intTypePromotion=1

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Quy trình thực hiện đầu tư - xây dựng cơ bản đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 12/2009/QĐ-UBND C n Gi , ngày 23 tháng 7 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH TH C HI N Đ U TƯ - XÂY D NG CƠ B N Đ I V I CÁC D ÁN THU C TH M QUY N QUY T Đ NH Đ U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v đi u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy đ nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình; Ngh đ nh s 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph ; Căn c Quy t đ nh s 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy đ nh v qu n lý d án đ u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Công văn s 2443/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 5 năm 2009 c a S K ho ch và Đ u tư thành ph v vi c đi u ch nh k ho ch v n đ u tư xây d ng và tri n khai áp d ng hình th c thi công ng v n trong năm 2009; Căn c chương trình c i cách hành chính c a y ban nhân dân huy n C n Gi năm 2007; Xét đ ngh c a Ban Ch đ o C i cách hành chính và Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh v Quy trình th c hi n đ u tư - xây d ng cơ b n đ i v i các d án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a y ban nhân dân huy n C n Gi . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 03/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n C n Gi . Giao Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m theo dõi, đánh giá, sơ t ng k t đ nh kỳ theo quý, năm và đ xu t các hình th c khen thư ng, k lu t c a các đơn v ch đ u tư trong quá trình th c hi n.
 2. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Công Thương, Trư ng Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Giám đ c Ban Qu n lý đ u tư xây d ng công trình huy n, Giám đ c Kho b c Nhà nư c huy n, Ban Ch đ o C i cách hành chính huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, các đơn v đư c giao nhi m v Ch đ u tư có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n H u Hi p
 3. QUY TRÌNH TH C HI N Đ U TƯ - XÂY D NG CƠ B N Đ I V I CÁC D ÁN THU C TH M QUY N QUY T Đ NH Đ U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) Trình t th c hi n Cơ quan Th i gian t i đa Tóm t t n i dung công vi c th c hi n Các bi n pháp ch tài trong th c hi n hoàn thành th c hi n A/- GIAI ĐO N CHU N B Đ U TƯ: I/- T ng h p, đ xu t Ph. Tài Đ u năm, phát - Các Ch đ u tư t ng h p nhu c u và đăng ký danh m c Theo Đi u 6, M c 1, Chương danh m c d án đ u chính – K sinh trong năm d án/công trình đ u tư cho y ban nhân dân, Phòng Tài II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- tư ho ch chính – K ho ch. CP ngày 04/4/2007 v quy đ nh x ph t vi ph m hành - Phòng Tài chính – K ho ch huy n t ng h p nhu c u chính trong lĩnh v c k vào các kỳ k ho ch giao ch tiêu v n hàng quý (hàng ho ch và đ u tư. tháng) đ báo cáo y ban nhân dân huy n v k ho ch đ u tư xây d ng và danh m c các d án th c hi n trong năm đ y ban nhân dân huy n xem xét, quy t đ nh. (Phòng Tài chính – K ho ch đ xu t cho y ban nhân dân huy n đi u ch nh v n t các d án đang g p khó khăn vư ng m c, th c hi n ch m sang nh ng d án th c hi n vư t m c k ho ch đã giao, nh m s d ng hi u qu v n đã giao k ho ch, đ m b o s d ng h t v n đã giao k ho ch trong năm). II/- L a ch n đơn v tư - Ch đ u Ngay khi có - Ch đ u tư có trách nhi m ch n đơn v tư v n đ đi u v n kh o sát, l p h tư danh m c, ch ki n năng l c, ngành ngh phù h p v i d án đ kh o sơ d án, tư v n đo trương đ u tư sát l p d án; - Phòng Tài đ c đ a chính v ranh nguyên – - Phòng Tài nguyên – Môi trư ng; Văn phòng Đăng ký m c xây d ng công môi trư ng quy n s d ng đ t huy n ph i h p v i Ch đ u tư th c trình. hi n đo đ c đ a chính v ranh m c xây d ng công trình - Văn phòng (đ i v i các d án có th c hi n thu h i đ t). Đăng ký quy n s - Ch đ u tư có trách nhi m duy t nhi m v kh o sát và d ng đ t. d toán kh o sát. (N i dung nhi m v kh o sát th c hi n theo kho n 2 Đi u 6 c a Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP,ngày 16/12/2004 v
 4. qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và kho n 1 Đi u 6 c a Quy t đ nh s 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 qu n lý d án đ u tư s d ng v n ngân sách thành ph ). II-1. Đ i v i các công trình l p d án đ u tư th c hi n theo trình t , th t c như sau: Ch đ u tư - T khi có - N i dung d án bao g m ph n thuy t minh theo quy Theo Đi u 7, M c 1, Chương thuê đơn v quy t đ nh giao đ nh t i Đi u 6, 7, 8 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP ngày 2, Ngh đ nh s 23/2009/NĐ- tư v n k ho ch chu n 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình CP ngày 27/02/2009 v x b đ u tư,. và theo Đi u 6 c a Quy t đ nh s 126/2007/QĐ-UBND ph t vi ph m hành chính ngày 20/10/2007 qu n lý d án đ u tư s d ng v n ngân trong ho t đ ng xây d ng; - Không quá 6 sách thành ph ; kinh doanh b t đ ng s n, … 1/- L p d án đ u tư tháng đ i v i d án nhóm C - H sơ g m 09 b . Theo Đi u 8, M c 2 Chương II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- - Không quá 10 CP ngày 04/4/2007 v quy tháng đ i v i đ nh x ph t vi ph m hành d án nhóm B chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư. 2/- Trình th m đ nh thi t k cơ s , chia thành 02 trư ng h p: 6 ngày k t - Ch đ u tư trư c khi trình duy t d án đ u tư ph i trình khi h sơ thi t h sơ d án, thi t k cơ quan cho các S , ngành thành k cơ s hoàn ph xem xét th m đ nh. ch nh, đư c - H sơ g m: Văn b n đ ngh th m đ nh, phê duy t d Ch đ u tư 2.1/- Trư ng h p thi t án, thi t k cơ s ; H sơ pháp lý v vi c hành ngh c a ch p thu n và k cơ s thu c th m đơn v tư v n; Thuy t minh thi t k và các b n v thi t k thông qua ý quy n th m đ nh c a Ch đ u tư cơ s - khái toán (theo Đi u 9 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ- ki n c a cơ các S - ngành thành CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng quan th ph . công trình). hư ng. Lưu ý: - Trư c khi trình phê duy t, Ch đ u tư ph i l y ý ki n (b ng văn b n) v quy mô đ u tư c a đơn v th hư ng ho c đơn v qu n lý ngành. 2.2/- Trư ng h p thi t Ch đ u tư 6 ngày k t khi - Ch đ u tư n p h sơ d án đ u tư cùng thi t k cơ s
 5. k cơ s thu c th m h sơ d án t i Phòng Tài chính – K ho ch (02 b ) theo quy trình c i quy n th m đ nh c a đ u tư cùng cách hành chính m t c a. huy n thi t k cơ s - H sơ g m: T trình đ ngh th m đ nh thi t k cơ s - hoàn ch nh, d án; h sơ d án; thuy t minh thi t k và các b n v đư c Ch đ u thi t k cơ s ; H sơ pháp lý v vi c hành ngh c a đơn tư ch p thu n v tư v n (theo Đi u 8 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP và thông qua ý ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công ki n c a đơn v trình); th hư ng. Lưu ý: Ch đ u tư trư c khi trình duy t thi t k cơ s , ch đ u tư ph i g i h sơ thi t k sơ b đ n cơ quan th m đ nh thi t k cơ s và đơn v th hư ng ho c đơn v qu n lý ngành đ xem xét l y ý ki n, góp ý. 2 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan đ u m i ti p khi Ch đ u tư nh n các h sơ d án có thi t k cơ s thu c th m quy n trình h sơ d th m đ nh c a huy n. N u h sơ c a d án không đáp 2.2.1/- Nh n và ki m Phòng Tài án. ng đ theo yêu c u c a th t c h sơ thì ph i có văn tra h sơ d án đ u tư chính – K b n yêu c u ch đ u tư b sung, ch nh s a và ch yêu cùng thi t k cơ s ho ch c u b sung h sơ 1 l n (Lưu ý: đ i v i các công trình PCLB, trư c khi ch đ u tư trình phê duy t d án, ph i g i h sơ d án lên Chi c c Th y l i PCLB thành ph đ l y ý ki n v m t k thu t). 2 ngày k t - Trư c khi th m đ nh và trình duy t d án, thi t k cơ s khi nh n đ h c a d án ph i đư c chuy n cho các phòng ch c năng 2.2.2/- Chuy n h sơ sơ h p l đ l y ý ki n liên quan và th m đ nh. Phòng Tài thi t k cơ s cho chính – K - H sơ g m: Văn b n đ ngh th m đ nh thi t k cơ s ; phòng ch c năng th m ho ch thuy t minh thi t k , các thi t k b n v ; h sơ pháp lý đ nh hành ngh c a đơn v tư v n và các văn b n pháp lý liên quan. - Phòng + Đ i v i d án - N i dung th m đ nh ph i l p thành Báo cáo th m đ nh Theo Đi u 8, M c 2, Chương Nông nhóm C: không (kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP ngày II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- 2.2.3/- Th m đ nh thi t nghi p và quá 10 ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình). CP ngày 04/4/2007 v quy k cơ s . Phát tri n đ nh x ph t vi ph m hành (k t khi nh n - Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: t ch c nông thôn. chính trong lĩnh v c k đ h sơ h p th m đ nh thi t k cơ s các công trình th y l i, đê đi u,
 6. - Phòng Tài l ). kè đá, đư ng đê – c u ph c v th y l i, phòng ch ng l t ho ch và đ u tư. nguyên và bão. Môi trư ng - Phòng Tài nguyên – Môi trư ng: t ch c th m đ nh d - Phòng toán c a các công trình l p Báo cáo đánh giá tác đ ng Công môi trư ng. Thương - Phòng Công thương: t ch c th m đ nh thi t k cơ s (theo tính các công trình còn l i thu c th m quy n quy t đ nh đ u ch t d án tư c a Ch t ch y ban nhân dân huy n. đ u tư ) * Lưu ý: - N u h sơ c a d án không đáp ng đ theo yêu c u c a th t c h p đ ng ho c tính ch t, quy mô công trình theo quy đ nh thì ph i có văn b n yêu c u ch đ u tư b sung, ch nh s a và ch yêu c u b sung h sơ 1 l n (7 ngày/(10-15) ngày). - Trư ng h p c n thi t, đ đ m b o thu n ti n, đơn v đ u m i th m đ nh d án có th y quy n cho ch đ u tư tr c ti p g i h sơ d án và gi i trình v i các cơ quan có th m quy n th m đ nh thi t k cơ s . Th m đ nh DA: - Sau khi có k t qu th m đ nh thi t k cơ s , Phòng Tài Theo Đi u 8, M c 2, Chương không quá 10 chính – K ho ch s th m đ nh, t ng h p ý ki n c a các II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- ngày cơ quan ch c năng, nh n xét, đánh giá, ki n ngh và trình CP ngày 04/42007 v quy ngư i quy t đ nh đ u tư phê duy t (l p T trình xin phê đ nh x ph t vi ph m hành (k t khi có k t duy t – tham mưu quy t đ nh trình duy t d án). chính trong lĩnh v c k qu th m đ nh ho ch và đ u tư. thi t k cơ s ) - N i dung th m đ nh the Đi u 10, 11 c a Ngh đ nh 2.2.4/- Th m đ nh và Phòng Tài 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư Duy t d án: trình duy t d án đ u chính – K xây d ng công trình; Đi u 2 Thông tư 03/2009/TT-BXD tư. ho ch Đ i v i d án ngày 26/3/2009 v quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a nhóm B: không Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d quá 15 ngày án đ u tư xây d ng công trình. Đ i v i d án nhóm C: không quá 10 ngày (k t khi có k t
 7. qu th m đ nh d án) Các đơn v Ngay sau khi có - Các bư c ti n hành theo Quy t đ nh s 17/2008/QĐ- có liên Quy t đ nh UBND ngày 14/3/2008 c a y ban nhân dân thành ph quan: duy t d án ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đ u tư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph . - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; - Văn phòng 2.2.5/- L p th t c thu Đăng ký h i đ t, đ n bù gi i quy n s phóng m t b ng d ng đ t; - Ban đ n bù gi i phóng m t b ng; - Ch đ u tư - Đ i v i ch Ch đ u tư có trách nhi m ch n đơn v tư v n đ đi u đ nh th u: ki n năng l c thi t k , ngành ngh phù h p v i d án đ không quá 01 l p h sơ thi t k k thu t thi công – d toán. tháng 2.2.6/- L a ch n đơn Ch đ u tư -Đ iv iđ u v tư v n l p h sơ thuê đơn v th u: không quá thi t k k thu t thi tư v n 03 tháng công – d toán. (K t khi có Quy t đ nh duy t d án đ u tư ) 2.2.7/- L p h sơ thi t - Đ i v i d án - N i dung h sơ thi t k k thu t – d toán đư c th c - Theo Đi u 9, M c 2, Đơn v tư nhóm C: không hi n theo Đi u 17 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP ngày Chương II, Ngh đ nh s k k thu t thi công – v n quá 3 tháng, k 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; 53/2007/NĐ-CP ngày d toán. t ngày ký h p Đi u 9 c a Quy t đ nh 126/2007/QĐ-UBND c a UBND 04/4/2007 v quy đ nh x
 8. đ ng tư v n. Tp.HCM; Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 v ph t vi ph m hành chính qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Đi u 13, 14 trong lĩnh v c k ho ch và c a Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a đ u tư. Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Theo Đi u 19, 22, 24 M c 2, Chương 2 c a Ngh đ nh 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, kinh doanh b t đ ng s n … 30 ngày k t - Ch đ u tư t t ch c vi c th m đ nh, phê duy t thi t k Theo Đi u 9, M c 2, Chương khi h sơ thi t k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- k k thu t thi đ i v i nh ng công trình xây d ng ph i l p d án. CP ngày 04/4/2007 v quy công – d toán (Trư ng h p ch đ u tư không đ đi u ki n năng l c đ nh x ph t vi hành chính đã đư c đơn v th m đ nh thì thuê các t ch c, cá nhân tư v n có đ đi u trong lĩnh v c k ho ch và 2.2.8/- Th m đ nh và tư v n l p xong ki n năng l c đ th m tra thi t k , d toán công trình làm đ u tư phê duy t thi t k k (k c th i gian cơ s cho vi c phê duy t). Ch đ u tư thu t thi công – d b sung, ch nh - N i dung th m đ nh theo Đi u 18 c a Ngh đ nh toán s a h sơ thuê 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư tư v n và thuê xây d ng công trình; Đi u 9 c a Quy t đ nh tư v n th m tra 126/2007/QĐ-UBND c a UBND Tp.HCM thi t k k thu t thi công – d toán) Không quá 7 Ch đ u tư có trách nhi m g i quy t đ nh duy t thi t k Ch đ u tư có trách nhi m ngày k t khi k thu t thi công – d toán cho y ban nhân dân huy n, g i quy t đ nh duy t thi t k 2.2.9/- G i Quy t đ nh thi t k k thu t Phòng Tài chính – K ho ch và cơ quan th m đ nh thi t k thu t thi công – d toán duy t thi t k k thu t Ch đ u tư – công trình k cơ s . cho y ban nhân dân huy n, thi công – d toán đư c duy t. Phòng Tài chính – K ho ch và cơ quan th m đ nh thi t k cơ s . II-2. Đ i v i công trình l p Báo cáo kinh t - k thu t, th c hi n theo trình t th t c như sau: (Đ i v i công trình trình l p Báo cáo kinh t - k thu t th c hi n gói th u xây l p; ho c xây l p k t h p thi t b ) 1/- L p Báo cáo kinh t Ch đ u tư - 40 ngày đ i - Các công trình l p Báo cáo kinh t k thu t đư c quy - Theo Đi u 7 M c 1,
 9. - k thu t thuê đơn v v i d án có đ nh t i Đi u 13 c a Ngh đ nh 12/2009/NĐ-CP ngày Chương 2 c a Ngh đ nh tư v n t ng v n đ u tư 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. 23/2009/NĐ-CP ngày không quá 01 t 27/02/2009 c a Chính ph v - N i dung c a Báo cáo kinh t k thu t g m: S c n thi t đ ng. x ph t vi ph m hành chính đ u tư; m c tiêu xây d ng; hi u qu công trình; đ a đi m trong ho t đ ng xây d ng, - 50 ngày đ i xây d ng; quy mô, c p công trình; th i h n xây d ng; kinh doanh b t đ ng s n … v i d án có hi u qu công trình; ngu n kinh phí xây d ng; th i gian t ng v n đ u tư xây d ng; phòng, ch ng cháy, n ; v sinh môi trư ng, an - Theo Đi u 19, 22, 24 M c t 01 t đ n toàn lao đ ng (theo kho n 4 Đi u 35 c a Lu t Xây d ng). 2, Chương 2 c a Ngh đ nh dư i 03 t 23/2009/NĐ-CP ngày đ ng. 27/02/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính - 60 ngày đ i trong ho t đ ng xây d ng, v i d án có kinh doanh b t đ ng s n, … t ng v n đ u tư t 03 t đ ng - Theo Đi u 8, M c 2, tr lên. (Th i Chương II, Ngh đ nh gian tính t khi 53/2007/NĐ-CP ngày đơn v tư v n 04/4/2007 v quy đ nh x đư c Ch đ u ph t vi ph m hành chính tư t ch n và ký trong lĩnh v c k ho ch và k t h p đ ng) đ u tư 5 ngày k t - Ch đ u tư có trách nhi m ki m tra hoàn ch nh h sơ khi Nhu c u Báo cáo kinh t - k thu t trư c khi trình duy t. kinh t - k - H sơ g m: T trình xin duy t Báo cáo kinh t - k thu t hoàn thu t; Báo cáo kinh t - k thu t: bao g m ph n thuy t ch nh, đư c minh, thi t k b n v thi công và d toán; Báo cáo k t Ch đ u tư qu th m đ nh thi t k b n v thi công – d toán c a ch 2/- Ki m tra và trình ch p thu n và đ u tư (trư ng h p công trình có liên quan đ n môi duy t Báo cáo kinh t - Ch đ u tư thông qua ý trư ng; phòng ch ng cháy n ; an ninh, qu c phòng thì k thu t ki n c a đơn v ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v nh ng lĩnh th hư ng v c này; Báo cáo th m tra thi t k b n v thi công – d toán đ i v i công trình ph i đư c th m tra (Ph l c 01, Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 v quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình); h sơ pháp lý hành ngh c a đơn v tư v n, h sơ
 10. báo cáo đ a hình, đ a ch t … * Chú ý: + Đ i v i các công trình PCLB, trư c khi ch đ u tư trình phê duy t BCKTKT, ph i g i h sơ BCKTKT lên Chi c c Th y l i PCLB thành ph đ l y ý ki n v m t k thu t (th i gian 5 ngày). + Đ i v i các công trình, d án khác (có quy mô, tính ch t tương đ i l n, liên quan đ n quy ho ch các ngành) trư c khi trình cho y ban nhân dân huy n phê duy t ph i g i h sơ thi t k sơ b cho t th m đ nh c a huy n (đ u m i Phòng Tài chính – K ho ch). Phòng Tài 2 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan đ u m i ti p chính – K khi Ch đ u tư nh n t t c các h sơ c a công trình ph i l p Báo cáo 3/- Nh n và ki m tra ho ch trình h sơ d kinh t - k thu t. N u h sơ c a công trình này không h sơ Báo cáo kinh t án. đáp ng theo yêu c u c a th t c h sơ thì ph i có văn - k thu t b n yêu c u ch đ u tư b sung, ch nh s a và ch yêu c u b sung h sơ 1 l n t t c các n i dung yêu c u s a đ i, b sung. Phòng Tài 1 ngày k t - Trư c khi th m đ nh và trình duy t Báo cáo kinh t - k chính – K khi nh n đ h thu t c a công trình ph i đư c chuy n cho các phòng ho ch sơ h p l . ch c năng l y ý ki n v các n i dung có liên quan đ 4/- Chuy n h sơ Báo th m đ nh. cáo kinh t - k thu t cho phòng ch c năng - H sơ g m: H sơ Báo cáo kinh t - k thu t (thuy t đóng góp ý ki n, th m minh thi t k , các thi t k b n v thi công, d toán); h đ nh. sơ pháp lý hành ngh c a đơn v tư v n và các báo cáo th m đ nh, th m tra c a ch đ u tư và đơn v tư v n; văn b n đ ngh l y ý ki n v các n i dung có liên quan đ th m đ nh. - Phòng T i đa 10 ngày N i dung đóng góp ý ki n v các n i dung có liên quan Theo Đi u 9, M c 2 Chương 5/- Đóng góp ý ki n, Nông k t khi nh n ph i đư c l p thành báo cáo th m đ nh, g m: II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- th m đ nh v các n i nghi p và đ h sơ h p CP ngày 04/4/2007 v quy - S tuân th quy chu n xây d ng và các tiêu chu n xây dung có liên quan. Phát tri n l . đ nh x ph t vi ph m hành d ng đư c áp d ng. nông thôn. chính trong lĩnh v c k - S phù h p c a thi t k b n v thi công các phương án
 11. - Phòng Tài ki n trúc đư c l a ch n. ho ch và đ u tư nguyên và - S h p lý c a gi i pháp ki n trúc, c u t o, đánh giá Môi trư ng m c đ an toàn c a công trình. - Phòng - B o v môi trư ng, phòng, ch ng cháy n . Công thương - V sinh môi trư ng, an toàn lao đ ng. (theo tính - S phù h p gi a kh i lư ng thi t k và kh i lư ng d ch t d án đ u tư) toán. - Tính đúng đ n c a vi c áp d ng các đ nh m c kinh t k thu t; đ nh m c chi phí; đơn giá; vi c v n d ng đ nh m c, đơn giá, các ch đ , chính sách và các kho n m c chi phí trong d toán theo quy đ nh. * Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: t ch c th m đ nh, cho ý ki n v thi t k b n v thi công và d toán c a các công trình th y l i, đê đi u, kè đá, đư ng đê – c u ph c v th y l i, phòng ch ng l t bão. * Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: t ch c th m đ nh cho ý ki n v d toán c a các công trình l p Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng. * Phòng Công Thương: t ch c th m đ nh cho ý ki n v thi t k b n v thi công và d toán c a các công trình còn l i thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a Ch t ch y ban nhân dân huy n. Phòng Tài 10 ngày k t - Sau khi có báo cáo k t qu th m đ nh (ý ki n v các n i Theo Đi u 9, M c 2, Chương chính – K khi nh n đ h dung có liên quan), phòng Tài chính – K ho ch s xem II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- ho ch sơ h p l và xét th m đ nh (l p thành T trình) và tham mưu quy t CP ngày 04/4/2007 v quy báo cáo k t qu đ nh trình Ch t ch y ban nhân dân huy n phê duy t. đ nh x ph t vi ph m hành 6/- Th m đ nh và trình th m đ nh thi t chính trong lĩnh v c k duy t báo cáo kinh t - - N i dung th m đ nh Báo cáo kinh t k thu t g m: S k k thu t t ng ho ch và đ u tư k thu t. c n thi t đ u tư; m c tiêu xây d ng; hi u qu công trình; d toán. đ a đi m xây d ng; quy mô, c p công trình; th i h n xây d ng; hi u qu công trình; ngu n kinh phí xây d ng; th i gian xây d ng; phòng, ch ng cháy, n ; v sinh môi trư ng, an toàn lao đ ng; b n v thi t k thi công và d
 12. toán công trình; N i dung th m đ nh c a ngư i quy t đ nh đ u tư: - Xem xét các y u t đ m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t đ u tư; các y u t đ u vào; quy mô, công su t, công ngh ; th i gian, ti n đ th c hi n; phân tích tài li u chính; hi u qu kinh t - xã h i. - Xem xét các y u t đ m b o tính kh thi: s phù h p quy ho ch đư c duy t; nhu c u s d ng đ t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng; kh năng huy đ ng v n đáp ng ti n đ ; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch đ u tư; (Th c hi n t i Đi u 3 Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 v quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình …) Lưu ý: - Ch đ u tư không ph i l p và phê duy t d toán, t ng d toán sau khi có Quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t công trình c a cơ quan ch c năng. - Sau khi BC KTKT đã đư c phê duy t, thi t k b n v thi công ph i đư c ch đ u tư đóng d u xác nh n trư c khi ra thi công. Các đơn v Sau khi có - Các bư c ti n hành theo Quy t đ nh s 17/2008/QĐ- - Theo Đi u 12 M c 2, có liên quy t đ nh UBND ngày 14/3/2008 c a y ban nhân dân thành ph Chương 2 c a Ngh đ nh quan: - duy t báo cáo ban hành quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư 23/2009/NĐ-CP ngày Phòng Tài kinh t - k khi nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph . 27/02/2009 c a Chính ph v 7/- L p th t c thu h i nguyên và thu t x ph t vi ph m hành chính đ t, đ n bù gi i phóng Môi trư ng; trong ho t đ ng xây d ng, m t b ng. kinh doanh b t đ ng s n … - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t;
 13. - Ban đ n bù gi i phóng m t b ng; - Ch đ u tư II-3. Đ i v i công trình ch th c hi n gói th u thi t b : - 40 ngày đ i - N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t g m: S c n - Theo Đi u 7 M c 1, v i d án có thi t đ u tư; m c tiêu xây d ng; hi u qu công trình; đ a Chương 2 c a Ngh đ nh t ng v n đ u tư đi m xây d ng; quy mô, c p công trình; th i h n xây 23/2009/NĐ-CP ngày < 01 t đ ng. d ng; hi u qu công trình; ngu n kinh phí xây d ng; th i 27/02/2009 c a Chính ph v gian xây d ng; phòng, ch ng cháy, n ; v sinh môi x ph t vi ph m hành chính - 50 ngày đ i trư ng, an toàn lao đ ng; B ng báo giá c a ít nh t 03 trong ho t đ ng xây d ng, v i d án có đơn v chuyên kinh doanh v ngành thu c gói th u c n kinh doanh b t đ ng s n … t ng v n đ u tư th c hi n (làm cơ s cho công tác th m đ nh) t 01 t đ n - Theo Đi u 19, 22, 24 M c dư i 03 t 2, Chương 2 c a Ngh đ nh Ch đ u tư đ ng. 23/2009/NĐ-CP ngày 1/- L p báo cáo kinh t 27/02/2009 c a Chính ph v thuê đơn v - 60 ngày đ i - k thu t x ph t vi ph m hành chính tư v n v i d án có trong ho t đ ng xây d ng, t ng v n đ u tư kinh doanh b t đ ng s n … t 03 t đ ng tr lên - Theo Đi u 8, M c 2, Chương II, Ngh đ nh s (Th i gian tính 53/2007/NĐ-CP ngày t khi đơn v tư 04/4/2007 v quy đ nh x v n đư c Ch ph t vi ph m hành chính đ u tư ch n và trong lĩnh v c k ho ch và ký k t h p đ u tư đ ng) 12 ngày k t - H sơ ki m tra g m: T trình xin duy t Báo cáo kinh t - 2/- Ki m tra và trình khi Báo cáo k thu t; Báo cáo kinh t - k thu t: bao g m ph n thuy t duy t Báo cáo kinh t - Ch đ u tư kinh t - k minh, thi t k b n v thi công và d toán (n u có); Báo k thu t thu t hoàn cáo k t qu th m đ nh c a ch đ u tư (trư ng h p công ch nh, đư c trình có liên quan đ n môi trư ng; phòng ch ng cháy n ; Ch đ u tư an ninh, qu c phòng thì ph i l y ý ki n c a các cơ quan
 14. ch p thu n và qu n lý v nh ng lĩnh v c này; Báo cáo th m tra đ i v i thông qua ý công trình ph i đư c th m tra; h sơ pháp lý hành ngh ki n c a đơn v c a đơn v tư v n. th hư ng 2 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan đ u m i ti p khi ch Đ u tư nh n t t c các h sơ c a công trình ph i l p Báo cáo 3/- Nh n và ki m tra Phòng Tài trình h sơ d kinh t - k thu t. N u h sơ c a d án không đáp ng h sơ Báo cáo kinh t chính – K án. đ theo yêu c u c a th t c h sơ thì ph i có văn b n - k thu t ho ch yêu c u ch đ u tư b sung, ch nh s a và ch yêu c u b sung h sơ 1 l n t t c các n i dung yêu c u s a đ i, b sung. 10 ngày k t Phòng Tài chính – K ho ch th m đ nh v giá máy móc, Theo Đi u 9, M c 2, Chương khi nh n đ h thi t b theo quy đ nh (< 7 ngày) và l p thành T trình xin II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- sơ h p l và phê duy t) và tham mưu quy t đ nh trình y ban nhân CP ngày 04/4/2007 v quy báo cáo k t qu dân huy n phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t. đ nh x ph t vi ph m hành th m đ nh thi t chính trong lĩnh v c k Lưu ý: k k thu t – ho ch và đ u tư. t ng d toán. - Ch đ u tư không ph i l p và phê duy t d toán, t ng d toán sau khi có Quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t Trong đó: k thu t công trình c a cơ quan ch c năng. + 07 ngày 4/- Th m đ nh và trình Phòng Tài - Sau khi BC KTKT đã đư c phê duy t, thi t k b n v thi Phòng Tài duy t báo cáo kinh t - chính – K công ph i đư c ch đ u tư đóng d u xác nh n trư c khi chính – K k thu t ho ch ra thi công l p đ t. ho ch th m đ nh, xem xét s c n thi t đ u tư, hi u qu công trình (l p T trình) … + 03 ngày tham mưu Quy t đ nh trình y ban nhân dân huy n B/ GIAI ĐO N CHU N B TH C HI N D ÁN:
 15. Đ i v i gói th u xây l p thì th c hi n 1 trong 2 hình th c sau: 1/ Hình th c th c hi n đ u th u: Ngay khi có - Ch đ u tư có trách nhi m ch n đơn v tư v n đ đi u - Theo Đi u 30 M c 4, Quy t đ nh ki n năng l c, ngành ngh phù h p v i d án đ l p h Chương 2 c a Ngh đ nh duy t thi t k sơ m i th u, tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. 23/3009/NĐ-CP ngày k thu t – d 27/02/2009 c a Chính ph v (N i dung quy đ nh t i Đi u 6 c a Lu t Đ u th u ngày toán ho c Báo x ph t vi ph m hành chính 29/11/2005) 1/- L a ch n tư v n cáo kinh t - k trong ho t đ ng xây d ng, l p h sơ m i th u, thu t. Trong đó: kinh doanh b t đ ng s n, … Ch đ u tư tiêu chu n đánh giá h + Đ i v i ch sơ d th u. đ nh th u: < 07 ngày +Đ iv iđ u th u: < 01 tháng Ch đ u tư 15 ngày k t - H sơ m i th u đư c l p theo n i dung quy đ nh t i M c - Theo Đi u 30 M c 4, thuê đơn v khi đư c ch n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u và: Chương 2 c a Ngh đ nh tư v n 23/2009/NĐ-CP ngày + Quy t đ nh s 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 27/02/2009 c a Chính ph v c a B K ho ch và Đ u tư v ban hành m u h sơ m i x ph t vi ph m hành chính th u gói th u xây l p quy mô nh . 2/- Đơn v tư v n l p trong ho t đ ng xây d ng, h sơ m i th u, tiêu + Quy t đ nh s 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 c a kinh doanh b t đ ng s n, … chu n đánh giá h sơ B K ho ch và Đ u tư v ban hành m u h sơ m i th u - Theo Đi u 11, 12, 13, 18 d th u. gói th u xây l p M c 2, Chương II, Ngh đ nh + Quy t đ nh s 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 c a s 53/2007/NĐ-CP ngày B K ho ch và Đ u tư v ban hành m u h sơ m i th u 04/4/2007 v quy đ nh x gói th u mua s m hàng hóa. ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư. 3/- Xem xét và trình 4 ngày k t - Ch đ u tư xem xét trình duy t k ho ch đ u th u, h duy t k ho ch đ u khi h sơ m i sơ m i th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. Ch đ u tư th u, h sơ m i th u th u hoàn - H sơ g m: Văn b n đ ngh duy t h sơ m i th u; h và tiêu ch n đánh giá ch nh. sơ pháp lý c a tư v n; k ho ch đ u th u, h sơ m i
 16. h sơ d th u th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. (Đi u 26, Chương V, Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u) 07 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan đ u m i nh n, Theo Đi u 14, M c 2, khi nh n đ h th m đ nh và trình y ban nhân dân huy n phê duy t k Chương II, Ngh đ nh s sơ. ho ch đ u th u, h sơ m i th u và tiêu chu n đánh giá 53/2007/NĐ-CP ngày 4/- Th m đ nh và trình h sơ d th u (ph i h p l y ý ki n đóng góp v h sơ 04/4/2007 v quy đ nh x duy t k ho ch đ u Ph. Tài (05 ngày T m i th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u c a T ph t vi ph m hành chính th u, h sơ m i th u chính – k giúp vi c v giúp vi c v công tác đ u th u c a huy n). trong lĩnh v c k ho ch và và tiêu chu n đánh giá ho ch công tác đ u đ u tư h sơ d th u th u c a huy n (Đi u 26, Chương V, Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày xem xét + 02 05/5/2008 v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u) ngày trình quy t đ nh). Ch đ u tư 4 ngày k t - Ch đ u tư xem xét k t qu đánh giá h sơ d th u và Theo Đi u 14,M c 2 Chương khi ch đ u tư trình cho Phòng Tài chính K ho ch (T giúp vi c công II, Ngh đ nh s 53/2007/NĐ- n p T trình xin tác đ u th u c a huy n) đ th m đ nh k t qu đ u th u. CP ngày 04/4/2007 v quy phê duy t k t đ nh x ph t vi ph m hành - H sơ g m: T trình xin phê duy t k t qu đ u th u; qu đ u th u. chính trong lĩnh v c k Biên b n h p m th u; Báo cáo v k t qu đánh giá các 5/- Xem xét và trình ho ch và đ u tư H sơ d th u c a tư v n; T trình xin duy t k t qu đ u k t qu đ u th u. th u và các gi y t pháp lý có liên quan. (+ Đi u 38, 39 c a Lu t Đ u th u ngày 29/11/2005. + Kho n 2, 3 Đi u 20; Đi u 31; Đi u 71; Đi u 72 Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u) Phòng Tài 7 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch có trách nhi m nh n, th m Theo Đi u 14, M c 2, chính – K khi nh n đ h đ nh h sơ báo cáo đánh giá k t qu đ u th u (n i dung Chương II, Ngh đ nh s ho ch sơ h p l . k t qu l p thành Biên b n th m tra k t qu đ u th u c a 53/2007/NĐ-CP ngày 6/- Th m đ nh và trình huy n xem xét. Sau khi có k t qu th m đ nh KQĐT (có 04/4/2007 v quy đ nh x (05 ngày T duy t k t qu đ u Biên b n th m tra) c a t , Phòng TC-KH l p T trình, ph t vi ph m hành chính giúp vi c v th u. đ ng th i tham mưu quy t đ nh trình Ch t ch y ban trong lĩnh v c k ho ch và công tác đ u nhân dân huy n phê duy t. đ u tư th u c a huy n xem xét, đánh (Đi u 72, Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v giá + 02 ngày
 17. trình quy t hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u) đ nh). 2 ngày k t - Ch đ u tư Thông báo k t qu đ u th u đ n nhà th u 7/- Thông báo k t qu Ch đ u tư khi có k t qu ngay khi có Quy t đ nh duy t k t qu đ u th u. đ u th u đ n nhà th u. đ u th u. 8 ngày k t - Vi c thương th o h p đ ng th c hi n theo kho n 1 Theo Đi u 15, M c 2, khi có thông Đi u 42 c a Lu t Đ u th u và M c 2 Đi u 31 Ngh đ nh Chương II, Ngh đ nh s 8/- Thương th o, hoàn báo k t qu 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v hư ng d n thi hành 53/2007/NĐ-CP ngày thi n và ký k t h p trúng th u Lu t Đ u th u 04/4/2007 v quy đ nh chính Ch đ u tư đ ng thi công v i nhà trong lĩnh v c k ho ch và th u. - Trư ng h p vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng đ u tư không thành thì ch đ u tư ph i báo cáo có th m quy n xem xét vi c l a ch n nhà th u x p h ng ti p theo. II/- Hình th c th c hi n ch đ nh th u: Ch đ u tư Ngay khi có - Ch đ u tư g i văn b n xin ch trương cho phép ch Quy t đ nh đ nh th u xây l p đ n y ban nhân dân huy n và Phòng 1/- Xin ch trương cho duy t báo cáo Tài chính – K ho ch. phép ch đ nh th u xây kinh t - k * Lưu ý: ch đ u tư ch đư c phép xin hình th c ch đ nh l p. thu t. th u đ i v i các trư ng h p đư c quy đ nh t i Đi u 20 c a Lu t Đ u th u; Đi u 101 c a Lu t Xây d ng và các trư ng h p đ c bi t khác Ph. Tài 4 ngày k t - Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan đ xu t ch Theo Đi u 13, M c 2, chính – K khi nh n đư c trương ch đ nh th u xây l p trình y ban nhân dân Chương II, Ngh đ nh s 2/- Xem xét và đ xu t ho ch văn b n đ ngh huy n. 53/2007/NĐ-CP ngày ch trương ch đ nh 04/4/2007 v quy đ nh x th u xây l p. ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư. Ch đ u tư 5 ngày k t - Ch đ u tư có trách nhi m l a ch n nhà th u có đ Theo Đi u 30 M c 4, khi có văn b n năng l c và kinh nghi m đáp ng các yêu c u c a gói Chương 2 c a Ngh đ nh 3/- L a ch n nhà th u cho phép. th u (ch đ u tư ch u trách nhi m v nhà th u đã l a 23/2009/NĐ-CP ngày d ki n ch đ nh. ch n) 27/02/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng,
 18. kinh doanh b t đ ng s n … 4/- L p và g i báo cáo 7 ngày k t - Ch đ u tư l p và g i h sơ m i d th u (h sơ yêu m i d th u (h sơ Ch đ u tư khi ch n đư c c u) cho nhà th u đã đư c ch n. yêu c u). nhà th u. Đơn v d 15 ngày k t - Sau khi nh n h sơ m i th u, đơn v thi công có trách Theo Đi u 17, M c 2, th u khi nh n đư c nhi m l p h sơ d th u (h sơ đ xu t) g i ch đ u tư Chương II, Ngh đ nh s 5/- L p h sơ d th u h sơ m i th u. xem xét, đánh giá. 53/2007/NĐ-CP v quy đ nh g i ch đ u tư. x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư 4 ngày k t - Ch đ u tư m i T giúp vi c đ u th u c a huy n, đơn v khi nh n và nh n th u đ thương th o giá giao th u. (bao g m thư ki m tra h sơ m i và h sơ quan tâm c a đơn v đư c ch đ nh th u và 6/- T ch c h p xét giá d th u c a ph i g i trư c 03 ngày/04 ngày) Ch đ u tư đơn v ch n giao th u xây l p. ( T giúp vi c công tác đ u th u c a huy n g m: Đ i di n th u. Phòng Tài chính – K ho ch, Phòng Công thương, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (tùy theo tính ch t công trình)) 3 ngày sau khi - Ch đ u tư t phê duy t k t qu ch đ nh th u đ i v i t ch c h p xét các trư ng h p theo quy đ nh: (Đi m a và đi m đ kho n giá giao th u. 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u và M c 5, 7, 8, 9 Đi u 41 Ngư i c a Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v hư ng 7/- Phê duy t k ho ch quy t đ nh d n thi hành Lu t Đ u th u); ch đ nh th u. đ u tư ho c Ch đ u tư * Lưu ý: Đ i v i gói th u có giá tr dư i 150 tri u đ ng, khi áp d ng hình th c ch đ nh th u: th c hi n theo M c 10, Đi u 41 c a Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u III/- Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, thi t b : Ngay khi có Th c hi n theo M c 1, Chương II c a Lu t Đ u th u và - Theo Đi u 30 m c 4, Quy t đ nh Chương VII c a Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày Chương 2 c a Ngh đ nh Ch đ u tư duy t thi t k 05/5/2008 v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u 23/2009/NĐ-CP ngày k thu t – d 27/02/2009 c a chính ph v toán ho c Báo x ph t vi ph m hành chính
 19. cáo kinh t - k trong ho t đ ng xây d ng, thu t công kinh doanh b t đ ng s n, … trình. C/ GIAI ĐO N TH C HI N D ÁN: Ch đ u tư + Đ i v i ch - Ch đ u tư có trách nhi m l a ch n đơn v tư v n giám đ nh th u: < 5 sát có đ năng l c và kinh nghi m đáp ng các yêu c u ngày c a d án. N u ch đ u tư có ch c năng và đ năng l c giám sát thì t ch c giám sát và ra quy t đ nh phân công 1- L a ch n đơn v Tư +Đ iv iđ u giám sát. v n giám sát th u: < 30 ngày (k t khi ký h p đ ng thi công) Ch đ u tư 3 ngày k t khi - Đi u ki n đ kh i công xây d ng công trình, th c hi n - Theo Đi u 10 M c 1 công trình đ theo Đi u 72 c a Lu t xây d ng. Chương 2 c a Ngh đ nh đi u ki n kh i 23/2009/NĐ-CP ngày 2- Ký l nh kh i công công. 27/02/2009 c a Chính ph v xây d ng công trình. x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, kinh doanh b t đ ng s n,… Đơn v thi 7 ngày k t - Khi công trình hoàn thành và nhà th u thi công đã t - Theo Đi u 16, M c 4, công khi công trình ch c nghi m thu n i b , đơn v thi công l p h sơ, đơn v Chương 2 c a Ngh đ nh 3- L p h sơ hoàn hoàn thành. thi công l p h sơ hoàn công cùng phi u yêu c u nghi m 23/3009/NĐ-CP ngày công cùng phi u yêu thu g i ch đ u tư. 27/02/2009 c a Chính ph v c u nghi m thu công x ph t vi ph m hành chính trình hoàn thành. trong ho t đ ng xây d ng, kinh doanh b t đ ng s n, … Ch đ u tư 6 ngày k t - Ch đ u tư ki m tra t t c h ng m c công trình hoàn - Theo Đi u 14, M c 2, khi ch đ u tư thành và l p h sơ nghi m thu. Chương 2 c a Ngh đ nh 4- Ki m tra, nghi m đã ti n hành 23/2009/NĐ-CP ngày (Chương V c a Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày thu h sơ công trình ki m tra và 27/02/2009 c a Chính ph v 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình). hoàn thành nghi m thu sơ x ph t vi ph m hành chính b công trình t i trong ho t đ ng xây d ng, hi n trư ng kinh doanh b t đ ng s n, …
 20. cùng các h sơ - Theo Đi u 21, M c 2, pháp lý nghi m Chương II, Ngh đ nh s thu c a công 53/2007/NĐ-CP ngày trình. 04/4/2007 v quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư. Ch đ u tư K t khi có - Th c hi n theo Đi u 26 c a Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP 5- T ch c nghi m thu văn b n đ ngh ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng bàn giao công trình. nghi m thu c a công trình. đơn v thi công. Ch đ u tư 15 ngày k t - L p th t c thanh toán cho t ng kh i lư ng công vi c - Theo Đi u 16, 21, M c 2, khi kh i lư ng hoàn thành và cho toàn b công trình khi đư c nghi m Chương 2 c a Ngh đ nh 6- Làm th t c thanh công vi c hoàn thu bàn giao. 23/2009/NĐ-CP ngày toán v n v i Kho b c thành đư c 27/02/2009 c a Chính ph v Nhà nư c huy n. nghi m thu. x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, kinh doanh b t đ ng s n, … Kho b c NN 7 ngày k t - Kho b c Nhà nư c huy n có trách nhi m ki m tra h sơ 7- Thanh toán v n cho khi nh n đ h và thanh toán v n cho công trình theo đúng quy đ nh. công trình. sơ h p l . D/ GIAI ĐO N K T THÚC D ÁN Ch đ u tư - Nhóm B: 9 - Sau khi công trình đư c nghi m thu bàn giao đưa vào - Theo Đi u 21, M c 2, tháng s d ng, Ch đ u tư l p h sơ và trình duy t quy t toán Chương 2 c a Ngh đ nh hoàn thành công trình. 23/2009/NĐ-CP ngày - Nhóm C: 6 27/02/2009 c a Chính ph v tháng (Ph n III Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 v x ph t vi ph m hành chính I/- L p h sơ và trình hư ng d n quy t toán d án hoàn thành ngu n v n nhà - BCKTKT: 3 trong ho t đ ng xây d ng, duy t Quy t toán công nư c (có bi u m u báo cáo đính kèm) và Thông tư s tháng kinh doanh b t đ ng s n, … trình. 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 v s a đ i, b sung m t (sau khi công s đi m t i Thông tư 33/2007/TT-BTC). - Theo Đi u 21, M c 2, trình nghi m Chương II, Ngh đ nh s thu bàn giao 53/2007/NĐ-CP ngày đưa vào s 04/4/2007 v quy đ nh x ph t vi ph m hành chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản