intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 121/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

68
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 121/2005/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt bæ sung  §Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre  (C«ng v¨n   sè 784/TT­UB ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2005), Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt bæ sung §Ò  ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh  BÕn Tre n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ   níc   trùc   thuéc   ®∙   ®îc   phª   duyÖt   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  52/2003/Q§­TTg   ngµy   15   th¸ng   4   n¨m   2003   vµ   QuyÕt   ®Þnh  nµy. 2. C¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  thùc tr¹ng cña doanh  nghiÖp, quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn do Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i tõng c«ng ty vµ b¸n tiÕp phÇn vèn   nhµ níc t¹i c¸c c«ng ty nhµ níc ®∙ cæ phÇn ho¸. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c Bé  liªn quan  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre  trong thùc hiÖn §Ò ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn 
  2. 2 §Ò ¸n nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c  gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh BÕn  Tre vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc trùc thuéc  Uû ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre bæ sung  §Ò ¸n s¾p xÕp n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 121/2005/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh nghiÖp H×nh thøc s¾p xÕp  Nay   ®iÒu  Thêi  theo QuyÕt ®Þnh sè chØnh gian  52/2003/Q§­TTg ngµy  thùc  15/4/2003 hiÖn 1 C«ng ty c«ng tr×nh  Duy   tr×   100%   vèn  C«ng   ty  2006 ®« thÞ nhµ níc TNHH   1  thµnh viªn 2 C«ng   ty   X©y   dùng  Duy   tr×   100%   vèn  C«ng   ty  2006 vµ   Khai   th¸c   c«ng  µ níc nh TNHH   1  tr×nh thuû n«ng thµnh viªn 3 C«ng   ty   CÊp   tho¸t Duy   tr×   100%   vèn  C«ng   ty  2006 níc nhµ níc TNHH   1  thµnh viªn 4 C«ng   ty   T  vÊn   x©y  Duy   tr×   100%   vèn  Cæ   phÇn  2005 dùng nhµ níc ho¸ 5 XÝ   nghiÖp   C¬   khÝ  îp nhÊt H Cæ   phÇn  2005 c«ng n«ng BÕn Tre ho¸ 6 XÝ   nghiÖp   Qu¶n   lý  îp nhÊt H ChuyÓn  2005 bÕn thµnh   ®¬n  vÞ   sù  nghiÖp 7 XÝ   nghiÖp   Phµ   BÕn  îp nhÊt H ChuyÓn  2006 Tre thµnh   ®¬n  vÞ   sù  nghiÖp 8 C«ng   ty   Th¬ng   m¹i Cæ phÇn ho¸ Gi¶i thÓ 2005 Tróc Giang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2