intTypePromotion=1

Quyết định 12/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
117
lượt xem
5
download

Quyết định 12/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 12/2004/Q§­BTC  Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh mÉu  ho¸ ®¬n tµi s¶n tÞch thu, sung quü nhµ níc Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø Bé  luËt D©n sù  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam; C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/1998/N§­CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m   1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý tµi s¶n nhµ níc; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§­CP ngµy 07/12/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  viÖc in, ph¸t hµnh, sö  dông, qu¶n   lý ho¸ ®¬n; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc Qu¶n lý  c«ng s¶n ­ Bé   Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy mÉu Ho¸  ®¬n b¸n tµi s¶n tÞch thu,  sung  quü  nhµ  níc sè  01/TSSQ­ 3L.04 trªn c¬ së bæ sung néi dung ghi vÒ ®Þa ®iÓm vµ thêi   gian   vËn   chuyÓn   hµng;   vÒ   gia   h¹n   thêi   gian   vËn   chuyÓn  hµng tÞch thu, sung quü  nhµ  níc t¹i mÉu Ho¸  ®¬n b¸n tµi  s¶n tÞch thu sung quü  nhµ  níc sè  01/TSTT­3L ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  29/2000/Q§­BTC ngµy 29/02/2000 cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 § i Ò u   2:  Ho¸ ®¬n b¸n tµi s¶n tÞch thu, sung quü nhµ  níc theo mÉu 01/TSSQ­3L.04 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy thay thÕ cho Ho¸ ®¬n b¸n tµi s¶n tÞch thu quü nhµ n íc  theo mÉu 01/TSTT­3L t¹i QuyÕt ®Þnh sè 29/2000/Q§­BTC ngµy  29/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   3:   Giao Côc Qu¶n lý  C«ng s¶n tæ chøc in  Ên,  ph¸t hµnh ho¸  ®¬n b¸n tµi s¶n tÞch thu, sung quü  nhµ  níc  theo mÉu míi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy híng dÉn c¸c ®¬n  vÞ thùc hiÖn thanh huû, quyÕt to¸n ho¸ ®¬n cò cha sö dông  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §i Ò u   4:  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o, Bé trëng c¸c Bé, thñ trëng c¬ quan  ngang  Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ  vµ  Chñ  tÞch  UBND  c¸c  tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng  tæ   chøc  thùc   hiÖn  QuyÕt ®Þnh nµy. Côc   trëng   Côc   qu¶n   lý   céng   s¶n   vµ   Gi¸m   ®èc   Së   Tµi  chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng cã  tr¸ch  nhiÖm gióp Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh, Chñ  tÞch UBND cÊp tØnh  tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2