intTypePromotion=1

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:75

0
159
lượt xem
25
download

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quÌc hÐi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 12/2005/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè  s¸u (06) chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 4) Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ §Ó   ®¸p øng yªu cÇu  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  kinh tÕ,   tµi chÝnh, n©ng cao chÊt lîng th«ng tin kÕ  to¸n cung cÊp   trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt   lîng c«ng t¸c kÕ to¸n; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   to¸n vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh s¸u (06) chuÈn mùc kÕ  to¸n ViÖt  Nam (®ît 4) cã sè hiÖu vµ tªn gäi sau ®©y: 1­ ChuÈn mùc sè 17 ­ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; 2­ ChuÈn mùc sè  22 ­ Tr×nh bµy bæ sung b¸o c¸o tµi  chÝnh cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh t¬ng tù; 3­ ChuÈn mùc sè  23 ­ C¸c sù  kiÖn ph¸t sinh sau ngµy  kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m; 4­ ChuÈn mùc sè 27 ­ B¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a niªn ®é; 5­ ChuÈn mùc sè 28 ­ B¸o c¸o bé phËn; 6­ ChuÈn mùc sè  29 ­ Thay  ®æi chÝnh s¸ch kÕ  to¸n, íc  tÝnh kÕ to¸n vµ c¸c sai sãt.
 2. 2 § i Ò u   2:   S¸u   (06)   ChuÈn   mùc   kÕ   to¸n   ViÖt   Nam   ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc ¸p dông  ®èi víi tÊt c¶  c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  trong c¶ níc. §i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c chÕ ®é kÕ to¸n cô thÓ   ph¶i c¨n cø vµo s¸u chuÈn mùc kÕ  to¸n  ®îc ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp. §i Ò u   4:   Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n,  Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan  thuéc Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.    
 3. 3 HÖ THèNG CHUÈN MùC KÕ TO¸N VIÖT NAM CHUÈN MùC Sè 17 THUÕ THU NHËP DOANH NGHIÖP (Ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) QUY §ÞNH CHUNG 01.  Môc  ®Ých  cña  chuÈn  mùc nµy  lµ  quy  ®Þnh  vµ  híng  dÉn   c¸c   nguyªn   t¾c,   ph¬ng   ph¸p   kÕ   to¸n   thuÕ   thu   nhËp  doanh  nghiÖp.  KÕ   to¸n  thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   lµ   kÕ   to¸n nh÷ng nghiÖp vô  do ¶nh hëng cña thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp trong n¨m hiÖn hµnh vµ trong t¬ng lai cña: a.   ViÖc   thu   håi   hoÆc   thanh   to¸n   trong   t ¬ng   lai   gi¸  trÞ  ghi sæ cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n hoÆc nî  ph¶i tr¶  ®∙   ®îc ghi nhËn trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp; b. C¸c giao dÞch vµ  sù  kiÖn kh¸c trong n¨m hiÖn t¹i  ®∙ ®îc ghi nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. VÒ  nguyªn t¾c, khi ghi nhËn mét tµi s¶n hay nî  ph¶i  tr¶ trong b¸o c¸o tµi chÝnh th× doanh nghiÖp ph¶i dù tÝnh   kho¶n thu håi hay thanh to¸n gi¸ trÞ  ghi sæ cña tµi s¶n  hay kho¶n nî ph¶i tr¶ ®ã. Kho¶n thu håi hay thanh to¸n dù  tÝnh thêng lµm cho sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i tr¶   trong t¬ng lai lín h¬n hoÆc nhá  h¬n so víi sè  thuÕ  thu  nhËp   doanh   nghiÖp   ph¶i   nép   trong   n¨m   hiÖn   hµnh   mÆc   dï  kho¶n thu håi hoÆc thanh to¸n nµy kh«ng cã  ¶nh hëng  ®Õn  tæng sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. ChuÈn mùc nµy yªu cÇu   doanh nghiÖp ph¶i ghi nhËn kho¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  ph¶i tr¶ hoÆc tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i, ngo¹i trõ  mét sè trêng hîp nhÊt ®Þnh. ChuÈn mùc nµy yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i kÕ  to¸n c¸c   nghiÖp vô  kinh tÕ  ph¸t sinh do ¶nh hëng vÒ  thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp cña c¸c giao dÞch vµ  c¸c sù  kiÖn theo cïng  ph¬ng  ph¸p  h¹ch to¸n cho chÝnh  c¸c giao dÞch vµ  c¸c sù  kiÖn  ®ã. NÕu c¸c giao dÞch vµ  c¸c sù  kiÖn  ®îc ghi nhËn  trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th× tÊt c¶ c¸c  nghiÖp vô  ph¸t sinh do ¶nh hëng cña thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp cã liªn quan còng ®îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ 
 4. 4 ho¹t ®éng kinh doanh. NÕu c¸c giao dÞch vµ c¸c sù kiÖn ®­ îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo vèn chñ  së  h÷u th×  tÊt c¶ c¸c  nghiÖp   vô   ph¸t   sinh   do   ¶nh   hëng   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp cã  liªn quan còng  ®îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo vèn  chñ së h÷u.  ChuÈn  mùc  nµy cßn   ®Ò  cËp  ®Õn viÖc  ghi nhËn  tµi  s¶n  thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ph¸t   sinh   tõ   c¸c   kho¶n   lç   tÝnh  thuÕ cha sö dông hoÆc tõ c¸c u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp   cha   sö   dông;   viÖc  tr×nh   bµy   thuÕ   thu   nhËp  doanh   nghiÖp   trong   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   vµ   viÖc   gi¶i   tr×nh   c¸c  th«ng tin liªn quan tíi thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 02.   ChuÈn   mùc   nµy   ¸p   dông   ®Ó   kÕ   to¸n   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   bao   gåm   toµn   bé   sè   thuÕ  thu   nhËp   tÝnh   trªn   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp,  kÓ  c¶ c¸c  kho¶n  thu nhËp nhËn   ®îc tõ  ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô  t¹i níc ngoµi mµ  ViÖt   Nam   cha   ký   HiÖp   ®Þnh   vÒ   tr¸nh   ®¸nh   thuÕ   hai   lÇn.  ThuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm c¶ c¸c lo¹i thuÕ  liªn  quan kh¸c  ®îc khÊu trõ  t¹i nguån  ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸  nh©n níc ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam kh«ng cã  c¬  së  th­ êng   tró   t¹i   ViÖt   Nam   ®îc   thanh   to¸n   bëi   c«ng   ty   liªn  doanh, liªn kÕt hay c«ng ty con tÝnh trªn kho¶n ph©n phèi   cæ tøc, lîi nhuËn (nÕu cã); hoÆc thanh to¸n dÞch vô  cung  cÊp cho  ®èi t¸c cung cÊp dÞch vô  níc ngoµi theo quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh. 03. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: Lîi nhuËn kÕ  to¸n: Lµ  lîi nhuËn hoÆc lç  cña mét kú,  tríc   khi   trõ   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp,   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n. Thu   nhËp   chÞu   thuÕ:   Lµ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp cña mét kú,  ®îc x¸c  ®Þnh theo qui  ®Þnh cña  LuËt thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh vµ  lµ  c¬  së   ®Ó  tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép (hoÆc thu håi ® ­ îc). Chi   phÝ   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   (hoÆc   thu   nhËp   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp):   Lµ   tæng   chi   phÝ   thuÕ   thu  nhËp hiÖn  hµnh  vµ  chi  phÝ  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i (hoÆc  thu   nhËp   thuÕ   thu   nhËp   hiÖn   hµnh   vµ   thu   nhËp   thuÕ   thu  nhËp ho∙n l¹i) khi x¸c ®Þnh lîi nhuËn hoÆc lç cña mét kú. ThuÕ   thu   nhËp   hiÖn   hµnh:   Lµ   sè   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   ph¶i   nép   (hoÆc   thu   håi   ®îc)   tÝnh   trªn   thu   nhËp  chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m   hiÖn hµnh. ThuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ph¶i   tr¶:   Lµ   thuÕ   thu   nhËp  doanh   nghiÖp   sÏ   ph¶i   nép   trong   t¬ng   lai   tÝnh   trªn   c¸c 
