Quyết định 119/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
112
lượt xem
61
download

Quyết định 119/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 119/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 119/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 119/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 24 tháng 5 năm 2005; Căn c các Lu t thu hi n hành; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Pháp l nh v quy n ưu ãi mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c ngoài và cơ quan i di n c a T ch c qu c t t i Vi t Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam (g i t t là Quy ch chuyên gia nư c ngoài). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 20 tháng 11 năm 2009 và thay th Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam. i u 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n vi c th c hi n Quy ch ; ki m tra theo ch c năng vi c th c hi n Quy ch này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng;
  2. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, QHQT (5b). QUY CH CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 119/2009/Q -TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy ch này áp d ng cho i tư ng là các chuyên gia nư c ngoài tham gia qu n lý và th c hi n các chương trình, d án ODA t i Vi t Nam và thành viên gia ình c a h . 2. Quy ch này áp d ng i v i các chương trình, d án tài tr b ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). i u 2. Nguyên t c áp d ng Chuyên gia nư c ngoài và thành viên gia ình c a các chuyên gia này không phân bi t qu c t ch u ư c Nhà nư c Vi t Nam i x bình ng và b o h tài s n và thu nh p h p pháp trong th i gian làm vi c và lưu trú t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng M t s t ng s d ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. “Chương trình, d án ODA” là chương trình, d án s d ng v n ODA do Bên nư c ngoài cung c p theo quy nh t i Ngh nh 131/2006/N -CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph .
  3. 2. “Bên nư c ngoài” (Nhà tài tr v n ODA) bao g m: Chính ph nư c ngoài, các t ch c tài tr song phương và các t ch c liên qu c gia ho c liên Chính ph cung c p v n ODA cho Bên Vi t Nam th c hi n các chương trình, d án t i Vi t Nam. 3. “Bên Vi t Nam” bao g m: Các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA; các cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA; các ch chương trình, d án ODA và các Ban qu n lý chương trình, d án ODA, trong ó: a) “Các cơ quan qu n lý Nhà nư c v ODA” bao g m các cơ quan tham gia qu n lý Nhà nư c trong quy trình qu n lý và s d ng v n ODA, bao g m: B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Ngo i giao, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , các cơ quan qu n lý ngành và y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi th c hi n chương trình, d án ODA; b) “Cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA” (Ngư i quy t nh u tư i v i d án u tư ho c ngư i quy t nh phê duy t d án h tr k thu t, sau ây g i chung là Cơ quan ch qu n d án) là các B , các cơ quan ngang B , các cơ quan tr c thu c Chính ph , các cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr xã h i, các t ch c ngh nghi p, các cơ quan tr c thu c Qu c h i, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là “ y ban nhân dân c p t nh”) có chương trình, d án ODA; c) “Ch chương trình, d án ODA” (ch u tư i v i chương trình, d án u tư, ch d án i v i chương trình, d án h tr k thu t – sau ây g i chung là ch d án) là ơn v ư c Th tư ng Chính ph ho c cơ quan ch qu n giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA và ngu n v n i ng th c hi n chương trình, d án theo n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, và qu n lý, s d ng công trình sau khi chương trình, d án k t thúc; d) “Ban Qu n lý chương trình, d án ODA” là ơn v có ch c năng giúp ch chương trình, d án ODA qu n lý th c hi n chương trình, d án. 4. “Các bên” bao g m: Bên Vi t Nam, Bên nư c ngoài và chuyên gia nư c ngoài. 5. “Chuyên gia nư c ngoài” (sau ây g i t t là chuyên gia) là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam vào Vi t Nam cung c p d ch v tư v n v chuyên môn và k thu t ho c th c hi n các nhi m v khác ph c v cho công tác nghiên c u, xây d ng, thNm nh, theo dõi ánh giá, qu n lý và th c hi n chương trình, d án ODA theo quy nh hay th a thu n trong các i u ư c qu c t v ODA ã ký k t gi a cơ quan có thNm quy n c a Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài. H vào Vi t Nam theo các hình th c sau: a) Bên nư c ngoài tuy n ch n và ký h p ng v i chuyên gia ho c nhà th u (công ty) mà chuyên gia thu c danh sách tư v n trong tài li u u th u c a nhà th u (công ty) trên cơ s k t qu u th u ư c c p có thNm quy n c a Bên nư c ngoài phê duy t và phía Vi t Nam ch p nh n; b) Bên Vi t Nam tuy n ch n và ký h p ng v i chuyên gia ho c nhà th u (công ty) mà chuyên gia thu c danh sách tư v n trong tài li u u th u c a nhà th u (công ty)
  4. trên cơ s k t qu u th u ư c c p có thNm quy n c a Bên Vi t Nam phê duy t và phía nư c ngoài ch p thu n. 6. “Thành viên gia ình” là v ho c ch ng và con chưa thành niên ho c ã thành niên nhưng không có kh năng lao ng c a chuyên gia mà chuyên gia ph i nuôi dư ng, s ng chung v i chuyên gia thành m t h và có qu c t ch nư c ngoài. i u 4. Ngoài nh ng quy n l i ư c hư ng theo quy nh t i Quy ch này và các quy n l i h p pháp theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các chuyên gia và thành viên gia ình c a h có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v c a mình theo quy nh t i Quy ch này và t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 5. Các cơ quan có thNm quy n Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài có trách nhi m ph i h p ch t ch trong vi c qu n lý, s d ng chuyên gia; b o m th c hi n m i quy n l i và nghĩa v h p pháp c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong quá trình chuyên gia th c hi n nhi m v Vi t Nam. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 6. Ưu ãi dành cho chuyên gia 1. Ưu ãi v th th c: Chuyên gia và thành viên gia ình c a h ư c c p th th c Vi t Nam có giá tr nh p xu t c nh nhi u l n theo ngh c a cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA. Th t c c p th th c theo quy nh hi n hành. Nh ng chuyên gia và thành viên gia ình c a h có th i gian công tác và lưu trú Vi t Nam t 06 tháng tr lên và ư c xét c p th th c nhi u l n cho c th i h n làm vi c t i a là 03 năm (n u có yêu c u). Trong trư ng h p khNn c p, n u Bên Vi t Nam xét th y c n thi t ph i b o m an ninh, an toàn tính m ng và tài s n cho chuyên gia và thành viên gia ình c a h , thì chuyên gia và thành viên gia ình c a h ư c hư ng ch xu t c nh áp d ng như i v i viên ch c ngo i giao c a nư c ngoài ang công tác t i Vi t Nam và phù h p v i quy nh c a Pháp l nh v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Ưu ãi v ngo i h i: Chuyên gia và thành viên gia ình c a h ư c mang ngo i t vào Vi t Nam theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam; ư c chuy n i ra ngo i t và mang ra kh i Vi t Nam các kho n thu nh p t ti n lương, ti n công th c hi n chương trình, d án ODA ho c các kho n thu h p pháp khác theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. Th t c mang ngo i t th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 3. ăng ký lưu trú, i l i:
  5. Chuyên gia và thành viên gia ình c a h ư c t do i l i và ăng ký lưu trú trên lãnh th Vi t Nam, tr khu v c c m. 4. Ưu ãi khác: a) C p, i b ng lái xe, ăng ký bi n s xe: Chuyên gia và thành viên gia ình c a h khi vào Vi t Nam ư c ăng ký d h c, thi tuy n và xét c p b ng lái xe t i các trư ng lái xe dân s , ư c t o i u ki n thu n l i trong vi c chuy n i b ng lái xe và ăng ký bi n s xe theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Trư ng h p chuyên gia ho c thành viên gia ình c a h vi ph m pháp lu t Vi t Nam b kh i t , b t, xét x , ch p hành hình ph t tù, tr c xu t ho c b liên i trong các th t c t t ng, thì i di n Bên nư c ngoài c ho c thuê chuyên gia ó và Cơ quan i di n Lãnh s c a nư c mà chuyên gia ho c thành viên gia ình c a h mang qu c t ch s ư c Bên Vi t Nam thông báo k p th i và có quy n thăm vi ng. Chuyên gia ho c thành viên gia ình c a h b liên quan nói trên có quy n m i lu t sư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 7. Mi n tr dành cho chuyên gia 1. Mi n thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) và phí trư c b : a) Chuyên gia ư c phép lưu trú Vi t Nam dư i 183 ngày ư c mi n thu khi t m nh p khNu, nh p khNu ho c mua t i Vi t Nam nh ng v t d ng theo danh m c và nh lư ng t i Ph l c ban hành kèm theo Quy ch này (tr xe ô tô, xe g n máy hai bánh). b) Chuyên gia ư c phép lưu trú Vi t Nam t 183 ngày tr lên ư c mi n thu khi t m nh p khNu, nh p khNu ho c mua t i Vi t Nam nh ng v t d ng theo danh m c và nh lư ng t i Ph l c ban hành kèm theo Quy ch này. c) Chuyên gia t m nh p khNu ôtô và xe g n máy ã qua s d ng ph i tuân th i u ki n, trình t , th t c nh p khNu ôtô và xe g n máy ã qua s d ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. d) Tái xu t khNu, xu t khNu ho c chuy n như ng, bi u t ng xe ôtô, xe g n máy hai bánh: - Chuyên gia ph i tái xu t khNu, xu t khNu ho c chuy n như ng, bi u t ng xe ôtô, xe g n máy hai bánh trong th i h n ít nh t là 30 (ba mươi) ngày trư c khi k t thúc th i h n công tác t i Vi t Nam theo xác nh n chuyên gia nư c ngoài c a Cơ quan ch qu n d án. Trong trư ng h p không k p tái xu t khNu, xu t khNu, chuy n như ng, bi u t ng xe ôtô, xe g n máy hai bánh, thì chuyên gia ph i làm th t c tr bi n ki m soát và h y ăng ký xe t i cơ quan c nh sát giao thông và ph i y quy n cho Cơ quan ch qu n d án gi i quy t vi c tái xu t khNu, xu t khNu, chuy n như ng, bi u t ng xe ôtô, xe g n máy hai bánh; xe ôtô, xe g n máy hai bánh ư c b o qu n t i Cơ quan ch qu n d án; - N u chuyên gia tái xu t khNu xe ôtô, xe g n máy hai bánh ã t m nh p khNu ho c xu t khNu xe xe ôtô, xe g n máy hai bánh ã mua mi n thu t i Vi t Nam, thì ư c
  6. mi n các lo i thu , phí và l phí liên quan theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam; - Chuyên gia ư c phép chuy n như ng, bi u t ng xe ôtô, xe g n máy hai bánh ã t m nh p khNu ho c mua mi n thu t i Vi t Nam; N u chuyên gia chuy n như ng, bi u, t ng cho chuyên gia khác ho c cho i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao, i tư ng ư c hư ng ưu ãi v chính sách thu theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam thì ư c mi n các lo i thu , phí liên quan; Trong m i trư ng h p chuy n như ng, bi u t ng khác, chuyên gia ph i n p các lo i thu , phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. ) Xe ôtô, xe g n máy hai bánh b tai n n, h a ho n, thiên tai không th ti p t c s d ng ư c ho c b m t ph i ư c cơ quan Công an Vi t Nam ho c cơ quan giám nh có thNm quy n, cơ quan B o hi m xác nh n b ng văn b n. Trong trư ng h p th i gian th c hi n các chương trình, d án ODA t i Vi t Nam c a chuyên gia còn t 183 ngày tr lên, thì chuyên gia m i ư c t m nh p khNu ho c mua mi n thu t i Vi t Nam xe ôtô, xe g n máy hai bánh thay th . e) Tiêu h y xe ôtô, xe g n máy hai bánh: - Trư ng h p chuyên gia có nhu c u tiêu h y xe ôtô, xe g n máy hai bánh t m nh p khNu ho c mua mi n thu t i Vi t Nam b tai n n, h a ho n, thiên tai không th ti p t c s d ng ư c, thì chuyên gia có văn b n ngh cơ quan ch qu n d án trên cơ s văn b n xác nh n c a cơ quan Công an Vi t Nam ho c cơ quan giám nh có thNm quy n, cơ quan B o hi m v vi c tiêu h y; - Vi c tiêu h y xe ôtô, xe g n máy hai bánh nêu trên ch ư c th c hi n khi có s ch p thu n b ng văn b n c a Cơ quan ch qu n d án và vi c tiêu h y ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. g) Chuyên gia có trách nhi m s d ng các v t d ng ư c phép nh p khNu, t m nh p khNu và mua mi n thu t i Vi t Nam úng m c ích và tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Mi n thu thu nh p: Trong th i gian công tác t i Vi t Nam, chuyên gia nư c ngoài ư c mi n thu thu nh p cá nhân i v i các kho n thu nh p t ti n lương, ti n công th c hi n chương trình, d án ODA. 3. Tài s n thu c s h u h p pháp c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h t i Vi t Nam ư c mi n trưng thu, trưng d ng, t ch thu. Vi c chuy n v nư c các tài s n này cũng như vi c bán l i chúng trên lãnh th Vi t Nam ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Mi n tr khác:
  7. Trong th i gian lưu trú t i Vi t Nam: a) Chuyên gia và thành viên gia ình c a h ư c mi n óng góp cá nhân vì l i ích công c ng, an ninh, qu c phòng c a Nhà nư c Vi t Nam; b) Chuyên gia ư c mi n ăng ký chuyên môn, gi y phép hành ngh và ư c mi n vi c c p gi y phép lao ng. i u 8. Trách nhi m c a các Bên 1. Trách nhi m c a Bên Vi t Nam a) Ch d án: - H tr b o m th c hi n nh ng quy n l i và nghĩa v h p pháp c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong th i h n làm vi c và lưu trú Vi t Nam; - Ph i h p v i Bên nư c ngoài qu n lý và ánh giá chuyên gia trong quá trình th c hi n d án, b o m th c hi n úng các nghĩa v , trách nhi m ã nêu trong h p ng thuê s d ng chuyên gia; - Ki n ngh bi n pháp x lý v i cơ quan ch qu n d án và Bên nư c ngoài trong trư ng h p công vi c ho c tư cách c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h không phù h p v i th a thu n ho c cam k t trong h p ng s d ng chuyên gia ho c trong i u ư c qu c t v ODA ã ký k t gi a cơ quan có thNm quy n c a Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài; - H tr chuyên gia và ph i h p v i Cơ quan ch qu n d án và Bên nư c ngoài gi i quy t nh ng v vi c liên quan n chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong th i gian làm vi c và lưu trú Vi t Nam ho c các trư ng h p nêu t i i m b kho n 4 i u 6 c a Quy ch này (n u có); - Thông báo cho Cơ quan ch qu n và các cơ quan liên quan trong th i h n 30 ngày trư c khi chuyên gia k t thúc th i gian làm vi c t i Vi t Nam; - Báo cáo Cơ quan ch qu n nh kỳ 6 tháng và hàng năm v công tác qu n lý và s d ng chuyên gia. b) Cơ quan ch qu n d án: - Có văn b n xác nh n chuyên gia nư c ngoài và g i văn b n xác nh n cho các cơ quan liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và ch u trách nhi m v s xác nh n này; - Ch o các ch d án trong vi c qu n lý và s d ng chuyên gia có hi u qu ; - Ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan có thNm quy n Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài b o m th c hi n nh ng quy n l i và nghĩa v h p pháp khác c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong th i gian làm vi c và lưu trú Vi t Nam;
  8. - Nghiên c u ki n ngh c a ch d án quy nh t i i m a kho n 1 i u này và ph i h p v i Bên nư c ngoài có quy t nh x lý; - Ph i h p v i B Công an và B Ngo i giao ho c các cơ quan ch c năng khác gi i quy t các công vi c liên quan n chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong trư ng h p khNn c p và các trư ng h p khác nêu t i kho n 1 và kho n 4 i u 6 c a Quy ch này (n u có); - T ng h p chung v tình hình qu n lý và s d ng chuyên gia, nh kỳ hàng năm báo cáo B K ho ch và u tư. c) B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Ngo i giao, B Công an và các cơ quan có thNm quy n liên quan có trách nhi m hư ng d n và h tr cơ quan ch qu n, ch d án và Bên nư c ngoài th c hi n Quy ch này i v i nh ng v n thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a mình. d) B K ho ch và u tư ch u trách nhi m giám sát và t ng h p chung tình hình th c hi n Quy ch này, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Trách nhi m c a Bên nư c ngoài: a) Tuy n ch n, c ho c thuê chuyên gia theo yêu c u c a Bên Vi t Nam; b) Cung c p nh ng thông tin c n thi t cho Bên Vi t Nam thNm nh các chuyên gia ng c viên ư c ch n; c) Cung c p h p ng s d ng chuyên gia cho Bên Vi t Nam theo dõi và qu n lý; d) Ph i h p v i Bên Vi t Nam gi i quy t nh ng v vi c liên quan n chuyên gia và thành viên gia ình c a h trong th i gian làm vi c và lưu trú t i Vi t Nam ho c các trư ng h p nêu t i kho n 1 và 4 i u 6 c a Quy ch này (n u có). 3. Trách nhi m c a chuyên gia và thành viên gia ình c a h : a) Trong th i gian lưu trú ho c công tác Vi t Nam, chuyên gia và thành viên gia ình c a h ph i tuân theo s hư ng d n và qu n lý c a các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, ph i tôn tr ng và tuân th lu t pháp c a Vi t Nam; b) Th c hi n y nghĩa v trong h p ng ã ký gi a các bên; c) Ngoài nh ng công vi c ho c ho t ng ã ư c th a thu n hay quy nh trong các văn b n ký k t gi a các Bên, chuyên gia nư c ngoài không ư c phép hành ngh vì b t kỳ m c ích thu l i nào trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. X lý vi ph m
  9. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh trong Quy ch này và các vi ph m khác c a pháp lu t, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 10. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy ch này./. PH L C DANH M C VÀ S LƯ NG V T D NG C N THI T PH C V NHU C U CÔNG TÁC VÀ SINH HO T C A CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy ch t i Quy t nh s 119/2009/Q -TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) STT TÊN HÀNG, V T D NG S LƯ NG GHI CHÚ 1 Xe ô tô 01 chi c Tay lái thu n 2 Xe g n máy hai bánh 01 chi c 3 Ti vi 01 cái 4 Máy gi t 01 cái 5 Rư u các lo i 40 lít 6 Bia các lo i 400 lít 7 Thu c lá 20 tút 8 i u hòa nhi t 01 chi c Không quá 18000 PTU 9 Máy tính cá nhân 01 cái 10 Lò nư ng i n 01 cái 11 Lò vi sóng 01 cái 12 T l nh 01 cái 13 Các v t d ng cá nhân khác M i lo i 01 ơn v
Đồng bộ tài khoản