Quyết định 119/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 119/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 119/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 119/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § c ñ a T H ñ   ¦í N G   H Ý N H   H ñ  s è  119/2003/Q§­T T g   T C P n g µ y  11 th¸ng 6 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t k Õ  H O ¹ C H   æ n g   Ó   t th ø n g  d ô n g  c«n g  n g h Ö  th«ng tin n g µ n h  t µi h Ý n h   Õ n  n¨ m  2010  c ® T H ñ  T¦í N G  C H Ý N H  P H ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001;   C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 07/2000/NQ­CP   µy  th¸ng 6  ng 05    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ©y  ùng  µ  ph v x d v ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m     o¹n  ph m giai® 2000   ­2005;  C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 81/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m 2001  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt  ¬ng  ×nh  µnh  ng  iÓn  duy Ch tr h ®é tr khai ChØ   Þ  è  CT/TW   ña  é   Ýnh  Þ vÒ   y  ¹nh    th s 58­ c B Ch tr   ®È m øng  ông  µ   d v ph¸ttr Ón c«ng  Ö    i   ngh th«ng    tintrong sù    nghiÖp  c«ng  nghiÖp    µ  Ön  i ho¸ v hi ®¹   ho¸ giai o¹n     ® 2001   ­2005; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 95/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 17    n¨m  2002  Ò   v viÖc phª  Öt  Õ   ¹ch  duy k ho tæng  Ó  Ò   th v øng  ông  µ  d v ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ   th«ng      ÖtNam   n   tinë Vi   ®Õ n¨m 2005; X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ¹  ê  ×nh  è  c B tr BT  t it tr s 61/TTr/BTC   ngµy  th¸ng10  18    n¨m  2002, Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u 1: Phª  Öt  Õ   ¹ch  duy K ho tæng  Ó  th øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng  tinngµnh  µichÝnh  n     t  ®Õ n¨m 2010  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu  v  nh n  ch y sau  y:  ®© I. ô c  tiªu:  M X ©y  ùng  Ö   èng  d h th th«ng    µichÝnh  Ön  i,thèng  Êt tõ Trung  tint   hi ®¹   nh     ­ ¬ng  n   a   ¬ng  ®Õ ®Þ ph b¶o  ¶m   ç  îthùc  Ön    Ö m   ô  ñ  Õu  ña  ® h tr  hi c¸c nhi v ch y c ngµnh  µichÝnh  t  bao  å m: g 1.X ©y  ùng  ¹ tÇng  ü  Ët:   d h  k thu X ©y  ùng  ¹ng  ôc  é  ¹  Êtc¶    n  Þ  ña  µnh, tõng  íc x©y  d m c b t i   c¸c ®¬ v c ng t   b  dùng  ¹ng  Ön  éng  èng  Êt ngµnh  µichÝnh. § Õn  m di r th nh   t    n¨m 2010  Ö   èng  h th m¹ng  Ön  éng  µnh  µichÝnh  di r ng t  ph¶i ®¶m     b¶o  ¸p  ® øng  îc c¸c  µi to¸n ®  b    nghiÖp  ô  ña  µnh,c¸ckÕt  èitrùctuyÕn  ÷a c¸c®¬n  Þ  v c ng    n    gi     v trong ngµnh  µi   t  chÝnh    µn  èc, hç  îc¸c kÕt  èi ®èi  íim¹ng  Ön  éng  ña  Ýnh  trªnto qu   tr    n  v  di r c Ch phñ  µ    µnh  v c¸cng kh¸c. 2.X ©y  ùng  ¬  ë  ÷  Öu quèc    µi Ýnh   d c s d li   giat  ch
  2. 2 X ©y  ùng  ¬  ë  ÷  Öu Quèc    µichÝnh  ¹  d c s d li   gia t   tiTrung  ©m   t Th«ng    µi tint   chÝnh  èc    Ón  Qu gia.Tri khaiqu¶n  ý,   l khaith¸cvµ  µm  Þch  ô  Ò     ld v v th«ng    ÷  tind liÖu tµichÝnh  ña  níc.    c c¶  3. Ph¸ttr Ón vµ  chøc      i   tæ  øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng    tintrong h Ö   èng    th tµichÝnh.   Hoµn  µnh  Öc  ©y  ùng  µ  chøc  th vi x d v tæ  øng  ông  Ö   èng  ¬ng  ×nh d h th ch tr   c«ng  Ö   ngh th«ng    µnh  µichÝnh  tinng t  theo      o¹n    iÓn.§¶m     c¸c giai® ph¸ttr   b¶o viÖc  iÓn  tr khai sö  ông   d c«ng nghÖ  th«ng    tin trong  Êt c¶  t   c¸c  ¹t ®éng  ho   nghiÖp  ô  ña  µnh  µichÝnh,t¹ c¸c®¬n  Þ  µichÝnh  v c ng t       i v t  trongtoµn  èc.   qu 4.Ph¸ttr Ónnguån  ©n  ùc    i   nh l Tæ  chøc  µ  o  ¹o®éi  ò  bé  ©y  ùng  v ®µ t   ng c¸n  x d ph¸ttr Ón c¸c h Ö   èng    i     th th«ng    tin,c¸n  é  b khai th¸c sö  ông  Ö   èng  µ     d h th v c¸n  é  b qu¶n  ý h Ö   èng  l  th th«ng    µnh  µichÝnh. tinng t  II.  C¸c l Ü nh v ù c u  tiªn n g  d ô n g  c « n g  n g h Ö    ø th«ng tin §Èy  ¹nh  m øng  ông  d c«ng nghÖ  th«ng    tintrong c¸c lÜnh  ùc  tiªnsau     v u    ®©y: 1. C¶i tiÕn     quy  ×nh  tr nghiÖp  ô: c¶itiÕn,hoµn  Ön  µ  ©y  ùng  íi v      thi v x d m  h Ö   èng      ×nh nghiÖp  ô  µi Ýnh. th c¸cquitr   v t  ch 2. Hç   î   tr  c«ng    t¸cchØ  o:thiÕtlËp    Ö   èng  ®¹     c¸c h th øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng    tinb¶o  ¶m   ® cung  Êp  y    µ  Þp  êic¸cnhu  Çu  Ò   c ®Ç ®ñ v k th     c v th«ng    ÷  tind liÖu  ç  îviÖc  quyÕt  nh  ña    o    Êp  h tr  ra  ®Þ c l∙nh ®¹ c¸c c trong qu¸  ×nh  ¹ch  tr ho ®Þnh  Ýnh  ch s¸ch vµ    chØ  o  iÒu  µnh  ùc hiÖn. ®¹ ® h th   3.Qu¶n  ýnguån  ùcnéibé  µnh  µi Ýnh.   l  l     ng t  ch 4. M ë   éng    æi   r trao® th«ng    ë   éng  µ  ¹ora c¸ch×nh  tin: r m v t     thøc trao® æi     th«ng    íi gi÷a  µnh  µichÝnh  íic¸c  ¬  tinm   ng t  v  c quan  Ýnh  ñ, c¸c  Ch ph   doanh  nghiÖp  µ    chøc  v c¸ctæ  kh¸ctrong vµ  µiníc.     ngo   5. T¨ng  êng  ôc  ô    c ph v c«ng  ©n:  d t¨ng cêng    ×nh    c¸c h thøc  íi vµ  ©ng  m  n cao  Êt l ng phôc  ô  ch  î   v cho  äi    ©n  µ  chøc  m c¸ nh v tæ  b¶o  ¶m   Ýnh  ® t minh  ¹ch, b   c«ng khaivµ    c«ng  b»ng  ña  Òn  µichÝnh  èc    cn t  qu giatheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËt. III.C¸c gi¶i h¸p x © y  d ù n g  h Ö  th è ng th«ng tin     p n g µ n h  t µi h Ý n h:   c 1.C¸c      gi¶iph¸p chñ  Õu:   y ­ Thùc  Ön  Èn      hi chu ho¸ nghiÖp  ô,x©y  ùng  µ    ông  èng  Êt c¸c v  d v ¸p.d th nh     bé  chuÈn  èc    µ    é  cña  µnh  µichÝnh;ban  µnh    Èn  m∙  qu giav c¸cb m∙  ng t    h c¸cchu th«ng    µichÝnh; hoµn  µnh  ©y  ùng  µ  iÓn khaisö  ông  µn  µnh  tint     th xd v tr    d to ng c¬  ë  ÷  Öu quèc    µichÝnh  s d li   gia t   nh»m   cung  Êp  Þp  êic¸c th«ng    c k th     tinquan  tränghç  î   o    Õt ®Þnh.   tr  l∙nh®¹ ra quy    
  3. 3 ­ H×nh  µnh    th kªnh th«ng    µn  µnh  õ trung  ng  n   a   ¬ng; tinto ng t  ¬ ®Õ ®Þ ph   kªnh  khaith¸cvµ  ©n  èith«ng        ph ph   tintrongngµnh.     ­ §¶m     b¶o    Õt  èi vµ  c¸c k n   trao ® æi  íic¸c c¬  ë  ÷  Öu  èc      v     s d li qu gia kh¸c   dùa    Òn  trªnn t¶ng h¹ tÇng     truyÒn  th«ng  èc  qu gia. ­ X ©y  ùng  µ  iÓn khaic¸c m«   ×nh  chøc    Õ   ¹ch  µ  ¬ng    d v tr      h tæ  c¸c k ho v ch tr×nh  o   ¹o c¸n  é  ï hîp  íitiÕn    µ  Õt  ®µ t   b ph   v  ®é v k qu¶  øng  ông  d c«ng nghÖ   th«ng    tintrongc¸cho¹t®éng  ña  µnh  µichÝnh.      c ng t  ­ X ©y  ùng        d c¸cv¨n b¶n  Ò   ©y  ùng,qu¶n  ývµ  vx d   l   khaith¸cvËn  µnh  ña     h c c¸cthµnh  Çn    ph trong h Ö   èng    th th«ng    µnh  µichÝnh. tinng t  2.C¸c  ù    äng ®iÓ m   d ¸n tr   ­øng  ông    d c«ng  Ö   ngh th«ng    tintrong c¶ic¸ch tµichÝnh        c«ng. ­ Dù   tinhäc      ¸n    ho¸ qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ   íc (bao  å m   néi dung  l  ch Nh n   g c¶    x©y  ùng  ¬  ë  ÷  Öu quèc    µichÝnh). d c s d li   giat   ­Dù     ¹ng    ¸n m th«ng     tin­truyÒn  th«ng  èng  Êt ngµnh  µi Ýnh. th nh   t  ch ­Dù     Ön  iho¸ h Ö   èng    ¸n hi ®¹     th th«ng    tinKho  ¹c. b ­Dù       äc    µnh  Õ.   ¸n tinh ho¸ ng Thu ­Dù     Ön  iho¸ h Ö   èng    ¸n hi ®¹     th th«ng    ù  ÷quèc    tind tr   gia.. ­ Dù       äc  ãa    ¸n tinh h quy  ×nh nghiÖp  ô    tr   v H¶i quan  ®∙phª duyÖt  ¹ C«ng  (    t  i v¨n sè    805/CP­   µy  th¸ng02  KG ng 15    n¨m  2002). 3.C¸c    o¹n  iÓnkhai:   giai® tr   ­Giai®o¹n  Ých  îp h Ö   èng:Tõ     t h   th   nay  n   ®Õ n¨m  2005. ­Giai®o¹n  ©ng  Êp  Ö   èng:Tõ     n c h th   2006  n   ®Õ n¨m  2010. §i Ò u    2. Giao  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèihîp  íic¸c Bé,  ¬  BT  ch tr     v    c quan  ªn li   quan  iÓnkhaithùc hiÖn    éidung  tr       c¸cn   quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 1. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  3. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản