intTypePromotion=1

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:108

0
112
lượt xem
18
download

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. q uy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  s è  12/2001/Q§­B T C   n g µ y 13 th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  C h Õ  ® é   Õ  to¸n  k ¸p d ô n g  c h o  c¸c ® ¬ n  v Þ   g o µ i c«n g  l Ë p h o ¹t ® é n g    n trong l Ü nh v ù c  Gi¸o  ô c, Y  t Õ,  d V¨n  o¸, T h Ó  thao h   b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  CP ng 19/08/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ ®èi víi   ¹t®éng    kh x∙h         ho  c¸c trong lÜnh    vùc  Gi¸odôc,y  Õ,V¨n    Ó      t   ho¸,Th thao; ­ C¨n  cø  Th«ng  t li  tÞch sè  30/2000/TTLT/BTC­UBTDTT  ngµy    ªn 24/4/2000  íng  Én  Õ     h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c c¬  ë  µi c«ng  l    ®è v     s ngo   lËp ho¹t®éng     trong lÜnh  ùc  Ó  ôc  Ó    v th d th thao;Th«ng   ªntÞch  è    tli   s 31/2000/ TTLT/BTC­BYT   µy  ng 25/4/2000  íng dÉn  Öc  µnh  Ëp  µ  ¬  Õ   h  vi th l v c ch qu¶n  ý l  tµichÝnh  i víi   ¬  ë    ®è     c s kh¸m  ÷a  Önh  µic«ng  Ëp;Th«ng   ªntÞch  c¸c ch b ngo   l  tli   sè 32/2000/TTLT/BTC­BVHTT   µy  ng 26/4/2000  íng  Én  Õ     h d ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  i  íic¸c c¬  ë  µi c«ng  Ëp  ¹t®éng  ®è v     s ngo   l ho   trong  Ünh  ùc  l v v¨n  ho¸;  Th«ng  t li   ªn tÞch  sè  44/2000/TTLT/BTC­BGD&§T­BL§TB&XH  ngµy  23/5/2000  íng  Én  Õ     h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c c¬  ë  µi c«ng  l    ®è v     s ngo   lËp ho¹t®éng     tronglÜnh  ùc    ôc  µ  o  ¹o;   v gi¸od v ®µ t   ­ C¨n  vµo  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù    cø  Ch ®é k to¸n H ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 999­TC/Q§­C§KT   µy  ng 02/11/1996  ña  é   ëng  é   µi  c B tr BT chÝnh; Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,  quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Õ     Õ     dông  h Ch ®é k to¸n ¸p  cho    n  Þ   µi c¸c ®¬ v ngo   c«ng  Ëp  ¹t®éng  l ho   trong lÜnh  ùc    v Gi¸o dôc,Y  Õ,V¨n    Ó      t  ho¸,Th thao  å m     g 5 phÇn: 1­ Quy  nh    ®Þ chung; 2­ H Ö   èng    th Chøng  õkÕ   t   to¸n; 3­ H Ö   èng  µikho¶n  Õ     th T  k to¸n; 4­ H Ö   èng    Õ     th Sæ k to¸n; 5­ H Ö   èng    th B¸o    µichÝnh. c¸o t  
 2. §i Ò u    Õ     Õ     n  Þ  µic«ng  Ëp  îc¸p dông  c¸c 2: Ch ®é k to¸n®¬ v ngo   l ®    cho    c¬  ë  s b¸n  c«ng  kh«ng  îc ng©n  ®  s¸ch  Êp  c kinh phÝ   êng    th xuyªn,c¬  ë  ©n    sd lËp  µ  nh©n  ho¹t®éng  vt     trong    Ünh  ùc  c¸c l v Gi¸o  ôc, Y   Õ, V¨n  d  t  ho¸,Th Ó     thao trong c¶  íctõ ngµy  th¸ng 07    n    01    n¨m  2001.C¸c  ¬  ë  c«ng  îcNhµ     c s b¸n  ®  níccÊp    kinh phÝ   êng    th xuyªn ¸p  ông   d theo  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  Ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 999­  TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT  §i Ò u  C¸c  é   3:  B Gi¸o dôc    µo  ¹o,Y  Õ, V¨n      ­§ t   t   ho¸ Th«ng    û     tin, ban U Th Ó   ôc  Ó  d th thao  µ   û   v U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     chØ   o, tr Ón khai Ch Õ     Õ   ®¹   i     ®é k to¸n ®¬n  Þ    v ngoµic«ng  Ëp cho    n  Þ  éc ph¹m    ×nh    l  c¸c®¬ v thu   vim qu¶n  ý. l §i Ò u 4: Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Thu Õ,  ô   ëng  ô   µnh  Ýnh  ù  V tr VH ch s nghiÖp,Ch¸nh    V¨n phßng  é   Þu  B ch tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn  h    travi th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. ch Õ     Õ   ®é k to¸n ¸p d ô n g  c h o   ® ¬ n  v Þ   g o µ i c«n g  l Ë p h o ¹t ® é n g   n trong l Ü nh v ù c gi¸o d ô c,    Õ, v¨n h o¸, Yt  th Ó  thao (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 12/2001/Q§­BTC     ngµy 13/3/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  P h Ç n  thø n h Ê t q ui ® Þ n h  c h u n g C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1: C¸c  n  Þ  ©n  Ëp,t nh©n,  n  Þ  c«ng  ®¬ v d l    ®¬ v b¸n  kh«ng  îc ®  ng©n  s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ph¸tkinh phÝ, ho¹t®éng       trong c¸clÜnh  ùc     v Gi¸o dôc,     Y   Õ, V¨n  t  ho¸,Th Ó     thao      êng  äc, lípm É u   nh c¸c tr h    gi¸o,trung t©m   o  ¹o,     ®µ t   phßng  kh¸m, b Önh  Ön,c©u  ¹cbé    vi   l   TDTT,  µ  Ëp,nhµ    u,  Ó   ¬i,th nh t   thi®Ê b b   viÖn, nhµ    b¶o  µng.. .(Díi®©y   äi t¾t lµ ®¬n  Þ  µi c«ng  Ëp)ph¶i     t .    . g      v ngo   l    tæ chøc  Õ   k to¸n theo    Ph¸p  Önh  Õ   l k to¸n vµ  èng  vµ    th kª  theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n   nµy. §èi víi®¬n  Þ       v b¸n  c«ng  îc ng©n  ®  s¸ch  Êp  c ph¸tkinh phÝ   êng      th xuyªn   (ngoµiphÇn  µ   íctµitrî ¹tõtiÒn thuÕ    Ëp    Nh n           li   thu nh doanh  nghiÖp  ∙  ép    ® n ®Ó ®Ç u   vµo  ¬  ë  ¹  Çng) thùc  Ön  t csht   hi theo  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 999/TC­Q§­C§KT  µy  ng 2/11/1996 cña    Bé  ëng  é  µichÝnh. tr BT  §i Ò u  NhiÖ m   ô  Õ     n  Þ  µic«ng  Ëp: 2:  v k to¸n®¬ v ngo   l  1­ Thu  Ëp,ph¶n  chÝnh    y  ,  Þp  êisè  Ön  ã  µ  ×nh    th   ¸nh  x¸c,®Ç ®ñ k th   hi c v t h×nh  t¨ng,gi¶m  èn  µ  µis¶n  ña  n  Þ,t×nh  ×nh    Ý, thu tiÒn dÞch    v v t  c ®¬ v   h thu ph       vô, thu    b¸n s¶n  È m    µ    ph v c¸c kho¶n  thu kh¸c,t×nh  ×nh    Ý     h chi ph cho  ¹t ho   ®éng  nghiÖp  ô  µ  ¹t®éng  v v ho   kh¸c. 2­  Ó m     ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù        ¹t®éng  µ  Ki trat h th   d to¸n thu,chiho   v qu¶n  ý l  sö  ông    ¹  Ët t  µis¶n,tiÒn quü, t×nh  ×nh      ¹t®éng  d c¸c lo i  ,t   v       h thu,chiho   nghiÖp  vô  µ  ¹t®éng  v ho   kh¸c,kÕt    qu¶  µichÝnh  µ  ©n  èi kÕt  t  v ph ph   qu¶  ¹t®éng, ho     t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íi µ   íc. h th   ngh v v   Nh n 3­  Ëp  µ  ép  ng  ¹n    L vn ®ó h c¸c b¸o c¸o  µichÝnh, thùc  Ön  t    hi quyÕt  to¸n   theo quy  nh  µ  óp thñ tr ng  n  Þ  ùc hiÖn  Öc    ®Þ v gi     ë ®¬ v th   vi c«ng  khaitµi Ýnh.    ch §i Ò u    Õ     n  Þ  µic«ng  Ëp  3: K to¸n®¬ v ngo   l ph¶ithùc hiÖn  ¬ng      ph ph¸p  kÕ  to¸n "KÐp". M ét  è  n   Þ   µi c«ng  Ëp      s ®¬ v ngo   l quy    á  íp m É u   m« nh (L   gi¸o,   nhã m   ÷trÎphßng  gi     , kh¸m  á..   ¬  nh . c quan  µichÝnh  éc cÊp  µnh  Ëp xem   ) T  thu   th l  xÐt cho  Ðp  ùc hiÖn  ¬ng    ph th   ph ph¸p kÕ     ¬n".   to¸n"§  
 4. §i Ò u 4: ­K Õ       to¸nph¶idïng ch÷  Õtvµ  ÷  è      vi   ch s phæ   th«ng ­ K Õ       Þph¶idïng  ng  Öt Nam   µm  n  Þ  Òn tÖ    Ýnh    to¸ngi¸tr     ®å Vi   l ®¬ v ti   ®Ó t vµ    ghisæ.  Õ u   µngo¹itÖ  N l    ph¶ighitheo     nguyªn tÖ  µ    v quy  æi    ng  Öt ® ra ®å Vi   Nam  theo  û gi¸giao  Þch  ùc tÕ  ña  t    d th   c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh hoÆc   û   t  gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnNg ©n   µng  Ng ©n     d b qu trªn th tr ngo   li   h do  hµng  µ   ícViÖtNam   Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     b t    i ph¸tsinhnghiÖp  ô.   v ­ KÕ     to¸n hiÖn  Ët ph¶idïng  n  Þ  o  êng  Ýnh    v    ®¬ v ® l ch thøc  ña  µ   íc c Nh n   ViÖt Nam     , Õc,kg, tÊn,lÝt,m...) Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  ïng    (nh c¸i  chi          . hc thi   th d ®¬n  Þ  o êng  v®l kh¸c ®Ó   Óm    i chiÕu    ki tra,®è   hoÆc   ôc  ô  ph v cho  Õ       k to¸nchi tiÕt. §i Ò u    Öc    Ðp  Õ       ïng  ùc  ètkh«ng  5: Vi ghich k to¸nph¶id m t  phai.Sè   µ   v ch÷  Õt ph¶i râ  µng,li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îc viÕt t¾t,kh«ng  îc vi    r   ªnt   h th   ®     ®  ghi xen  Ï,ghi chång  , kh«ng  îc bá    k    ®Ì   ®   c¸ch  dßng. N Õ u     cßn dßng  õa  a  th ch ghi h Õt    ph¶i g¹ch  á   ç  õa. Chñ   µikho¶n  µ  Õ     b ch th   t  v k to¸n tr ng  Öt ®èi  ë tuy     kh«ng  îc ký  ½n      ê sÐc  ® s trªnc¸c t   hoÆc  chøng  õ cßn  ¾ng. C Ê m   Èy    t  tr   t xo¸, cÊ m   ïng  Êt ho¸ häc    öa  ÷a.Khi cÇn  öa  ÷a  d ch     ®Ó s ch     s ch ph¶isö  ông    ­  d c¸c ph ¬ng  ph¸p söa  ÷a    ch theo quy  nh  ¹ chÕ     Õ     µy.   ®Þ t  i ®é k to¸nn §i Ò u        Õ     Ýnh  6: Niªn ®é k to¸nt theo n¨m  ¬ng  Þch,b ¾t  u   õ ngµy  d l   ®Ç t   01 th¸ng 01  n   Õt  µy  th¸ng 12.§èivíi   êng  äc,cã  Ó  ùa chän    ®Õ h ng 31          trc¸c h   th l   niªn ®é   Õ     k to¸n theo    n¨m  äc  ng  h nh ph¶i ®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  µi chÝnh  µ  T  v ®Õ n   èingµy  cu   31/12  n  Þ  Én  ®¬ v v ph¶i thùc hiÖn      kho¸ sæ   Õ     k to¸n,lËp      b¸o c¸o tµichÝnh     theo n¨m  ¬ng  Þch    ép  ¬  d l ®Ó n c quan  µi chÝnh  éc cÊp    T  thu   cho phÐp  µnh  Ëp vµ  ¬  th l   c quan  Õ   Thu qu¶n  ýtrùctiÕp. l    ­Kú  Õ       k to¸ntheo niªn®é   Õ     µ:     k to¸nl +  Th¸ng:TÝnh  õngµy  ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    t  01  h ng cu     th¸ng; +  ý:  Ýnh  õ ngµy  th¸ng ®Ç u   ý  n   Õt  µy  èi cïng  ña  Qu T t  01    qu ®Õ h ng cu   c quý. §i Ò u    cÇu  i víi 7: Yªu  ®è     c«ng    Õ     n  Þ  µic«ng  Ëp: t¸ck to¸n®¬ v ngo   l ­Ph¶n    y  ,  Ýnh    Þp  êitoµn  é  µi   ¸nh ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   b t  s¶n,nguån  èn,tiÒn   v    quü,c«ng  î,c¸ckho¶n      ¹t®éng  µ  Õt    n    thu,chiho   v k qu¶  µichÝnh  ña  n  Þ; t  c ®¬ v ­ ChØ     Õ     tiªuk to¸n ph¶n    ¸nh ph¶ithèng  Êt  íic«ng    Ëp  Õ   ¹ch    nh v   t¸cl k ho thu,kÕ   ¹ch chiho¹t®éng  Ò   éidung  µ  ¬ng    ho       vn  v ph ph¸p tÝnh    to¸n; ­ Sè   Öu B¸o  tµichÝnh    li   c¸o    ph¶irâ  µng,d Ô   Óu, ®¶m    r   hi   b¶o cung  Êp  c th«ng    Çn  Õtcho  µnh    ãp  èn  µ  ¬  tinc thi   th viªn g v v c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n  t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  n  Þ; h t  c ®¬ v ­ C«ng    Õ       t¸ck to¸n trong ®¬n  Þ    v ph¶itæ    chøc  än  Ñ,  ¶m   g nh ® b¶o  ùc th   hiÖn  ã  Öu  c hi qu¶.
 5. §i Ò u    8: C«ng  Öc  Õ     n  Þ  µic«ng  Ëp  ã  éidung    vi k to¸n®¬ v ngo   l cn  sau:  *  Õ     èn  K to¸nv b»ng  Òn:Ph¶n  ti   ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  s hi c v t h t¨ng,gi¶m    c¸c lo¹  èn   i v b»ng  Òn  ña  n  Þ  å m:  Òn  Æt   ¹  ü, tiÒn  öi t¹  ©n   ti c ®¬ v g ti m ti qu   g  i Ng hµng,Kho  ¹c;   b * K Õ     Ëtt  µis¶n:   to¸nv  ,t   ­ Ph¶n  sè îng,gi¸trÞ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh    ¸nh  l       cvt h t¨ng,gi¶m  õng  ¹  Ët   t lo i   v t  µng    ¹ ®¬n  Þ; ,h ho¸ t   i v ­ Ph¶n  sè îng,nguyªn gi¸,   Þhao    ¸nh  l       tr   gi¸ mßn   µ    Þcßn  ¹ cña  õng v gi¸tr   l i t  tµis¶n  è  nh  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh    c ®Þ hi c v t h t¨ng,gi¶m  ña  õng  µis¶n  è  nh;    ct t  c ®Þ khèi l ng  µ    Þ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬   î v gi¸tr   tr x d c b¶n  µ  öa  ÷a  ínTSC§   ña  v s ch l   c ®¬n  Þ. v *KÕ       to¸nthanh  to¸n: ­ Ph¶n    ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu  µ  ×nh  ×nh  n    vt h thanh      to¸n c¸c kho¶n  î n  ph¶ithu theo tõng ®èi t ng thanh            î   to¸ntrongvµ  µi®¬n  Þ.   ngo   v  ­ Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶i tr¶ cña  n  Þ   Ò     n     ®¬ v v c¸c kho¶n  mua   Ët t v  hoÆc   Þch  ô  d v c«ng  éng  ∙  ö  ông  a  c ®sd ch thanh    to¸ncho  êicung  Êp, vÒ   ng   c  c¸c kho¶n  î    n vay, vÒ   Òn    ti c«ng  ph¶i tr¶ cho  êi lao  ng,       ng   ®é c¸c kho¶n    thu nhËp  ph¶i chia cho  êi gãp  èn, c¸c kho¶n  Õ      ng   v   thu ph¶i nép    cho  µ  íc vµ  nh n   viÖc thanh      to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶®ã.  n     *  Õ   K to¸n nguån  èn, quü: Ph¶n    v    ¸nh  ån  èn, quü  Ön  ã  µ  ×nh  ngu v   hi c v t h×nh t¨ng,gi¶m  õng  ån  èn, quü  c¸c thµnh    ãp  èn    t ngu v   do    viªng v hoÆc   Ých tr   tõkÕt    qu¶  ¹t®éng hoÆc     ho     bæ sung  õnguån  èn  t  v kh¸c.  *  Õ       K to¸nthu:Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n  ho¹t®éng    thu    ph¸tsinh t¹  ¬  ë  :   i s nh   c thu  Òn  äc  Ý,  Ý   Ón  ti h ph ph tuy sinh,phÝ   ,viÖn  Ý,    thi  ph thu  Òn  ti b¸n  Ð   µo  vv cöa,thu cho    ¬  ë  ËtchÊt,luyÖn  Ëp,thi u  µ       thuªc s v     t    ®Ê v c¸ckho¶n    thu kh¸c. *KÕ         to¸nchi:Ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n    Ý  Ò   Ët t  Òn c«ng,khÊu    chiph v v  ,ti     hao tµis¶n,dÞch  ô      v mua  µivµ    ngo   c¸ckho¶n    Ý  chiph b»ng  Òn cña  ¹t®éng  ù  ti   ho   s nghiÖp,ho¹t®éng     s¶n  ÊtdÞch  ô  µ  ¹t®éng  u    xu   v v ho   ®Ç tXDCB. *  Õ     Õt  K to¸nk qu¶  µ  ©n  èikÕt  v ph ph   qu¶  µichÝnh: Ph¶n  t    ¸nh  è  s chªnh  lÖch      ùc hiÖn  thu­chith   trongn¨m  µ  Öc  ©n  èikÕt    v vi ph ph   qu¶  . ®ã
 6. §i Ò u    Ó m     µis¶n 9: Ki kª t   §¬n  Þ  µic«ng  Ëp  v ngo   l ph¶ikiÓm    nh  ú  µ  Óm    Êt th ng      kª ®Þ k v ki kª b   ê ®Ó x¸c ®Þnh  è  ùc cã  Ò   Ët t  µis¶n, tiÒn  èn, c«ng  î cña  n  Þ  ¹  êi   s th   v v  , t     v  n  ®¬ v t i   th ®iÓ m   Óm  ki kª ­ KiÓ m     nh  ú:Cuèi niªn®é   Õ     kª ®Þ k      k to¸n,tr ckhilËp    í     b¸o    µichÝnh  c¸o t   ®¬n  Þ  v ph¶ikiÓm    Ët t  µis¶n,tiÒn quü,sao      Ën  i chiÕu    kª v  ,t         kª x¸c nh ®è   c«ng  nî.N Õ u   Õt    k qu¶  Óm   chªnh  Öch  íisæ   Õ   ki kª  l v   k to¸n th×    ph¶ixö  ýsè    l   chªnh  lÖch  ;  Õu   Õu  Ët t  µis¶n, tiÒn  ü..  ×  ®ã n thi v  , t     qu .th ph¶i quy    tr¸chnhiÖ m   Ët   v  chÊt ®Ó   ö  ý.C¨n  vµo    Õn  ö  ýchªnh  Öch  Õt    x l  cø  ý ki x l   l k qu¶  Óm    Õ     ki kª,k to¸n tiÕn hµnh  iÒu    ® chØnh    Õ       ¶m   sæ k to¸n®Ó ® b¶o cho  è  Öu trªnsæ   Õ     s li     k to¸n khíp®óng  íi è  ùc tÕ.   v   th     s ­ KiÓ m     Êt th ng:§¬n  Þ    kª b   ê   v ph¶itiÕn hµnh  Óm    Êt th ng      ki kª b   ê trong c¸c    tr ng  îp  ê h x¶y  thiªntai  ra   , ho¶  ¹n,bµn  ho   giao,s¸p  Ëp, hîp  Êt,chia t¸ch,   nh   nh       gi¶i Ó  n  Þ  µ    ù  è  Êt th ng    th ®¬ v v c¸cs c b   ê kh¸c. §i Ò u    Ó m     Õ   10: Ki trak to¸n §¬n  Þ  µi c«ng  Ëp  v ngo   l ph¶i chÞu  ù  Óm     Õ     s ki trak to¸n ®Þnh  ú    k hoÆc   ®ét  Êtcña  ¬  xu   c quan  µichÝnh  ng  Êp  µ  éi ®ång  T  ®å c v H   qu¶n  Þ. tr   Néi dung  Óm     Õ     µkiÓm    Öc    Ðp      ki tra,k to¸nl   travi ghich trªnchøng  õ,sæ   t  kÕ     µ  to¸nv b¸o    µichÝnh. KiÓ m     Öc  Êp  µnh    c¸o t     travi ch h c¸c quy  nh  Ò   µi ®Þ v t  chÝnh  µ  Õ   v k to¸n. Thñ  ëng  µ  Õ     ëng  tr v k to¸ntr (hoÆc  êiphô  ng   tr¸chkÕ     to¸n)®¬n  Þ  µi   v ngo   c«ng  Ëp  ph¶ichÊp  µnh    Õt  nh  Óm     µichÝnh, kÕ   l    h c¸c quy ®Þ ki trat     to¸n cña    c¸ccÊp  ã  Èm  Òn.   c th quy §i Ò u 11: B¶o  qu¶n u  ÷tµiliÖu kÕ   l tr       to¸n Tµi liÖu  Õ     k to¸n bao  å m     g chøng  õ  Õ   t k to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh  µ    µiliÖu kh¸cli   v c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Sau    Õt  óc niªn®é   Õ     µ  ∙  µn  Êttoµn  é  khik th     k to¸nv ® ho t   b c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,tµiliÖu kÕ          to¸nph¶i® îc s ¾p  Õp  ©n  ¹   ng  ãi,®¸nh  è     x ph lo i®ã , g  s thø  ù, t  lËp danh  ôc,  ãi buéc   u  ÷trong thêigian  n¨m  m g  ®Ó l tr      5  hoÆc   n¨m  20  theo  quy  nh  ®Þ trongchÕ    u  ÷tµiliÖu kÕ     ña  µ   íc.   ®é l tr       to¸nc Nh n §i Ò u    12: C«ng  Öc  Õ     µn  vi k to¸nb giao,tiÕp nhËn      n  Þ  µi     ë c¸c®¬ v ngo   céng  Ëp khichiat¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,gi¶i Ó,ph¸ s¶n l        h       th     1­ Trêng  îp ®¬n  Þ  µic«ng  Ëp chiat¸chthµnh    n  Þ  íi,   h  v ngo   l     c¸c®¬ v m   ph¶i   lµm    c¸cc«ng  Öc  vi sau:   ­§¬n  Þ  Þ    v b chia:   + Kho¸    Õ   sæ k to¸n,kiÓm     ¸nh    ¹ tµis¶n,x¸c ®Þnh      kª,® gi¸l     i    c¸c kho¶n  î n  cha  thanh to¸n, Ëp b¸o c¸o tµichÝnh;          l   +  ùc  Ön  ©n  Th hi ph chiatµis¶n,vèn,nî cha          thanh    to¸ntheo  nguyªn t¾c,     thñ tôc quy  nh.     ®Þ C¨n  kÕt  cø  qu¶    Ëp    ®ã l biªnb¶n  µn  b giao.C¨n  biªnb¶n    cø    bµn  giao xo¸sæ   Õ       k to¸n;
 7. +   µi liÖu  Õ   T  k to¸n li     ªnquan  n   µis¶n, nî cha  ®Õ t      thanh to¸n ph©n    chia  cho  n  Þ  µo  × bµn  ®¬ v n th   giao cho  n  Þ  .    ®¬ v ®ã C¸c  µiliÖu kÕ     t     to¸nkh«ng  µn  b giao cña  n  Þ  Þ     ®¬ v b chia ® îc l tr÷theo  Õ        u    ch ®é b¶o  qu¶n, l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n; ­ §¬n  Þ  íi thµnh  Ëp:C¨n  vµo    vm  l  cø  biªn b¶n  µn    b giao      Õ     ghi sæ k to¸n theo quy  nh.   ®Þ   2­      Khi haihay  ét  è  n  Þ  µic«ng  Ëp  îp nhÊt thµnh  ®¬n  Þ  m s ®¬ v ngo   l h    1  v míith× ph¶ilµm         c¸cc«ng  Öc  vi sau:   ­ Kho¸    Õ     sæ k to¸n,kiÓm     ¸nh    ¹ tµis¶n, x¸c ®Þnh      kª,® gi¸l     i    c¸c kho¶n  î n  cha  thanh  to¸n, Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  ña  õng ®¬n  Þ  Þ  îp nhÊt;          l ct  vbh    ­  ùc  Ön  îp  Êt  Th hi h nh b¸o  c¸o  µichÝnh  ña  t  c c¸c  n   Þ   Þ   îp  Êt ®¬ v b h nh   thµnh      µichÝnh  ña  n  Þ  îp nhÊt; b¸o c¸o t   c ®¬ v h   ­ Tµi liÖu kÕ     ña    n  Þ  Þ   îp nhÊt do  n  Þ  íib¶o        to¸nc c¸c ®¬ v b h     ®¬ v m   qu¶n,  l tr÷; u  3­  êng  îp  n  Þ  ã  Õt  nh    Ó  ña  Êp  quyÕt  nh   Tr h ®¬ v c quy ®Þ gi¶ith c c ra  ®Þ thµnh  Ëp,®¬n  Þ  l  v ph¶ikho¸ sæ   Õ       k to¸n,kiÓm     ¸nh    µis¶n,x¸c ®Þnh     kª ® gi¸t      kho¶n  î cha  µnh  n  th to¸n,lËp  c¸o tµichÝnh. Sau      b¸o        khithanh  ýtµis¶n  ö  ý l    x l  c¸c kho¶n    c«ng  î,thu  ép  ©n  n  n ng s¸ch theo quyÕt  nh   ña  Êp  ã  Èm   ®Þ cc c th quyÒn  ùc hiÖn      Õ   th   xo¸sæ k to¸n. Ch ¬ng     II T æ  c h ø c b é  m ¸y  k Õ  to¸n  §i Ò u 13:  1­  çi  n  Þ   µi c«ng  Ëp  ú  M ®¬ v ngo   l tu theo quy    u   m« ®Ò ph¶i tæ    chøc  é  b m¸y  Õ   k to¸n (thµnh    phßng, tæ    hoÆc   ö  êi chuyªn  c ng   tr¸ch lµm  Õ     k to¸n)vµ    ph¶ibæ   Ö m  êiphô    nhi ng   tr¸chkÕ     to¸n.  C¸c  n  Þ  µic«ng  Ëp cã  ®¬ v ngo   l   quy    m« ho¹t®éng ¬ng  i lín® îcbæ   Ö m    t ®è       nhi chøc  danh  Õ     ëng. k to¸ntr 2­  ¬n  Þ   µi c«ng  Ëp  § v ngo   l ph¶i bè  Ý ngêi lµm    tr     c«ng    µichÝnh  Õ   t¸ct   k to¸n chuyªn    tr¸ch,® îc ®µo   ¹o c¬     t   b¶n  Ò   µichÝnh  Õ   v t  k to¸n,cã  ×nh      tr ®é nghiÖp  ô  µichÝnh  Õ   v t  k to¸n tõ bËc     trung  äc  ë lªn.§èi víi®¬n  Þ   µi h tr         v ngo   c«ng  Ëp  l quy    á, cã  Ó  è  Ý ngêilµm  Õ     m« nh   th b tr     k to¸nkiªm  Ö m   nhi thªm c«ng  viÖc kh¸ctrõkiªm  Ö m  µm  ñ quü.    nhi l th   3­ C¸n  é  µichÝnh, kÕ   b t    to¸n ® îc ®¶m      b¶o  Òn  c  Ëp  Ò   quy ®é l v chuyªn   m«n,  nghiÖp  ô  v theo quy  nh    ®Þ trong Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µ  Õ     l K to¸nv Th kª v Ch ®é   Õ     µy. k to¸nn 4­    Khi thay  æi  êi lµm   Õ   ® ng   k to¸n,Thñ  ëng  n  Þ   µi c«ng  Ëp   tr ®¬ v ngo   l  ph¶itæ    chøc  Öc  µn  vi b giao gi÷a ngêikÕ     íivíi êikÕ     ò.K Õt  óc       to¸nm     ng   to¸nc   th   bµn giao ph¶ilËp Biªnb¶n  µn         b giao,trong Biªnb¶n  µn       b giao ph¶ighi®Çy         ®ñ t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  n  Þ  å m   µis¶n,tiÒn  èn, c«ng  î,nguån  èn, h t  c ®¬ v g t    v  n  v  thu,chi. . t  Öu kÕ     µ  ÷ng    . , µli   to¸n v nh i c«ng  Öc  vi cßn  ph¶igi¶iquyÕt  Õp.Thñ     ti   tr ng  n  Þ   ë ®¬ v ph¶i ký    Ën  µo    x¸c nh v Biªn b¶n  µn    b giao.Ng êi míi chÞu       tr¸ch  nhiÖ m   Ò   v c«ng  Öc  ña  ×nh  Ó   õ ngµy  Ën  µn  vi c m k t  nh b giao.Ng êicò  Én      v ph¶i  
 8. chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh  vi c m trong thêigian m ×nh  ô       ph tr¸ch. §i Ò u 14:  Õ     ëng  K to¸n tr hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n cã    chøc n¨ng  gióp  ñ  ëng  n   Þ   th tr ®¬ v chØ   o, tæ  ®¹   chøc  ùc  Ön  µn  é   th hi to b c«ng    µi t¸c t   chÝnh, kÕ     to¸n vµ    th«ng    tinkinh  Õ  µichÝnh  t t  trong  n   Þ   µ  ùc  Ön  ®¬ v v th hi kiÓm    Óm    Öc  ©n  ñ c¸c chÕ   ,  Ýnh  tra,ki so¸tvi tu th     ®é ch s¸ch tµichÝnh,kÕ          to¸n cña  µ   ícë  n  Þ. Nh n   ®¬ v KÕ  to¸n tr ng    ë hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n chÞu  ù    s chØ   o  ùc tiÕp ®¹ tr     cña  ñ  ëng  n   Þ,  ng  êichÞu  ù  th tr ®¬ v ®å th   s chØ   o  µ  Óm     Ò   Æt   ®¹ v ki tra v m nghiÖp  ô  µichÝnh,kÕ     ña  ¬  v t    to¸nc c quan  µichÝnh. T  ViÖc    Ö m,  Ôn  Ö m,  bæ nhi mi nhi thuyªn chuyÓn    c«ng    t¸chay    µnh  û  thih k luËtkÕ     to¸n tr ng    ë hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n do  ñ  ëng  n  Þ    th tr ®¬ v hoÆc   Héi ®ång    qu¶n  ýc¬  ë  µic«ng  Ëp quyÕt ®Þnh. l   s ngo   l    §i Ò u   Ng êi® îcbæ   Öm   ÷ chøc  ô  Õ     ëng  15:     nhi gi   v k to¸ntr hoÆc   êi ng   phô  tr¸chkÕ       to¸nph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: 1­  ã   È m   Êt ®¹o  øc  ªm khiÕt,trung thùc,cã    C ph ch   ® li         ý thøc  Êp  µnh  ch h chÝnh s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ  µichÝnh  µ  Ëtph¸p cña  µ   íc.   t  v lu     Nh n 2­ Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   Ò     v nghiÖp  ô  µichÝnh, kÕ       v t    to¸n(v¨nb»ng  ®µo  ¹otµichÝnh  Õ     õ bËc  t    k to¸nt   trung häc  ëlªn)vµ  ∙    tr     ® kinh qua    c«ng    µi t¸ct   chÝnh,kÕ     to¸n,cã    n¨ng  ùctæ  l   chøc,chØ  o,®iÒu  µnh    ®¹   h c«ng    µichÝnh  t¸ct   kÕ     to¸ntrong ®¬n  Þ.   v TuyÖt  i  ®è kh«ng    Ö m   ÷ chøc  ô  Õ   bæ nhi gi   v k to¸n tr ng    ë hoÆc  giao  ô  ph tr¸chkÕ       to¸ncho  ÷ng  êi®∙    ¹m  û  Ëttham    © m   ¹m  µis¶n  µ  nh ng   viph k lu   «, x ph t   v viph¹m    Ýnh    c¸cch s¸ch tµichÝnh,  Õ       k to¸n. §i Ò u    gêiphô  16: N   tr¸chkÕ     ã  Ö m  ô:   to¸nc nhi v  1­ Tæ     chøc  c«ng    Õ     µ  chøc  é  t¸ck to¸nv tæ  b m¸y  Õ     ïhîp víi Æc   k to¸nph       ® ®iÓ m   ¹t®éng  µ  cÇu, tr×nh ®é   ho   v yªu      qu¶n  ýcña  n  Þ    ùc hiÖn    l  ®¬ v ®Ó th   c¸c nhiÖ m  ô  ña  Õ     v c k to¸nquy  nh  ¹ ®iÒu  chÕ     µy. ®Þ t  i 3  ®é n 2­  ùc  Ön  Óm     Óm     Öc  Th hi ki tra,ki so¸tvi qu¶n  ý,sö  ông  Ët t  µis¶n, l  d v  , t     vèn  ü  µ  Öc  Êp  µnh      Èn, ®Þnh  qu v vi ch h c¸c tiªuchu   møc   ña  µ   íc vµ  n   c Nh n   ®¬ vÞ. 3­ Thùc  Ön u  ÷tµiliÖu kÕ     µ  íng dÉn  Ýnh    hi l tr       to¸nv h   ch s¸ch,chÕ   , tµi   ®é     chÝnh,kÕ       to¸ntrong ®¬n  Þ.   v §i Ò u 17:  äi  êi trong  n  Þ  ã  ªnquan  n   M ng   ®¬ v c li   ®Õ c«ng    Õ     t¸ck to¸n ®Ò u  ph¶i nghiªm    chØnh  Êp  µnh    ch h c¸c nguyªn  ¾c, chÕ     µ  ñ  ôc kÕ   t  ®é v th t   to¸n tµichÝnh; cã       tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y   ,  Þp  êinh÷ng  c ®Ç ®ñ k th   chøng  õ, t  tµiliÖu cÇn  Õtcho     thi   c«ng    Õ     µ  Þu  t¸ck to¸nv ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ù  Ýnh      v s ch x¸c, trungthùc,hîp ph¸p,hîp lÖ  ña             c c¸cchøng  õtµiliÖu ®ã. t      §i Ò u    ö  ýviph¹m 18: X l     1­  äi  µnh      ¹m  Mh viviph Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µ    l k to¸nv th kª v c¸c quy  nh   ®Þ
 9. trong chÕ     Õ     µy,tuú theo tÝnh  Êt,néidung  µ    ®é k to¸nn       ch     v møc      ¹m  Ï ®é viph s   bÞ   ö  ¹ttheo  x ph   quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸n. 2­  Õ u   µnh      ¹m  ©y  Ëu  N h viviph g h qu¶ nghiªm  äng th×  ã  Ó  Þ     tr   c th b truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo Bé  Ëth×nh  ù.   lu   s ch ¬ n g  III c h ø n g  t õ k Õ  to¸n  §i Ò u 19:  äi  M nghiÖp  ô v kinh tÕ      ph¸tsinh li     ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh tÕ, tµichÝnh  ña  n  Þ  u       c ®¬ v ®Ò ph¶ilËp    chøng  õ kÕ   t   to¸n.M äi  è  Öu    s li ghi trªnsæ   Õ      k to¸n ®Ò u     ph¶i cã    chøng  õ kÕ   t   to¸n hîp    ph¸p, hîp  Ö    l chøng  minh: ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n hîp    ph¸p:Lµ    chøng  õ ® îc lËp  t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh  ¾t  éc  b bu hoÆc   É u   íng dÉn; ViÖc    Ðp    m h    ghich trªnchøng  õ ph¶i®óng  t    néidung,b¶n  Êt cña      ch   nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh vµ    nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µy   n phï  îp  íic¸c  h v  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;cã    ÷  ý  ña  êi lËp, ngêi lu   ®ñ ch k c ng       duyÖt,ngêi thùc hiÖn  µ  ng  Êu  ña  n  Þ  ú        v ®ã d c ®¬ v tu theo  quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th cña  õng lo¹ chøng  õ; t    i t ­ Chøng  õ kÕ     îp lÖ:Lµ    t   to¸nh     chøng  õ ®∙    Ðp  y      Õu  è t   ghich ®Ç ®ñ c¸c y t  vµ  Ëp ®óng  ¬ng  l  ph ph¸p,tr×nh tùquy  nh       ®Þ cho  õng lo¹ chøng  õ. t  i   t Chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶ilËp    è  ªnvµ    ®ñ s li   chØ  Ëp  ét  Çn  ng  íithùc  l m l ®ó v  tÕ  µ  êigian,®Þa  iÓ m   v th     ® nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh.Trêng  îp chøng  õin   h  t    háng,inthiÕu li , Õtsaith× ph¶ihuû  á       ªn        vi   b b»ng  ¹ch chÐo    µo  Êtc¶    g  (X)v t   c¸c li   µ  ªnv kh«ng  îcxР êic¸cli     áicuèng. ®   r     ªnra kh   §i Ò u    20: Chøng  õ kÕ     ®¬n  Þ  Ëp  t   to¸ndo  v l hoÆc   Ën  õ bªn  µi nh t   ngo   vµo  ph¶icã  y      Õu  èsau  y:   ®Ç ®ñ c¸cy t  ®© ­Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õ,sè  Öu  ña        l  t   hi c chøng  õ; t ­Tªn,®Þa      chØ  ¬ilËp chøng  õ; n    t ­Tªn  äicña    g  chøng  õ:phiÕu    Õu    Êy ®Ò   Þ  ¹m  t  thu,phi chi,gi   ngh t øng...; ­Tªn,®Þa      chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õ; t ­Tã m   ¾tnéidung    t   nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh; ­ C¸c    chØ    Ò   è îng vµ    Þ(tªn, tiªuv s l   gi¸tr    nh∙n hiÖu,quy      c¸ch,phÈ m   Êt,   ch   sè îng,®¬n    µnh  Òn)sè  Òn b»ng  è  µ  l  gi¸,th ti   ti   s v b»ng  ÷;ch ­  ÷   ý  ña  êi lËp  µ  êi chÞu  Ch k c ng   v ng   tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c, trung thùc cña      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ∙    ® ph¶n  trªnchøng  õvµ  ng  Êu  ña  ¸nh    t   ®ã d c ®¬n  Þ  ú theo quy  nh  ña  õng lo¹ chøng  õ. v tu     ®Þ ct  i   t §èi víinh÷ng     kho¶n  mua   ¾ m,      á  Õu  êi b¸n  s chitiªunh n ng   kh«ng  ã    c ho¸ ®¬n  × ngêimua  th     ph¶ilËp "PhiÕu       kª mua  µng",ghirâ hä    a  h       tªn,®Þ chØ  êi ng   b¸n,tªn,sè îng hµng    Þch  ô  ∙    l  ho¸,d v ® mua  µ  è  Òn thùc tÕ  ∙    v s ti     ® tr¶.Sau    ®ã kÕ  to¸n kiÓm       Ën,  ×nh  ñ  ëng  n   Þ   ý  Öt  ×  Õu      tra,x¸c nh tr th tr ®¬ v k duy th phi kª mua  µng  íi® îccoilµhîp lÖ. h m         
 10. §èi víinh÷ng     chøng  õ li   t   ªnquan  n   tiÒn  äc  Ý, thu  Ý   Ón  ®Õ thu  h ph   ph tuy sinh,phÝ  , Ön  Ý, vÐ   µo  öa..     thi vi ph   v c .b¸ns¶n  È m,  µng    ph h ho¸,ph¶isö  ông   d ho¸ ®¬n,        Òn hoÆc   Ð   c¬    biªnlaithu ti   v do  quan  µichÝnh  t  cung  Êp  c hoÆc   ù t  in.Trêng  îp  ù in ph¶i® îc c¬    h t        quan  µichÝnh  ng    t  ®å ý b»ng  b¶n  µ  v¨n  v ph¶i  thùc hiÖn    theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é qu¶n  ýph¸thµnh  µ  ö  ông    l    vsd ho¸ ®¬n  Bé  µichÝnh  do  T   (Tæng  ôc  Õ)  c Thu quy  nh. ®Þ §i Ò u    21: Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­ Thu  äc  Ý, viÖn  Ý, c¸c lo¹  Ý, dÞch  ô  kh«ng  Ëp    h ph   ph     i ph   v  l chøng  õ vµ  t  kh«ng giao biªnlai      cho  êinép  Òn; ng   ti ­ XuÊt,nhËp  ü; xuÊt nhËp  Ët t hoÆc       qu     v    thanh  ý,nhîng    µn  l  b¸n,b giao  tµis¶n    kh«ng  ã  c chøng  õhîp ph¸p,hîp lÖ; t       ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ       t   to¸n®Ó tham  tiÒn quü,trènlËu thuÕ; «        ­Hîp    ph¸p ho¸ chøng  õkÕ      t   to¸n; ­ Chñ   µikho¶n  µ  Õ     ëng    t  v k to¸ntr (hoÆc  êiphô  ng   tr¸chkÕ     to¸n)ký  ½n    s tªntrªntêsÐc       hoÆc   chøng  õcßn  ¾ng; t  tr ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt nghiÖp  ô    t  c ý l sail n    ch   v kinh  tÕ,tµi Ýnh       ch ph¸tsinh; ­Söa  ÷a,tÈy xo¸trªnchøng  õkÕ     ch         t   to¸n; ­ Huû   á    b chøng  õ tr¸ quy  nh  t    i ®Þ hoÆc   a  Õt  êih¹n u  ÷theo    ch h th   l tr   quy ®Þnh; ­Sö  ông    Óu  É u    d c¸cbi m chøng  õkh«ng  îp lÖ. t  h  §i Ò u    ×nh  ùxö  ýchøng  õkÕ   22: Tr t   l  t   to¸n ­ TÊt  chøng  õ kÕ     c¶  t   to¸n do  n  Þ  Ëp    ®¬ v l hay  Ën  õ bªn  µi ®Ò u   nh t  ngo   ph¶i tËp    trung    é   Ën  Õ   ë b ph k to¸n.Bé   Ën  Õ     ph k to¸n ph¶i kiÓm     ÷ng      tra nh chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ  sau    Óm       khiki trax¸c minh  µ ®óng  ×  íisö  ông    l  th m   d ®Ó ghisæ   Õ     k to¸n. ­Thùc  Ön  ©n  ¹   ¾p  Õp, b¶o    hi ph lo is , x   qu¶n,l tr÷chøng  õkÕ    u    t   to¸n. §èivíichøng  õ kÕ     Ëp     t   to¸nl kh«ng  ng  ñ tôc,kh«ng  ng  éidung  ®ó th     ®ó n  hoÆc  con  è,ch÷  Õtkh«ng  â rµng  × kÕ     s  vi   r  th   to¸nph¶itr¶l¹ cho  êilËp ®Ó        i ng     lµm  ¹ hoÆc     l  i bæ sung  µn  ho chØnh, sau    íi dïng  µm  cø          ®ã m   l c¨n  ®Ó ghi sæ kÕ   to¸n. §i Ò u 23:  äi  êng  îp  Êt, h  áng  M tr hm  h chøng  õ ®Ò u   t  ph¶ib¸o    c¸o  íi v  Thñ  ëng  n  Þ  Õt ®Ó   ã  Ön  tr ®¬ v bi   c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi  x l  th . Riªng  êng  îp m Êt  tr h  biªn laithu  Òn,ho¸  n     ti   ®¬ b¸n  µng, vÐ   h   hoÆc   Ðc  s ph¶ib¸o    cho  ¬  c quan  µi t  chÝnh  µ  v c«ng  ®Þa  ¬ng  Õtsè  Öu  µ  è îng nh÷ng  êbÞ  Êt,hoµn  an  ph bi   hi v s l   t  m   c¶nh  Þ  Êt    ã  Ön  b m ®Ó c bi ph¸p xö  ý,     l   minh  x¸c theo ph¸p luËt. ång  êinh»m      § th   sím  ã  Ön  c bi ph¸p  th«ng  vµ  hiÖu      b¸o  v«  ho¸ c¸c chøng  õ bÞ  Êt    t   m ®Ó tr¸nhbÞ    lîdông.   i
 11. §i Ò u 24:  Ö   èng  H th chøng  õ kÕ     t   to¸nquy  nh    ông  ®Þ ¸p d cho  n  Þ  ®¬ v ngoµic«ng  Ëp gå m   chøng  õchialµm  chØ      l  28  t    4  tiªu:Lao  ng  Òn l ng;vËt ®é ti  ¬     t  tiÒn  Ö; tµis¶n  è  nh  ;  t   c ®Þ (Danh  ôc,  É u   µ    Ých  éi dung, ph¬ng  m m v gi¶ith n    ph¸p ghichÐp     chøng  õkÕ     t   to¸nquy  nh  ®Þ trong phÇn  hai   thø  C h ¬ n g  IV t µi h o ¶ n   Õ  to¸n   k k §i Ò u  25: C¸c  n  Þ  µic«ng  Ëp    vµo  Ö   èng  µikho¶n    ®¬ v ngo   l c¨n cø  h th t  kÕ     to¸nquy  nh  ®Þ trong chÕ     µy    Ëp danh  ôc  µikho¶n  Êp    Êp      ®é n ®Ó l   m t  c I,c II phïhîp víi Æc   iÓ m   µ  cÇu       ® ® v yªu  qu¶n  ýcña  n  Þ  ×nh.  Ó   ôc  ô    l  ®¬ v m § ph v yªu cÇu qu¶n  ý,   n  Þ  ã  Ó  ë   l   ®¬ v c th m thªm    µikho¶n  Êp  I µi c¸c c¸ct   c II    (t kho¶n  ch÷  4  sè). Trêng  îp m ë   h   thªm  µikho¶n  Êp   t  c Iph¶icã    Õn  Êp  Ën    ý ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u  26: H Ö   èng  µikho¶n  Õ     dông  th t  k to¸n ¸p  cho  n   Þ   µi ®¬ v ngo   c«ng  Ëp  å m   tµikho¶n  lg 24    trong B¶ng, chia lµm  lo¹  µ  tµikho¶n  µi       6  i 7    v ngo   b¶ng (Danh  ôc, gi¶ithÝch  ¬ng  m    ph ph¸p ghichÐp  Ö   èng  µikho¶n  Õ        h th t  k to¸n quy  nh  ®Þ trongphÇn  ba).   thø  ch¬ng  V s æ  k Õ  to¸n v µ  h × n h  thøc k Õ  to¸n  §i Ò u    ¬n  Þ  µic«ng  Ëp    ë     Õ     27: § v ngo   l ph¶im sæ k to¸ntheo  É u     m quy ®Þnh      Ðp    ®Ó ghich c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh vµ u  ÷toµn  é  è  Öu   l tr   b s li   kÕ     µm  ¬  ë  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh. to¸nl c s l         Sæ   Õ   k to¸n quy  nh   dông    ®Þ ¸p  cho  n   Þ   µi c«ng  Ëp  ã  h Ö   ®¬ v ngo   l c 2  thèng: ­ H Ö   èng    Õ       ông    th sæ k to¸n¸p d cho  n  Þ  ®¬ v quy    ínthùc hiÖn  ¬ng  m« l     ph ph¸p kÕ     Ðp".   to¸n"K ­ H Ö   èng    Õ     dông    th sæ k to¸n¸p  cho  n  Þ  ®¬ v quy    á  ùc hiÖn  ­ m« nh th   ph ¬ng  ph¸p kÕ     ¬n".   to¸n"§ §i Ò u    Ö   èng    Õ     28: H th sæ k to¸ntheo ph¬ng    ph¸p kÕ     Ðp",gå m:    to¸n"k   1. Sæ   Ët  ý:Dïng      Ðp    Nh k   ®Ó ghich tæng  îp c¸c nghiÖp  ô  h   v kinh tÕ      ph¸t sinhtheo tr×nh tùthêigian,cã    Õu  èsau:            c¸cy t    +  µy,th¸ngghisæ; Ng      +  è  Öu,ngµy  S hi   th¸ngcña    chøng  õkÕ     ïng lµm    ghisæ; t   to¸nd   c¨n cø    +  ã m   ¾tnéidung  T t   nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh; +  è  Òn ph¸tsinh. S ti    
