Quyết định 12/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 12/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/2006/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI LÂM TRƯ ỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận như sau: 1. Tiếp tục củng cố và giữ nguyên Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận. 2. Chuyển thành công ty lâm nghiệp: Lâm trường Tánh Linh, Lâm trường Hàm Tân. 3. Chuyển Lâm trường Sông Dinh thành Công ty Lâm nghiệp và tách một bộ phận để thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ. 4. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: Trạm Nông, Lâm nghiệp Phú Quý. 5. Chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ: Lâm trường Tuy Phong, Lâm trường Bắc Bình, Lâm trường Hàm Thuận Bắc, Lâm trường Đức Linh. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 1. Chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 Quyết định này. 2. Quyết định việc thành lập mới các Ban Quản lý rừng trên cơ sở chia tách các Ban Quản lý rừng hiện có; điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và Trạm lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của các đơn vị này như tờ trình số 3163/BNN-ĐMDN ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ
  2. 2 và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện Đề án này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản