Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
147
lượt xem
20
download

Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  1207  C/ Q §/N S N N  n g µ y 25 ë T th¸ng  12 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  h Ö  th è ng m ô c  l ô c n g © n  s¸ch n h µ  n íc B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  LuËt ng©n    cø    s¸ch nhµ  íc®∙  îcc«ng  è    n  ®  b theo L Önh  è    s 47L­CTN   ngµy  03/04/1996 cña  ñ  Þch  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   Ch t n  ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  ®Þ nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ô  ëng  ô  ©n  V tr V Ng s¸ch nhµ  íc.   n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Nay  ban  µnh  Ö   èng  ôc  ôcng©n  h h th M l  s¸ch nhµ  ícmíi®Ó     n    sö  ông  d cho c«ng    Ëp  ù  t¸cl d to¸n,chÊp  µnh  µ    h v b¸o  quyÕt    ­ chi c¸o  to¸nthu      ng©n s¸ch nhµ  íc.H Ö   èng  ôc  ôcng©n    n   th M l  s¸ch nhµ  ícbao  å m:   n  g ­M∙  è    s danh  ôc  ¬ng m Ch ­M∙  è    s danh  ôc  ¹i  m Lo ,Kho¶n ­M∙  è    s danh  ôc  ã m,  Óu  ã m m Nh Ti nh ­M∙  è    s danh  ôc  ôc, TiÓu  ôc m M   m ­M∙  è    s danh  ôc    m c¸cKho¶n      µing©n  thu,chingo   s¸ch nhµ  íc   n ­M∙  è      s c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  2.­Quy ®Þ n c hi l     t  01/01/1997.  Nh÷ng  quy  nh  µ  íng  Én  íc ®©y   Ò   ôc  ôc ng©n  ®Þ vh d tr   vM l  s¸ch  µ  íc ®Ò u   nh n   b∙i á.  b §i Ò u 3.­ ¬    C quan  éc  èc  éi,c¸c Bé,  ¬  thu Qu h   c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¸c c¬  thu   ph     quan  §¶ng,®oµn  Ó  éc Trung  ng  µ  û     th thu   ¬ vU ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖ m     chØ  o, tr Ón khaithùc ®¹   i       hiÖn Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ô   ëng  ô   ©n   4.­V tr V Ng s¸ch nhµ  íc,Ch¸nh    n  V¨n phßng  é, Thñ  B  tr ng    n  Þ  éc  µ  ùc thuéc  é   Þu  ë c¸c ®¬ v thu v tr   B ch tr¸chnhiÖ m,  íng  Én  µ      h d v tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản