Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Điều lệ đường ngang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 1 năm 2005 QUY T Đ NH S 12/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 19/01/2005 C A B GIAO THÔNG V N T I V VI C BAN HÀNH ĐI U L ĐƯ NG NGANG Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 39/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l ư ng ngang”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 737/2001/Q -BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành i u l ư ng ngang. i u 3: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) I UL Ư NG NGANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2005/Q -BGTVTngày 19 tháng 1 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. 1. ư ng ngang nói trong i u l này là nơi ư ng s t và ư ng b giao nhau trên cùng m t m t b ng, ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh xây d ng và cho phép khai thác b o m an toàn giao thông. 2. ư ng s t chính nói trong i u l này là: a) i v i ư ng s t kh 1000 mm là ư ng s t ch y u (Xem ph b n X). b) i v i ư ng s t kh 1435 mm là ư ng s t c p I, II (Xem ph b n XI). 3. Quy nh trong i u l này không áp d ng i v i: a) M t c u chung ( ư ng s t và ư ng b cùng trên m t m t c u); b) Nơi ư ng s t giao c t v i ư ng b trong n i b ga, c ng, bãi hàng, nhà máy, xí nghi p. i u 2. Ph m vi ư ng ngang bao g m: 1. o n ư ng b i qua ư ng s t n m gi a hai ch n ho c n m gi a hai ray chính ngoài cùng và hai bên ư ng s t cách má ray ngoài cùng tr ra 6 m nơi không có ch n. 2. o n ư ng s t n m gi a hai vai ư ng b t i i m giao (Ph l c s 1). i u 3. Theo th i gian s d ng, ư ng ngang g m các lo i sau: 1. ư ng ngang s d ng lâu dài; 2. ư ng ngang s d ng có th i h n; 3. ư ng ngang thư ng xuyên óng. i u 4. Theo cách t ch c phòng v , ư ng ngang g m các lo i sau: 1. ư ng ngang có ngư i gác có giàn ch n ho c c n ch n, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t ho c không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t; 2. ư ng ngang không có ngư i gác bao g m: a) Có c n ch n t ng, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t;
 3. b) Không có c n ch n, có tín hi u c nh báo t ng, có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, không có tín hi u ngăn ư ng phía ư ng s t; c) Có bi n báo hi u, có c c tiêu ho c hàng rào, có v ch k ư ng. i u 5. Phân lo i ư ng ngang theo cơ quan qu n lý: 1. ư ng ngang do Cơ quan ư ng s t Vi t Nam qu n lý g m: a) ư ng ngang công c ng là nơi ư ng s t qu c gia ho c ư ng s t chuyên dùng do ngành ư ng s t qu n lý giao c t v i ư ng b (Qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã); b) ư ng ngang n i b là nơi ư ng s t chính ho c ư ng s t chuyên dùng c a ngành ư ng s t giao c t v i ư ng b chuyên dùng. 2. ư ng ngang do Cơ quan ư ng b qu n lý: ư ng ngang chuyên dùng là nơi ư ng s t chuyên dùng không do ngành ư ng s t qu n lý giao c t v i ư ng b (Qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã). i u 6. ư ng ngang ư c phân thành các c p c th như sau: 1. ư ng ngang c p I là ư ng ngang do ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p I, c p II ho c c p III; 2. ư ng ngang c p II là ư ng ngang do ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p IV ho c c p V; 3. ư ng ngang c p III là ư ng ngang còn l i, không thu c ư ng ngang quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này; 4. ư ng ngang n m trong n i ô, n i th (thành ph , th xã, th tr n) ư c x p vào c p tương ng do B trư ng B giao thông v n t i quy t nh. i u 7. Vi c phòng v ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng ngang c p I, c p II: ph i t ch c phòng v theo quy nh t i kho n 1, i m a, i m b kho n 2 i u 4 c a i u l này; 2. i v i ư ng ngang c p III: ph i ư c t ch c phòng v theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 4 c a i u l này; 3. Căn c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 4 c a i u l này, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam quy t nh vi c t ch c phòng v ư ng ngang c a ư ng s t qu c gia, ư ng ngang n i b . Các ơn v qu n lý ư ng ngang ph i th c hi n úng quy t nh v vi c t ch c phòng v ư ng ngang c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam. Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n (C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính) quy t nh vi c t ch c phòng v i v i ư ng ngang chuyên dùng.
