Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng công trình sân vận động trung tâm thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  1205/Q§­T T g   T t p S n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  2001 T h µ n h  l Ë p B a n  c h Ø  ®¹ o x © y  d ù n g  c«n g  tr× nh  9  s © n  v Ë n  ® é n g  trung t © m  thu é c  Khu   liªn î p th Ó  thao  u è c   h q gia Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m   û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  Ó  ôc  Ó  th d th thao  µ  é   vB tr ng  é   ©y  ùng  ¹  ë Bx d t iC«ng v¨n  è  s 144/UBTDTT­VP   µy  th¸ng  n¨m   ng 24  8  2001  Ò   Öc  chøc  iÓn khaix©y  ùng  v vi tæ  tr     d c«ng  ×nh S ©n   Ën  ng  tr   v ®é trung  t©m. Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1: Th l ban  chØ  o  ©y  ùng  ®¹ x d c«ng  ×nh s©n  Ën  ng  tr   v ®é trung t©m  éc Khu  ªnhîp thÓ    thu   li     thao  èc    äit¾t lµban  qu gia (g       chØ  o  ®¹ c«ng  tr×nh S ©n  Ën  ng    v ®é trung t©m)  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  å m     µnh      c Th t   ph g c¸c th viªn sau  y: ®© 1.Trëng    ban:«ng    Nguy Ôn  ång  © n,  H Qu Thø  ëng  é  ©y  ùng tr Bx d 2. Phã  ëng    tr ban  êng  ùc;«ng  ¬ng  èc  òng, Phã  ñ  Ö m   û   th tr   L Qu D   ch nhi U ban  Ó  ôc  Ó  th d th thao 3.Phã  ëng    tr ban:bµ    NguyÔn  Þ   Th Kim  ©n,  Ng Thø  ëng  é  µichÝnh tr BT  4. C¸c  y  ñ viªn:gå m   i diÖn  Êp  ô     ®¹   c V hoÆc   ¬ng  ¬ng  ña  t ® c c¸c  é, B  ngµnh,®Þa  ¬ng:   ph ­V¨n    phßng  Ýnh  ñ  ô    Ch ph (V v¨n x∙) ­Bé  µichÝnh  ô  Çu )   T  (V § t ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ô    K ho   § t(V Lao  ng   ®é ­V¨n  x∙) ­Bé  ¬ng  ¹i(Vô  Çu )   Th m  § t ­ Uû     ban  Ó   ôc  Ó  Th d th thao (Vô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh)   K ho      ­ Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi nh d Th ph H n ­Gi¸m  c    ®è Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n Khu  ªnhîp thÓ  li     thao quèc    gia §i Ò u 2: NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  v  h c Ban  ChØ   o  ®¹ c«ng  ×nh  ©n   tr S vËn  ng  ®é trungt©m.   1.NhiÖ m   ô:   v
  2. 2 ­ §iÒu  èi,kiÓm      chøc,®¬n  Þ    ph   trac¸c tæ    v tham    ©y  ùng  ©n   Ën  gia x d S v ®éng  trung t©m,  Ó   c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ªnquan, Chñ   u    µ    k c¶    ng   ph li     ®Ç t v c¸cnhµ  Çu      th ®Ó b¶o  ¶m   Êtl ng c«ng  ×nh vµ  Õn ®é   ∙    ® ch  î   tr   ti   ® ®Ò ra. ­ Ch Êp  Ën  Õn      Õtx©y  ùng    Çn  Öc,h¹ng  ôc    thu ti ®é chiti   d c¸c ph vi   m c«ng  tr×nh cña  ©n  Ën  ng    S v ®é trungt©m.   2.Quy Òn  ¹n:   h ­  õa  y  Th ñ quyÒn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ùc tiÕp    c Th t Ch ph tr   gi¶iquyÕt, xö  ý   l  hoÆc   b¸o c¸o  ñ  ëng  Ýnh  ñ    Õt,xö  ý c¸c vÊn    Th t Ch ph gi¶iquy   l     ®Ò ph¸tsinh     trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  ©n   Ën  ng       d S v ®é trung t©m     nh»m  b¶o  ¶m   ètnhÊt ® t    c¸c néi dung  ña     c Quy Õt  nh  u    ù  x©y  ùng  ©n   Ën  ng  ®Þ ®Ç t d ¸n  d S v ®é trung  t©m. ­ Khi cÇn  Õt,yªu  Çu    ¬     thi   c c¸c c quan, ®¬n  Þ    v b¸o  hoÆc     Õt  c¸o  gi¶iquy c¸cc«ng  Öc  ªnquan  n   ©y  ùng  ©n  Ën  ng    vi li   ®Õ x d S v ®é trung t©m.   ­ TriÖu  Ëp    éc  äp  êng  ú    t c¸c cu h th k hoÆc   Êt  êng      Õt    b th ®Ó gi¶iquy c¸c c«ng  Öc  ªnquan  n   ©y  ùng  ©n  Ën  ng  vi li   ®Õ x d S v ®é trung t©m.   ­ KiÕn  Þ    ngh khen  ëng    Ëp  Ó  µ    ©n  ã  µnh  Ých  th c¸ct th v c¸ nh c th t trong qu¸    tr×nh thùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.     nhi v®  ­ KiÕn  Þ   û  Ëtvµ  åi th ng    ngh k lu   b   ê tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt ®èi  íic¸c tËp    v    v    thÓ  µ    ©n    ¹m  Õn  ,    Èn  ü  Ët hoÆc   Êt l ng  v c¸ nh vi ph ti ®é tiªuchu k thu   ch  î c«ng  tr×nh,néiquic«ng  êng      tr trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.        nhi v®  §i Ò u 3: Ban    o  chØ ®¹ c«ng  ×nh  ©n   Ën  ng  tr S v ®é trung t©m   ã      c Tæ c«ng    óp viÖc.Quy  Õ   µm  Öc  ña  t¸cgi     ch l vi c Ban  ChØ   o,sè îng thµnh    µ  ®¹   l   viªnv nhiÖ m  ô  ña    v c Tæ c«ng    Trëng  t¸cdo  ban  o  Õt ®Þnh. ®¹ quy   Ban  ChØ   o  îc sö  ông  ®¹ ®   d con  Êu  ña  é   ©y  ùng  d c BX d trong quan  Ö   h c«ng    t¸c. Ban ChØ   o  ®¹ kh«ng  µm  l thay chøc    n¨ng  qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬    l  tx d c b¶n cña  é  B qu¶n  ýngµnh  µ  ñ  u  . l  v ch ®Ç t Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  ChØ   o  îctÝnh  ®¹ ®   trong chiphÝ     qu¶n  ýdù  l  ¸n S ©n  Ën  ng    v ®é trung t©m.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 4: Quy ®Þ n c hi l     k t  k Ban ChØ   o  Ï tù gi¶ithÓ    ®¹ s       khi c«ng  ×nh  ©n   Ën  ng  tr S v ®é trung  ©m   t hoµn  µnh  ©y  ùng,bµn  th xd   giao ® a  µo  ö  ông.   v sd §i Ò u 5: Trëng  Ban  ChØ   o  µ    µnh    ®¹ v c¸c th viªn Ban ChØ   o  ®¹ c«ng  tr×nh S ©n   Ën  ng    v ®é trung t©m,    é   ëng, Thñ  ëng  ¬    c¸c B tr   tr c quan  ngang  é, B  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản