intTypePromotion=1

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
107
lượt xem
4
download

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  122  /1999/Q§­T T g   n g µ y  10 th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ® Þ n h   vi h tiªu  ch u È n, ® Þ n h  m ø c   ö  d ô n g  xe  t« trong c¸c  s «  c ¬  q u a n   µ n h  c h Ý n h   ù  n g hi Ö p  v µ  d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc h s n T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc hiÖn  th   Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý   µy    l th   ti   ch l∙ngph ng 26 th¸ng02    n¨m  1998; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m 1998, vÒ     qu¶n  ýtµis¶n  µ  íc; l    nh n Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr BT    tr   Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph quy Õt  Þ nh:  ® §i Ò u    hµnh  Ìm    Õt  nh  µy  Quy  nh  Ò i u Èn, 1. Ban  k theoQuy ®Þ n b¶n  ®Þ v t ª  chu   ®Þnh møc  ö  ông  «    rongc¸cc¬  sd xe  t«t     quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  Nhµ  íc n. §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, tæ  thu Ch ph   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ   ch tr         tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ¬ v c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícchÞu  ¸chnhiÖm    µnh  Õt  nh  µy. Nh n   tr   thih Quy ®Þ n
  2. 2 c h Ý n h  p h ñ c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Q uy   Þ nh ® VÒ   tiªu c h u È n, ® Þ n h  m ø c  s ö   ô n g  xe « t« trong c¸c    d c ¬  q u a n  h µ n h  ch Ý n h  s ù   g hi Ö p, d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 122/1999/Q§­TTg ngµy  th¸ng5 n¨m  10     1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u  1. C¬  quan  qu¶n  ý Nhµ   íc,c¬  l  n   quan  ù  s nghiÖp, tæ    chøc  chÝnh  Þ,c¸c tæ  tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi(gäichung  µc¬  ch tr           l   quan  µnh  Ýnh  h ch sù  nghiÖp)® îcng©n     s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o kinh phÝ  ¹t®éng  µ      ho   v c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  µy  îc trang  Êp  ®Þ n ®  c hoÆc   mua  «      a  n    é  µ  ïng vµo    xe  t«®Ó ® ®ã c¸n b v d   c¸cc«ng  Öc  vi chung. §èivíic¸c c¬        quan, ®¬n  Þ  ùc l ng vò    v l  î   trang thuéc  é   èc    B Qu phßng, Bé     C«ng  vµ  i  phôc  ô  Ô  ©n  i  ¹iNhµ   íc thùc  Ön  an  ®é xe  v l t ®è ngo   n  hi theo    quy ®Þnh riªngcña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u 2. Xe  t«  ïng  «  d trong    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  µ   íc® îc®iÒu  Nh n     chØnh  trong quy  nh  µy    ®Þ n bao  å m   «    g xe  t« tõ 15  ç  åitrëxuèng  µ  «      ch ng     v xe  t« chuyªn dïng  îch×nh  µnh  õ nguån  èn    ®  th t  v ng©n  s¸ch,cã  ån  èc  ©n    ngu g ng s¸ch  Ó  viÖn  î quµ  Õu  ña      (k c¶  tr ,   bi c c¸c tæ chøc    ©n  c¸nh trong vµ  µiníchoÆc   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u  ña  µ   íc   ngo     ®    s h c Nh n   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,c¸c dù    ¬ng  ×nh    Õt  óc,chuyÓn  lu     ¸n,ch tr khi k th   giao  «  cho    ¬  xe  t«  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp) vµ  mua   ¾ m   õ   xe  s t  nguån  èn  ña  v c doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u 3.  1. C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ  ícc¨n cø  nh n     vµo  è  «    Ön  ang  s xe  t« hi ® qu¶n  ý,sö  ông    è  Ý phôc  ô    ng  Ý  l  d ®Ó b tr   v c¸c ®å ch l∙nh®¹o  ã    Èn  ö  ông  «      c tiªuchu s d xe  t« theo  chøc danh  µ  ôc  ô  v ph v chung  ña  c c¬ quan  theo ®óng    Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2. Tõng  íc Nhµ   íc trang cÊp  «      b  n    xe  t« cho    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp theo kh¶    n¨ng  ©n  ng s¸ch hµng    n¨m  ña  çi cÊp. c m  3. C¸c doanh nghiÖp  µ   íc tïy theo  Nh n     kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  õng  t  c t doanh nghiÖp  ùc hiÖn  Öc  th   vi mua   ¾ m   «    s xe  t« theo  ng    Èn, ®Þnh   ®ó tiªuchu   møc  ö  ông  «    sd xe  t«quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t  i ®Þ n
  3. 3 §i Ò u 4. 1. Xe  t« phôc  ô    «    v nhu  Çu  c c«ng    ña    ¬  t¸cc c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ  íc ph¶i ® îc qu¶n  ý,sö  ông  nh n      l  d theo  ng    ®ó tiªu chuÈn,®Þnh    møc  µ  v møc    gi¸quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  µ    ®Þ t  i ®Þ n v c¸cquy  nh   ®Þ kh¸ccña  µ   íc.   Nh n 2. C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     Nhµ   ícgiao qu¶n  ý, ö  ông  «    Õu  n    l  ds xe  t« n kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn  Öt®èi kh«ng  îc:   th quy tuy     ®  a) B¸n,trao® æi,tÆng, cho  Êt cø  chøc,c¸nh©n  µo;          b   tæ     n b) Sö  ông  «    ôc  ô  Öc   d xe  t«ph v vi riªng,  cho  thuª. 3. Nghiªm  Ê m   ö  ông  ïytiÖn  «    ña  µ   íc vµo  ôc  ch      c sd t  xe  t« c Nh n   m ®Ý c¸ nh©n. Trong  êng  îp cã    Çu  ö  ông  «    ña  µ   ícvµo  Öc    tr h   yªu c s d xe  t«c Nh n   vi riªng   th×  êisö  ông  ph¶itù chÞu    Ý  Ën  µnh  theo  ng  ng   d xe     chiph v h xe  ®ó quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh. BT  II­Tiªu    chu È n,  Þ n h   ø c   ö   ô ng  «  con ® m sd xe  t«  §i Ò u    chøc  5. C¸c  danh  sau  îctrang bÞ  ö  ông  êng  ®    sd th xuyªn m ét      xe «    t«con  Ó  khinghØ  u): (k c¶    h 1.Tæng  Ý       B thBan  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng; 2.Chñ  Þch  íc;   t n 3.Thñ íng Ch Ýnh  ñ;   t  ph 4.Chñ  Þch  èc  éi;   t Qu h 5.  ÷ng  êng  îp kh¸cdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.  Nh tr h    Th t   ph quy   §i Ò u 6.  chøc  C¸c  danh  îcsö  ông  êng  ® d th xuyªn trong thêigian c«ng         t¸c m ét  xe  «  t« con  l¾p  r¸p trong níc víi møc  gi¸ mua  míi tèi ®a     600  iÖu®ång/métxe  ®Þnh    : tr     quy  nh sau  1.ñy    é  Ýnh  ÞBan  Êp  µnh    viªnB Ch tr   ch h Trung  ng  ¬ §¶ng,Phã  ñ  Þch n­   Ch t   íc, ã  ñ íngChÝnh  ñ,Phã  ñ  Þch Quèc  éi;  Ph Th t   ph   Ch t   h 2.ViÖn  ëng  Ön  Óm     ©n  ©n  èi   tr Vi Ki s¸tnh d t     cao,Ch¸nh    ¸nTßa    ©n  ©n   ¸nnh d tèi  cao; 3.  ëng  Tr Ban  ña  c §¶ng    ë Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ©n  éc cña  ¬  t H ®å d t  Quèc  éi,ñy    y  h   viªnñ ban  êng  ô  èc  éi,Chñ   Öm   Th v Qu h   nhi V¨n  phßng  èc  éi, Qu h   Chñ  Öm    y  nhi c¸cñ ban  ña  èc  éi, ñ  Öm  phßng  ñ  Þch níc; c Qu h   Ch nhi V¨n  Ch t   4. Bé   ëng, c¸c chøc    tr    danh ¬ng  ¬ng  éc c¸c tæ  t ® thu     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ ch tr       héië    Trung  ng; Chñ   Þch  y  ¬  t ñ ban  Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,  ¬M tr   qu Vi   Chñ   Þch  t Tæng   Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt Nam,  Ý    thø  Êt  ®é Vi   B th nh Ban  Êp  ch hµnh  Trung  ng  µn  ¬ §o thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Chñ   Þch  éi Liªn   t H    hiÖp  ô   ÷  Öt Nam,  ñ   Þch  éi  Ph n Vi   Ch t H N«ng  ©n  Öt Nam,  ñ   Þch  éi  d Vi   Ch t H Cùu  Õn  chi binh ViÖtNam;    
  4. 4 5.BÝ   ,Chñ  Þch Héi®ång  ©n  ©n, Chñ  Þch ñy    th  t   nh d   t   ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  µ   éivµ  µnh  è  å   Ý   H N   th ph H Ch Minh. §i Ò u    chøc  7. C¸c  danh  îcsö  ông  ét  «    ® d m xe  t«con  ¾p    l r¸ptrong níc    víimøc      gi¸mua   íitèi®a  m     500  iÖu ®ång/mét xe    a  n  õ n¬ië  í n¬i tr     ®Ó ® ®ã t     t     i lµm  Öc  µng  µy  µ  i  vi h ng v ® c«ng    ô  Ó    t¸cc th nh sau  : 1. Phã  ëng    Tr Ban  ña  c §¶ng   ë Trung  ng, Phã  ñ   Þch  éi ®ång  ©n   ¬  Ch t H  d téc  ña  èc  éi,Phã   ñ   Ö m   y  c Qu h  Ch nhi ñ ban  ña  èc  éi,Phã   Ön  ëng  c Qu h  Vi tr ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èi Ki s¸tnh d t  cao,Phã    Ch¸nh    ¸n Tßa    ©n  ©n  èi ¸n nh d t  cao; 2. Thø  ëng,chuyªn gia cao  Êp  ña  Ýnh  ñ,c¸n bé  ÷chøc  ô  ã    tr      c c Ch ph     gi   vc h Ö   è  ô  Êp  s ph c chøc  ô    o  õ1,1 trëlªncña    ¬  v l∙nh®¹ t         c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v c¸c  chøc danh  ¬ng  ¬ng  éc  chøc  Ýnh  Þ, tæ  t ® thu tæ  ch tr   chøc  chÝnh  Þ­x∙héi; tr      3. BÝ   , Chñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ñ   Þch  y    th   t H ®å nh d Ch t ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  õthµnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å     ph tr     ¬ (tr   ph H N   th ph H ChÝ  Minh),Phã  Ý   ,Phã  ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n,  ã  ñ   Þch  y    B th   Ch t H  nh d Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u 8.  «    sö  ông  c¸c chøc  Xe  t« con  d cho    danh quy  nh  ¹   Òu    ®Þ t i §i 5,   §iÒu  vµ  Òu  QuyÕt  nh  µy  îcthaythÕ    ∙  ö  ông  õ10  ¹nkm  ëlªn 6  §i 7  ®Þ n ®     khi® s d t   v   tr   . III­ Tiªu  h u È n, ® Þ n h  m ø c  xe « t« s ö  d ô n g  ch u n g   c ñ a c¸c  c c ¬  q u a n   µ n h  c h Ý n h   ù  n g hi Ö p  v µ  d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc h s n §i Ò u 9.   C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ïytheo  t  chøc n¨ng,   nhiÖ m  ô  ña  õng ngµnh,tõng cÊp  µ  õng c¬  vc t       v t   quan  îcNhµ   íctrang bÞ    ®  n    xe «    ö  ông  t« s d chung    a  n    é, c«ng  ®Ó ® ®ã c¸n b   chøc,nh©n      i    viªnkhi® c«ng    t¸c theo quy  nh      ®Þ nh sau:  1.§èiví    é      i b qu¶n  ýcÊp  c¸n l  Tæng  ôc,Côc,Vô,ViÖn  µ    é  ÷c¸cchøc  c     v c¸nb gi     vô  ∙nh®¹o  ã  Ö   è  ô  Êp  l  c h s ph c chøc  ô  ∙nh®¹o  õ0,5 ®Õn   í    µ  ¹ch c«ng  vl  t    d i v ng   1,1 chøc  õchuyªnviªncao  Êp  éc Héi®ång  ©n   éc,c¸cñy  t      c thu     D t     ban  ña  èc  éivµ  c Qu h   V¨n phßng  èc  éi,c¸c Bé, c¬  Qu h       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, tæ  thu   ph   chøc  Ýnh  Þ,c¸ctæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ­x∙héitrong tr ng  îp thËtcÇn  Õt(gi¶  ch tr         ê h     thi   i quyÕt c«ng  Öc  Êp, lµm  Öc  í  vi g   vi v i kh¸ch nícngoµi     ,c«ng    t¸ctheo  oµn.. ) îcbè  ® .®     trÝxe  t«con  i    «    ® c«ng    t¸ctrongnéithµnh,néithÞ  µ    i         v khi® c«ng    µiph¹m    t¸cngo   vi néithµnh,néithÞ;kh«ng  îcbè  Ýxe  a  n  õn¬ië  n   ¬ilµm  Öc.        ®   tr   ® ®ã t     ®Õ n   vi 2.§èivíi   é        b qu¶n  ýcÊp  ëng,Phã    ë, Ban, ngµnh  µ  Êp ¬ng  c¸n l  Tr   c¸cS     vc t ® ¬ng    Êp  ë c tØnh,BÝ   ,Phã  Ý  ,Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  Ön  µ  Êp ­   th  b th  t   Ch t huy vc t ¬ng  ¬ng  ã  Ö   è  ô  Êp  ® c h s ph c chøc  ô    o  õ0,5 trëlªnvµ  v l∙nh®¹ t         chuyªn viªncao     cÊp  îcbè  Ýxe  t«con    i  ®   tr   «    khi® c«ng    t¸ctrong vµ  µitØnh.   ngo   3. §èi víic¸n  é, c«ng       b  chøc, nh©n      viªnkh¸c ® îc cö  i      ® c«ng    cø  t¸c,c¨n  vµo  Ýnh  Êp  t c b¸ch,khÈn  ¬ng  ña    tr c c«ng  Öc  ñ  ëng  ¬  vi Th tr c quan  ã  Ó  è  c th b trÝxe    cho    é,c«ng  c¸n b   chøc,nh©n    i    viªn® c«ng t¸c.
  5. 5 Xe  t« phôc  ô  «    v c«ng    t¸cchung  ña    ¬  c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  lµ lo¹  tõ 5  n   chç  åi® îcl¾p     i xe    ®Õ 15  ng     r¸ptrong níc(trõtr ng  îp ® Æc   Öt      ê h   bi   ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph cho  Ðp  ph mua  nhËp  ¹i) xe  ngo .   §i Ò u    «    ôc  ô  Öc  a  n    é,c«ng    10. Xe  t«ph v vi ® ®ã c¸n b   chøc,nh©n      viªn ®i  c«ng    ña    ¬  t¸cc c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp    ë Trung  ng  îctrang bÞ  ¬ ®    theo møc    sau : 1.§èivíi   n  Þ  éc Bé, c¬        ®¬ v thu     quan  c¸c ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héië  Êp  ch tr         c Trung  ng      ¬ nh V¨n phßng,Vô, Ban  µ    chøc ¬ng  ¬ng  äichung  µ®¬n  Þ     v c¸c tæ  t ® (g   l  v c«ng    ïy t¸c)t   theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô,tÝnh  Êtc«ng  Öc,nhu  Çu  êng    v  ch   vi   c th xuyªn ph¶i®i      c«ng    t¸c,quy    chøc,biªnchÕ   îcduyÖt  ña  çi  ¬  m« tæ     ®  c m c quan  îctrang bÞ  ®    xe  t«theo c¸cmøc  «       sau : a) §èivíi   ¬        c quan  ã  è îng c¸n bé, c«ng  c¸c csl       chøc,nh©n      viªntrong biªn    chÕ   îcduyÖt tõ20  êitrëlªncho  ét  n  Þ  ®      ng       m ®¬ v c«ng    µ  ã  è  µy    ­ t¸cv c s ng ­ ng êi®i    c«ng    µiph¹m    éithµnh,néithÞ  õ trªn50%   t¸cngo   vin       t    tæng  è  µy    ­ s ng ­ ng êicña  ¬    c quan  trong m ét    n¨m  × hai®¬n  Þ  th     v c«ng    îctrang bÞ  xe  t« t¸c®     01  «    víi  møc    gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 400  iÖu®ång  tr   cho  ét  m xe. b) §èivíic¸c c¬          quan  kh¸c,th×  ®¬n  Þ    ba  v c«ng    îctrang bÞ   ét    t¸c®     m xe víi  møc    gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 400  iÖu®ång  tr   cho  ét  m xe. 2. Tæng   ôc, Côc  µ    chøc  ¬ng  ¬ng  ùc thuéc  é,  ¬  c  v c¸c tæ  t ® tr   B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  îctrang bÞ  theo nh÷ng  thu   ph ®     xe    møc : ­ M çi    Tæng  ôc,Côc  µ    chøc ¬ng  ¬ng  ùcthuéc Bé, c¬  c  v c¸c tæ  t ® tr       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  îctrang bÞ   Òu  Êt ba  víimøc   thu   ph ®     nhi nh   xe    gi¸mua  íikh«ng      m  qu¸ 400  iÖu®ång/métxe. tr     ­  çi  ôc  ùc thuéc  MC tr   Tæng   ôc  µ    chøc  ¬ng ¬ng  ùc thuéc c v c¸c tæ  ® t tr     Bé  ® îc trang bÞ  nhiÒu nhÊt lµ hai xe víi  møc  gi¸ mua  míi kh«ng qu¸  350  iÖu®ång/métxe. tr     3.  èi víic¸c  êng  i häc, cao  ng   µ  §   tr ®¹     ®¼ v trung  äc  h chuyªn nghiÖp,   b Önh  Ön,c¸c ViÖn  vi     nghiªncøu  µ    v Trung  ©m   t nghiªncøu  ùcthuéc  é,  ¬    tr   Bc quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  ïytheo  thu Ch ph t   quy    o  ¹o,nghiªn m« ®µ t     cøu, quy    õ¬ng  Önh  çi  n  Þ  îc trang bÞ   Òu  Êt lµ ba  víi   m« gi b m ®¬ v ®     nhi nh     xe    møc    gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 400  iÖu®ång/mét xe    ôc  ô  tr     ®Ó ph v nhu  Çu  c c«ng  t¸cchung    cho    ng  Ý    o  µ    é, c«ng  c¸c ®å ch l∙nh®¹ v c¸n b   chøc,nh©n    ña  ¬    viªnc c quan  (kh«ng  Ó   ca,xe  k xe    cøu  ¬ng,xe    chuyªn dïng kh¸c). th   t¶i xe  ,     4. §èi víic¸c tæ          chøc  kh«ng  îc ng©n  ®  s¸ch  µ  íc c©n  i  nh n   ®è kinh phÝ    ho¹t®éng    theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët Ng ©n   ®Þ ti §i 11  Lu   s¸ch Nhµ   íc n Õu  Çn    n  c trang bÞ   «    õ nguån  ©n    xe  t« t   ng s¸ch  µ  íc ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  nh n      t Ch ph quyÕt ®Þnh  ô  Ó.   c th §i Ò u    «    ôc  ô  11. Xe  t«ph v c«ng    ña  ¬  t¸cc c quan  idiÖn  Öt Nam     ®¹   Vi   ë nícngoµi:     C¬  quan  ¹isø  §   qu¸n  Öt  Vi Nam   ¹  íc ngoµi chÞu  t in     tr¸ch nhiÖ m   èng    th nhÊt qu¶n  ýxe  t« nh»m   ôc  ô    l   «    ph v c«ng    ¹igiao cña  ¬  t¸cngo     c quan  idiÖn  ®¹  
  6. 6 ViÖt Nam   ¹ nícsë  ¹   è îng xe  îctrang bÞ   ïytheo    t i   t is l   ®     ,   t  nhu  Çu  µ  Ýnh  Êt c vt ch   c«ng  Öc  ¹ m çi  íc® îctrang bÞ  Òu  Êt lµ10  «      ôc  ô  vi t i   n      nhi nh     xe  t« ®Ó ph v c«ng  t¸cngo¹igiao thuéc §¹isø            qu¸n qu¶n  ý(gåm  xe  ôc  ô    l  c¶  ph v cho  Tæng    ù  l∙nhs qu¸n,Th¬ng  ô,§¹idiÖn  µ  ïy viªnqu©n  ù.. )Bé  ¹igiao phèihîp víi é    v   vT    s .   Ngo   .        B Tµi chÝnh  µ    ¬    v c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  i diÖn  Öt ®¹   Vi   Nam     íc ngoµi trang bÞ   «    ën       xe  t« theo  ng  è îng  îc duyÖt  µ  ö  ông  ®ó sl ®  vsd tiÕtkiÖm     kinh  Ý   ña  ©n  ph c ng s¸ch  µ  íc,tæ  nh n   chøc  ùc  Ön  th hi mua   ¾ m,  s thanh  ýxe  t«theo ®óng  l   «      quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  ÖtNam   µ  ®Þ hi h c Ch ph Vi   v th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t §i Ò u 12. Xe  t« phôc  ô  cÇu    «    v yªu  c«ng    t¸cchung  cho    ¬  c¸c c quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  éc ®Þa  ¬ng  thu   ph qu¶n  ý® îctrang bÞ    l      nh sau  : 1. V¨n    phßng  µnh  y, TØnh  y, V¨n  Th ñ  ñ  phßng  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îctrang bÞ  çi V¨n  ph tr     ¬ ®   m  phßng  èi a  t   kh«ng    ® qu¸ ba xe. Riªng  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, thµnh  è  µ   éi  µ      ph H N v c¸c tØnh, thµnh    phè  ã  n   Þ   c ®¬ v qu¶n  ý hµnh  Ýnh  õ 20  Ën,  l  ch t   qu huyÖn,  Þ    ë lªn ® îc th x∙ tr       trang bÞ   èi®a     t   kh«ng  qu¸ n¨m    íimøc     xe, v   gi¸mua   íi kh«ng  m  qu¸ 400  iÖu tr   ®ång/métxe.   2. V¨n    phßng  µnh  y, V¨n  Th ñ  phßng  y  ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  ùc nh d th ph tr   thuéc  tØnh, c¸c Së,     Ban, ngµnh  µ    chøc ¬ng  ¬ng  ùc thuéc    v c¸c tæ  t ® tr   TØnh   ñy, Thµnh  y, ñy    ñ   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ïy ¬ t  theo  quy    chøc  é  m« tæ  b m¸y  µ  v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  îc trang bÞ   çi  c¬    v®   m  quan  Òu  Êt lµba    íimøc    nhi nh     xe,v   gi¸mua  íikh«ng  îtqu¸ 400  iÖu ®ång/ m  v    tr   m ét  xe. Nh÷ng  Chi  ôc  ã  Ö m   ô  c c nhi v qu¶n  ýchuyªn  µnh, ph¹m    ¹t®éng  l  ng   viho   réng  ùcthuéc  ë   ×  îc trang bÞ   çi    ôc  ét  víimøc     tr   S th ®     m Chi c m xe    