 5. 5 kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp   trong n¨m hiÖn  hµnh. Tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i:   Lµ   thuÕ   thu   nhËp   doanh nghiÖp sÏ ®îc hoµn l¹i trong t¬ng lai tÝnh trªn c¸c  kho¶n: a. Chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ; b. Gi¸ trÞ   ®îc khÊu trõ  chuyÓn sang c¸c n¨m sau cña  c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ cha sö dông; vµ c. Gi¸ trÞ   ®îc khÊu trõ  chuyÓn sang c¸c n¨m sau cña  c¸c kho¶n u ®∙i thuÕ cha sö dông. Chªnh lÖch t¹m thêi: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ   ghi sæ cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n hay nî  ph¶i tr¶ trong  B¶ng C©n  ®èi kÕ  to¸n vµ  c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña c¸c   kho¶n môc nµy. Chªnh lÖch t¹m thêi cã thÓ lµ: a. Chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp:   Lµ   c¸c   kho¶n   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   lµm   ph¸t  sinh   thu nhËp chÞu thuÕ  khi x¸c  ®Þnh thu   nhËp chÞu thuÕ  thu  nhËp doanh  nghiÖp  trong  t¬ng  lai  khi  mµ  gi¸ trÞ  ghi sæ  cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n hoÆc nî  ph¶i tr¶ liªn quan  ®îc  thu håi hay ®îc thanh to¸n; hoÆc b.   Chªnh   lÖch   t¹m   thêi   ®îc   khÊu   trõ:   Lµ   c¸c   kho¶n  chªnh lÖch t¹m thêi lµm ph¸t sinh c¸c kho¶n  ® îc khÊu trõ  khi   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp  trong t¬ng lai khi mµ  gi¸ trÞ  ghi sæ cña c¸c kho¶n môc  tµi s¶n hoÆc nî  ph¶i tr¶ liªn quan  ®îc thu håi hay  ®îc  thanh to¸n. C¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña mét tµi s¶n hay nî  ph¶i  tr¶: Lµ gi¸ trÞ tÝnh cho tµi s¶n hoÆc nî ph¶i tr¶ cho môc   ®Ých x¸c ®Þnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Chi   phÝ   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   bao   gåm   chi   phÝ  thuÕ   thu   nhËp   hiÖn   hµnh   vµ   chi   phÝ   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n  l¹i. Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm thu nhËp   thuÕ  thu nhËp  hiÖn  hµnh vµ  thu nhËp thuÕ  thu nhËp  ho∙n  l¹i. NéI DUNG CHUÈN MùC C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 04. C¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña mét tµi s¶n: Lµ  gi¸  trÞ  sÏ   ®îc khÊu trõ  cho môc  ®Ých thuÕ  thu nhËp,  ®îc trõ  khái c¸c lîi  Ých kinh tÕ  mµ  doanh nghiÖp sÏ  nhËn  ®îc vµ  ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp khi gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n ®ã  
 6. 6 ®îc thu håi. NÕu nh÷ng lîi  Ých kinh tÕ  nµy khi nhËn  ®îc  mµ  kh«ng ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp th×  c¬  së  tÝnh thuÕ  thu  nhËp cña tµi s¶n ®ã b»ng gi¸ trÞ ghi sæ cña nã. VÝ dô: (1)   Mét TSC§ cã  nguyªn gi¸ lµ  100:  ®∙ khÊu hao luü  kÕ lµ 30, trÞ gi¸ cßn l¹i cña nã sÏ ®îc khÊu trõ trong t­ ¬ng lai díi h×nh  thøc  khÊu hao hoÆc gi¶m  trõ  khi  thanh  lý. Doanh thu cã   ®îc tõ  viÖc sö  dông TSC§ ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp vµ  l∙i thu tõ  thanh lý  TSC§ còng ph¶i chÞu thuÕ  thu   nhËp,   lç   do   thanh   lý   TSC§   sÏ   ®îc   gi¶m   trõ   cho   môc  ®Ých thuÕ thu nhËp. C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp cña TSC§ nµy  lµ 70. (2)   Kho¶n ph¶i thu th¬ng m¹i cã  gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100. Doanh thu t¬ng øng cña kho¶n ph¶i thu th¬ng m¹i  ®∙  ®îc tÝnh vµo lîi nhuËn tÝnh thuÕ thu nhËp (lç tÝnh thuÕ).   C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp cña kho¶n ph¶i thu th¬ng m¹i nµy  lµ 100. (3)  Mét kho¶n cæ tøc ph¶i thu tõ  mét c«ng ty con cã   gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100. Kho¶n cæ tøc nµy kh«ng ph¶i chÞu  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. VÒ thùc chÊt, toµn bé gi¸ trÞ   ghi sæ cña tµi s¶n nµy cã  thÓ   ®îc gi¶m trõ  khái c¸c lîi  Ých kinh tÕ. Do vËy, c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña cæ tøc   ph¶i thu lµ 100. Theo  vÝ  dô   nµy,  ë   ®©y  kh«ng  cã  chªnh  lÖch  t¹m thêi  ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp. Cã  thÓ  ph©n tÝch theo c¸ch kh¸c  nh sau: Kho¶n cæ tøc ph¶i thu nµy cã  c¬  së  tÝnh thuÕ  thu   nhËp lµ kh«ng (0) vµ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 0% ® îc ¸p  dông   cho   kho¶n   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   ph¶i   chÞu   thuÕ   thu  nhËp ph¸t sinh lµ  100. Theo c¶ hai c¸ch nãi trªn th×   ®Òu  kh«ng cã thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶. (4) Mét kho¶n cho vay ph¶i thu cã  gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100.   ViÖc   thu   håi   kho¶n   vay   nµy   kh«ng   cã   ¶nh   hëng   ®Õn  thuÕ thu nhËp. C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp cña kho¶n cho vay  ph¶i thu nµy lµ 100. 05.  C¬  së  tÝnh  thuÕ  thu nhËp  cña  mét kho¶n  nî  ph¶i  tr¶: Lµ  gi¸ trÞ  ghi sæ cña nã  trõ   ®i (­) gi¸ trÞ  sÏ   ®îc  khÊu trõ cho môc ®Ých thuÕ thu nhËp cña kho¶n nî ph¶i tr¶  ®ã  trong c¸c kú  t¬ng lai. Trêng hîp doanh thu nhËn tríc,  c¬  së  tÝnh thuÕ  cña kho¶n nî  ph¶i tr¶ ph¸t sinh lµ  gi¸  trÞ  ghi sæ cña nã, trõ   ®i phÇn gi¸ trÞ  cña doanh thu  ®ã  sÏ   ®îc ghi nhËn nhng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp trong  t¬ng lai. VÝ dô: (1) Nî  ph¶i tr¶ ng¾n h¹n cã  kho¶n môc “chi phÝ  ph¶i  tr¶” vÒ chi phÝ trÝch tríc l¬ng nghØ phÐp víi gi¸ trÞ ghi  sæ lµ 100. Chi phÝ ph¶i tr¶ t¬ng øng ®îc khÊu trõ cho môc 
 7. 7 ®Ých tÝnh thuÕ  thu nhËp trªn c¬  së  thùc chi. C¬  së  tÝnh  thuÕ thu nhËp cña kho¶n môc nî ph¶i tr¶ ®ã lµ kh«ng (0). (2) Nî  ph¶i tr¶ ng¾n h¹n cã  kho¶n “tiÒn l∙i nhËn tr ­ íc” víi gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100. Doanh thu tiÒn l∙i t¬ng  øng ph¶i chÞu thuÕ  thu nhËp trªn c¬  së  ph©n bæ phï  hîp  víi kú  tÝnh l∙i. C¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña kho¶n l∙i  nhËn tríc nµy lµ kh«ng (0). (3) Nî  ph¶i tr¶ ng¾n h¹n cã  kho¶n “chi phÝ  ph¶i tr¶”  vÒ  tiÒn  ®iÖn, níc,  ®iÖn tho¹i cã  gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100.  Chi phÝ  ph¶i tr¶ nµy  ®∙  ®îc khÊu trõ  cho môc  ®Ých tÝnh  thuÕ thu nhËp t¹i n¨m hiÖn hµnh. C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp  cña kho¶n nî ph¶i tr¶ nµy lµ 100. (4)   Nî   ph¶i   tr¶   ng¾n   h¹n   cã   kho¶n   “tiÒn   ph¹t   ph¶i  tr¶” víi gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100. TiÒn ph¹t kh«ng  ®îc khÊu  trõ  cho môc  ®Ých tÝnh thuÕ  thu nhËp. C¬  së  tÝnh thuÕ  thu  nhËp cña kho¶n tiÒn ph¹t ph¶i tr¶ nµy lµ 100. Theo vÝ dô nµy, ë ®©y kh«ng cã chªnh lÖch t¹m thêi ®­ îc   khÊu   trõ.   Cã   thÓ   ph©n   tÝch   theo   c¸ch   kh¸c   nh  sau:  Kho¶n tiÒn ph¹t ph¶i tr¶ nµy cã  c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp  lµ kh«ng (0) vµ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 0% ® îc ¸p dông  cho kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi  ®îc khÊu trõ  ph¸t sinh lµ  100. Theo c¶ hai c¸ch nãi trªn th×   ®Òu kh«ng cã  tµi s¶n  thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i. (5) Mét kho¶n  ®i vay ph¶i tr¶ cã  gi¸ trÞ  ghi sæ lµ  100. ViÖc thanh to¸n kho¶n vay nµy kh«ng cã  ¶nh h ëng  ®Õn  thuÕ  thu nhËp. C¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña kho¶n  ®i vay  nµy lµ 100. 06.   Mét   vµi   kho¶n   môc   cã   c¬   së   tÝnh   thuÕ   nhng   l¹i  kh«ng  ®îc ghi nhËn lµ  tµi s¶n vµ  nî  ph¶i tr¶ trªn B¶ng  c©n  ®èi kÕ  to¸n. VÝ  dô, mét kho¶n chi phÝ  mua s¾m c«ng  cô, dông cô  cã  gi¸ trÞ  lín  ®∙  ®îc ghi nhËn ngay lµ  chi  phÝ  khi x¸c  ®Þnh lîi nhuËn kÕ  to¸n cña kú  khi kho¶n chi  phÝ  mua s¾m c«ng cô, dông cô  nµy ph¸t sinh nhng chØ  ®îc  coi   lµ   mét   kho¶n   khÊu   trõ   khi   x¸c   ®Þnh   lîi   nhuËn   tÝnh  thuÕ   thu   nhËp   (lç   tÝnh   thuÕ)   cña   c¸c   kú   sau   ®ã.   Chªnh  lÖch gi÷a c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña kho¶n chi phÝ  mua  s¾m c«ng cô, dông cô  nµy lµ  gi¸ trÞ  mµ  c¬  quan thuÕ  cho  phÐp  ®îc khÊu trõ  trong kú  t¬ng lai, víi gi¸ trÞ  ghi sæ  b»ng   kh«ng   (0)   cña   nã,   v×   ®©y   lµ   kho¶n   chªnh   lÖch   t¹m  thêi  ®îc khÊu trõ  vµ  sÏ  t¹o ra mét tµi s¶n thuÕ  thu nhËp   ho∙n l¹i. 07. Khi c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña mét tµi s¶n hay  mét kho¶n nî ph¶i tr¶ cha râ rµng, ngo¹i trõ mét sè trêng  hîp nhÊt  ®Þnh cÇn ph¶i xem xÐt  ®Õn nguyªn t¾c c¬  b¶n mµ  chuÈn mùc nµy dùa vµo lµ  mét doanh nghiÖp ph¶i ghi nhËn  mét kho¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ (tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i) bÊt cø khi nµo viÖc thu håi hay thanh 
 8. 8 to¸n gi¸ trÞ ghi sæ cña mét tµi s¶n hay mét kho¶n nî ph¶i   tr¶ lµm cho kho¶n ph¶i nép thuÕ  thu nhËp trong t¬ng lai  nhiÒu h¬n (hay  Ýt  ®i) so víi sè  thuÕ  thu nhËp ph¶i nép  trong n¨m hiÖn hµnh nÕu viÖc thu håi hay thanh to¸n nµy  kh«ng cã ¶nh hëng ®Õn thuÕ thu nhËp. Ghi nhËn thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh ph¶i nép vµ  tµi s¶n  thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh 08. ThuÕ thu nhËp hiÖn hµnh cña kú hiÖn t¹i vµ c¸c kú  tríc, nÕu cha nép, ph¶i  ®îc ghi nhËn lµ  nî  ph¶i tr¶. NÕu  gi¸ trÞ   ®∙ nép trong kú  hiÖn t¹i vµ  c¸c kú  tríc vît qu¸  sè  ph¶i nép cho c¸c kú   ®ã, th×  phÇn gi¸ trÞ  nép thõa sÏ  ®îc ghi nhËn lµ tµi s¶n. Ghi nhËn thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ vµ  tµi s¶n  thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i Chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 09. ThuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ph¶i ® îc ghi nhËn  cho tÊt c¶ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ, trõ  khi nî  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ  ghi  nhËn ban ®Çu cña mét tµi s¶n hay nî ph¶i tr¶ cña mét giao   dÞch mµ  giao dÞch nµy kh«ng cã  ¶nh hëng  ®Õn lîi nhuËn kÕ  to¸n   hoÆc   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   thu   nhËp   (hoÆc   lç   tÝnh   thuÕ) t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh giao dÞch,. 10. C¬  së  cña viÖc ghi nhËn mét tµi s¶n lµ  gi¸ trÞ  ghi sæ cña tµi s¶n  ®ã  sÏ   ®îc thu håi th«ng qua h×nh thøc  doanh nghiÖp sÏ  nhËn  ®îc lîi  Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai.  Khi gi¸ trÞ  ghi sæ cña tµi s¶n vît qu¸ c¬  së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña nã th× gi¸ trÞ cña lîi Ých kinh tÕ ph¶i chÞu   thuÕ thu nhËp sÏ vît qu¸ gi¸ trÞ sÏ ®îc phÐp khÊu trõ cho  môc  ®Ých tÝnh thuÕ. §©y lµ  chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ  vµ   nghÜa   vô   ph¶i   tr¶   cho   kho¶n   thuÕ   thu   nhËp   do   chªnh  lÖch   nµy   t¹o   ra   trong   t¬ng   lai   chÝnh   lµ   thuÕ   thu   nhËp  ho∙n l¹i ph¶i  tr¶.  Khi doanh nghiÖp  thu håi gi¸ trÞ  sæ  cña tµi s¶n ®ã th× kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ sÏ  hoµn nhËp vµ  doanh nghiÖp sÏ  cã  lîi nhuËn chÞu thuÕ  thu  nhËp. Lîi  Ých kinh tÕ  cña doanh nghiÖp sÏ  bÞ  gi¶m  ®i do  ph¶i nép thuÕ  thu  nhËp.  ChuÈn  mùc  nµy  yªu  cÇu  ph¶i  ghi  nhËn tÊt c¶ c¸c kho¶n  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i  tr¶,  trõ nh÷ng trêng hîp cô thÓ ®îc tr×nh bµy trong ®o¹n 09.  VÝ dô: Mét tµi s¶n cè ®Þnh cã nguyªn gi¸ lµ 150, gi¸ trÞ cßn  l¹i lµ  100. KhÊu hao luü  kÕ  cho   môc  ®Ých tÝnh thuÕ  thu  nhËp   lµ   90   vµ   thuÕ   suÊt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   lµ  28%.
 9. 9 C¬   së  tÝnh  thuÕ  thu  nhËp  cña tµi  s¶n lµ  60  (nguyªn  gi¸ 150 trõ  khÊu hao luü  kÕ  cho môc  ®Ých tÝnh thuÕ  90).  §Ó  thu håi gi¸ trÞ  ghi sæ 100 nµy, doanh nghiÖp ph¶i cã  thu nhËp chÞu thuÕ  lµ  100, nhng chØ cã  thÓ  cã  khÊu hao  cho môc ®Ých tÝnh thuÕ lµ 60. Do vËy, doanh nghiÖp sÏ nép  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 11,2 (28% cña 40) khi doanh   nghiÖp thu håi gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n nµy. Chªnh lÖch  gi÷a gi¸ trÞ  ghi sæ 100 vµ  c¬  së  tÝnh thuÕ  60 lµ  kho¶n  chªnh   lÖch   t¹m   thêi   ph¶i   chÞu   thuÕ   40.   V×   vËy,   doanh   nghiÖp ghi nhËn mét kho¶n nî  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i  tr¶ lµ  11,2 thÓ  hiÖn phÇn thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp mµ  doanh nghiÖp sÏ ph¶i nép khi doanh nghiÖp thu håi ® îc gi¸  trÞ ghi sæ cña tµi s¶n. 11. Mét sè chªnh lÖch t¹m thêi ph¸t sinh khi thu nhËp   hoÆc chi phÝ   ®îc tÝnh vµo lîi nhuËn kÕ  to¸n cña mét kú,  nhng   l¹i   ®îc   tÝnh   vµo   lîi   nhuËn   chÞu   thuÕ   cña   mét   kú  kh¸c. C¸c chªnh lÖch nh vËy thêng ph¸t sinh do chªnh lÖch  vÒ   thêi   gian.   