã m   C   B,  cho    é,  µnh, ®Þa   ¬ng; (sau    ∙  îc Thñ íng  Ýnh  c¸c B ng   ph   khi® ®   t Ch phñ  Õt ®Þnh  quy   tæng møc  èn,®èi t ng,l∙suÊtvµ  ¬  Õ   v    î     i   c ch cho  vay). §i Ò u    ñ íng ChÝnh  ñ  y  Òn  é  ëng  é  µichÝnh: 13. Th t   ph ñ quy B tr BT  1. Giao  ù    d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ  íc cho    ¬  nh n   c¸c c quan trung  ng  ¬ ngoµic¸cBé, c¬        quan  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙  ùctiÕp giao. do  t  ph ® tr     2. H íng  Én    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Tæng     d c¸c B ng   ph   c«ng    c¸c chØ     ty 91    tiªu thu,ching©n     s¸ch nhµ  ícbao  å m   dù        ¬ng  ×nh quèc      n  g c¶  to¸nchic¸c ch tr   gia, nh»m  b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ù    ©n  ® th   d to¸nng s¸ch nhµ  íc ®∙  îc Quèc  éith«ng    n  ®  h  qua  µ  ñ íng ChÝnh  ñ  v Th t   ph giao.
  9. 9 III.V Ò  c h Ø  ®¹ o v µ  ® i Ò u  h µ n h  th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch.   §i Ò u  14.  Trªn  ¬  ë  ÷ng  ñ  ¬ng,  Ön  c s nh ch tr bi ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ® h k ho¹ch  kinh tÕ      éi vµ  ù    ­ x∙ h   d to¸n ng©n   s¸ch  µ  íc ®∙  îc Thñ íng  Ýnh  nh n   ®   t Ch phñ th«ng  qua,c¸cBé, ngµnh,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng          ph tr       ph¶ix©y    dùng  ¬ng  ×nh  Õ   ¹ch  ô  Ó  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ×nh      ch tr k ho c th c B ng   ph m ®Ó ®iÒu  µnh  ùc hiÖn.§ång  êicô  Ó  ãa  µ  íng dÉn  ÷ng  Ên    éc h th     th   th h v h   nh v ®Ò thu   Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  ô  ng v ®Þ ph ph tr¸ch ®Ó   ùc  Ön  èng  Êt    th hi th nh trong  níc. c¶    Ngay  õ®Ç u   t  n¨m, c¸cBé, c¸cngµnh  Ëp ch¬ng  ×nh nghiªncøu  ©y  ùng  µ       l  tr     xd v ban  µnh    ¬  Õ   Ýnh  h c¸cc ch ch s¸ch thuéc ph¹m    é  ô      viB ph tr¸ch®Ó     nhanh  ãng  ch ® a  µo  ùc hiÖn  v th   trongn¨m    1998. §i Ò u    ùc  Ön  Õ       15. Th hi ch ®é giao ban  µng  h th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  ùc  t h th   hiÖn  Õ   ¹ch  ÷a m ét  è  ¬  k ho gi   s c quan, do  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ    B tr B K ho v§ t ch tr×,®Ó   Þp  êi®Ò   Êt c¸c gi¶iph¸p  ¾c  ôc  ÷ng  Ên      k th   xu       kh ph nh v ®Ò n¶y sinh  nh»m  b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ¾ng  î nhiÖm   ô    iÓn kinh tÕ      éitheo  ® th   th l i v ph¸ttr     ­ x∙h   NghÞ   Õt  ña  èc  éi . Thùc  Ön  ètsù  èi hîp  quy c Qu h    hi t   ph   c«ng    ÷a    é, t¸cgi c¸c B   ngµnh  trong tõng  Ên    îc ph©n    v ®Ò ®   c«ng  ô  Ó  íisù  c th d   chØ  o  èng  Êt ®¹ th nh   cña  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u    Bé,  µnh,®Þa  ¬ng    ùc hiÖn  Õ     c¸o  16. C¸c  ng   ph ph¶ith   ch ®é b¸o  hµng  th¸ng  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch    ét  è  Ünh  ùc  ñ  vt h th hi k ho trªn m sl v ch yÕu:  s¶n  Êt,x©y  ùng  ¬  xu   d c b¶n, thu  chi ng©n    ­    s¸ch,tiÒn  Ö, xuÊt  Ëp    t  nh khÈu, l th«ng  Ët t hµng  ãa, l¹m   u  v    h   ph¸t.   öi V¨n  .g   . phßng  Ýnh  ñ, Bé   Õ   Ch ph   K ho¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh, Tæng   ôc  èng  chË m   Êt  íc ngµy    v§ t  T     c Th kª  nh tr   22 hµng  th¸ng.§èivíi         Tæng  c¸c c«ng    µiviÖc  öib¸o c¸o ®Õ n     ¬  91,ngo   g      c¸cc quan  nãi trªncßn     ph¶igöi b¸o  cho  é      c¸o  B qu¶n  ýngµnh. §èi víib¸o  quý, cÇn  l       c¸o    ph¶i ®¸nh      gi¸ c¸c  Æt   µm  îc vµ  a  µm  îc,ph©n   Ých  ©u  ¬n  Ò   m l ®   ch l ®  t s h v nguyªn nh©n, kiÕn  Þ  Ön      ngh bi ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch.Trªn c¬  ë  c¸o  ® h k ho     s b¸o  cña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   c¸c B ng   ph   K ho v§ t tæng  îp ®Ó   h  b¸o    c¸o ChÝnh  ñ  µo  µy  hµng  ph v ng 25  th¸ng. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h.  h §i Ò u 17. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n  µ  ñ   Þch  y    thu Ch ph   t H ®å nh d v Ch t ñ ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  trÞ  µ  v Tæng   gi¸m  c  ®è c¸c  Tæng   c«ng    ty 91,  Þu  ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản