intTypePromotion=1

Quyết định 118/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định 118/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ mã ngân hàng, sửa đổi, bổ sung ký hiệu mã tỉnh, thành phố trong Hệ thống Mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 118/2004/Q§­NHNN  ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2004 vÒ viÖc hñy bá m∙ ng©n hµng,  s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   k ý   h i Ö u   m ∙   t Ø n h ,   t h µ n h   p h è   t r o n g   H Ö   t h è n g  M∙ Ng©n hµng, Tæ chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ níc  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 59/2000/Q§­NHNN2  ngµy 22/02/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   22/2003/QH11   ngµy   26   th¸ng   11   n¨m 2003 cña Quèc héi níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt   Nam   Khãa   XI   vÒ   viÖc   chia   vµ   ®iÒu   chØnh   ®Þa   giíi   hµnh   chÝnh mét sè tØnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Hñy bá  ký  hiÖu sè  thø tù  cña ING BANK­608  vµ  ký  hiÖu sè  thø tù  cña BANK OF AMERICA­606 t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 3 §iÒu 5 quy ®Þnh vÒ HÖ thèng M∙ Ng©n hµng, Tæ chøc   tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ níc cã më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng  Nhµ  níc  ®Ó  trùc tiÕp  giao  dÞch thanh  to¸n  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  59/2000/Q§­NHNN2 ngµy 22 th¸ng 02 n¨m  2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.   Söa  ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 5 quy  ®Þnh  vÒ HÖ thèng M∙ Ng©n hµng, Tæ chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ   níc cã  më  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  trùc tiÕp  giao   dÞch   thanh   to¸n   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   59/2000/Q§­NHNN2 ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2000 cña Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: Tªn tØnh, thµnh phè Ký hiÖu
  2. 2 §iÖn Biªn 19 Lai Ch©u 22 §¾c N«ng 57 HËu Giang 64 §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   4.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ tr ­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Gi¸m ®èc  chi   nh¸nh  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng; Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) Tæ chøc tÝn dông vµ  Kho b¹c Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2