Quyết định 118-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 118-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ  t Þ ch H é i ® å n g  s è   C 118­C T  n g µ y 11 th¸ng 5 n¨ m  1982  v Ò  vi Ö c th µ nh  Ë p H é i  å n g  c¸c  g h Ö  s Ü l ® n C h ñ   Þ ch H éi  å n g  B é   ë ng t ® tr C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m  1981; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 252­   µy  6­ CP ng 12­ 1981  ña  éi  ng  Ýnh   c H ®å Ch phñ  quy  nh    ®Þ c¸cdanh  Öu  Ö   Ü. hi ngh s Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    µnh  Ëp  éi ®ång    Ö   Ü. 1­ Th lH  c¸cngh s Héi ®ång    Ö   Ü   ã  Ö m   ô  óp  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng    c¸c ngh s c nhi v gi Ch t H  B tr trong  Öc  Ðt  vi x tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ  s nh d v Ngh Ö   Ü   tó cho  s u    nh÷ng  êi ho¹t®éng  ng     nghÖ   Ët cã  Òu  thu   nhi s¸ng  ¹o nghÖ   Ët vµ  Òu  t  thu   nhi cèng  Õn  ôc  ô  ©n  ©n. hi ph v nh d §i Ò u    µnh    ña  éi ®ång    Ö   Ü  å m: 2­ Th viªnc H   c¸cngh s g 1.Cï    Huy  Ën,  C Thø  ëng  é  tr B V¨n    ñ  Þch  éi ®ång. ho¸,Ch t H  2.Lu  ÷u  íc,ViÖn  ëng  Ön  m   ¹c ViÖtNam,  ã  ñ  Þch.   H Ph   tr Vi © nh     Ph ch t 3.TrÇn    B¶ng,nhµ  o  Ôn  Ìo,uû    ®¹ di ch   viªn. 4.IBr¬ m,  µ  o  Ôn  óa,  û     nh ®¹ di m u viªn 5.Trµ    Giang,Ngh Ö   Ü  iÖn    s® ¶nh,uû    viªn. 6.Bïi§×nh  ¹c,nhµ  o  Ôn  iÖn     H  ®¹ di ® ¶nh,uû    viªn. 7.Phïng    Ö   Ü   ¬ng,uû    H¸,ngh s c¶il   viªn. 8.Trung    Kiªn,nghÖ   Ü    û    s h¸t, viªn. u 9.Th¸iLy,nhµ  o  Ôn  óa,  û       ®¹ di m u viªn. 10.§µo  éng    M Long,nghÖ   Ü  Þch  ãi, û    sk n   viªn. u   11.Hång  Õ n,  µ  o  Ôn  iÖn    S nh ®¹ di ® ¶nh,uû    viªn. 12.L Ö     Ö   Ü    û    Thi,ngh s h¸t, viªn. u 13.Vâ  Ü   õa,nghÖ   Ü  ång,uû    S Th   s tu   viªn. §i Ò u    éi  ng    Ö   Ü   ã    3­ H ®å c¸c ngh s c c¸c ban  nh¹c,s©n  Êu, ®iÖn  ca    kh   ¶nh,m óa  µ  ã  é  Ën  êng  ùc® Æt  ¹ Bé    v c b ph th tr   t   V¨n  i ho¸. C¬   Êu  chøc  µ  Õ     µm  Öc  ña    c tæ  v ch ®é l vi c c¸cban  µ  é  Ën  êng  ùc v b ph th tr   do  ñ  Þch  éi ®ång    Ö   Ü  Ch t H  c¸cngh s quy  nh. ®Þ
  2. 2 §i Ò u  4­ H»ng  n¨m  vµo th¸ng 7, Héi ®ång  c¸c nghÖ  sÜ  cã tr¸ch   nhiÖ m  ×nh Chñ  Þch  éi ®ång  é  ëng  tr   t H  B tr danh  s¸ch ®Ò   Þ    ngh tÆng    c¸cdanh  hiÖu  Ö   Ü. ngh s NhiÖ m   ú  ¹t®éng  ña  µnh    éi ®ång    Ö   Ü  µ5  k ho   c th viªnH   c¸cngh s l   n¨m. Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  éi ®ång    Ö   Ü  îctÝnh  µo  ©n  ph ho   c H  c¸cngh s ®   v ng s¸ch  cña  é  B V¨n ho¸. §i Ò u 5­ Bé   ëng  tr Tæng     ý  éi  ng  é   ëng, Bé   ëng  é     th k H ®å B tr   tr B V¨n ho¸,Chñ   Þch  éi li   Öp  häc  Ö   ËtViÖt Nam   µ  ÷ng  êi cã    t H   ªnhi v¨n  ngh thu     v nh ng   tªnnãië  Òu  chÞu      §i 2  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản