Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
101
lượt xem
5
download

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   æ N G   ô C   R ë N G   æ N G   ô C   ¶I  U A N   T C T T C H Q Sè  120/TC H Q­G S Q L   G µ Y   T H¸N G   N¨ M   N 03  4  1995  VÒ  VIÖ C   A N   µ N H   U Y   H Õ   B H Q C GI¸M  S¸T    U ¶ N   Vµ Q Lý  X¨N G   Ç U   M   H Ë P   Ó     U Ê T D T¹ N ® T¸I X TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC     H¶I QUAN ­C¨n  ph¸p lÖnh      cø    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990. ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  16/CP ngµy  2­ 20­ 1994  cña ChÝnh  phñ    vÒ chøc  n¨ng nhiÖm     vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña Tæng  côc    H¶i quan.­ C¨n     cø vµo  quy chÕ kinh doanh    theo h×nh thøc t¹m nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1064/BTM­XNK   sè  ngµy  8­ 18­ 1994  cña  th Bé  ¬ng  m¹i. ­C¨n  vµo    cø  tÝnh  chÊt® Æc       thïcña  Æt   m hµng  x¨ng dÇu.   ­ §Ó     ®¶m   b¶o viÖc qu¶n    lýnhµ        níc vÒ H¶i quan  îc chÆt    ®   chÏ,®óng  ph¸p luËt,®óng    chÝnh s¸ch,®ång        thêit¹o thuËn    lî cho    i c¸c doanh nghiÖp  kinhdoanh    x¨ng dÇu  nhËp        t¹m  ®Ó t¸ xuÊt. i QUYÕT   ®ÞNH §iÒu    1. Ban hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh  nµy  b¶n quy chÕ gi¸m    s¸tvµ  qu¶n    lýx¨ng dÇu  nhËp        t¹m  ®Ó t¸ xuÊt. i §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. §iÒu    quy  3. C¸c  ®Þnh  íc®©y      tr×nh nµy  tr   tr¸víi i quy    ®Òu     b∙ibá. §iÒu    «ng  4. C¸c  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m     s¸t­qu¶n    H¶i quan,Thñ  ­ lývÒ      tr ëng    c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan  Tæng  côc,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,   thµnh phè  Gi¸m  vµ  ®èc c¸c doanh nghiÖp  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thi hµnh quyÕt ®Þnh    nµy.  Q U Y  C H Õ GI¸M S¸T    U ¶ N   Vµ Q Lý  ¶I  U A N   èI    H Q ® VíI X¨N G   Ç U D T¹ M   H Ë P   T¸I X U Ê T N ­    (Ban  hµnh kÌm  theo quyÕt ®Þnh  120/TCHQ­Q§      sè  ngµy  4­ 03­ 1995 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan)
  2. 2 CH ¬NG   I NH÷NG   QUY   ®ÞNH  CHUN G §iÒu    c¶  1. TÊt  x¨ng  dÇu  nhËp      t¹m  ­ t¸ xuÊt ®Òu   i   ph¶ilµm    ®Çy  thñ ®ñ    tôc H¶i quan  chÞu  kiÓm        vµ  sù  tragi¸m      s¸th¶iquan      nhËp  tõ khit¹m  cho  ®Õn   khithùc t¸ xuÊtra kháil∙nhthæ        i         ViÖtNam.   §iÒu  C¬  ph¸p    h×nh  2.  së  lýcña  thøc t¹m    nhËp      ®Ó t¸ xuÊtx¨ng dÇu    i     lµ haihîp ®ång      riªngbiÖt.Hîp      ®ång mua   hµng (do  doanh nghiÖp ViÖt nam     ký  víidoanh    nghiÖp   níc xuÊt khÈu)  hîp  vµ  ®ång  b¸n hµng (do doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   víidoanh    ký    nghiÖp    níc nhËp  khÈu).H×nh    thøc  ®ång  bªn  hîp  do  b¸n  bªn  vµ  mua  tho¶  thuËn    phï hîp    víith«ng  quèc  vµ  lÖ  tÕ  ph¸p  luËt ViÖt     nam.  §iÒu 3.  Doanh  nghiÖp  îc kinh doanh  ®     theo h×nh thøc t¹m nhËp    ®Ó t¸  ixuÊt x¨ng    dÇu    lµ doanh  nghiÖp ViÖt nam   dîc Bé    ®∙    Th¬ng    m¹i cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu x¨ng dÇu  ® îc Bé  ¬ng    vµ    th m¹i cho  phÐp  kinhdoanh    theo h×nh    thøc t¹m    nhËp      ®Ó t¸ xuÊt. i §iÒu  Thêigian  4.    x¨ng dÇu kinh doanh    theo  h×nh thøc t¹m nhËp    ®Ó t¸ xuÊt ® îcl chuyÒn  i   i    u  t¹ ViÖt Nam,        H¶i quan thùc hiÖn    theo    ® îcquy  thêih¹n    ®Þnh  trong giÊy    phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i.Thêih¹n    nµy  îctÝnh    ®   tõ ngµy    ghi kÕt qu¶  kiÓm       nhËp  ho¸ lóct¹m  ®Õn   ngµy  thùc t¸    ixuÊt t¹      i quan  h¶i cöa khÈu  cuèicïng.   §iÒu 5.  ViÖc nép  thuÕ ®èi    víix¨ng dÇu t¹m nhËp  hoµn  vµ  thuÕ    ®èi víix¨ng    dÇu  i t¸ xuÊt thùc    hiÖn theo luËtthuÕ    nhËp  khÈu, thuÕ    xuÊt khÈu    hiÖn hµnh. §iÒu    6. X¨ng  dÇu  nhËp   i t¹m  ­t¸ xuÊtph¶i®i        ®óng  tuyÕn,®óng  êng,   ®   ®óng cöa  khÈu  ® îccho  ®∙    phÐp. CH ¬NG   II NH÷NG   QUY   ®ÞNH     Hå  VÒ Bé  S¬ §iÒu    hå  ph¶inép    thñ tôct¹m  7. Bé  s¬    khilµm      nhËp  gåm: ­Tê    khaih¶iquan      (mÉu  HQ8C­92):3    b¶n. ­GiÊy    phÐp  nhËp      t¹m  ®Ó t¸ xuÊt(b¶n  i   chÝnh):2    b¶n. ­ Hîp    ®ång mua  hµng, hîp    ®ång b¸n hµng (b¶n photocopy  x¸c nhËn  cã    cña  doanh  nghiÖp):mçi thø  b¶n.     01  ­VËn      t¶i®¬n  (b¶n  photocopy): b¶n.  01 
  3. 3 ­  Ho¸ ®¬n   ¬ng  th m¹i (Invoice) do    doanh  nghiÖp    níc ngoµi (n     íc xuÊt  khÈu) lËp    ®ßi  tiÒn doanh    nghiÖp  ViÖt Nam     (b¶n photocopy cã      x¸c nhËn  cña  doanh nghiÖp):01    b¶n. ­Chøng      thgi¸m  ®Þnh  cña  ngêib¸n    cung  cÊp  cho  ngêimua:  b¶n.   01    ­Biªnb¶n      giao nhËn    hµng    ho¸ gi÷a ngêivËn    chñ      t¶ivµ  hµng. §iÒu    hå  ph¶inép    thñ tôct¸i 8. Bé  s¬    khilµm       xuÊtgåm:   ­Tê    khaih¶iquan      (HQ8C­92):03    b¶n. ­GiÊy    phÐp  nhËp­   t¹m  t¸ xuÊt(b¶n  i   photocopy): b¶n.  02  ­ Hîp    ®ång mua  hµng, hîp    ®ång b¸n hµng (b¶n photocopy)mçi    thø 01  b¶n). ­ Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i (Invoice)do    doanh nghiÖp ViÖt Nam   ®ßi    lËp  tiÒn  doanh nghiÖp    nícngoµi: b¶n.  01  ­ Biªn b¶n      giao nhËn hµng    ho¸ gi÷a chñ    hµng  ngêi vËn    vµ    t¶i(nép sau  khix¨ng dÇu  ® îcgiao cho      ®∙      ngêivËn    b¶n.   t¶i)01  : ­Ho¸    ®¬n  kiªm  phiÕu  xuÊtkho:01      b¶n. ­ Chøng  nhËn phÈm  chÊt (Cert f teof quali )   i ca     ty cña ngêi b¸n    cÊp cho  ngêimua:  b¶n.   02  §iÒu    hå  ph¶inép    9. Bé  s¬    khilµm      thñ tôchoµn  thuÕ: Theo    quy  ®Þnh  t¹ Th«ng   72A/TC­   i tsè  TCT  ngµy  8­ 30­ 1993  cña  TµichÝnh. Bé    CH ¬NG   I II TR×NH     Tù LµM   THñ  TôC   ­TR¸CH NHIÖM     H¶I QUAN   CöA  KHÈU  LµM   THñ  TôC  T¹M  NHËP       ®Ó T¸IXUÊT   CöA   Vµ  KHÈU  GI¸M S¸T    T¸IXUÊT §iÒu 10 1. Thñ        tôc H¶i quan      ®èi víix¨ng  dÇu  nhËp  thñ tôc ®èi víimét    t¹m  nh          l« hµng  nhËp  khÈu  quy ®Þnh   iquyÕt  t¹  ®Þnh  258/TCHQ­GSQL   ngµy  12­ 16­ 1994. C¨n  vµo  hå  vµ    cø  bé  s¬  kÕt  qu¶  kiÓm     tra,gi¸m    s¸tviÖc b¬m  x¨ng    tõ ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ilªnbån  chøa    ghi kÕt qu¶ vµo    tê khaivµ    giÊy phÐp.  KÕt  qu¶ kiÓm   ho¸ ph¶i ghi râ      chñng  i m∙    lo¹   sè, khèi l x¨ng  ,  îng  dÇu  thùc  nhËp.  ChØ  trongtr   êng    nghivÊn      hîp cã    míiyªu cÇu  gi¸m ®Þnh.   2. Doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    cung cÊp cho    h¶iquan cöa khÈu lµm  thñ tôct¹m      nhËp  x¨ng dÇu  ®å    s¬  kho,bån    chøa,thÎkho,thÎbÓ.         §iÒu11. Thñ        tôch¶iquan      ®èi víix¨ng  dÇu  i t¸ xuÊt vµ      tr¸chnhiÖm     cña  H¶i quan    lµm        thñ tôct¸ xuÊt: i 1. Tr×nh        quy    tù thñ tôc nh  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  258/TCQH­GSQL   dÉn  trªn.  
  4. 4 2. Tríc khi lµm      thñ tôc b¬m  x¨ng dÇu  xuèng  ph¬ng tiÖn vËn  .H¶i t¶i    quan cöa khÈu  lµm thñ    i tôc t¸ xuÊt ph¶i kiÓm       c¸c hÇm       tra tÊtc¶    hµng, ®Ó     ®¶m  b¶o ch¾c  ch¾n  kh«ng  hµng  cã  ho¸ nµo kh¸c hay    bÊt  thø  trong cø  g×    hÇm   hµng. 3. C¨n  vµo  hå  t¸    cø  bé  s¬  i xuÊt tiÕn    hµnh kiÓm     tra,kiÓm  ho¸,ghi kÕt      qu¶  vµo   têkhai(chñng  im∙      lo¹   sè,khèil ,  îng). 4.C¨n  ®Ó       cø  x¸c®Þnh  khèil  îng: ­Ho¸    ®¬n  ¬ng  th m¹i. ­Biªnb¶n      bµn  giao gi÷a chñ      hµng  ngêivËn  . vµ    t¶i ­Ho¸    ®¬n  kiªm  phiÕu  xuÊtkho.   ­KÕt    qu¶  kiÓm  ho¸. 5.C¨n  ®Ó       cø  x¸c®Þnh  chñng  i lo¹ : ­ Chøng    nhËn phÈm  chÊt (Cert f ca       i i teof quali ) ty cña ngêi b¸n    cÊp cho  ngêimua.   ­ Quy    ®Þnh  tiªuchuÈn  vÒ    ViÖt Nam         ®èi víix¨ng  dÇu. Trêng      hîp Nhµ  n­ íc cha    ban hµnh th× c¨n  vµo    cø  tiªuchuÈn x¨ng  dÇu quèc  do  tÕ  chñ  hµng  cung cÊp. ­ Trong  êng  cÇn    tr hîp  thiÕttheo    yªu cÇu cña    H¶i quan, chñ    hµng ph¶i   cung  cÊp  mÉu  u  l cña    l«hµng  ªnquan    li   ®Ó gi¸m ®Þnh. 6. Sau    li     khi®∙  ªm phong    c¸c vÞ    tÊtc¶    trÝ cÇn  thiÕtvµ    hoµn        tÊtthñ tôc cho ph¬ng  tiÖn vËn        t¶i H¶i quan  , lµm      thñ tôcxuÊtph¶ith«ng        b¸o ngay  tÇu  sè  vµ nh÷ng  th«ng    tincÇn thiÕtli     ªnquan  ®Õn     l« x¨ng dÇu  i t¸ xuÊt (b»ng    ®iÖn  tho¹i  hoÆc     fax)cho  cöa khÈu  cuèicïng biÕtchuÈn  lµm          bÞ  thñ tôc. §iÒu 12. Thñ        tôc H¶i quan  i t¹ cöa khÈu xuÊt vµ    tr¸chnhiÖm     cña    h¶i quan cöa khÈu  xuÊt:H¶i quan      cöa  khÈu  gi¸m    i s¸tt¸ xuÊt c¨n cø        vµo  hå  bé  s¬  l«x¨ng dÇu        t¸ xuÊtvµ  i   nh÷ng  th«ng    tinnhËn  îc®Ó   ®   lµm        thñ tôch¶iquan  cho  xuÊtqua    i   biªngií . 12.1.Thñ        tôch¶iquan  bao  gåm: ­ TiÕp    nhËn  kiÓm     hå  do    vµ  trabé  s¬  H¶i quan  cöa  khÈu  lµm      i thñ tôc t¸  xuÊtchuyÓn        tí(göiqua  i chñ  hµng). ­KiÓm     trÝniªm    travÞ    phong. ­Gi¸m      s¸tcho  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ithùc xuÊtqua    i     biªngií . ­ Chøng    nhËn thùc xuÊt vµo        tê khaiH¶i quan  giÊy      vµ  phÐp  nhËp    t¹m  ­ t¸ xuÊt.   i ­Th«ng  ngay    b¸o  kÕt  qu¶  cho    h¶iquan    n¬ilµm        thñ tôct¸ xuÊt. i H¶i quan    cöa khÈu xuÊt ph¶imë         sæ theo    dâi viÖc lµm  tôc cho  i thñ    lo¹  h×nh  nµy. 12.2 Trong  êng  tr hîp xÐt thÊy cÇn  thiÕt,h¶i quan      cöa khÈu  xuÊt biªn     gií tiÕn hµnh  i   i   t¸ kiÓm          tra®Ó x¸c ®Þnh   l¹ träng l   i  îng,chÊt l      îng l«hµng  íckhi tr     lµm  tôc cho  thñ    xuÊt qua    iT¸ikiÓm           biªngií     . tra®Ó x¸c ®Þnh  chÊt l b»ng   îng  c¸ch lÊy mÉu           ®Ó yªu cÇu  gi¸m  ®Þnh.  
  5. 5 12.2.1.NÕu   i   t¸ kiÓm     tra thÊy x¨ng dÇu thùc xuÊt ®óng        víitê khai h¶i     quan  bé  vµ  chøng   tõ th× lËp biªn b¶n      x¸c nhËn viÖc  i t¸  kiÓm, sau    ®ã niªm  phong kÑp ch×    h¶iquan    lµm      l¹vµ  i thñ tôccho xuÊtqua    i   biªngií . 12.2.2.Trêng    hîp khèi l x¨ng   îng  dÇu  thùc xuÊt kh«ng    ®óng      víitê khai  h¶i quan  bé    vµ  chøng    tõ ngoµi møc     dung    sai cho phÐp  th× lËp biªn b¶n      vi ph¹m, tiÕn hµnh      niªm phong  kÑp  ch×    l¹ ph¬ng  i tiÖn chuyªn chë      x¨ng  dÇu  vµ  tuú theo    møc       ®é viph¹m   ®Ó quyÕt  ®Þnh      ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  (sau    khi ®∙    x¸c nhËn  khèil thùc   îng  xuÊt)cho    lµm thñ thñ    i tôc t¸ xuÊt hoÆc     lËp    biªn b¶n  t¹m    gi÷ x¨ng dÇu  i t¸ xuÊt (bao    gåm   ph¬ng  c¶  tiÖn  chuyªn chë) b¸o      c¸o ngay    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè  Tæng  vµ  côc    h¶iquan      ®Ó gi¶i quyÕt. + NÕu   nghivÊn  chÊt l   cã    vÒ   îng:sau    lÊy mÉu     khi®∙    (ÝtnhÊt 1        lÝt)®Ó gi¸m ®Þnh    th× cho  lµm      i thñ tôct¸ xuÊt.ViÖc  lýsÏtiÕn hµnh      xö        sau    kÕt  khicã  qu¶    t¸ gi¸m  i ®Þnh. + Doanh  nghiÖp kinh  doanh x¨ng dÇu t¹m nhËp    ixuÊt  ®Ó t¸  ph¶i t¹o     ®iÒu  kiÖn  chÞu      vµ  c¸c chi phÝ  ªnquan  li   ®Õn  viÖc  i t¸ kiÓm   gi¸m  vµ  ®Þnh  nµy.   12.3.Khi ph¬ng      tiÖn chuyªn chë x¨ng dÇu  i t¸ xuÊt quay    vÒ, H¶i quan  cöa khÈu      biªngií ph¶itiÕn hµnh  i     kiÓm    traph¬ng  tiÖn vËn  ,   t¶i nh»m     kiÓm    tra hµng nhËp  lËu hoÆc  x¨ng dÇu kh«ng  i t¸ xuÊt hÕt    quay  i   trong níc l¹ tiªuthô        ®Ó     trènthuÕ. §iÒu    13. Trªn c¬  x¨ng    së  dÇu thùc nhËp      ­ thùc xuÊt,H¶i quan        tØnh,   thµnh phè    sÏ thanh kho¶n    tê khaih¶iquan, giÊy        phÐp  lµm  tôc kh«ng  vµ  thñ    thu thuÕ    hoÆc   hoµn thuÕ theo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh. CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N  THI HµNH §iÒu 14.  Hµng  quý, H¶i    quan tØnh, thµnh    phè  ªnquan  doanh  li   vµ  nghiÖp ph¶i b¸o    c¸o Tæng  côc    h¶i quan (Côc gi¸m    Qu¶n      s¸t­  lý)vÒ t×nh  h×nh thùc hiÖn    quy chÕ  nµy. §iÒu    15. Quy  chÕ  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu    16. Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m      s¸t­ Qu¶n    h¶iquan,thñ tr lývÒ        ëng   c¸c vô,côc    thuéc c¬    quan  Tæng  côc    h¶iquan,Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan    c¸c tØnh,  thµnh phè  gi¸m  vµ  ®èc    c¸c doanh nghiÖp  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm     thùc  hiÖn quy chÕ nµy. 
Đồng bộ tài khoản