 4. i u 8. H th ng báo hi u ư ng ngang là tài s n c a Nhà nư c, là phương ti n b o m an toàn giao thông, phòng ng a tai n n. M i ngư i u có trách nhi m b o v báo hi u trên ư ng ngang; không ư c t ý di chuy n, chi m o t, làm hư h ng ho c làm gi m hi u l c và tác d ng c a báo hi u trên ư ng ngang. i u 9. Hàng năm, cơ quan qu n lý ư ng s t và cơ quan qu n lý ư ng b ph i h p ki m tra, l p k ho ch s a ch a ư ng ngang. ư ng ngang thu c ph m vi qu n lý c a ư ng s t Vi t Nam ( ư ng ngang công c ng, ư ng ngang n i b ) do cơ quan qu n lý ư ng s t ch trì ki m tra, cơ quan qu n lý ư ng b tham gia. ư ng ngang chuyên dùng do cơ quan qu n lý ư ng b ch trì ki m tra, cơ quan qu n lý ư ng s t chuyên dùng ph i h p tham gia. i u 10. L c lư ng Thanh tra ư ng s t, Thanh tra ư ng b có trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông t i ư ng ngang. Chương 2: T M NHÌN, VN TRÍ, GÓC GIAO C T i u 11. T m nhìn t i thi u cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b (lái xe), i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t (lái tàu) ph i b o m như sau: 1. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b trong i u ki n th i ti t bình thư ng cách ư ng ngang m t kho ng cách b ng t m nhìn hãm xe i v i c p ư ng ó có th nhìn th y oàn tàu cách ư ng ngang ít nh t 400 m ( i m 8.3.3 Ph b n I); 2. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t v trí c a mình, trong i u ki n th i ti t bình thư ng có th nhìn th y ư ng ngang t 1000 m tr lên (Hình 6, i m 8.3.3 Ph b n I). i u 12. V trí t ư ng ngang ph i tho mãn các i u ki n: 1. t o n ư ng s t th ng. Trư ng h p c bi t ph i t ư ng ngang o n ư ng s t cong thì bán kính ư ng cong ph i t 300 m tr lên; 2. t cách c a h m, m c u ư ng s t t 100 m tr lên;
 5. 3. t ngoài c t tín hi u vào ga; trư ng h p khó khăn ư c phép t cách ghi y t h u c a ga t 50 m tr lên và cách ghi khác (k c ghi trên khu gian) t 12 m tr lên. Trư ng h p c bi t, cho phép t ư ng ngang cách ghi y t h u t 25 m tr lên i v i các ga như ng tránh tàu; 4. C m t ư ng ngang vào o n hoãn hoà c a ư ng s t ho c qua ghi ư ng s t. i u 13. Góc giao c t gi a ư ng s t và ư ng b là góc vuông (900); trư ng h p a hình khó khăn, góc giao c t không ư c nh hơn 450. Chương 3: CÔNG TRÌNH VÀ KI N TRÚC Ư NG NGANG i u 14. o n ư ng b t i các ư ng ngang, ngoài vi c ph i b o m các quy nh c a tiêu chu n k thu t tương ng theo c p ư ng b , còn ph i b o m các quy nh c th sau: 1. ư ng b t má ray ngoài cùng tr ra ph i th ng trên m t o n dài b ng kho ng cách t m nhìn quy nh t i i u 11 c a i u l này, trư ng h p khó khăn v a hình cũng không ư c nh hơn 15 m; 2. Chi u r ng ph n xe ch y c a ư ng ô tô trên ư ng ngang ph i r ng b ng b r ng ph n xe ch y trên ư ng b và không ư c nh hơn 6 m. Trư ng h p b r ng ph n xe ch y trên ư ng b nh hơn 6 m thì o n ư ng b qua ư ng ngang ph i ư c m r ng m t ư ng không nh hơn 6 m v i chi u dài 50 m tính t tim ư ng s t v 2 phía. Trên các ư ng ngang c p I, c p II và ư ng ngang n m trong n i ô, n i th , nơi ông dân cư ph i có ph n ư ng dành riêng cho ngư i i b trong ph m vi ư ng ngang ó; 3. T ray ngoài cùng tr ra, ư ng b ph i là ư ng b ng trên m t o n dài 10 m. Ti p theo o n ó ph i có m t o n dài ít nh t 20 m, d c không quá 3%; vùng núi và a hình khó khăn, d c không ư c quá 6%; 4. ư ng ngang ph i có y h th ng thoát nư c, không nh hư ng thoát nư c c a khu v c ư ng s t, ư ng b ; 5. Trư ng h p c bi t khác ph i ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam xem xét, quy t nh. i u 15. M t lát ư ng b trong ph m vi ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. M t lát ư ng b n m gi a 2 ray chính ngoài cùng và t m i bên ray ngoài cùng tr ra ngoài v ch sơn “V ch báo gi m t c” ít nh t 1,0 m có k t c u r i b ng bê tông nh a ho c lát b ng t m an bê tông c t thép; trư ng h p khó khăn, khi ư ng b c p th p, t c xe ch m thì cũng có k t c u r i b ng bê tông nh a ho c t m an bê
 6. tông c t thép ra kh i v trí “v ch d ng” ít nh t là 1,0 m. Khi dùng các t m an bê tông c t thép lát trong lòng ư ng s t (n m gi a hai ray chính) thì lát ti p t mép ray ngoài cùng tr ra ít nh t 1,0 m; 2. cao c a m t lát ư ng ngang trong lòng ư ng s t b ng cao m t lăn c a ray chính và ư c phép cao hơn m t lăn ray chính không quá 10 mm; 3. cao c a m t lát ư ng ngang ti p giáp phía ngoài ray chính b ng cao m t lăn c a ray chính và ư c phép th p hơn m t lăn ray chính không quá 5 mm; 4. M t lát ư ng ngang ph i n nh. Các t m bê tông c t thép ph i ư c liên k t ch t ch . i u 16. o n ư ng s t trong ph m vi ư ng ngang ph i b o m các yêu c u sau: 1. Yêu c u v k thu t: a) D c theo má trong c a ray chính trên ư ng th ng ho c trên ư ng cong bán kính t 500 m tr lên ph i có khe ray r ng 75 mm, trư ng h p n m trên ư ng cong có bán kính nh hơn 500 m ph i có khe ray r ng b ng 75 mm + 1/2 gia khoan ư ng cong; b) Chi u sâu khe ray ít nh t là 45 mm; c) Chi u dài o n có khe ray ít nh t ph i b ng b r ng gi a 2 vai ư ng b ; d) ư c dùng ray ph t ng ho c dùng các t m bê tông c t thép có c u t o c bi t t o khe ray. Khi dùng ray ph t ng ph i t các gián cách; các gián cách cách nhau không quá 1,5 m và dùng bu lông su t liên k t ray ph v i ray chính; Hai u khe ray ph i n i r ng vào phía trong lòng ư ng s t ch u mút khe ray r ng 250 mm, i m b t u n i r ng cách u mút khe ray 500 mm; ) Không t u m i ray trong ph m vi ư ng ngang. N u ư ng ngang dài ph i hàn li n m i ray, khi chưa hàn ư c thì d n ray làm cháy m i; e) Các ph i ki n n i gi ray trong ph m vi ư ng ngang ph i y , liên k t ch t ch . 2. Yêu c u v v t li u: a) Tà v t t trong ph m vi ư ng ngang ph i dùng tà v t bê tông ho c tà v t s t, h n ch dùng tà v t g . N u t tà v t g ph i ch n lo i g t t và ph i tNm d u phòng m c; b) N n ba lát t i ư ng ngang ph i b ng á dăm s ch, dày á b o m tiêu chuNn quy nh.
 7. i u 17. Nhà gác ư ng ngang ch ư c xây d ng khi có quy t nh c a c p có th m quy n c p phép ư ng ngang và ph i b o m các i u ki n sau: 1. ư ng ngang có b trí ngư i gác; 2. t v trí có th quan sát ư c v hai phía ư ng b và ư ng s t thu n ti n cho công tác c a nhân viên gác ư ng ngang; không làm c n tr t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông trên ư ng s t và ư ng b ; 3. B ph n g n nh t c a nhà gác ư ng ngang ph i cách má ray ngoài cùng và cách mép ph n xe ch y ít nh t 3,5 m và không xa quá 10 m. C a ra vào m v phía ư ng b , tư ng nhà ph i có c a s l p kính nhìn rõ ư c ư ng b và ư ng s t; n n nhà ph i cao hơn ho c cao b ng m t ray; di n tích làm vi c trong nhà gác ư ng ngang là 8 m2, ngoài ra ph i có bu ng v sinh, nư c s ch, ánh sáng; di n tích nhà làm vi c l n hơn 8 m2 ph i ư c Ngư i có thNm quy n phê duy t. Chương 4: BÁO HI U Ư NG NGANG M C 1: Ư NG NGANG TIÊU CHU N T M NHÌN i u 18. D c hai bên l ư ng b d n vào ư ng ngang ph i tr ng c c tiêu theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành (Ph b n II). C c tiêu g n ư ng s t nh t ph i cách ray ngoài cùng là 2,5 m, chi u dài m i hàng c c tiêu tính t ray ngoài cùng ra ít nh t là 20 m. Trên ư ng ngang có t ch c phòng v , nh ng c c tiêu t ch n ư ng b n ư ng s t ph i thay b ng hàng rào c nh, nh c t hàng rào c nh ph i t thanh ngang su t ph m vi hàng rào. i u 19. Trên m t ư ng b d n vào ư ng ngang ph i có sơn v ch tín hi u s 1.12 “D ng l i”, bi n báo hi u s 122 “D ng l i”. V trí sơn v ch tín hi u s 1.12 “D ng l i” tính t ch n ư ng b tr ra 3 m nơi có ch n ho c t má ray ngoài cùng tr ra 5 m nơi không có ch n; quy cách v ch này ph i úng theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành 22TCN-237-01 (Ph l c 8, v ch s 1.12). i v i ư ng b có k t c u m t ư ng là bê tông nh a, bê tông xi măng thì ph i có v ch tín hi u trên m t ư ng theo úng quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành. i u 20. Trên hai phía ư ng b i vào ư ng ngang ph i t y bi n báo hi u theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b hi n hành:
 8. 1. Trư c ư ng ngang có ngư i gác: a) Có èn báo hi u trên ư ng b : - Bi n s 210: ch “Giao nhau v i ư ng s t có rào ch n” (ph l c s 4); - Bi n s 242(a,b): ch “ ư ng s t c t ư ng b ” (Ph l c s 7); - C t èn báo hi u, chuông trên ư ng b c a ư ng s t; T i ư ng ngang này bi n s 242(a,b) b trí trên c t èn báo hi u, chuông c a ư ng s t. Bi n s 242(a,b) trên, èn tín hi u dư i. Quy cách theo Ph b n s III. b) Không có èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n: - Bi n s 210: ch “Giao nhau v i ư ng s t có rào ch n” (Ph l c s 4); - Bi n s 242(a,b): ch “ ư ng s t c t ư ng b ” (Ph l c s 7); 2. Trư c ư ng ngang c nh báo t ng: - Bi n s 211: ch “Giao nhau v i ư ng s t không có rào ch n” (Ph l c s 4); - Bi n s 242(a,b): ch “ ư ng s t c t ư ng b ” có c nh báo t ng; - C t tín hi u, chuông c a ư ng ngang c nh báo t ng do ngành ư ng s t ban hành; T i ư ng ngang này bi n s 242(a,b) b trí trên c t chuông tín hi u, chuông c a ư ng s t, bi n s 242(a,b) trên, tín hi u èn dư i. Quy cách theo Ph b n III; 3. Trư c ư ng ngang không ngư i gác: - Bi n s 211: ch “Giao nhau v i ư ng s t không có rào ch n” (Ph l c s 4); - Bi n s 242(a,b): ch “ ư ng s t c t ư ng b ” (Ph l c s 7), t trên ư ng b cách ray ngoài cùng c a ư ng s t là 10 m; i u 21. ư ng ngang có t ch c phòng v ph i t èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b . èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b (tr trư ng h p ư ng b giao c t ư ng b ch y song song v i ư ng s t) ph i t trư c ch n ư ng b (ho c li n v i tr ch n ư ng b ) ho c t cách ray ngoài cùng 6 m tr lên. i u 22. èn báo hi u và chuông i n trên ư ng b quy nh t i i u 21 c a i u l này ph i t các yêu c u sau: 1. èn báo hi u ph i có hai èn t ngang nhau, hai èn này thay phiên nhau nh p nháy khi b t sáng. Khi có tàu s p t i ư ng ngang, èn báo hi u b t sáng, c m i l i
 9. qua ư ng ngang. Khi tàu ra h t ư ng ngang, ch n ã m hoàn toàn, èn báo hi u t t, vi c i l i trên ư ng b tr l i bình thư ng; Th i i m èn báo hi u b t sáng ph i b o m trư c lúc tàu t i ư ng ngang ít nh t là: a) 60 giây khi dùng èn báo hi u t ng và ch n ư ng b t ng; b) 90 giây khi dùng èn báo hi u t ng và ch n ư ng b không t ng; c) 120 giây khi dùng èn báo hi u không t ng ( i n ho c d u). T i các ư ng ngang c p I, c p II ph i dùng èn báo hi u b ng i n. Cư ng ánh sáng ph i úng quy nh c a èn tín hi u ư ng b . 2. Chuông i n ph i ư c l p t trên cùng c t èn báo hi u; khi chuông kêu, ph i có âm lư ng to ngư i i b cách xa 15 m nghe ư c. Chuông kêu khi tàu t i g n ư ng ngang. Chuông t t khi ch n óng hoàn toàn. i u 23. 1. ánh sáng và góc phát sáng c a èn báo hi u ph i b o m ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b nhìn th y ư c tín hi u t kho ng cách 100 m tr lên. 2. ánh sáng c a èn báo hi u không ư c chi u v phía ư ng s t. Sơ èn báo hi u trên ư ng b ư c th hi n t i Ph b n III. i u 24. Trên hai phía ư ng s t i t i ư ng ngang ph i t bi n “Kéo còi”. V trí, quy cách bi n quy nh trong Quy trình tín hi u ư ng s t Vi t Nam. i u 25. Trên hai phía ư ng s t i t i ư ng ngang có ngư i gác, khi c n ph i t tín hi u ngăn ư ng thì C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam quy t nh, tr nh ng ư ng ngang sau: 1. ư ng ngang mà ch n ư ng b thư ng xuyên óng ho c có c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng; 2. ư ng ngang n m trong ph m vi phòng v c a tín hi u vào ga, ra ga, ho c tín hi u bãi d n, tín hi u thông qua trên ư ng s t có thi t b óng ư ng t ng ho c tín hi u phòng v khác, khi các tín hi u trên cách ư ng ngang dư i 800 m. i u 26.
 10. 1. Tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t t cách ư ng ngang (tính t vai ư ng b cùng phía) t 100 m n 500 m. Nơi nhi u ư ng ngang có ngư i gác g n nhau và kho ng cách gi a hai ư ng ngang nh hơn 500 m mà chưa c i t o ư c theo quy nh t i i u 51 c a i u l này thì tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t b trí hai u khu v c chung cho các ư ng ngang ó. 2. Tín hi u ngăn ư ng ph i t bên trái theo hư ng tàu ch y vào ư ng ngang. Trư ng h p khó khăn c bi t, n u ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam cho phép thì t bên ph i theo hư ng tàu ch y vào ư ng ngang. 3. T m nhìn c a tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t ph i b o m ít nh t 800 m. Trư ng h p a hình khó khăn, t m nhìn c a tín hi u ngăn ư ng không ư c nh hơn 400 m. i u 27. 1. Tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t là tín hi u màu , tín hi u ngăn ư ng b t sáng báo hi u ng ng tàu. 2. Khi tín hi u ngăn ư ng t t, tàu ho t ng bình thư ng. Khi có tr ng i trên ư ng ngang nh hư ng n an toàn ch y tàu thì nhân viên gác ch n m i chuy n tín hi u này b t sáng. 3. ư ng ngang có ngư i gác n m trên khu gian có thi t b óng ư ng t ng thì b t k có tín hi u ngăn ư ng trên ư ng s t hay không, u ph i l p t thi t b chuy n tín hi u óng ư ng g n ư ng ngang nh t v tr ng thái óng nhân viên gác ch n thao tác k p th i khi trên ư ng ngang có tr ng i nh hư ng n ch y tàu. i u 28. Trong nhà gác ư ng ngang ph i có các thi t b thông tin tín hi u như i n tho i ho c i n tho i và thi t b thông báo t ng cho nhân viên gác ch n bi t khi tàu t i g n ư ng ngang. i u 29. ư ng ngang có ngư i gác nơi có ngu n i n lư i qu c gia ph i trang b èn chi u sáng v ban êm và ban ngày khi có sương mù. ánh sáng èn ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t và ư ng b nhìn rõ tín hi u c a ngư i gác ch n. i u 30. Các thi t b tín hi u và thi t b phòng v ư ng ngang có ngư i gác ho t ng b ng i n ph i i u khi n t p trung t i nhà gác ư ng ngang. Các thi t b này ph i luôn t t, s d ng ư c và ph i i u khi n ư c b ng tay n u thi t b t ng b h ng t xu t. Trư ng h p không th i u khi n t p trung ư c ph i ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam cho phép.
 11. i u 31. ư ng ngang có ngư i gác ph i t ch n hai u ư ng b i vào ư ng ngang. Xà ch n t cách má ray ngoài cùng 6 m. Trư ng h p a hình h n ch , xà ch n không ư c vi ph m kh gi i h n ti p giáp ki n trúc c a ư ng s t. Xà ch n có th làm tròn ho c treo các lá kim lo i ho c lư i kim lo i. Xà ch n (tr xà ch n t ng) u ph i có b ph n ch t hãm ch n không th t di ng. i u 32. ư ng ngang có ngư i gác, khi ch n ã óng, xà ch n ph i ch n ngang h t m t ư ng b , li n sát v i hàng rào c nh và ph i cao hơn m t ư ng b t 1 m n 1,2 m. Ch n ph i b t u óng t phía bên ph i ư ng b (theo hư ng i vào ư ng ngang) sang phía trái. ư ng ngang có nhi u ch n ph i óng ch n phía bên ph i trư c, óng ch n phía trái ti p theo cho n ch n t n cùng phía bên trái. Khi ch n m , không m t b ph n nào c a ch n ư c c n tr tĩnh không m t ư ng b . C m giàn ch n, c n ch n v trí lơ l ng. i u 33. Ch n ư ng ngang có ngư i gác có 2 lo i: c n ch n và giàn ch n. Quy cách, tiêu chuNn k thu t c a c n ch n, giàn ch n ư c quy nh theo sơ t i Ph b n IV. i u 34. ư ng ngang c p I, c p II có t ch c phòng v ph i trang b c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng. Khi chưa có c n ch n t ng ho c tín hi u c nh báo t ng thì ph i có ngư i gác. i u 35. 1. Hai phía ư ng b i vào ư ng ngang ph i ư c óng ch n hoàn toàn trư c khi tàu t i ư ng ngang ít nh t: a) 40 giây i v i ch n t ng; b) 60 giây i v i ch n i n và t i; c) 90 giây i v i ch n th công.
 12. 2. Không óng ch n trư c quá 3 phút i v i ư ng ngang c p I, c p II và trư c quá 5 phút i v i ư ng ngang c p III trư c khi tàu t i ư ng ngang (tr ư ng ngang có quy nh riêng c a B Giao thông v n t i). i u 36. Các cơ c u và thi t b ch n t ng ph i b o m ho t ng theo trình t sau: 1. Khi tàu t i g n ư ng ngang, èn báo hi u trên ư ng b và èn trên xà ch n t ng b t sáng, chuông báo hi u t ng kêu. Sau 7-8 giây c n ch n b t u óng. Khi c n ch n óng hoàn toàn, chuông báo hi u t ng t t; 2. Khi tàu qua kh i ư ng ngang, c n ch n t ng m . Khi ch n ã m hoàn toàn, èn trên xà ch n và èn báo hi u trên ư ng b t ng t t. ư ng ngang l p t c n ch n t ng và không b trí ngư i gác ch dùng lo i c n óng 1/2 ho c 2/3 m t ư ng b . Ph n ư ng b còn l i không có c n ch n ph i r ng ít nh t 3 m và bên trái c a xe ch y vào ư ng ngang. M C 2: Ư NG NGANG KHÔNG TIÊU CHU N T M NHÌN i u 37. 1. Nơi ư ng b ch y song song v i ư ng s t có ư ng r vào ư ng s t mà ư ng b t ch r n má ray ngoài cùng c a ư ng s t cùng phía nh hơn 10 m thì ph i b trí giao c t l p th ho c làm ư ng b i vòng kéo dài o n ư ng r t bi n báo hi u, c c tiêu, v ch k ư ng. 2. Vi c t bi n báo hi u trên o n ư ng b nói t i i u này ư c quy nh như sau: a) Khi chi u dài o n ư ng b nh hơn 10 m: t 2 bi n ph “ch ư ng s t c t ư ng b ” và c t èn báo hi u trên ư ng b , chuông i n, theo hư ng vuông góc v i chi u xe ch y trên ư ng b song song v i ư ng s t. Quy cách các bi n theo i u 20 c a i u l này. V trí c m bi n t i l ư ng b , nơi giao c t gi a l ư ng b vào ư ng s t và ư ng b ch y song song v i ư ng s t. b) Khi chi u dài o n ư ng b t 10 n 50 m: ch t m t bi n ph “ch ư ng s t c t ư ng b ” (bi n s 242a ho c 242b) và c t èn báo hi u, chuông trên ư ng b c a ư ng s t (cho ư ng ngang có ngư i gác và c nh báo t ng); c) Khi chi u dài o n ư ng b trên 50 m: t các bi n báo hi u theo quy nh t i i u 20 c a i u l này. 3. M t bi n báo hi u trên ư ng b t vuông góc v i chi u xe i vào ư ng ngang và t trong ph m vi o n ư ng r vào ư ng s t. i u 38.
 13. T i ngã ba, ngã tư ư ng b có nhánh ư ng b i vào ư ng ngang có t ch c phòng v , khi kho ng cách t ngã ba, ngã tư ó n ư ng ngang nh hơn 50 m thì cơ quan qu n lý ư ng b ph i: 1. t èn báo hi u trên ư ng b ngã ba, ngã tư n u ngã ba, ngã tư không có èn i u khi n giao thông báo cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b s p i vào ư ng ngang l i trư c ngã ba, ngã tư khi ch n ư ng b t i ư ng ngang phía trư c ang óng; N u ngã ba, ngã tư có èn i u khi n giao thông ư ng b thì èn này ph i có bi u th phù h p v i èn báo hi u trên ư ng b t trên o n ư ng b i vào ư ng ngang. 2. èn báo hi u trên ư ng b song song v i ư ng s t ph i có bi u th phù h p v i bi u th tín hi u ư ng s t (khi ư ng b vào ư ng ngang óng cho tàu ch y; ư ng b song song v i ư ng s t ph i thanh thoát). i u 39. ư ng b cùng m t lúc giao c t c ư ng s t và ư ng b ch y song song v i ư ng s t, vi c t bi n báo hi u trên ư ng b i vào ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. Phía ư ng b i vào ư ng ngang có giao c t ư ng b sau ó giao c t ư ng s t, th c hi n như quy nh t i i u 37 c a i u l này. 2. Phía ư ng b i vào ư ng ngang không giao c t v i ư ng b , th c hi n theo quy nh t i i u 20 c a i u l này. Chương 5: QUY NNH V GIAO THÔNG TRÊN Ư NG NGANG i u 40. Ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi qua ư ng ngang ph i th c hi n quy nh sau: 1. Ph i ưu tiên cho các phương ti n giao thông ho t ng trên ư ng s t. 2. Ph i ch p hành hư ng d n c a ngư i gác ư ng ngang ho c tín hi u phòng v ư ng ngang: a) Hi u l nh c a ngư i gác ch n, c , bi n , èn ; b) Ch n ư ng b ; c) Tín hi u èn, tín hi u chuông. 3. Khi có báo hi u d ng (hi u l nh c a ngư i gác ch n, c , bi n , èn , chuông kêu, ch n ã óng), ngư i và t t c các phương ti n tham gia giao thông ư ng b (k c nh ng xe có quy n ưu tiên) u ph i d ng l i v bên ph i ư ng c a
 14. mình và cách báo hi u d ng (trư c “v ch d ng” nêu t i i u 19 c a i u l này) ít nh t 3 m. 4. Nghiêm c m ngư i không có nhi m v t ý m ch n ư ng ngang khi ch n ã óng. 5. i v i ư ng ngang nói t i i m c kho n 2 i u 4 c a i u l này (ch có bi n báo hi u, c c tiêu ho c hàng rào, có v ch k ư ng), ngư i và ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi s p i vào ư ng ngang ph i chú ý quan sát bi n báo, l ng nghe còi tàu, quan sát trên ư ng s t t xa 2 phía ư ng ngang, n u th y tàu ho c phương ti n giao thông ư ng s t s p t i ư ng ngang thì ph i d ng trư c ư ng ngang cách má ray ngoài cùng tr ra ít nh t 5 m và ph i t ch u hoàn toàn trách nhi m n u xNy ra tai n n. i u 41. Trong ph m vi ư ng ngang c m quay xe và d ng, xe: Khi c n ph i xe g n ư ng ngang, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b ph i ch p hành theo các bi n ch d n giao thông ư ng b , nơi không có bi n ch d n thì ph i xe cách xa ch n ư ng b ít nh t 10 m nơi có ch n ho c cách xa má ray ngoài cùng ít nh t 20 m nơi không có ch n nhưng không ư c nh hư ng n t m nhìn c a ngư i và phương ti n khác quan sát h th ng báo hi u ư ng ngang. i u 42. Xe bánh xích, các lo i xe lu bánh s t, các phương ti n v n t i chuyên ch hàng siêu trư ng, siêu tr ng, quá kh gi i h n lưu thông trên ư ng b , trư c khi i qua ư ng ngang ph i báo trư c v i nhân viên gác ch n ngư i ó b trí và hư ng d n i qua ư ng ngang. Nơi không có nhân viên gác ch n thì ph i báo trư c cho ơn v qu n lý tr c ti p o n ư ng s t ó c ngư i phòng v và hư ng d n i qua ư ng ngang. i u 43. Khi phương ti n giao thông ư ng b b hư h ng, b tai n n ho c hàng hoá rơi t i ư ng ngang không có nhân viên gác ch n mà i m g n nh t c a xe ho c c a hàng hoá cách ray ngoài cùng nh hơn 1,7 m thì ngư i i u khi n phương ti n giao thông ó ph i tìm bi n pháp báo cho tàu ng ng trư c chư ng ng i (Ph b n V). i u 44. oàn xe thô sơ, àn súc v t khi qua ư ng ngang ph i ư c chia ra t ng t p nh theo quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b hi n hành. i v i súc v t qua ư ng ngang, ngư i coi d n súc v t ph i d n d t chúng. i u 45. C m ngư i không có trách nhi m leo trèo, xê d ch, ng ch m vào các tín hi u, thi t b ư ng ngang; vào nhà gác ư ng ngang. i u 46.
 15. Khi s p t i ư ng ngang, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ph i kéo còi, chú ý tín hi u ngăn ư ng, tín hi u c nh báo ư ng ngang (n u có), chú ý quan sát ư ng ngang nhanh chóng hãm tàu khi th y có tín hi u d ng tàu ho c có tr ng i trên ư ng ngang. i u 47. 1. Khi duy tu, s a ch a ư ng s t c n ph i tàu trên ư ng ngang nh hư ng n giao thông ư ng b ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý cơ s h t ng ư ng s t (T ng công ty ư ng s t Vi t Nam) và có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. 2. Trư ng h p b t bu c ph i , d ng tàu trên ư ng ngang; d n tàu ho c gi i th , l p tàu thì ngư i ph trách ph i tìm m i cách ư ng b ư c nhanh chóng thanh thoát. 3. Khi ph i tàu trên ư ng ngang thì th i gian không ư c vư t quá 3 phút trên ư ng ngang c p I, c p II, không ư c vư t quá 5 phút trên ư ng ngang c p III (tr ư ng ngang có quy nh riêng c a B Giao thông v n t i). Chương 6: T CH C PHÒNG V Ư NG NGANG i u 48. T i ư ng ngang có b trí ngư i gác ph i: 1. Trang b y phương ti n, thi t b theo quy nh; 2. Thư ng tr c liên t c su t ngày êm theo ch ban, kíp. i u 49. 1. T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c qu n lý, phòng v ư ng ngang thu c ph m vi qu n lý c a ư ng s t Vi t Nam. 2. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính, Th trư ng t ch c có ư ng ngang chuyên dùng có trách nhi m t ch c qu n lý, phòng v ư ng ngang chuyên dùng. 3. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam hư ng d n c th v t ch c phòng v ư ng ngang. Chương 7: QU N LÝ VÀ XÂY D NG Ư NG NGANG i u 50.
 16. 1. Vi c xây d ng m i khu dân cư, công nghi p, vui chơi gi i trí, trư ng h c, thương m i, b nh vi n và các công trình khác ph i th c hi n úng quy nh t i i u 28, i u 29 Ngh nh s 39/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t. 2. Vi c xây d ng công trình nêu t i kho n 1 i u này, n u ph i làm ư ng ngang qua ư ng s t thì ph i có kho ng cách t i m g n nh t c a công trình thu c khu ó n tim ư ng s t ít nh t là 25 m và ph i có tho thu n b ng văn b n c a C c ư ng s t Vi t Nam ngay t khi l p d án. i u 51. 1. ư ng s t chính giao nhau v i ư ng b c p I, c p II, c p III làm m i ho c nâng c p và ngư c l i ph i làm c u vư t ho c ư ng ng m. i v i ư ng ngang hi n có thì t ng bư c thay b ng c u vư t ho c ư ng ng m; 2. Trong thành ph , th xã , th tr n ông dân cư, n u kho ng cách gi a hai ư ng ngang dư i 500 m, nơi khác n u kho ng cách gi a hai ư ng ngang dư i 1000 m thì ph i làm c u vư t ho c ư ng ng m; 3. Ch ư c ti n hành xây d ng ư ng ngang sau khi có quy t nh thành l p và h sơ thi t k ã ư c cơ quan có thNm quy n duy t; 4. Vi c xây d ng m i ư ng ngang có nh ng c thù riêng ph i ư c B trư ng B Giao thông v n t i cho phép. i u 52. ThNm quy n quy t nh thành l p, bãi b , chuy n c p ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. ư ng ngang c p I, II do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam quy t nh. 2. ư ng ngang c p III, ư ng ngang n i b do T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam quy t nh. 3. ư ng ngang chuyên dùng do Th trư ng Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n (C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính) quy t nh. i u 53. 1. Chính quy n a phương nơi có ư ng s t i qua có trách nhi m t ch c d b các ư ng ngang không có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n quy nh t i i u 52 c a i u l này. i v i ư ng b do t nh, huy n, xã qu n lý, khi c n m ư ng ngang thì U ban nhân dân c p ư c giao qu n lý làm th t c ngh m ư ng ngang. Khi ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thì có trách nhi m th c hi n úng quy nh.
 17. 2. ơn v qu n lý ư ng s t có trách nhi m ch ng xu t và ph i h p v i chính quy n a phương d b ư ng ngang b t h p pháp. 3. Chính quy n a phương nơi có ư ng ngang có trách nhi m ch trì, ph i h p v i ư ng s t ki m tra, phát hi n và k p th i gi i to cây, v t ki n trúc gây nh hư ng n t m nhìn c a các phương ti n giao thông ư ng s t và ư ng b t i ư ng ngang. i u 54. 1. Vi c ngh thành l p, bãi b , chuy n c p ư ng ngang u ph i có ơn theo m u quy nh t i ph b n vi và g i cho Ngư i có thNm quy n theo quy nh t i i u 52 c a i u l này. 2. Các công trình, thi t b ư ng ngang sau khi thi công xong u ph i ư c nghi m thu và bàn giao cho ơn v ư ng s t qu n lý theo úng các quy nh hi n hành. T ch c nghi m thu ph i có thành ph n và i di n c a ơn v thi công, ơn v qu n lý ư ng s t và ư ng b . 3. Các ơn v qu n lý ư ng s t và qu n lý ư ng b có trách nhi m theo dõi các ư ng ngang s d ng có th i h n yêu c u các ơn v s d ng d b khi h t h n. i u 55. M i t ch c ngh thành l p ư ng ngang, nâng c p, làm ư ng ng m, c u vư t qua ư ng s t ph i tuân theo quy nh v v n u tư xây d ng, c th như sau: 1. ư ng s t làm m i c t ngang ư ng b do ch u tư ư ng s t m nhi m; 2. Qu c l làm m i c t ngang ư ng s t do ch u tư qu c l m nhi m; 3. ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã làm m i c t ngang ư ng s t do ngân sách a phương, ngu n v n khác và nhân dân óng góp; 4. Cơ quan, Xí nghi p, Công ty ... làm ư ng ngang m i ph i t gi i quy t kinh phí. i u 56. V n dành cho qu n lý và s a ch a ư ng ngang do ngành ư ng s t và ngành ư ng b qu n lý ư c b trí t ngu n v n ngân sách. V n qu n lý và s a ch a ư ng ngang chuyên dùng khác do cơ quan qu n lý và s d ng ư ng ngang ch u trách nhi m; Cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p ư ng ngang ph i ch nh rõ ngu n v n qu n lý và s a ch a ư ng ngang ó. i u 57. Ph m vi qu n lý ư ng ngang ư c quy nh như sau: 1. ư ng s t qu n lý: a) Các bi n báo hi u, tín hi u, thông tin, chi u sáng trên ư ng s t và trên ư ng b thu c ph m vi ư ng ngang;
 18. b) Nhà gác ch n, n n, m t ư ng b , hàng rào c nh trong ph m vi ư ng ngang; c) t ph m vi t m nhìn c a ư ng ngang. 2. ư ng b qu n lý: n n, m t ư ng b , c c tiêu, bi n báo hi u, các v ch k ư ng trên m t ư ng c a ph n ư ng d n vào n ph m vi ư ng ngang. 3. ơn v qu n lý ph i b o m các công trình, thi t b , tín hi u ư c giao luôn tr ng thái ho t ng bình thư ng trên các ư ng ngang. i u 58. Khi s a ch a ư ng ngang có nh hư ng n giao thông ư ng b , ơn v thi công ư ng s t ph i bàn th ng nh t v i cơ quan qu n lý ư ng b , không ư c làm ách t c giao thông ư ng b và ư ng s t trong th i gian s a ch a. Trong khi s a ch a ph i b o m an toàn giao thông, khi c n ph i c ngư i hư ng d n ngư i và các phương ti n tham gia giao thông ư ng b qua l i ư ng ngang; ph i t các bi n báo hi u, ban êm ph i có èn ; khi t m ngh gi a hai t s a ch a ph i b trí ngư i i u khi n và hư ng d n các phương ti n tham gia giao thông ư ng b qua l i ư ng ngang an toàn. Trư ng h p c bi t c n phong to ư ng b ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. ư ng ngang sau khi s a ch a xong ph i t ch c nghi m thu, bàn giao theo quy nh. Chương 8: T CH C TH C HI N i u 59. Vi c xây d ng m i ư ng ngang ph i tuân theo quy nh t i i u l này. Nh ng ư ng ngang hi n có chưa phù h p các quy nh c a i u l này ph i t ng bư c c i t o và s a ch a theo kh năng ngu n v n ư c cân i. Trong i u ki n th t c bi t, khi c n cho phép s d ng, cho xây d ng m i, c i t o, nâng c p m t s ư ng ngang chưa áp ng các tiêu chuNn k thu t quy nh thì ph i ư c B trư ng B Giao thông v n t i xem xét quy t nh và ph i có các bi n pháp c n thi t m b o an toàn giao thông. i u 60. C c ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i ul ư ng ngang này, nh kỳ báo cáo B Giao thông v n t i.
 19. PH B N I Trích “TIÊU CHU N VI T NAM: TCVN 4054 - 98 V Ư NG Ô TÔ” (Có hi u l c t ngày 16/11/1998) CÁC C P QU N LÝ C A Ư NG Ô TÔ 3.3. Lưu lư ng xe thi t k 3.3.1. Lưu lư ng xe thi t k là s xe con ư c quy i t các lo i xe khác, thông qua m t m t c t trong m t ơn v th i gian, tính cho năm tương lai. Năm tương lai là năm th 20 sau khi ưa ư ng vào s d ng i v i ư ng thi t k làm m i và là năm th 15 i v i ư ng thi t k nâng c p c i t o. 3.3.2. Khi không có nghiên c u gì c bi t, các h s quy i t xe các lo i v xe con l y theo b ng 2. H s quy i t xe các lo i ra xe con B ng 2 Xe t i có Xe t i có t 2 tr c và 3 tr c tr Xe kéo moóc, Lo i xe Xe p Xe máy Xe con xe buýt lên và xe xe buýt có dư i 25 buýt l n kéo moóc ch H s quy i ra 0,2 0,3 1 2,0 2,5 3,0 xe con Chú thích: ư ng có t 4 làn xe tr lên, xe p i riêng nên không quy i mà dùng tính s làn xe p. 3.3.3. Các lo i lưu lư ng xe thi t k : a) Lưu lư ng xe thi t k bình quân ngày êm trong năm tương lai (vi t t t Ntbnăm) có th nguyên xcq /n . Lưu lư ng này dùng ch n c p h ng k thu t và tính toán nhi u y u t khác. b) Lưu lư ng xe thi t k gi cao i m (vi t t t Nc gi ) có th nguyên xcq /h.
 20. Lưu lư ng này ch n s làn xe, xét ch t lư ng dòng xe, t ch c giao thông ... Nc gi có th tính b ng cách: - Khi có th ng kê, suy t Ntb năm qua các h s không u. - Khi có th ng kê lưu lư ng gi trong 1 năm, dùng lưu lư ng gi cao i m th 30. - Khi không có nghiên c u c bi t, có th tính: Nc gi = ( 0,1 ÷ 0,12 ) Ntb năm (xcq /h) 3.4. C p c a ư ng: 3.4.1. C p ư ng ư c phân lo i theo ch c năng quy nh như trong c t 1 b ng 3, dùng cho công tác qu n lý, khai thác s a ch a ư ng. CÁC C P QU N LÝ C A Ư NG Ô TÔ B ng 3 C p T c tính S làn xe Ch c năng ch y u c a qu n C p k thu t toán Vtt, yêu c u ư ng lý Km/h I 6 ư ng n i các trung tâm kinh II C p 80 và 60 80 và 60 4 t , chính tr văn hoá l n III 2 ư ng n i các trung tâm kinh t , chính tr , văn hoá c a a IV C p 60 và 40 60 và 40 2 phương v i nhau và v i ư ng tr c ô tô hay ư ng cao t c ư ng n i các i m l p hàng, V C p 40 và 20 40 và 20 2 ho c 1 các khu dân cư Chú thích: S làn xe yêu c u ư c tính toán theo i u 4.2 c a tiêu chuNn này. 3.4.2. ư ng ô tô v m t k thu t, ư c phân thành các c p theo quy nh b ng 4. CÁC C P K THU T C A Ư NG Ô TÔ B ng 4 C pk T c tính toán Vtt, Lưu lư ng thi t k t i thi u,
Đồng bộ tài khoản