gi¸mua   íi m  kh«ng  ît   v   350  iÖu®ång/métxe. qu¸ tr     3.V¨n    phßng  Ën  y,Huy Ön  y,ThÞ   y,V¨n  Qu ñ  ñ  ñ  phßng  y  ñ ban  ©n  ©n   nh d quËn, huyÖn, thÞ    ùcthuéc TØnh  y,Thµnh  y,ñy      x∙ tr     ñ  ñ   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  äichung  µ huyÖn)  îc trang  Þ   çi  ¬  ¬ (g   l  ®  bm c quan  èi®a  t   kh«ng    xe,víimøc    qu¸ ba      gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 400  iÖu ®ång/ tr   m ét  xe. 4. C¸c  chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héicÊp    tæ  ch tr         tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ëng  ©n  h ng s¸ch nhµ  íc® îctrang bÞ   çi  ¬    n      m c quan  Òu  Êt lµhaixe, nhi nh         víi  møc    gi¸mua  íikh«ng    m  qu¸ 350  iÖu®ång/métxe. tr     5.Trêng    cao  ng,  ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp,d¹y nghÒ,  Önh  Ön  ña       b vi c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  çi  n  Þ  îc trang bÞ   ét    íi ¬ m ®¬ v ®     m xe, v   møc     gi¸mua   íikh«ng    m  qu¸ 350  iÖu ®ång/mét xe  tr     (kh«ng  Ó   ca, xe    k xe    cøu th ng,xe    chuyªn dïng kh¸c). ¬   t¶i xe  ,    
  7. 7 §i Ò u 13. Trong    Èn, ®Þnh    tiªuchu   møc   «    ö  ông  xe  t« s d chung  ña  c c¸c c¬    quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  µ  íc quy  nh  ¹ nh n   ®Þ ti  §iÒu  vµ  Òu  Quy Õt  nh  µy,c¸c c¬  10  §i 12  ®Þ n     quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ  ícth ng  nh n   ê xuyªn ph¶i®i      c«ng    ¹    ïng s©u, vïng xa, t¸ct i v   c¸c      vïng cao  µ    ¬    v c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,doanh    nghiÖp  µ  íccã  ô nh n   tr   së  ng  ¹    ®ã ti c¸c tØnh  Òn  ói,vïng  ©u,  ïng    ïng  mi n  s v xa, v cao theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc® îcmua   ét  è  haicÇu  ¾p    h c Nh n     m s xe    l r¸ptrong nícvíimøc        gi¸tèi a      kh«ng  îtqu¸ 1,5 lÇn  ® v       møc    gi¸quy  nh. ®Þ §i Ò u    ñ  ëng    é,ngµnh,tæ  14.Th tr c¸cB     chøc  Ýnh  Þ, chøc  Ýnh  Þ ch tr  tæ  ch tr   ­ x∙héi ë        Trung  ng; Chñ   Þch  y  ¬  t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    tiªuchuÈn, ®Þnh    ¬ c¨n cø      møc   ö  ông  «    sd xe  t« quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  §iÒu    Òu  vµ  Òu  cña  9,  10, §i 11  §i 12  Quy Õt  nh   µy  µ  ¬  Êu    ®Þ n vcc tæ chøc  é  b m¸y, biªn chÕ   ña  õng  ¬     ct c quan, ®¬n  Þ  éc,trùc thuéc        v thu     ®Ó quy ®Þnh  è  «    s xe  t« trang bÞ     cho  õng  n  Þ  éc  Êp  × nh  t ®¬ v thu c m qu¶n  ýsau    l  khi cã  ù  áa  Ën  ña  é   µi chÝnh, nhng  s th thu c B T     kh«ng  îtqu¸    Èn, ®Þnh   v  tiªuchu   møc  ö  ông  «    sd xe  t«quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n    Ò u    doanh  §i 15. C¸c  nghiÖp  µ  íctïytheo  ¹m    ¹t®éng    nh n     ph viho   s¶n xuÊt kinh doanh  µ      v kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  ×nh  îc mua   «    ôc  ô  t  cm ®  xe  t« ph v nhu  Çu  c c«ng    t¸ccho    ng  Ý    o  µ  ôc  ô  c¸c ®å ch l∙nh®¹ v ph v c«ng    t¸cchung  theo  quy  nh    ®Þ nh sau : 1.