 12. 2.Sæ    Dïng      Ðp      C¸i:  ®Ó ghich c¸cnghiÖp  ô v kinh tÕ,tµichÝnh         ph¸tsinh  theo  éidung  n  kinh tÕ    (theo tµikho¶n  Õ      k to¸n). è   Öu trªnSæ       li     S C¸iph¶n    ¸nh m ét c¸ch tæng  îp  ×nh  ×nh  µis¶n, nguån  èn  µ  ×nh  ×nh  ö  ông    ht h t    v vt h sd c¸c lo¹ vËtt  µis¶n,tiÒn quü,c«ng  î,thu,chisù    i  ,t         n       nghiÖp.. . Sæ     ã    Õu  èsau: C¸ic c¸cy t  +  µy,th¸ngghisæ; Ng      +  è  Öu,ngµy,th¸ngcña  S hi       chøng  õdïng lµm    ghisæ; t    c¨n cø    +  éi dung  ñ  Õu  ña  N  ch y c nghiÖp  ô  v kinhtÕ  ∙      ® ph¸tsinh; +  è   Òn  ña  S ti c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  õng  éi dung      t n  kinh  Õ  t (ghivµo  Nî,bªn  ã     µikho¶n);   bªn    C c¸ct   3. Sæ,  ÎkÕ     th   to¸n chitiÕt:Dïng         ®Ó ph¶n  ¸nh    Õttõng  chi ti   nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh theo  õng  i îng  Õ       t ®è t k to¸nriªngbiÖt m µ             trªnSæ C¸ihoÆc   NhËt  ý        a  k ­ Sæ C¸ich ph¶n  ® îc.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtdïng    ¸nh    li     k to¸nchiti   ®Ó ph¶n  ¶nh    Õtc¸c kho¶n      ù  chiti     thu,chis nghiÖp, thu,chiquü  Òn  Æt,  Òn      ti m ti   göi,     kho¶n  c¸c c«ng  î..   ña  n  Þ  n   .c ®¬ v theo yªu cÇu  .    qu¶n  ý. l  Sæ   Õ       Õtcã    Õu  èsau: k to¸nchiti   c¸cy t  +  Tªn  sæ; +  Tªn  µi t  kho¶n  Êp    c I, hoÆc   µi t  kho¶n  Êp  ; c II +  µy,th¸ngghisæ; Ng      +  è  Öu,ngµy  S hi   th¸ngchøng  õ;   t +  ã m   ¾tnéidung  T t   nghiÖp  ô  v kinhtÕ;   +  è  Òn thuéc c¸cchØ    Çn  S ti      tiªuc qu¶n  ý; l +  C¸c chØ    tiªukh¸c c¨n cø  µo  cÇu      v yªu  qu¶n  ývµ  cÇu  ¹ch to¸nm µ   l   yªu  h   tõng m É u     ã  ÷ng    sæ c nh chØ    Ých  îp. tiªuth h §i Ò u 29:  C¸c  n  Þ  ®¬ v ph¶ic¨n  vµo      cø  c¸c chØ     tiªuquy  nh  ®Þ trong  h Ö   èng  th b¸o  quyÕt        ¹t®éng, h Ö   èng  µikho¶n  Õ     c¸o  to¸n thu,chiho     th t  k to¸n vµ    Çu  yªu c qu¶n  ýcña  × nh    ë   y      Õ     Çn  Õttheo    l  m ®Ó m ®Ç ®ñ sæ k to¸nc thi   quy ®Þnh  ña  Õ     µy.M çi  n  Þ  c ch ®é n   ®¬ v chØ  îcm ë   µ  ÷ m ét  Ö   èng    Õ   ®   v gi   h th sæ k to¸nchÝnh    thøc vµ    duy  Êt. nh Nghiªm  Ê m     µisæ   Õ     Êt kú  ét  c ®Ó ngo   k to¸nb   m kho¶n      ét  ¹ tµi thu,chi,m lo i     s¶n,tiÒn quü,c«ng  îhay        n  kho¶n  µitrî µo  ña    chøc,c¸nh©n. t   n c c¸ctæ     §i Ò u 30:    Õ       ïng  É u     ½n vµ  ng  µnh  Ón. Sæ k to¸nph¶id m ins   ®ã th quy Tríckhidïng sæ        ph¶ihoµn  Ön c¸cthñ tôcsau:   thi         ­ Ngoµi b×a  µ    v trang  u     ãc    ®Ç sæ (g trªn bªn  i ph¶i ghi tªn c¬  tr¸   )       quan  qu¶n  ý,   n  Þ. Gi÷a  ×a      l   ®¬ v   tªn b ghitªnsæ,  µy  ë   ng m sæ,      Õ     µ  ä  niªn®é k to¸nv h tªnngêighisæ,  µy  Õt  óc ghisæ        ng k th     hoÆc   µy ng chuyÓn  giao cho  êikh¸c.   ng     Thñ  ëng  µ  Õ     ëng  tr v k to¸ntr (hoÆc  êiphô  ng   tr¸chkÕ     to¸n)®¬n  Þ    v ph¶iký      x¸c nhËn  µo  u   v ®Ç trangsæ   Õ     k to¸n; ­ C¸c    trang sæ     ph¶i®¸nh  è    s trang vµ  ÷a haitrang sæ     gi       ph¶i®ãng  Êu     d gi¸plai ña  n  Þ.    c ®¬ v
 13. Sæ   Õ    k to¸nsau    µm  y      ñ tôctrªnmíi® îccoilµhîp lÖ,hîp khil ®Ç ®ñ c¸cth                     ph¸p. §i Ò u        Õ     31: Ghi sæ k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh. vit Sæ   Õ     Ëp    k to¸nl trªnm¸y    Ýnh  vit ph¶ithÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c chØ     tiªuquy ®Þnh  cho  õng  É u   t m sæ.  èi kú  Õ     Cu   k to¸n(th¸ng,quý,n¨m)       ,sau    ∙  µn  khi® ho tÊtviÖc    kho¸ sæ     theo  quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  t lo isæ, ph¶itiÕn  µnh    giÊy    h in ra  toµn  é    Õ   b sæ k to¸n tæng  îp  µ    Õ     h v sæ k to¸n chi tiÕtvµ        ph¶i ®ãng  µnh    th quyÓn, ký    ng  Êu    Ën      Ëp b»ng    tªn, ®ã d x¸cnh nh sæ l   tay. §i Ò u    ×nh  32: H thøc sæ   Õ     k to¸n. C¸c  n  Þ ngoµic«ng  Ëp thùc hiÖn  ¬ng  ®¬ v     l    ph ph¸p kÕ     Ðp” ® îclùa   to¸n“K       chän  trong3  ×nh  1   h thøc sæ   Õ       k to¸nsau: ­NhËt  ý       k ­Sæ C¸i; ­Chøng  õghisæ;   t    ­NhËt  ý    k chung. §i Ò u    öa  ÷a,®Ýnh  Ýnh      Õ   33: S ch   ch trªnsæ k to¸n C¸c    ãttrongqu¸ tr×nh ghisæ   Õ     sais          k to¸nph¶isöa  ÷a      ch nh sau:   1. Ph¬ng    ph¸p    Ýnh: Ph¬ng  c¶ich   ph¸p  µy  ïng    nh  Ýnh  nd ®Ó ®Ý ch b»ng  c¸ch g¹ch    b»ng  ùc      á  ç        ã  Ó  ×n  â néidung.Trªn m ®á xo¸ b ch ghisai®Ó c th nh r         chç  Þ    á    è,ch÷  ng  b xo¸ b ghis   ®ó b»ng  ùc  êng.C Ç n   m th   ph¶icã  ÷  ý  ña  Õ     ch k c k to¸ntr ng    ë hoÆc   êiphô  ng   tr¸chkÕ     c¹nh chç  nh  Ýnh.   to¸nbªn    ®Ý ch Ph¬ng  ph¸p nµy    ông    ¸p d cho    êng  îp: c¸ctr h ­ Sai sãttrong diÔn        gi¶i kh«ng  ªnquan  n   ,   li   ®Õ quan  Ö   i øng  ña    h ®è   c c¸c tµikho¶n;   ­Saisãtkh«ng      ¶nh  ëng  n   è  Òn tæng  éng. h ®Õ s ti   c 2.Ph¬ng    ph¸p ghisè  m:  ¬ng    © Ph ph¸p nµy  ïng ®Ó   nh  Ýnh  ç      d   ®Ý ch ch sai b»ng  c¸ch viÕtl¹ b»ng  ùc    ót to¸nsai®Ó   û  á  ót to¸nnµy,sau         i m ®á b       hu b b       ®ã dïng m ùc  êng  Õtbótto¸n®óng    th vi       thay thÕ.   Ph¬ng  ph¸p nµy    ông    ¸p d cho    êng  îp: c¸ctr h ­ Sai vÒ       quan  Ö   i øng  ÷a c¸c tµikho¶n  ®Þnh  h ®è   gi       do  kho¶n    ∙    sai® ghi sæ   Õ     µ   k to¸nm kh«ng  Ó  öa  ¹b»ng  ¬ng  th s l   i ph ph¸p c¶ichÝnh;    ­Sau    öib¸o    Õt to¸nmíiph¸thiÖn      ãt;   khig   c¸o quy         ra sais ­Saisãtkhisè  Òn ghisæ   ính¬n          ti     l   con  è  ng. s ®ó Khidïng  ¬ng    ph ph¸p ghisè  m     nh  Ýnh  è    × ph¶ilËp m ét      © ®Ó ®Ý ch s saith      “chøng  õ ghisæ   nh  Ýnh” do  Õ     ëng  t     ®Ý ch   k to¸ntr hoÆc   êiphô  ng   tr¸chkÕ       to¸n ký    Ën. x¸cnh 3.Ph¬ng    ph¸p ghibæ       sung:Ph¬ng    ph¸p nµy  ïng ®Ó     ông    d  ¸p d cho  êng  tr hîp  ót to¸n ghi ®óng  Ò   b     v quan  Ö   i  h ®è øng  ÷a    µikho¶n  ng  è  Òn gi c¸c t   nh s ti   ghi sæ   t  ¬n  è  Òn      Ý h s ti trªnchøng  õ hoÆc   µ bá  ãt kh«ng  éng    è  Òn  t  l  s   c ®ñ s ti
 14. ghitrªnchøng  õ.Söa  ÷a     t  ch theo  ¬ng  ph ph¸p  µy  n ph¶ilËp    "chøng  õ ghisæ"  t    ®Ýnh  Ýnh  kÕ     ëng  ch do  to¸ntr hoÆc   êiphô  ng   tr¸chkÕ     ý    Ën. Sau    to¸nk x¸c nh   ®ã   Õ         k to¸nghibæ sung  è  Òn chªnh  Öch  s ti   l cßn  Õu cho    íi è  ng. thi   ®ñ v   ®ó s §i Ò u 34: Trêng  îp      Õ     h ghi sæ k to¸n b»ng  m¸y    Ýnh  ã  Ó  öa  vi t c th s ch÷a    ãt theo  ét  sais   m trong ba  ¬ng    ph ph¸p nªu trªn,song    ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ®Þ sau: +  Õ u     ãt ® îc ph¸thiÖn    a      ×  îc phÐp  öa  ÷a  ùc N sais       khich in sæ th ®   s ch tr   tiÕp trªnm¸y;    +  Õ u     ãt® îcph¸thiÖn  N sais       sau    ∙      × sæ   ∙    îcsöa  ÷a  khi® insæ th   ® in®   ch theo quy  nh  ña  ét  ®Þ c m trong 3  ¬ng    ph ph¸p nªu    trªn, ng  êiph¶isöa  ÷a   ®å th     ch chç      saitrªnm¸y  µ    ¹ tê sæ   íi,ph¶il tê sæ   íicïng víitê sæ   ã    ãt v inl     m   i  u    m         c sais   ®Ó   ¶m   ® b¶o  Ën  Ön cho  Öc  Óm    Óm  thu ti   vi ki tra,ki so¸t. §i Ò u 35:    c¸o  Õt    Khi b¸o  quy to¸n n¨m  îc thÈm     ®  tra hoÆc     khi c«ng  viÖc  thanh    Óm    Óm     Õt  óc vµ  ∙  ã    Õn  Õt  Ën  Ýnh  tra,ki tra,ki to¸nk th   ® c ý ki k lu ch thøc,n Õu  ã  Õt  nh    c quy ®Þ ph¶isöa  ¹ sè  Öu trªnB¸o    µichÝnh  ªnquan    l   li     i c¸o t   li   ®Õ n   è  Öu ®∙      Õ     ×  n  Þ  s li   ghisæ k to¸nth ®¬ v ph¶isöa  ¹ sæ   Õ       l   k to¸ntheo  ­ i ph ¬ng  ph¸p söa  ÷a    Õ     µ  öa  ¹ sè    ña  ÷ng  µikho¶n  Õ     ã    ch sæ k to¸nv s l   d c nh i t  k to¸nc li   ªnquan. Tuú  õng  êng  îp  ô  Ó  Öc  öa  ÷a  è  Öu cã  Ó  îc thùc   t tr h c th vi s ch s li   th ®     hiÖn  ùc tiÕp      Õ   tr   trªnsæ k to¸n cña    n¨m  b¸o c¸o hoÆc     Õ   sæ k to¸n n¨m      nay (thêi iÓ m       ® ph¸tsinh nghiÖp  ô);Trong  êng  îp söa  ÷a  è  Öu trªnsæ   Õ     v  tr h  ch s li     k to¸nn¨m    nay,th×  ng  êiph¶ighi chó  µo    ®å th      v trang cuèi(dßng  èi)cña        cu   sæ kÕ     to¸nn¨m  íc®Ó   Ön ®èi chiÕu,kiÓm  tr   ti       tra. §i Ò u    36: Kho¸    Õ   sæ k to¸n.   Kho¸    Õ     µviÖc  éng      Ýnh    sæ k to¸nl   c sæ ®Ó t ra tæng  è    s ph¸tsinh bªn  î,   N  bªn  ã   µ  è    èikú  ña  õng  µikho¶n  Õ     C v s d cu   c t t  k to¸nhoÆc   tæng  è      ån  s thu,chi, t quü. Cuèi kú  Õ     èith¸ng,cuèiquý) vµ  èiniªn ®é   Õ     k to¸n (cu         cu     k to¸n,sau      khi ®∙ ph¶n ¸nh  Õt  Êtc¶    h t   c¸c chøng  õ ph¸tsinh trong kú  µo    Õ   t        v sæ k to¸n,ph¶i    kho¸ sæ   Õ     k to¸n.Riªng    ü  Òn  Æt     sæ qu ti m ph¶i kho¸ sæ   µo  èim çi  µy.     v cu   ng   Ngoµira ph¶ikho¸sæ   Õ            k to¸ntrongc¸ctr ng  îp kiÓm    t  Êt.    ê h   kª ®é xu §i Ò u    ×nh  ùkho¸sæ   èith¸ng. 37: Tr t    cu   B íc1:KiÓ m     i chiÕu    tra,   ®è ­ Cuèi kú  Õ       k to¸n,sau    ∙    khi® ph¶n  ¸nh  Õt  h chøng  õ kÕ   t   to¸n ph¸tsinh       trong kú  µo    Õ     v sæ k to¸n,tiÕn  µnh  i  Õu  ÷a sè  Öu trªnchøng  õ víi   h ®è chi gi   li     t    sè  Öu ®∙    li   ghisæ,  ÷a sè  Öu c¸c sæ   ã  ªnquan  íinhau    ¶m   gi   li     c li   v  ®Ó ® b¶o  ù  s khíp ®óng  ÷a sè  Öu trªnchøng  õ víisè  Öu ®∙      µ  ÷a c¸c sæ   íi   gi   li     t     li   ghisæ v gi     v   nhau. TiÕn  µnh  éng  è    h c s ph¸tsinh trªnSæ        C¸ihoÆc   Ët  ý        µ    Nh k ­ Sæ C¸iv c¸c sæ   Õ       Õt. k to¸nchiti ­ Tõ      c¸csæ,  ÎkÕ       ÕtlËp B¶ng  th  to¸nchiti     tæng  îp chitiÕtcho  ÷ng  µi h     nh t 
 15. kho¶n  ph¶ighitrªnnhiÒu        sæ hoÆc   Òu  nhi trangsæ.   ­ TiÕn  µnh  éng  Êtc¶    è    h c t   c¸c s ph¸tsinh  î, céng    è    N  c¸c s ph¸tsinh  ã     C cña    µikho¶n    Ët  ý        c¸c t   trªnNh k ­ Sæ C¸ihoÆc      Sæ C¸ixem   ã  c b»ng  nhau  µ  v b»ng  è  s ph¸tsinh ë        Sæ §¨ng  ý  k chøng  õ ghi sæ   t    hoÆc     ét tæng  è    ëc   s ph¸t sinh cña  Ët  ý    Nh k kh«ng?;Sau    Õn hµnh  i chiÕu  è  Öu trªnSæ     íi   ®ã ti   ®è   s li     C¸iv   sè  Öu trªnsæ     ÕthoÆc   li     chiti   b¶ng tæng  îp chitiÕt, ÷a sè  Öu cña  Õ     h    gi   li   k to¸n víisè  Öu  ña  ñ  ü. N Õ u   ¶m     li c th qu   ® b¶o  ù  íp ®óng  Ï tiÕn  µnh  s kh   s  h kho¸ sæ     chÝnh  thøc.Trêng  îp  ã    h c chªnh  Öch  l ph¶i x¸c ®Þnh     nguyªn  ©n  µ  ö  ý nh v x l  ®Õ n     íp®óng. khikh   B íc2:Tr×nh  ùkho¸sæ:    t    ­ KΠ ét  êng   m ® ngang  íidßng    d  ghinghiÖp  ô  èicïng  ña  ú  Õ   v cu   c k k to¸n,   c¸ch dßng      ghi nghiÖp  ô  èicïng  öa  v cu   n dßng. Sau      è      ®ã ghi s ph¸tsinh trong     th¸ng®∙  éng  Ýa  íi  c ph d   dßng  ∙  Î; ®k ­ Ghi l¹ dßng  éng         i c ph¸tsinh lòykÕ         c¸cth¸ngtr c(sè luü kÕ   õ ®Ç u   ý,   í      t  qu   hoÆc   u   ®Ç n¨m  n   èith¸ngtr c)kÕ   Õp dßng  éng    ®Õ cu     í   ti   c ph¸tsinhth¸ng;   ­ Dßng  éng      c ph¸tsinh lòy kÕ   õ ®Ç u       t  n¨m, hoÆc   u   ý  í cuèith¸ng   ®Ç qu t  i     nµy; ­Dßng  è    èith¸ngghitiÕp dßng    s d cu        trªn. *   Dßng  è    èith¸ng  Ýnh    s d cu   t nh sau: Sè     d = Sè   ®Ç u   + d  Sè    ph¸tsinh  ­ Sè    ph¸tsinh    èith¸ng cu   th¸ng t¨ngtrongth¸ng     gi¶m trong  th¸ng ­ KΠ ® êng  Î liÒn nhau    2  k    ngay    íidßng  è      Õt  óc viÖc  s¸td   s d ®Ó k th   kho¸  sæ   (====);                ­ Riªng  ét  è      Õtcã  Õt  Êu    étph¸tsinh Nî,ph¸tsinh Cã     m s sæ chiti   k c c¸c c            vµ  è    s d (hoÆc  Ëp, xuÊt,cßn  ¹ hay      ån quü... th×  è  Öu cétsè  nh     l  i thu,chi,t     ) s li     d (cßn  ¹ hay  ån) kh«ng    µo  li   t  ghi v dßng tæng  éng  µ     µo  c m ghi v dßng  è  "S d cuèith¸ng"díi      dßng  éng  èith¸ng. c cu   Sau    khikho¸sæ   Õ     k to¸n,ngêighisæ         ph¶iký  íi ® êng  Îvµ  Õ     ­   d  2  k   k to¸ntr ëng hoÆc   êiphô  ng   tr¸chkÕ     Óm    ¶m     to¸nki tra® b¶o  ù  Ýnh    ©n  i sÏ s ch x¸c,c ®è     ký    Ën.Sau    ×nh Thñ  ëng  n  Þ  Óm    µ  ý  Öt ®Ó   x¸cnh   ®ã tr   tr ®¬ v ki trav k duy   chøng  nhËn  Ýnh  t ph¸p lýcña  è  Öu kho¸sæ      s li     nh»m   ¶m   ® b¶o  ù  Êt trÝvÒ   è  Öu s nh     s li   kho¸sæ   Õ     ÷a kÕ     íi ñ  ëng  n  Þ  µ  Õt  óc viÖc    k to¸ngi   to¸nv   Th tr ®¬ v v k th   kho¸sæ.   §i Ò u 38:  Ö   èng    Õ     H th sæ k to¸n quy  nh  dông  ®Þ ¸p  cho    n  Þ  c¸c ®¬ v ngoµic«ng  Ëp  ùc hiÖn  ¬ng    l th   ph ph¸p  Õ     Ðp"  k to¸n"K bao  å m   m É u     µ  g 26  sæ v 1 B¶ng  Ýnh  Êu  t kh hao  TSC§  (Danh  ôc,  É u   µ    Ých  éi dung, c¸ch  m m v gi¶ith n    ghichÐp    Õ       sæ k to¸nquy  nh  ®Þ trong phÇn  t   thø )
 16. §i Ò u    Ö   èng sæ   Õ     39: H th   k to¸ntheo  ¬ng  ph ph¸p kÕ     ¬n",bao    to¸n"§   gå m   m É u     ñ  Õu,  µi5  É u     ñ  Õu  µy, c¸c ®¬n  Þ  ã  Ó  5  sæ ch y ngo   m sæ ch y n   v c th më  thªm  ét  è  É u     m sm sæ kh¸c ®Ó   ôc  ô  cÇu    ph v yªu  qu¶n  ýcña  × nh  l  m (Danh  m ôc,  É u   µ    Ých  éi dung, c¸ch    Ðp    Õ   m v gi¶ith n    ghi ch sæ k to¸n quy  nh   ¹   ®Þ t i phÇn  tthø ). Ch ¬ng  VI B¸o c¸o t µi ch Ý n h   §i Ò u    Ö   èng  c¸o tµichÝnh  ®Þnh    ông  ®¬n  Þ  40: H th b¸o      quy  ¸p d cho  v ngoµic«ng  Ëp    l bao  å m   m É u   g 5  b¸o  vµ  phô  Óu  c¸o  2  bi (Danh  ôc,  É u   µ  m m v gi¶ithÝch  éidung,c¸ch ghichÐp  É u   c¸o quy  nh  ¹  Çn  n¨m).   n       m b¸o    ®Þ ti ph thø    §Þnh  ú  µng  ý, n¨m  n  Þ   µi c«ng  Ëp  kh qu   ®¬ v ngo   l ph¶i lËp    b¸o c¸o  µichÝnh  t  ph¶n  toµn  é        ¸nh  b thu,chi, t¨nggi¶m  èn  µ  µis¶n,göic¬  v v t      quan  µichÝnh  µ  T  v c¬ quan Thu Õ  qu¶n  ýtrùctiÕp;thùc hiÖn  l        c«ng khaivÒ   µichÝnh    t  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.       Thêi h¹n  öi b¸o    g  c¸o:   ­§¬n  Þ ngoµic«ng  Ëp nép      ý    v    l  b¸o c¸o qu cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ¬  T  vc quan  Õ   Ë m   Êt lµ20  µy  Thu ch nh     ng sau    Õt  óc quý; khik th   ­ §¬n  Þ  µic«ng  Ëp nép  c¸o n¨m    v ngo   l  b¸o    cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ¬  T  vc quan  Õ   Ë m   Êt lµ30  µy  Thu ch nh     ng sau    Õt  óc n¨m. khik th  
 17. P h Ç n  thø h ai  H Ö  th è ng c h ø n g  t õ k Õ  to¸n ST Tªn  chøng  õ t M Éu   è s M Éu   M Éu   ­ h Ban  µnh  ¹ h ti   T b ¾t  íng dÉn   buéc C§KT   C¸c      v¨n ngoµic«ng  b¶n kh¸c       lËp  I ChØ    tiªulao  ng­  Òn ­ ®é ti l ¬ng 1 B¶ng  Ê m   ch c«ng C01­ H x x 2 B¶ng  thanh    Òn l ng  to¸nti  ¬ C02­ H x x 3 GiÊy  chøng  nhËn  nghØ   C03­  BH x x viÖc hëng    BHXH 4 Danh  s¸ch ngêilao ®éng  ­ C04­       h BH x x ëng  BHXH 5 Hîp  ng  ®å giao  kho¸n c«ng  C06­  H x x viÖc 6 GiÊy  i  êng ®® C07­ H x x 7 B¶ng  Ê m   ch c«ng  µ  v thanh C34­ NCL x x to¸nca  æ   îcphô  Êp   m ®  c 8 B¶ng  Ê m   ch c«ng  µ  v thanh C35­ NCL x x to¸n trùc chuyªn      m«n   tÕ  y  ® îcphô  Êp    c 9 B¶ng  Ê m   ch c«ng  µ  v thanh C36­ NCL x x to¸n   trùc tiÕp tham  gia   chèng  Þch  îcphô  Êp  d ®  c 10 B¶ng  Ê m   ÷a    ña  äc C37­  ch b ¨n c h NCL   x x sinh   11 B¶ng  thanh  to¸n tiÒn    gi¶ng C38­    NCL x x cho      gi¸oviªnkiªm  chøc  12 B¶ng  kª thanh to¸n tiÒn C39­    NCL x x gi¶ng vît ê    gi II  ChØ     Ëtt tiªuv   13 PhiÕu  Ëp  nh kho C11­ H x x 14 PhiÕu  Êtkho  xu   C12­ H x x 15 Biªn b¶n  Óm     Ët t    C14­    ki kª v  ,s¶n H x x phÈ m,  µng  h ho¸ 16   Õu    Phi kª mua  µng h C15­ H x x II ChØ     Òn tÖ  I tiªuti   17 PhiÕu  thu C21­ H x x 18 PhiÕu  chi C22­ H x x 19 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng C23­ H x x 20 GiÊy  thanh    ¹m  to¸nt øng C24­ H x x
 18. 21 Biªnb¶n  Óm    Ü   ki kª qu C26a­ H   x x 22 Biªnb¶n  Óm    Ü   ki kª qu C26b­ H   x x 23 Biªnlai   Òn       ti   thu C40a­ NCL   x x 24 Biªnlai   Òn     ti   thu C40b­ NCL   x x 25 GiÊy  chøng  Ën  ãp  èn  C41­  nh g v NCL x x 26 V Ð   µo  öa  vc x x IV ChØ     µis¶n  è  nh tiªut   c ®Þ 27 Biªn b¶n    giao  Ën  µis¶n  C31­  nh t  H x x cè  nh ®Þ 28 Biªnb¶n    thanh  ý, îng b¸n  C32­  l  nh   H x x TSC§ 29 Biªn b¶n  ¸nh    ¹ tµis¶n  C33­    ® gi¸l     i H x x cè  nh ®Þ
 19. §¬n  Þ:.. . ......... v . . ......... M É u   è:C01­    s  H Bé   Ën:.. . .......        ph . . ......        .. Ban  µnh  h theo Q§   è    s 999­ TC/Q§/C§KT  ngµy 2/11/1996   ña  é  ëng  é  µi  c B tr BT  chÝnh B ¶ n g  c h Ê m  c « n g   Th¸ng.. . .. 200.. . ..  n¨m  . S   Hä   µ  v tªn C Êp  Ëc ¬ng  bl Ngµy  trongth¸ng   Qui ra c«ng     TT hoÆc   Êp  Ëc  cb chøc  ô v 1 2 3 .. 31 Sè  . c«ng  ëng ¬ng  êi Sè  h l th   c«ng nghØ   Sè  c«ng  ëng  h gian kh«ng ¬ng l BHXH A B C 1 2 3 .. 31 . 32 33 34 Céng X Ng êiduy Öt      ô  Ph tr¸chbé  Ën    ph   êichÊ m   Ng   c«ng (Ký,hä       tªn)   (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) Ký   Öu  Ê m   hi ch c«ng   : ­L¬ng  êigian     th     + ­Héi nghÞ, häc  Ëp       t H ­èm,  iÒu  ìng   ® d ¤ ­NghØ   ï   b  NB ­Con  m      è  C« ­NghØ     kh«ng ¬ng l Ro ­Thais¶n      TS ­Ngõng  Öc    vi N ­Tain¹n     T ­Lao  ng  Üa  ô   ®é ngh v L§ ­NghØ   Ðp    ph P 19
 20. §¬n  Þ:.. . ...... v . . ...... M É u   è:C02­H s  Bé   Ën   . . ........ ph :.. . ........ Ban  µnh  h theo Q§   è:999­ TC/Q§/C§KT  µy    s    ng 2/11/1996   ña  é  ëng  é  µichÝnh  c B tr BT                                  b ¶ n g  thanh to¸n ti Ò n l¬ n g            Sè   . . .........             :.. . ......... Th¸ng  . . ¨m200  . .. . n   .. Nî   . . ......... :.. . .......... Cã    . . ......... :.. . .......... STT   Hä   µ  v tªn Chøc  ô  TiÒn ­ Phô  Céng  Òn v l ti   C¸c  kho¶n  Êu  õ kh tr BHXH     Tæng   Ký  tr¶ hoÆc   hoÆc   ¬ng  cÊp l ng  µ  ¬v thay l ng céng  è  nhËn  ¬ s m∙  è  s bËc ¬ng th¸ng l phô  Êp c ® îclÜnh   c¸n bé   BHXH BHYT .. . . Céng    . .. c¸c kho¶n  Êu  kh trõ Sè  Sè  ngµ tiÒn y A B C 1 2 3 4 5 6 7=  4+5+6 8 9 10=3­7+9 11 Céng   Tæng  è  Òn (viÕtb»ng  ÷):. . .............................. s ti     ch . ............................... Ng êilËp  Óu    bi KÕ   to¸n tr ng   ë Thñ   ëng  n  Þ  tr ®¬ v     tªn)  (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    (Ký,hä    tªn) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2