C¸c   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   lo¹i   nµy   lµ   c¸c  chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ  vµ  lµm ph¸t sinh thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶.  VÝ dô: KhÊu hao sö dông khi x¸c ®Þnh lîi nhuËn tÝnh thuÕ (lç   tÝnh thuÕ) cã  thÓ  kh¸c víi khÊu hao sö  dông khi x¸c  ®Þnh  lîi nhuËn kÕ to¸n. Chªnh lÖch t¹m thêi lµ chªnh lÖch gi÷a   gi¸ trÞ  ghi sæ cña tµi s¶n vµ  c¬  së  tÝnh thuÕ  cña nã   ® îc  tÝnh theo nguyªn gi¸ trõ   ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ  theo LuËt  thuÕ   quy   ®Þnh   khi   x¸c   ®Þnh   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   cña   kú  hiÖn hµnh vµ  c¸c kú  tríc. Mét kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi  chÞu   thuÕ   ph¸t   sinh   vµ   t¹o   ra   mét   kho¶n   thuÕ   thu   nhËp  ho∙n l¹i ph¶i tr¶ khi tµi s¶n  ®îc khÊu hao cho môc  ®Ých  tÝnh thuÕ nhanh h¬n so víi khÊu hao cho môc ®Ých kÕ to¸n.  NÕu khÊu hao cho môc  ®Ých tÝnh thuÕ  chËm h¬n so víi khÊu  hao cho môc  ®Ých kÕ  to¸n sÏ  ph¸t sinh  kho¶n  chªnh  lÖch  t¹m thêi ®îc khÊu trõ vµ t¹o ra mét tµi s¶n thuÕ thu nhËp   ho∙n l¹i. Ghi nhËn ban ®Çu cña tµi s¶n vµ nî ph¶i tr¶ 12. Mét kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi cã thÓ ph¸t sinh tõ   viÖc ghi nhËn ban  ®Çu cña mét tµi s¶n hoÆc nî  ph¶i tr¶  nh  khi   mét   phÇn   hoÆc   toµn   bé   gi¸   trÞ   cña   mét   tµi   s¶n   kh«ng  ®îc khÊu trõ  cho môc  ®Ých tÝnh thuÕ. Ph ¬ng ph¸p kÕ  to¸n cho kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi nµy phô  thuéc vµo b¶n  chÊt cña giao dÞch dÉn  ®Õn viÖc ghi nhËn ban  ®Çu cña tµi  s¶n. NÕu giao dÞch  ®ã  ¶nh hëng  ®Õn lîi nhuËn kÕ  to¸n hoÆc  lîi nhuËn tÝnh thuÕ, doanh nghiÖp ghi nhËn thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i ph¶i tr¶ hoÆc tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ 
 10. 10 ghi nhËn chi phÝ  hoÆc  thu  nhËp  thuÕ  ho∙n l¹i ph¸t  sinh  trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (xem ®o¹n 41). Chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ 13. Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i cÇn  ®îc ghi nhËn  cho tÊt c¶ c¸c chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ, khi ch¾c  ch¾n trong t¬ng lai sÏ  cã  lîi nhuËn tÝnh thuÕ   ®Ó  sö  dông  nh÷ng chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ nµy, ngo¹i trõ tµi  s¶n thuÕ  ho∙n l¹i ph¸t sinh tõ  ghi nhËn ban  ®Çu cña mét  tµi s¶n hoÆc nî  ph¶i tr¶ tõ  mét giao dÞch mµ  giao dÞch  nµy   kh«ng   cã   ¶nh   hëng   ®Õn   lîi   nhuËn   kÕ   to¸n   hoÆc   lîi  nhuËn   tÝnh   thuÕ   thu   nhËp   (lç   tÝnh   thuÕ)   t¹i   thêi   ®iÓm  giao dÞch. 14. C¬  së  ghi nhËn mét kho¶n nî  ph¶i tr¶ lµ  gi¸ trÞ  ghi sæ cña nã  sÏ   ®îc thanh to¸n trong t¬ng lai th«ng qua  viÖc doanh nghiÖp bÞ  mÊt  ®i lîi  Ých kinh tÕ. Khi lîi  Ých  kinh   tÕ   bÞ   mÊt   ®i,   mét   phÇn   hoÆc   toµn   bé   gi¸   trÞ   cña   chóng cã thÓ sÏ ®îc gi¶m trõ khái lîi nhuËn tÝnh thuÕ cña  kú sau kú mµ kho¶n nî ph¶i tr¶ ®ã ®îc ghi nhËn. Trêng hîp  nh  vËy, chªnh lÖch t¹m thêi tån t¹i gi÷a gi¸ trÞ  ghi sæ  cña   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   vµ   c¬   së   tÝnh   thuÕ   cña   kho¶n   nî  ph¶i tr¶  ®ã. Do vËy, ph¸t sinh mét tµi s¶n thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i vÒ  c¸c kho¶n thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp sÏ   ®îc  thu håi trong t¬ng lai, khi phÇn cña kho¶n nî ph¶i tr¶ ®ã  ®îc phÐp khÊu trõ khi x¸c ®Þnh lîi nhuËn tÝnh thuÕ.  T¬ng tù  nh  vËy, nÕu gi¸ trÞ  ghi sæ cña mét tµi s¶n  nhá h¬n c¬ së tÝnh thuÕ cña tµi s¶n ®ã th× chªnh lÖch lµm   ph¸t sinh mét tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i vÒ c¸c kho¶n  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sÏ ®îc thu håi trong t¬ng lai. VÝ dô: Mét doanh nghiÖp ghi nhËn mét kho¶n nî  ph¶i tr¶ 100,  lµ  chi phÝ  ph¶i tr¶ vÒ  b¶o hµnh s¶n phÈm. Cho môc  ®Ých  tÝnh   thuÕ   thu   nhËp,   chi   phÝ   b¶o   hµnh   s¶n   phÈm   chØ   ®îc  khÊu trõ  khi doanh nghiÖp thanh to¸n nghÜa vô  b¶o hµnh.   ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 28%. C¬   së  tÝnh  thuÕ  c¸c  kho¶n  nî  ph¶i  tr¶ nµy  lµ  kh«ng  (gi¸   trÞ   ghi   sæ   100,   trõ   ®i   phÇn   gi¸   trÞ   cña   kho¶n   nî  ph¶i tr¶ 100 sÏ ®îc khÊu trõ cho môc ®Ých tÝnh thuÕ trong  t¬ng  lai).  Khi thanh  to¸n  nî  ph¶i  tr¶ theo gi¸ trÞ  ghi  sæ, doanh nghiÖp sÏ ®îc gi¶m lîi nhuËn tÝnh thuÕ trong t­ ¬ng lai cña m×nh víi gi¸ trÞ  100 vµ  do  ®ã  thuÕ  thu nhËp  gi¶m 28 (28% cña 100). Chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ 100  vµ c¬ së tÝnh thuÕ 0, lµ chªnh lÖch t¹m thêi ® îc khÊu trõ  100. V×  vËy, doanh nghiÖp ghi nhËn tµi s¶n thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i lµ  28, víi  ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ  cã ®îc ®ñ lîi nhuËn tÝnh thuÕ trong t¬ng lai ®Ó cã thÓ h­ ëng lîi tõ viÖc gi¶m thuÕ trong t¬ng lai.
 11. 11 15. Chªnh lÖch cã  thÓ   ®îc khÊu trõ  dÉn  ®Õn ghi nhËn  tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i, vÝ dô: Chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ ®îc  tÝnh trõ vµo lîi nhuËn kÕ to¸n, nhng chØ ®îc khÊu trõ vµo  lîi nhuËn tÝnh thuÕ  thu nhËp khi doanh nghiÖp thùc chi.  Trêng hîp nµy sÏ  cã  chªnh lÖch t¹m thêi gi÷a gi¸ trÞ  ghi  sæ   cña   kho¶n   chi   phÝ   ph¶i   tr¶   víi   c¬   së   tÝnh   thuÕ   cña  kho¶n nî  ph¶i tr¶. Chªnh lÖch t¹m thêi  ®îc khÊu trõ  nµy  lµm   ph¸t   sinh   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   do   doanh  nghiÖp sÏ ®îc hëng lîi Ých kinh tÕ díi h×nh thøc gi¶m lîi  nhuËn tÝnh thuÕ khi doanh nghiÖp thùc chi vÒ söa ch÷a lín   TSC§. 16. ViÖc hoµn nhËp c¸c chªnh lÖch t¹m thêi  ®îc khÊu  trõ  dÉn  ®Õn sù  gi¶m trõ  khi x¸c  ®Þnh lîi nhuËn tÝnh thuÕ  trong t¬ng lai. Doanh nghiÖp sÏ chØ ®îc hëng lîi Ých kinh  tÕ  díi h×nh thøc gi¶m  trõ  c¸c  kho¶n  nép thuÕ  nÕu doanh  nghiÖp   cã   ®ñ   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   ®Ó   cã   thÓ   bï   trõ   víi  phÇn gi¶m trõ   ®ã. Do vËy, mét doanh nghiÖp chØ ghi nhËn  tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i khi ch¾c ch¾n cã lîi nhuËn  tÝnh   thuÕ   ®Ó   sö   dông   c¸c   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   ®îc   khÊu  trõ. 17. ViÖc cã  lîi nhuËn tÝnh thuÕ   ®Ó  sö  dông c¸c chªnh  lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ ®îc coi lµ ch¾c ch¾n khi cã ®ñ  c¸c chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ  liªn quan  ®Õn cïng mét  c¬  quan thuÕ  vµ  cïng mét  ®¬n vÞ  chÞu thuÕ, vµ  c¸c chªnh  lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ ®ã dù kiÕn sÏ ®îc hoµn nhËp: a. Trong cïng kú víi sù hoµn nhËp chªnh lÖch t¹m thêi   ®îc khÊu trõ ®ã; hoÆc b. Trong c¸c kú  mµ  mét kho¶n lç  tÝnh thuÕ  ph¸t sinh  tõ  tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  ®ã  cã  thÓ   ® îc khÊu trõ  chuyÓn sang c¸c kú sau. Trong t×nh huèng nh  vËy, tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n  l¹i ®îc ghi nhËn trong kú sÏ ph¸t sinh c¸c chªnh lÖch t¹m  thêi ®îc khÊu trõ. 18. Khi kh«ng cã ®ñ c¸c chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ   liªn quan  ®Õn cïng mét c¬  quan thuÕ  vµ  cïng  ®¬n vÞ  chÞu  thuÕ, th× tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i chØ ®îc ghi nhËn  trong ph¹m vi: a. Doanh nghiÖp cã   ®ñ  lîi nhuËn chÞu thuÕ  liªn quan   ®Õn cïng mét c¬  quan thuÕ  vµ   ®¬n vÞ  chÞu thuÕ  trong cïng  kú  ph¸t sinh viÖc hoµn nhËp c¸c chªnh lÖch t¹m thêi  ®îc  khÊu   trõ   (hoÆc   trong   c¸c   kú   mµ   mét   kho¶n   lç   tÝnh   thuÕ  ph¸t sinh tõ tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ®ã cã thÓ ® îc  khÊu   trõ   chuyÓn   sang   n¨m   sau).   Khi   ®¸nh   gi¸   lîi   nhuËn  chÞu thuÕ trong t¬ng lai, doanh nghiÖp kh«ng tÝnh ®Õn c¸c  gi¸ trÞ chÞu thuÕ ph¸t sinh tõ c¸c chªnh lÖch t¹m thêi ®­
 12. 12 îc khÊu trõ  dù  kiÕn sÏ  ph¸t sinh trong t¬ng lai, v×  tµi  s¶n thuÕ  thu nhËp  ho∙n  l¹i ph¸t sinh tõ  c¸c chªnh  lÖch  t¹m thêi  ®îc khÊu trõ  nµy còng sÏ   ®ßi hái lîi nhuËn chÞu  thuÕ ®Ó ®îc sö dông; hoÆc b. VËn dông hîp lý c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®Ó t¹o ra lîi   nhuËn tÝnh thuÕ cña nh÷ng kú thÝch hîp. 19. VËn dông hîp lý c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ lµ biÖn ph¸p  mµ  doanh nghiÖp cã  thÓ  thùc hiÖn  ®Ó  t¹o ra hoÆc t¨ng møc  thu nhËp tÝnh thuÕ  trong mét kú  cô  thÓ  tríc khi hÕt h¹n  chuyÓn mét kho¶n lç  hay mét kho¶n  u  ®∙i thuÕ. VÝ  dô  lîi  nhuËn tÝnh thuÕ cã thÓ ®îc t¹o ra hoÆc t¨ng lªn bëi: a. T¹m ho∙n kho¶n båi thêng ®Ó kh«ng gi¶m trõ vµo lîi  nhuËn tÝnh thuÕ; b. B¸n hoÆc cho thuª l¹i c¸c tµi s¶n ®∙ t¨ng gi¸ nhng  c¬ së tÝnh thuÕ kh«ng ®iÒu chØnh theo sù t¨ng gi¸ ®ã; vµ c.  B¸n c¸c  tµi s¶n  t¹o ra thu  nhËp  kh«ng  chÞu thuÕ  nh  b¸n tr¸i phiÕu chÝnh phñ   ®Ó  mua kho¶n  ®Çu t  kh¸c t¹o  ra thu nhËp tÝnh thuÕ. Khi vËn dông c¸c quy  ®Þnh vÒ  thuÕ  cã  thÓ  t¹o ra kh¶  n¨ng chuyÓn  lîi nhuËn  tÝnh  thuÕ  tõ  kú  sau  lªn  kú  tríc,  viÖc sö  dông mét kho¶n lç  hay mét kho¶n  u  ®∙i thuÕ   ®îc  khÊu   trõ   chuyÓn   sang   vÉn   phô   thuéc   vµo   sù   cã   ®îc   lîi  nhuËn  tÝnh  thuÕ  trong  t¬ng lai  ®îc t¹o ra tõ  c¸c nguån  kh¸c chø kh«ng  ph¶i lµ  tõ  c¸c  chªnh  lÖch t¹m thêi  ph¸t  sinh trong t¬ng lai. 20.   Khi   doanh   nghiÖp   liªn   tiÕp   thua   lç   th×   doanh   nghiÖp ph¶i xem xÐt c¸c quy ®Þnh trong ®o¹n 22 vµ 23. C¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vµ c¸c kho¶n u ®∙i thuÕ cha sö dông 21. Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i cÇn  ®îc ghi nhËn  cho gi¸ trÞ   ®îc khÊu trõ  chuyÓn sang c¸c kú  sau cña c¸c  kho¶n lç  tÝnh thuÕ  vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö  dông  trong ph¹m vi ch¾c ch¾n cã   ®ñ  lîi nhuËn tÝnh thuÕ  trong  t¬ng lai  ®Ó  sö  dông c¸c kho¶n lç  tÝnh thuÕ  vµ  c¸c   u  ®∙i  thuÕ cha sö dông ®ã. 22. §iÒu kiÖn ghi nhËn tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i   ph¸t   sinh   tõ   gi¸   trÞ   ®îc   khÊu   trõ   chuyÓn   sang   cña   c¸c  kho¶n lç  tÝnh thuÕ  vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö  dông  còng gièng víi  ®iÒu kiÖn ghi nhËn tµi s¶n thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i ph¸t sinh tõ  c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi  ®îc  khÊu   trõ.   Tuy   nhiªn,   sù   tån   t¹i   cña   c¸c   kho¶n   lç   tÝnh  thuÕ   cha   sö   dông   lµ   b»ng   chøng   râ   rµng   vÒ   viÖc   doanh  nghiÖp   cã   thÓ   kh«ng   cã   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   trong   t¬ng  lai. Khi doanh nghiÖp liªn tiÕp thua lç  th×  doanh nghiÖp  chØ ghi nhËn tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¸t sinh tõ  c¸c kho¶n lç  tÝnh thuÕ  hay c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö 
 13. 13 dông trong ph¹m vi doanh nghiÖp cã   ®ñ  c¸c chªnh lÖch t¹m  thêi   chÞu   thuÕ   hoÆc   cã   b»ng   chøng   thuyÕt   phôc   kh¸c   vÒ  viÖc sÏ  cã  lîi nhuËn tÝnh thuÕ   ®Ó  doanh nghiÖp cã  thÓ  sö  dông  ®îc c¸c kho¶n lç  tÝnh thuÕ  vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö  dông  ®ã. Trêng hîp nµy yªu cÇu lµ  ph¶i tr×nh bµy  gi¸ trÞ  tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ  c¸c b»ng chøng  ghi nhËn tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i (xem ®o¹n 59). 23.  §Ó   ®¸nh  gi¸ kh¶  n¨ng  ch¾c ch¾n  sÏ  cã   lîi nhuËn  tÝnh thuÕ ®Ó cã thÓ sö dông ®îc c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ ®­ îc khÊu trõ  chuyÓn sang n¨m sau vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö dông, doanh nghiÖp cÇn c©n nh¾c c¸c ®iÒu kiÖn sau: a.   Doanh   nghiÖp   cã   ®ñ   c¸c   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   chÞu  thuÕ liªn quan ®Õn cïng  c¬ quan thuÕ vµ cïng ®¬n vÞ chÞu   thuÕ   mµ   c¸c   chªnh   lÖch   nµy   sÏ   lµm   ph¸t   sinh   c¸c   kho¶n  ph¶i chÞu thuÕ   ®Ó  cã  thÓ  sö  dông  ®îc c¸c kho¶n lç  tÝnh  thuÕ  hoÆc c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha sö  dông tríc khi c¸c  kho¶n nµy hÕt h¹n sö dông; b. Doanh nghiÖp cã  lîi nhuËn tÝnh thuÕ  tríc khi hÕt  h¹n sö  dông c¸c kho¶n chuyÓn lç  vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ  cha ®îc sö dông; c. Nguyªn nh©n dÉn  ®Õn c¸c kho¶n lç  tÝnh thuÕ  cha sö  dông cã tiÕp tôc x¶y ra hay kh«ng; vµ d.   C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thuÕ   (xem   ®o¹n   19)   cã   cho   phÐp  doanh nghiÖp t¹o ra lîi nhuËn tÝnh thuÕ  trong kú  cã  thÓ  sö  dông  ®îc c¸c kho¶n lç  tÝnh thuÕ  hay c¸c kho¶n  u  ®∙i  thuÕ cha sö dông. NÕu kh«ng ch¾c ch¾n cã lîi nhuËn tÝnh thuÕ ®Ó sö dông   c¸c kho¶n lç  chÞu thuÕ  vµ  c¸c kho¶n  u  ®∙i thuÕ, th×  tµi  s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i kh«ng ®îc ghi nhËn. §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i cha  ®îc  ghi nhËn 24.   T¹i   c¸c   ngµy   kÕt   thóc   niªn   ®é   kÕ   to¸n,   doanh   nghiÖp ph¶i  ®¸nh gi¸ c¸c tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  cha  ®îc ghi nhËn. Doanh nghiÖp cÇn ghi nhËn tµi s¶n thuÕ   thu nhËp ho∙n l¹i tríc ®ã cha ®îc ghi nhËn khi viÖc cã ®­ îc lîi nhuËn tÝnh thuÕ trong t¬ng lai ®Ó cho phÐp tµi s¶n  thuÕ  ho∙n l¹i  ®îc thu håi trë  nªn ch¾c ch¾n. VÝ  dô, viÖc  c¶i thiÖn  ®iÒu kiÖn kinh doanh lµm cho yÕu tè  ch¾c ch¾n  trë   nªn   râ   rµng   h¬n   lµ   doanh   nghiÖp   sÏ   t¹o   ra   ®ñ   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   trong   t¬ng   lai,   tháa   m∙n   c¸c   quy   ®Þnh  trong ®o¹n 13 hoÆc 21.  Kho¶n  ®Çu t  vµo c«ng ty con, chi nh¸nh, c«ng ty liªn  kÕt vµ c¸c kho¶n vèn gãp liªn doanh 25. Mét doanh nghiÖp ph¶i ghi nhËn thuÕ thu nhËp ho∙n   l¹i ph¶i tr¶ cho tÊt c¶ c¸c chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ 
 14. 14 g¾n liÒn víi c¸c kho¶n  ®Çu t  vµo c«ng         ty con, chi  nh¸nh, c«ng ty liªn kÕt vµ  c¸c kho¶n vèn gãp liªn doanh,  trõ khi ®¸p øng ®îc c¶ 2 ®iÒu kiÖn sau: a) C«ng ty mÑ, nhµ   ®Çu t  hoÆc bªn liªn doanh cã  kh¶  n¨ng kiÓm so¸t thêi gian hoµn nhËp kho¶n chªnh lÖch t¹m  thêi;  b) Ch¾c ch¾n kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi sÏ  kh«ng  ®îc  hoµn nhËp trong t¬ng lai cã thÓ dù ®o¸n ®îc.  26. Khi mét c«ng ty mÑ  kiÓm so¸t  ®îc chÝnh s¸ch chia  cæ tøc cña c«ng ty con, c«ng ty mÑ  cã  thÓ  kiÓm so¸t thêi   gian hoµn nhËp c¸c chªnh lÖch t¹m thêi g¾n liÒn víi kho¶n   ®Çu t  ®ã (bao gåm c¸c chªnh lÖch t¹m thêi ph¸t sinh kh«ng  chØ tõ  lîi nhuËn cha ph©n phèi mµ  cßn tõ  c¸c chªnh lÖch  chuyÓn  ®æi ngo¹i tÖ). H¬n n÷a, thêng kh«ng thÓ  x¸c  ®Þnh  ®îc gi¸ trÞ  kho¶n thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp sÏ  ph¶i tr¶   khi   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   hoµn   nhËp.   Khi   c«ng   ty   mÑ   x¸c  ®Þnh   lîi   nhuËn   cña   c«ng   ty   con   sÏ   kh«ng   ®îc   ph©n   phèi  trong t¬ng lai cã  thÓ  dù   ®o¸n  ®îc, th×  c«ng ty mÑ  kh«ng  ghi nhËn thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶. §èi víi kho¶n  ®Çu t  vµo c¸c chi nh¸nh, qu¸ tr×nh xem xÐt còng diÔn ra  t¬ng tù. 27. Doanh nghiÖp ghi nhËn theo  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  chÝnh   thøc trong ghi chÐp kÕ  to¸n cho c¸c kho¶n môc tµi s¶n vµ  nî ph¶i tr¶ phi tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng ë n íc ngoµi mµ ho¹t  ®éng nµy lµ mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi ho¹t ®éng cña  doanh nghiÖp (xem ChuÈn mùc kÕ  to¸n sè  10 “¶nh hëng cña  viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i”). Khi   lîi   nhuËn   tÝnh   thuÕ   hay   lç   tÝnh   thuÕ   vµ   c¬   së  tÝnh thuÕ  thu nhËp cña kho¶n môc tµi s¶n vµ  nî  ph¶i tr¶  phi tiÒn tÖ  cña ho¹t  ®éng  ë  níc ngoµi  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng  ngo¹i tÖ, th×  c¸c thay  ®æi tû  gi¸ hèi  ®o¸i còng lµm ph¸t  sinh   c¸c   chªnh   lÖch   t¹m   thêi.   Chªnh   lÖch   t¹m   thêi   nµy  liªn quan  ®Õn tµi s¶n vµ  nî  ph¶i tr¶ cña ho¹t  ®éng  ë  n íc  ngoµi   chø   kh«ng   liªn   quan   tíi   kho¶n   ®Çu   t  cña   doanh  nghiÖp b¸o c¸o nªn doanh nghiÖp b¸o c¸o ghi nhËn nî  thuÕ  thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ph¶i   tr¶   hoÆc   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp  ho∙n l¹i (nÕu  tháa  m∙n  ®iÒu kiÖn  ë   ®o¹n 13) ph¸t sinh.  ThuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¸t sinh ®îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o  kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (xem ®o¹n 40). 28. Nhµ ®Çu t cña c«ng ty liªn kÕt nÕu kh«ng cã quyÒn  kiÓm so¸t th× kh«ng quyÕt ®Þnh ®îc chÝnh s¸ch chia cæ tøc  cña c«ng ty liªn kÕt  ®ã. Khi kh«ng cã  tháa thuËn lµ  lîi  nhuËn cña c«ng ty liªn kÕt sÏ  kh«ng  ®îc ph©n phèi trong  t¬ng lai cã  thÓ  dù   ®o¸n  ®îc, th×  nhµ   ®Çu t ph¶i ghi nhËn  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ  kho¶n chªnh  lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ  g¾n liÒn víi kho¶n  ®Çu t cña nhµ  ®Çu t  vµo c«ng ty liªn kÕt. Trong mét sè  trêng hîp, nhµ 
 15. 15 ®Çu t  cã  thÓ  kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc sè  thuÕ  sÏ  ph¶i tr¶ nÕu  thu håi gi¸ vèn cña kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, nh­ ng   cã  thÓ  x¸c   ®Þnh   ®îc   lµ   nã   sÏ  b»ng   hoÆc   vît   møc   tèi  thiÓu. Trêng hîp nµy, thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ® îc  x¸c ®Þnh theo møc tèi thiÓu ®ã. 29. C¸c bªn liªn doanh thêng tho¶ thuËn vÒ  viÖc ph©n  chia lîi nhuËn vµ  x¸c  ®Þnh viÖc quyÕt  ®Þnh ph©n chia nµy  cÇn cã  sù   ®ång  ý  cña tÊt c¶ c¸c bªn liªn doanh hay chØ  cÇn sù   ®ång  ý  cña  ®a sè  bªn liªn doanh. Khi mét bªn liªn   doanh cã  thÓ  kiÓm so¸t viÖc ph©n chia lîi nhuËn vµ  ch¾c  ch¾n r»ng lîi nhuËn sÏ kh«ng ®îc ph©n chia trong t¬ng lai  cã  thÓ  dù   ®o¸n  ®îc th×  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶  kh«ng ®îc ghi nhËn. 30. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i ghi nhËn tµi s¶n thuÕ  thu   nhËp ho∙n l¹i cho tÊt c¶ c¸c chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu  trõ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n ®Çu t vµo c¸c c«ng ty con, chi  nh¸nh, c«ng ty liªn kÕt vµ  c¸c kho¶n vèn gãp liªn doanh  khi ch¾c ch¾n lµ: a. Chªnh lÖch t¹m thêi sÏ hoµn nhËp trong t ¬ng lai cã  thÓ dù ®o¸n ®îc; vµ b. Cã  lîi nhuËn chÞu thuÕ   ®Ó  sö  dông  ®îc kho¶n chªnh  lÖch t¹m thêi ®ã. 31. §Ó x¸c ®Þnh cã nªn ghi nhËn tµi s¶n thuÕ thu nhËp  ho∙n   l¹i   cho   c¸c   chªnh   lÖch   t¹m   thêi   ®îc   khÊu   trõ   g¾n  liÒn víi c¸c kho¶n  ®Çu t vµo c¸c c«ng ty con, chi nh¸nh,  c«ng   ty   liªn   kÕt   vµ   c¸c   kho¶n   vèn   gãp   liªn   doanh   hay  kh«ng, doanh nghiÖp cÇn xem xÐt quy ®Þnh ë c¸c ®o¹n tõ 17  ®Õn 20. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ 32.   ThuÕ   thu   nhËp   hiÖn   hµnh   ph¶i   nép   (hoÆc   tµi   s¶n  thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh) cho n¨m hiÖn hµnh vµ c¸c n¨m tr­ íc  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng gi¸ trÞ  dù  kiÕn ph¶i nép cho (hoÆc  thu håi tõ) c¬  quan thuÕ, sö  dông c¸c møc thuÕ  suÊt (vµ  c¸c luËt thuÕ) cã  hiÖu lùc t¹i ngµy kÕt thóc niªn  ®é  kÕ  to¸n. 33. Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ  thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i ph¶i tr¶ cÇn ®îc x¸c ®Þnh theo thuÕ suÊt dù tÝnh  sÏ ¸p dông cho n¨m tµi s¶n ®îc thu håi hay nî ph¶i tr¶ ®­ îc thanh to¸n,  dùa trªn c¸c møc thuÕ  suÊt  (vµ  c¸c  luËt  thuÕ) cã hiÖu lùc t¹i ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. 34. Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh vµ  thuÕ  thu nhËp  ho∙n l¹i còng nh thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh vµ thuÕ thu nhËp  ho∙n l¹i ph¶i tr¶ thêng  ®îc tÝnh theo thuÕ  suÊt thuÕ  thu   nhËp doanh  nghiÖp ®∙ ban hµnh.
 16. 16 35. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i   tr¶ vµ  tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i ph¶n ¶nh c¸c  ¶nh hëng vÒ  thuÕ  theo  ®óng c¸ch thøc thu håi hoÆc thanh  to¸n gi¸ trÞ  ghi sæ cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n vµ  nî  ph¶i   tr¶ mµ  doanh nghiÖp dù  kiÕn t¹i ngµy kÕt thóc niªn  ®é  kÕ  to¸n. 36.   Tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   vµ   nî   thuÕ   thu  nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ kh«ng ®îc chiÕt khÊu. 37. §Ó  cã  thÓ  x¸c  ®Þnh mét c¸ch tin cËy tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i nép trªn  c¬  së  chiÕt khÊu, cÇn ph¶i cã  biÓu chi tiÕt vÒ  thêi gian  hoµn nhËp cña tõng kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi. Trong nhiÒu   trêng hîp, viÖc cã ®îc biÓu chi tiÕt nh vËy lµ kh«ng thùc  tÕ  hoÆc rÊt phøc t¹p. V×  vËy, viÖc  ®ßi hái b¾t buéc ph¶i  chiÕt   khÊu   c¸c   tµi   s¶n   thuÕ   ho∙n   l¹i   vµ   thuÕ   ho∙n   l¹i  ph¶i tr¶ lµ  kh«ng phï  hîp. NÕu cho phÐp mµ  kh«ng  ®ßi hái  b¾t buéc ph¶i chiÕt khÊu sÏ dÉn ®Õn tµi s¶n thuÕ ho∙n l¹i  vµ   thuÕ   ho∙n   l¹i   ph¶i   tr¶   kh«ng   ®îc   ¸p   dông   nhÊt   qu¸n  gi÷a   c¸c   doanh   nghiÖp.   V×  vËy,   chuÈn   mùc   nµy   kh«ng   ®ßi   hái b¾t buéc vµ  còng kh«ng  cho phÐp chiÕt  khÊu  tµi s¶n  thuÕ ho∙n l¹i vµ thuÕ ho∙n l¹i ph¶i tr¶. 38. Gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i  ph¶i  ®îc xem xÐt l¹i vµo ngµy kÕt thóc niªn  ®é  kÕ  to¸n.  Doanh  nghiÖp  ph¶i  gi¶m  gi¸ trÞ  ghi sæ cña  tµi  s¶n  thuÕ  thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ®Õn   møc   ®¶m   b¶o   ch¾c   ch¾n   cã   ®ñ   lîi  nhuËn tÝnh thuÕ  cho phÐp lîi  Ých cña mét phÇn hoÆc toµn  bé  tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  ®îc sö  dông. C¸c kho¶n  ghi gi¶m nµy cÇn ph¶i hoµn nhËp khi x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n cã  ®ñ lîi nhuËn tÝnh thuÕ. Ghi nhËn thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh vµ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i 39.  KÕ  to¸n   ®èi víi  ¶nh hëng  vÒ  thuÕ  thu nhËp  hiÖn  hµnh vµ  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i cña mét giao dÞch hay sù  kiÖn kh¸c   ®îc ghi nhËn nhÊt qu¸n  víi  viÖc  ghi nhËn cho  chÝnh giao dÞch hay sù kiÖn ®ã theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®o¹n  tõ 40 ®Õn 47. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  40. ThuÕ thu nhËp hiÖn hµnh vµ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i   ®îc ghi nhËn lµ  thu nhËp hay chi phÝ   ®Ó  tÝnh l∙i, lç  cña   kú ph¸t sinh, ngo¹i trõ trêng hîp thuÕ thu nhËp ph¸t sinh  tõ  mét giao dÞch hoÆc sù  kiÖn  ®îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo  vèn   chñ   së   h÷u   trong   cïng   kú   hay   mét   kú   kh¸c   (xem   c¸c  ®o¹n tõ 43 ®Õn 47). 41. PhÇn lín tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ  thuÕ  thu nhËp ho∙n  l¹i  ph¶i  tr¶ ph¸t sinh khi mét kho¶n  thu  nhËp hoÆc chi phÝ   ®îc tÝnh vµo lîi nhuËn kÕ  to¸n cña mét  kú, nhng  ®îc tÝnh vµo lîi nhuËn tÝnh thuÕ  (lç  tÝnh thuÕ) 
 17. 17 cña mét kú kh¸c. ThuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¸t sinh ®îc ghi  nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, nh: a. Doanh thu chªnh lÖch tû  gi¸  ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  tµi chÝnh  ®îc tÝnh vµo lîi nhuËn kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh  ë  ChuÈn mùc kÕ  to¸n sè  10 “¶nh hëng cña viÖc thay  ®æi tû  gi¸ hèi  ®o¸i”,  nhng chØ  ®îc  ®a vµo lîi nhuËn  tÝnh  thuÕ  (lç tÝnh thuÕ) trªn c¬ së thùc tÕ ph¸t sinh; vµ b. Chi phÝ  c«ng cô, dông cô   ®îc tÝnh vµo B¸o c¸o kÕt  qu¶   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   theo   ChuÈn   mùc   kÕ   to¸n   sè   02  “Hµng tån kho” nhng ph¶i  ®îc ph©n bæ dÇn  ®Ó  khÊu trõ  cho  môc ®Ých tÝnh thuÕ. 42. Gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i  vµ  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ cã  thÓ  thay  ®æi thËm  chÝ   c¶   khi   kh«ng   cã   sù   thay   ®æi   gi¸   trÞ   cña   c¸c   chªnh  lÖch t¹m thêi cã liªn quan, nh: a)  Khi cã  thay   ®æi  vÒ  thuÕ   suÊt hoÆc  LuËt  thuÕ   thu  nhËp doanh nghiÖp; b) Khi ®¸nh gi¸ l¹i kh¶ n¨ng thu håi cña tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i; hoÆc c) Khi thay ®æi c¸ch thøc thu håi gi¸ trÞ tµi s¶n. ThuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¸t sinh  ®îc ghi nhËn trong  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh, ngo¹i trõ  ph¹m vi  liªn quan ®Õn c¸c kho¶n môc tríc ®©y ®∙ ®îc ghi th¼ng vµo  vèn chñ së h÷u (xem ®o¹n 45). C¸c kho¶n môc ghi th¼ng vµo vèn chñ së h÷u 43. ThuÕ thu nhËp hiÖn hµnh vµ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i   ph¶i  ®îc ghi th¼ng vµo vèn chñ  së  h÷u nÕu kho¶n thuÕ   ®ã  cã  liªn quan  ®Õn c¸c kho¶n môc  ®îc ghi th¼ng vµo vèn chñ  së h÷u trong cïng kú hay kú kh¸c. 44. ChuÈn mùc kÕ  to¸n ViÖt Nam yªu cÇu hoÆc cho phÐp  mét sè kho¶n môc ®îc ghi th¼ng vµo vèn chñ së h÷u, nh: a) §iÒu chØnh sè d ®Çu kú cña lîi nhuËn gi÷ l¹i do cã  thay  ®æi vÒ  chÝnh s¸ch kÕ  to¸n, mµ  viÖc thay  ®æi nµy  ®îc  ¸p dông håi tè  hoÆc ph¶i söa do cã  lçi c¬  b¶n (xem ChuÈn   mùc kÕ  to¸n sè  29 “Thay  ®æi chÝnh s¸ch kÕ  to¸n,  íc tÝnh  kÕ to¸n vµ c¸c sai sãt”); b) Chªnh lÖch tû  gi¸ do chuyÓn  ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh  cña c¬  së   ë  níc ngoµi (xem ChuÈn mùc kÕ  to¸n sè  10 “¶nh  hëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i”).  45. Trêng hîp ngo¹i lÖ, cã  thÓ  khã  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh hoÆc thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i liªn  quan ®Õn c¸c kho¶n môc ®îc ghi th¼ng vµo vèn chñ së h÷u. 
 18. 18 VÝ dô: a. Thay ®æi vÒ thuÕ suÊt hay c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ lµm  ¶nh hëng ®Õn tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i hoÆc thuÕ thu  nhËp ho∙n  l¹i  ph¶i  tr¶ cã  liªn  quan (mét phÇn  hay  toµn  bé) tíi mét kho¶n môc tríc  ®©y  ®∙  ®îc ghi th¼ng vµo vèn  chñ së h÷u; hoÆc b.   Doanh   nghiÖp   ®∙   x¸c   ®Þnh   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp  ho∙n l¹i ph¶i   ®îc ghi nhËn hoÆc kh«ng   ®îc tiÕp tôc ghi  nhËn toµn bé  gi¸ trÞ, vµ  tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  ®ã liªn quan (mét phÇn hay toµn bé) tíi mét kho¶n môc tr­ íc ®©y ®∙ ®îc ghi th¼ng vµo vèn chñ së h÷u. Trêng hîp nµy thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i vµ thuÕ thu nhËp   hiÖn hµnh liªn quan  ®Õn c¸c kho¶n môc  ®îc ghi th¼ng vµo  vèn chñ së h÷u sÏ ®îc tÝnh dùa trªn sù ph©n bæ hîp lý cña  thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   vµ   thuÕ   thu   nhËp   hiÖn   hµnh   cña  doanh nghiÖp trong khu«n khæ quy  ®Þnh vÒ  thuÕ  liªn quan,  hoÆc theo ph¬ng ph¸p kh¸c nh»m ®¹t ®îc sù ph©n bæ phï hîp  h¬n tuú tõng trêng hîp cô thÓ. 46.   Khi   mét   tµi   s¶n   ®îc   ®¸nh   gi¸   l¹i   cho   môc   ®Ých  thuÕ  vµ  viÖc  ®¸nh gi¸ l¹i  ®ã  liªn quan  ®Õn viÖc  ®¸nh gi¸  l¹i cho môc  ®Ých kÕ  to¸n (nÕu cã  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt)  ë  mét kú  tríc, hoÆc dù  kiÕn sÏ  thùc hiÖn  ë  mét kú  sau nµy, ¶nh hëng  ®Õn thuÕ  cña c¶ viÖc  ®¸nh gi¸ l¹i vµ  ®iÒu   chØnh   c¬   së   tÝnh   thuÕ   ®îc   ghi   vµo   vèn   chñ   së   h÷u  trong kú thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ l¹i. Tuy nhiªn, nÕu viÖc   ®¸nh gi¸ l¹i cho môc  ®Ých thuÕ  kh«ng liªn quan  ®Õn viÖc  ®¸nh gi¸ l¹i cho môc  ®Ých kÕ  to¸n  ® îc thùc hiÖn  ë  mét kú  tríc  ®ã  hoÆc  ë  kú  sau nµy, ¶nh hëng thuÕ  cña viÖc  ®iÒu  chØnh c¬ së tÝnh thuÕ sÏ ®îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶  ho¹t ®éng kinh doanh. 47. Khi doanh nghiÖp thanh to¸n cho tæ chøc, c¸ nh©n  ngêi níc ngoµi  kinh doanh  kh«ng  cã  c¬  së  thêng  tró  t¹i  ViÖt Nam, doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ thu nhËp cho c¬ quan   thuÕ  thay  cho  tæ chøc,  c¸ nh©n  nµy. Theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh,  kho¶n  nép thuÕ  trªn  thu  nhËp  nµy  ®îc gäi lµ  thuÕ  khÊu trõ t¹i nguån. Kho¶n ph¶i nép hay ®∙ nép nµy ®îc ghi  th¼ng vµo vèn chñ  së  h÷u nh mét phÇn cña cæ tøc, hay lîi  nhuËn. Tr×nh bµy Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ  nî  thuÕ  thu nhËp ho∙n  l¹i ph¶i tr¶ 48.   Tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   vµ   nî   thuÕ   thu  nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ph¶i  ®îc tr×nh bµy t¸ch biÖt víi  c¸c   tµi   s¶n   vµ   nî   ph¶i   tr¶   kh¸c   trong   B¶ng   c©n   ®èi   kÕ  to¸n. Tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i vµ  nî  thuÕ  thu nhËp 
 19. 19 ho∙n l¹i ph¶i tr¶ ph¶i ®îc ph©n biÖt víi c¸c tµi s¶n thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh vµ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh ph¶i nép. 49.   Khi   doanh   nghiÖp   ph©n   lo¹i   thµnh   tµi   s¶n   ng¾n   h¹n, nî  ph¶i tr¶ ng¾n h¹n vµ  c¸c tµi s¶n vµ  nî  ph¶i tr¶  dµi h¹n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, th×  kh«ng  ®îc ph©n lo¹i  c¸c tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i (nî thuÕ thu nhËp ho∙n  l¹i   ph¶i   tr¶)   thuéc   c¸c   kho¶n   môc   ph¶n   ¸nh   vÒ   tµi   s¶n  ng¾n h¹n (hoÆc nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n). Bï trõ 50. Doanh nghiÖp chØ  ®îc bï  trõ  c¸c tµi s¶n thuÕ  thu  nhËp hiÖn hµnh vµ nî ph¶i tr¶ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh khi  doanh nghiÖp: a. Cã  quyÒn hîp ph¸p  ®Ó  bï  trõ  c¸c kho¶n  ®∙  ®îc ghi  nhËn, vµ b.  Dù   ®Þnh  thanh  to¸n trªn  c¬  së   thuÇn  hoÆc sÏ   thu  håi tµi s¶n ®ång thêi víi thanh to¸n nî ph¶i tr¶. 51.  Doanh nghiÖp chØ ®îc bï trõ c¸c tµi s¶n thuÕ thu  nhËp ho∙n l¹i vµ thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ khi: a. Doanh nghiÖp cã quyÒn hîp ph¸p ®îc bï trõ gi÷a tµi  s¶n thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh víi thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh  ph¶i nép; vµ b.   C¸c   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   vµ   thuÕ   thu  nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶ liªn quan tíi thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp ®îc qu¶n lý bëi cïng mét c¬ quan thuÕ ®èi víi: (i) Cïng mét ®¬n vÞ chÞu thuÕ; hoÆc (ii) C¸c  ®¬n vÞ  chÞu thuÕ  kh¸c nhau cã  dù   ®Þnh thanh  to¸n thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh ph¶i tr¶ vµ tµi s¶n thuÕ thu  nhËp hiÖn hµnh trªn c¬ së thuÇn hoÆc thu håi tµi s¶n ®ång  thêi víi viÖc thanh to¸n nî  ph¶i tr¶ trong tõng kú  t¬ng  lai khi c¸c kho¶n  träng  yÕu cña thuÕ  thu nhËp  ho∙n  l¹i  ph¶i tr¶ hoÆc  tµi  s¶n  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i  ®îc thanh  to¸n hoÆc thu håi. 52. §Ó tr¸nh ph¶i hoµn nhËp tõng kho¶n chªnh lÖch t¹m   thêi, ChuÈn mùc nµy cho phÐp doanh nghiÖp  ® îc bï  trõ  tµi  s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   víi   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i  ph¶i tr¶ cña cïng   ®¬n  vÞ  chÞu  thuÕ  khi chóng liªn  quan  tíi thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép t¹i cïng mét c¬  quan thuÕ vµ doanh nghiÖp cã quyÒn hîp ph¸p ®Ó bï trõ tµi  s¶n thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh víi thuÕ  thu nhËp hiÖn hµnh  ph¶i nép. 53. Trong mét sè trêng hîp, doanh nghiÖp ®îc quyÒn bï  trõ  trªn c¬  së  thuÇn chØ cho mét sè  n¨m nhÊt  ®Þnh. Trêng  hîp   nµy,   doanh   nghiÖp  ph¶i   tr×nh   bµy   biÓu  thêi   gian   bï   trõ  chi tiÕt  ®Ó  xem xÐt liÖu thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i  tr¶ cã  lµm t¨ng c¸c kho¶n thanh to¸n thuÕ  trong cïng mét 
 20. 20 kú  mµ  mét tµi s¶n thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i cña mét  ®¬n vÞ  chÞu thuÕ  kh¸c sÏ  lµm gi¶m c¸c kho¶n thanh to¸n cña  ®¬n  vÞ chÞu thuÕ thø hai. Chi phÝ thuÕ Chi phÝ  (hoÆc thu nhËp) thuÕ  thu nhËp liªn quan  ®Õn   l∙i hoÆc lç tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng 54. Chi phÝ  (hoÆc thu nhËp) thuÕ  thu nhËp liªn quan   ®Õn l∙i hoÆc lç  tõ  c¸c ho¹t  ®éng kinh doanh th«ng thêng  ph¶i  ®îc tr×nh  bµy trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng  kinh  doanh. Chªnh lÖch tû  gi¸ tõ  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶  ë   níc   ngoµi   hoÆc   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ë   níc  ngoµi 55. ChuÈn mùc kÕ  to¸n sè  10 “¶nh hëng cña viÖc thay  ®æi tû  gi¸ hèi  ®o¸i” quy  ®Þnh mét sè  kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ hèi ®o¸i ph¶i ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp hoÆc chi phÝ  nhng kh«ng quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  tr×nh bµy c¸c kho¶n chªnh  lÖch nµy trªn  B¸o  c¸o  kÕt  qu¶  ho¹t   ®éng kinh doanh.  Do  ®ã, chªnh lÖch tû  gi¸ tõ  thuÕ  thu nhËp ho∙n l¹i ph¶i tr¶  ë   níc   ngoµi   hoÆc   tµi   s¶n   thuÕ   thu   nhËp   ho∙n   l¹i   ë   níc  ngoµi   ®îc   ghi   nhËn   vµo   B¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh  doanh vµ  c¸c chªnh lÖch nµy cã  thÓ   ®îc ph©n lo¹i lµ  chi  phÝ (hoÆc thu nhËp) thuÕ thu nhËp ho∙n l¹i nÕu viÖc tr×nh   bµy nµy  ®îc coi lµ  dÔ  hiÓu cho ngêi sö  dông b¸o c¸o tµi  chÝnh. ThuyÕt minh 56.   C¸c   thµnh   phÇn   chñ   yÕu   cña   chi   phÝ   (hoÆc   thu   nhËp) thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i ®îc tr×nh bµy riªng  biÖt. 57.   C¸c   thµnh   phÇn   chñ   yÕu   cña   chi   phÝ   (hoÆc   thu   nhËp) thuÕ thu nhËp gåm: a. Chi phÝ (hoÆc thu nhËp) thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh; b.   C¸c   ®iÒu   chØnh   trong   n¨m   cho   thuÕ   thu   nhËp   hiÖn  hµnh cña c¸c n¨m tríc; c. Kho¶n chi phÝ  (hoÆc thu nhËp) thuÕ  thu nhËp ho∙n   l¹i liªn quan  ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ  hoµn nhËp c¸c chªnh  lÖch t¹m thêi; d. Kho¶n chi phÝ  (hoÆc thu nhËp) thuÕ  thu nhËp ho∙n   l¹i liªn quan  ®Õn viÖc thay  ®æi thuÕ  suÊt hoÆc qui  ®Þnh  c¸c lo¹i thuÕ míi; e. Kho¶n lîi  Ých ph¸t sinh tõ  mét kho¶n lç  tÝnh thuÕ  cha   ®îc   ghi   nhËn   tríc   ®©y,   mét   kho¶n  u   ®∙i   thuÕ   hoÆc  chªnh lÖch t¹m thêi cña c¸c n¨m tríc ®îc dïng ®Ó gi¶m chi  phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2