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å Qu¶n   Þ, Tæng   tr   gi¸m  c  ®è c¸c  Tæng  c«ng    ty thµnh  Ëp  l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m 1994  ¹ ® Æc   (lo   i biÖt)vµ  è    s 91/TTg  µy  th¸ng3  ng 07    n¨m 1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  îcsö  c Th t   ph ®   dông  «    xe  t«con  a  n  õn¬ië  n   ¬ilµm  Öc  µng  µy  µ  i  ® ®ã t     ®Õ n   vi h ng v ® c«ng    t¸c theo møc      gi¸mua  íitèi a  m     kh«ng  ît   ® v   450  iÖu®ång/métxe. qu¸ tr     2. C¸c  y    éi ®ång    ñ viªnH   qu¶n  Þ,Phã  tr   Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c, Phã  ®è   ®è   Gi¸m  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  µ  íccã  nh n   møc  èn  v ph¸p  nh  õ 3  û ®ång  ë ®Þ t  t  tr   lªn ® îc sö  ông  ®i    d xe  c«ng    ôc  ô  t¸cph v nhu  Çu  c s¶n  Êt kinh  xu   doanh, nhu    cÇu  c«ng  Öc  vi chung  ña  c doanh  nghiÖp (kh«ng  îcbè  Ý xe  ®   tr   con  a  n  õ ® ®ã t   n¬ië  n   ¬ilµm  Öc).   ®Õ n   vi §i Ò u    èivíi 16. §     phßng  V¨n  Trung  ng  ¬ §¶ng,Ban  µichÝnh    T  qu¶n  Þtr   Trung  ng  ¬ §¶ng, V¨n    phßng  èc  éi,V¨n  Qu h  phßng  ñ   Þch  íc,V¨n  Ch t n  phßng  ChÝnh  ñ, Bé   ph   Ngo¹igiao  µ  ét  è  ¬    v m s c quan  kh¸c cã  Ýnh  Æc   ïtrong  t ® th     viÖc  ö  ông  «       tÕ,Thanh    ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   íc,Giao  sd xe  t«nh :Y    tra,Ng h   b  n  th«ng..  é   µi chÝnh  ñ  × phèi hîp  íic¬  . T  B ch tr     v   quan   ®ã quy  nh  è  vµ  ®Þ s xe  chñng  ¹  cÇn  Õtcho  ï hîp  íinhu  Çu  ¹t®éng  ña  ¬  lo ixe  thi   ph   v   c ho   c c quan, b¶o    ®¶m   ùc hiÖn  ètnhiÖ m  ô  ña  µnh. th   t  v c ng IV­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  8. 8 §i Ò u 17. Hµng    n¨m    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  cø  µo  c¨n  v sè  «    Ön  ã  µ    Èn, ®Þnh  xe  t« hi c v tiªuchu   møc  ö  ông  «    sd xe  t« theo quy  nh   ®Þ t¹  iQuy Õt  nh  µy, x¸c ®Þnh  ®Þ n   nhu  Çu  c mua   «    Ëp  ù    xe  t«,l d to¸n b¸o  c¬  c¸o  quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªntæng  îp    h ®Ó b¸o  c¸o  ¬  c quan  ã  Èm   Òn  Õt  c th quy quy ®Þnh  theo  ng  ×nh tù lËp,chÊp  µnh, quyÕt      ©n  ®ó tr       h   to¸nching s¸ch vÒ     mua   míivµ    mua    bæ sung  µis¶n  è  nh  ña  µ   ícvµ  Òu  NghÞ   nh  è  t  c ®Þ c Nh n   §i 11  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýtµis¶n  l    Nhµ   íc. n §i Ò u  .Bé  µichÝnh  ã  18   T   c tr¸chnhiÖm    : 1. Ban  µnh    h Quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  ông  ¬ng  Ön  i  ¹ phôc  ô    l  d ph ti ® l i   v nhu cÇu  c«ng    µ      t¸cv c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2. Chñ   × phèi hîp  íic¸c c¬    tr     v     quan  ã  ªnquan, ñy  c li     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Õn  µnh  Óm     Öc  ¬ ®Ó ti h ki travi qu¶n  ý, l  sö  ông  «    d xe  t« trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  nhµ  íc. n 3. Thùc  Ön  iÒu    hi ® chuyÓn  «    õ c¬  xe  t« t   quan  ö  ông  îttiªuchuÈn  sd v    ®Þnh  møc  sang  ¬  c quan  Õu  µ  thi v thu  åi xe  t«  ö  ông  îttiªuchuÈn, h   «  s d v      ®Þnh  møc  hoÆc  kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ña  c sd c c¸c  ¬  c quan  theo  Èm   th quyÒn  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  14  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýtµis¶n  µ   íc. l    Nh n 4. Thùc  Ön  Öc  iÒu    hi vi ® chØnh    c¸c møc    gi¸mua  quy  nh  ¹ Quy Õt  xe  ®Þ ti  ®Þnh  µy      «      Þ  êng  Õn  ng  n khigi¸xe  t« ë th tr bi ®é t¨ng,gi¶m  õ 20%   ëlªnvµ    t  tr     b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.    t  ph §i Ò u    é   èc  19. B Qu phßng, Bé     C«ng  phèihîp víiBé   µi chÝnh  µ  an       T  v c¸c c¬    quan  ã  ªnquan  ©y  ùng    Èn, ®Þnh  c li   x d tiªuchu   møc   ö  ông  «    sd xe  t« phôc  ô  v nhu  Çu  c c«ng    ña  µnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. t¸cc ng tr   t  ph quy   §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  20. B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, c¸c  chøc  oµn  Ó  Ch ph   tæ  ® th Trung  ng  µ  ñ   Þch  y    ¬ v Ch t ñ ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Quy Õt  nh  µy  µ    ph tr     ¬ c¨n cø  ®Þ nv c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh       h  c BT  ®Ó chØ  o    ¬  ®¹ c¸cc quan  µnh  Ýnh  h ch sù nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ý: l  1. §×nh    chØ  Öc  è  Ý xe  t« sö  ông  vi b tr   «    d cho    i îng  c¸c ®è t kh«ng  écthu   diÖn  îc sö  ông  vµ  cã    Òn  ® d xe  xe  gi¸ ti mua   îtqu¸  v  møc     gi¸ quy  nh   ¹ ®Þ ti   Quy Õt  nh  µy  ®Þ n tæng  îp b¸o    ¬  h   c¸o c quan  ã  Èm  Òn    åihoÆc   è  c th quy thu h   b trÝs ¾p  Õp  ¹ .   x li 2. Bè   Ý,s ¾p  Õp  ¹ sè  hiÖn  ã  ang    tr   x l i xe    c® qu¶n  ýsö  ông  l  d theo  ng  ®ó tiªu chuÈn,  nh     ®Þ møc   µ   ùc  Ön  iÒu  v th hi ® chuyÓn   «  trong  éi bé, xe  t«  n    ngµnh,®Þa  ¬ng  õn¬ithõa sang  ¬ithiÕu so  íi   Èn,®Þnh    ph t      n    v   chu   tiªu møc.
  9. 9 §i Ò u    ñ  ëng  ¬  21. Th tr c quan, ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  µ  íctrùctiÕp qu¶n  ýsö  ông  «    nh n       l  d xe  t«chØ  îcsö  ông  «  ® d xe  t« theo  ng    Èn, ®Þnh   ®ó tiªuchu   møc   µ  v qu¶n  ý,sö  ông  «  trong  ¬  l  d xe  t«  c quan,®¬n  Þ  × nh  ng      vm ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n §i Ò u    22. 1. Ng êi ra      Quy Õt  nh  ®Þ mua   ¾ m   «    s xe  t« kh«ng  ng  Èm  Òn  µ  ®ó th quy v tiªuchuÈn, ®Þnh      møc,  ñng  ¹   í h¹n  Ò     ×  Þ   ö  ýtheo  ch lo igi   v gi¸th b x l   ,i quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   2.  ¬   C quan, tæ    chøc  nh©n  ùc  Ön  Öc  c¸  th hi vi mua   ¾ m,  s qu¶n  ý,sö  l  dông  «    ôc  ô  xe  t«ph v c«ng    t¸ckh«ng  ng    Èn,®Þnh  ®ó tiªuchu   møc  îtqu¸ møc   v    gi¸trÇn  èi®a    t   quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc    ®Þ n th t   t ch   ®é saiph¹m  Þ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ       b x l   lu   b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu  ©y    h s  g thiÖth¹ith× ph¶ibåith ng           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2