Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 122/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 122/2001/Q -NHNN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2001 V BAN HÀNH I U L M U V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10, Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH1O ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH: i u1 Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l m u v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i nhà nư c. i u2 Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 318/Q -NHNN5 ngày 25 tháng 11 năm 1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành i u l m u v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh. i u3 Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng thương m i nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
 2. I UL M U V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh S 122/2001/Q -NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Ngân hàng thương m i nhà nư c (sau ây g i t t là ngân hàng) ư c thành l p theo Quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, ư c th c hi n ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. i u2 Ngân hàng có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2. Tên riêng, tr s chính; 3. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành; 4. V n i u l ; 5. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 6. B ng cân i tài chính, các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u3 Ngân hàng có th i h n ho t ng là 99 năm k t ngày ư c quy t nh thành l p. i u4 Ngân hàng ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p theo ch c năng và quy nh c a pháp lu t. Chương 2 N I DUNG VÀ PH M VI HO T NG C A NGÂN HÀNG M C 1 HUY NG V N
 3. i u5 Ngân hàng huy d ng v n dư i các hình th c sau: 1. Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài. 4. Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. 5. Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 2 HO T NG TÍN D NG i u 6. Ngân hàng c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u7 Ngân hàng cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau ây: 1- Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2- Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v , i s ng. 3- Cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. i u8 1- Ngân hàng dư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. 2- Ngân hàng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 3- Ngân hàng ư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng nhà nư c. i u9 1. Ngân hàng b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán qu c t ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 10 1- Ngân hàng chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân. 2- Ngân hàng tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác iv i các t ch c tín d ng khác. i u 11 Ngân hàng ph i thành l p Công ty cho thuê tài chính khi ho t ng cho thuê tài chính. M C 3 DNCH V THANH TOÁN VÀ NGÂN QU i u 12 1- Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ) nơi Ngân hàng t tr s chính và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; m tài kho n ti n g i t i ngân hàng khác trong nư c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- S giao d ch, chi nhánh c a Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , nơi t tr s c a S giao d ch, chi nhánh. 3- Ngân hàng m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. 1. Ngân hàng th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán. b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng. c) Th c hi n d ch v thu h và chi h .
 5. d) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. ) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. e) Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 2- Ngân hàng t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. M C 4 CÁC HO T NG KHÁC i u 14 Ngân hàng th c hi n các ho t ng khác sau ây: 1. Dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín dúng nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 5. ư c quy n u thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. 6. Cung ng d ch v b o hi m; ư c thành l p công ty tr c thu c ho c liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 7. Cung ng các d ch v : a) Tư v n tài chính, ti n t cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng ho c thành l p công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. b) B o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. Tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c th c hi n kinh doanh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 15 Ngân hàng không ư c tr c ti p kinh doanh b t ng s n.
 6. i u 16 Trong quá trình ho t ng, Ngân hàng tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5 Chương III Lu t các t ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; d phòng gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH, KI M SOÁT C A NGÂN HÀNG M C 1 CƠ C U T CH C i u 17. H th ng t ch c c a Ngân hàng (Sơ 1 ính kèm) 1. Tr s chính. 2. Các s giao d ch, chi nhánh (g i là chi nhánh c p 1), văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c Ngân hàng. 3. Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 1 (g i là chi nhánh c p 2). 4. Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 2 (g i là chi nhánh c p 3). 5. Các phòng giao d ch, qu ti t ki m ph thu c s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2, chi nhánh c p 3. Danh sách các s giao d ch, chi nhánh (c p 1), văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c ư c ghi trong ph l c ính kèm i u l c a ngân hàng. i u 18. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a tr s chính (Sơ 2 ính kèm) 1. H i ng qu n tr và b máy giúp vi c. 2- Ban ki m soát. 3- T ng giám c và b máy giúp vi c. 4- H th ng ki m tra và ki m toán n i b . i u 19. B máy giúp vi c T ng giám c 1. Các Phó t ng giám c. 2- K toán trư ng. 3- Các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v .
 7. 4- Phòng ki m tra, ki m toán n i b (g i t t là Phòng ki m tra n i b ). i u 20. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2, chi nhánh c p 3 (Sơ 3 ính kèm). 1- Giám c. 2- Các Phó giám c. 3 - Trư ng phòng k toán. 4- Các phòng chuyên môn, nghi p v . 5- Phòng giao d ch, qu ti t ki m. 6- T ki m tra, ki m toán n i b . i u 21 Cơ c u t ch c b máy i u hành c a ơn v s nghi p; văn phòng i di n do H i ng qu n tr quy nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 22 Cơ c u t ch c b máy i u hành c a công ty tr c thu c th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i t ng lo i hình công ty tr c thu c ư c phép thành l p. M C2H I NG QU N TRN VÀ BAN KI M SOÁT i u 23 Qu n tr Ngân hàng là H i ng qu n tr . Các ch c danh H i ng qu n tr do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m sau khi có tho thu n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 24. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr có 5 ho c 7 thành viên, bao g m thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m; thành viên kiêm nhi m không ph i là ngư i ang gi các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c; s lư ng thành viên H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhi m do H i ng qu n tr quy nh. 2- Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr kiêm T ng giám c thành viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát là thành viên chuyên trách. 3- Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng.
 8. 4- Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v quy n h n c a mình. 5- Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c ngân hàng. 6- Ch t ch H i ng qu n tr không ng th i là T ng giám c ho c Phó t ng giám c. 7- Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. i u 25. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr : 1- Qu n tr ngân hàng theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2- Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 3- Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuNn y, s a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n t i a bàn trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a Ngân hàng, d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài; ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; g) B nhi m, mi n nhi m Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng ngân hàng; h) ChuNn y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát; i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng. 4- Phê duy t phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c.
 9. 5- Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác, tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài. 6- Phê chuNn phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu do T ng giám c ngh . 7- Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Giám c S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. 8- Quy t nh v cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; quy ch viên ch c, quy ch tr lương, quy ch khen thư ng k lu t áp d ng trong Ngân hàng. 9- Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ban hành quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 11. Ban hành quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 12. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 13. Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng. 14. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch quy ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 15. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr : 1- Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v : a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr ; b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng; c) Ký văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan có liên quan; d) Ký các ngh quy t, quy t nh và các văn b n ho c thông qua các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr th c hi n trong Ngân hàng;
 10. ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuNn b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr ; e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a hai kỳ h p H i ng qu n tr . 2- Nhi m v c a các thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a Ngân hàng và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 27. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có b ph n giúp vi c có không quá 5 cán b ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n, thay th cán b giúp vi c c a H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát ki m tra, giám sát các ho t ng c a Ngân hàng. i u 28. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng trên cơ s ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng Ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr . 2- Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p. 3- Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. Các cu c h p H i ng qu n tr ư c ghi thành biên b n và ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên vào biên b n. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . Ý ki n b o lưu ư c l p
 11. thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4- H i ng qu n tr h p th o lu n n i dung công vi c mà công vi c ó có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành và các t nh, thành ph thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p; n i dung công vi c liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng, thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5- Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành iv i toàn Ngân hàng. 6- T ng giám c ngân hàng, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n ho t d ng c a Ngân hàng theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 7- Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin ư c cung c p. 8- Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và b ph n giúp vi c H i ng qu n tr dư c tính vào chi phí qu n lý c a Ngân hàng. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát. i u 29. Thành viên Ban ki m soát 1. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 5 ngư i trong ó ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách; có m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u. S lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. 2. Trư ng Ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. 3. Thành viên Ban ki m soát là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng, áp ng ư c các yêu c u v trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 30. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1- Ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng.
 12. 2- ThNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a Ngân hàng; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a Ngân hàng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3- Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính. 4- Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính ngân hàng; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng. 5- Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 6- ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng th c hi n các nhi m v c a mình. 7- Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 3 T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 31 i u hành ho t ng Ngân hàng là T ng giám c, giúp vi c T ng giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn, nghi p v . i u 32 T ng giám c là i diên pháp nhân c a Ngân hàng, là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 36 i u l m u này. i u 33 Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công. i u 34 T ng giám c, Phó T ng giám c là nh ng ngư i không thu c i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng, cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m, có trình chuyên môn, năng l c i u hành Ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 35 T ng giám c, Phó T ng giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . i u 36. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c
 13. 1. Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 2, Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p; d) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó T ng giám c, K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; e) Ban hành quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g) Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. i) Quy t nh góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác. k) Phương án chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng d i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng. l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1, i u 31 Lu t các t ch c tín d ng. m) L a ch n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng. n) Báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng. o) Ban hành văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 3- B nhi m, mi n nhi m Trư ng và Phó các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v t i tr s chính; Phó Giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b s giao ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và các ch c danh khác. 4- T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi dư c H i ng qu n tr phê duy t.
 14. 5- i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng theo úng pháp lu t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng. 6- i di n cho Ngân hàng trong quan h qu c t , t t ng tranh ch p, gi i th , phá s n. 7- ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n gi i quy t ti p. 8- Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 9- Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng 10- Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 37 K toán trư ng do Th ng c ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 38 Các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v tr s chính, có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành công vi c c a Ngân hàng. Cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v do H i ng qu n tr quy t nh theo ngh c a T ng giám c. M C 4 H TH NG KI M TRA, KI M TOÁN N I B i u 39. H th ng ki m tra, ki m toán n i b 1- H th ng ki m tra, ki m toán n i b chuyên trách (g i chung là h th ng ki m tra n i b ) thu c b máy i u hành c a T ng giám c t tr s chính n các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c giúp T ng giám c i u hành thông su t, an toàn và úng pháp lu t m i ho t ng nghi p v c a Ngân hàng. Nh ng ngư i trong h th ng ki m tra n i b không kiêm nhi m các công vi c khác c a Ngân hàng. 2- H th ng ki m tra n i b và các nhân viên làm nghi p v này (nhân viên ki m tra n i b ) c l p trong ho t ng i v i các b ph n nghi p v , các s giao d ch, chi
 15. nhánh, văn phòng i di n, các công ty tr c thu c và ư c c l p ánh giá, k t lu n, ki n ngh trong ho t ng ki m tra, ki m toán. i u 40. Nhân viên ki m tra n i b Nhân viên ki m tra n i b c a Ngân hàng có các tiêu chuNn chung c a nhân viên ngân hàng, và có các tiêu chuNn sau ây: 1- Hi u bi t pháp lu t, thông th o nghi p v mà mình m nh n. 2- Có b ng i h c v ngân hàng ho c kinh t , k toán tài chính. 3- Có th i gian công tác ngân hàng ít nh t là ba năm. i u 41. Nhi m v c a t ch c ki m tra n i b 1- Thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh n i b ; tr c ti p ki m tra các ho t ng nghi p v trên t t c các lĩnh v c t i tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c. 2- Ki m toán ho t ng nghi p v t ng th i kỳ, t ng lĩnh v c nh m ánh giá chính xác k t qu ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a Ngân hàng. 3- Báo cáo k p th i v i T ng giám c, H i ng qu n tr và Ban ki m soát k t qu ki m tra, ki m toán n i b và nêu nh ng ki n ngh kh c ph c khuy t i m, t n t i. 4- Các nhi m v khác theo quy nh c a T ng giám c. i u 42. Quy n h n c a t ch c ki m tra n i b . 1- Yêu c u các b ph n nghi p v và nhân viên tr c ti p làm nghi p v gi i trình các công vi c ã làm, ang làm, xu t trình văn b n ch o, ch ng t s sách ghi chép và các tài li u có liên quan khác (khi c n thi t) trong ho t ng ph c v vi c ki m tra ho c ki m toán. 2- ngh T ng giám c (Giám c) thành ! p oàn ki m tra, phúc tra th c hi n các nhi m v ki m tra, ki m toán nh kỳ ho c t xu t. 3- Trư ng phòng ki m tra n i b t i tr s chính ho c T trư ng t ki m tra n i b t i các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c ư c tham d các cu c h p do T ng giám c ho c Giám c tri u t p. 4- Ki n ngh T ng giám c ho c Giám c x lý theo thNm quy n i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, c a Ngân hàng. 5- Các quy n khác theo quy nh c a T ng giám c. Chương 4
 16. TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG M C 1 TÀI CHÍNH i u 43 Ngân hàng th c hi n ch tài chính theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính c a ngân hàng mình. i u 44 V n ho t ng c a Ngân hàng g m các ngu n sau: 1- V n i u l . 2- V n u tư xây d ng và mua s m tài s n do Nhà nư c c p (n u có). 3- Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá. 4- Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i. 5- L i nhu n ư c l i chưa phân b cho các qu . 6- V n huy ng theo các hình th c quy nh t i i u 5 i u l m u này. 7- Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 45 1- Ngân hàng ư c s d ng v n ho t ng ph c v ho t ng kinh doanh, u tư xây d ng, mua s m tài s n c nh theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngân hàng ư c quy n thay i cơ c u v n, tài s n ph c v cho vi c phát tri n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngân hàng ư c i u ng v n, tài s n gi a các công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p. i u 46. Trích l p các qu Ngân hàng ư c trích l p các qu : 1. Qu d tr b sung v n i u l ;
 17. 2. Qu d phòng tài chính; 3. Qu u tư phát tri n nghi p v ; 4. Qu d phòng tr c p m t vi c làm; 5. Qu khen thư ng; 6. Qu phúc l i. i u 47. T ch v tài chính c a Ngân hàng 1- Ngân hàng t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và các cam k t c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2- Trong th i h n 120 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. M C 2 H CH TOÁN, BÁO CÁO i u 48 1- Ngân hàng th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. 2- Năm tài chính c a Ngân hàng b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3- Ngân hàng th c hi n h ch toán theo h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 49 1- Ngân hàng th c hi n ch báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và báo cáo ho t ng nghi p v nh kỳ theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngoài nh ng báo cáo nh kỳ, Ngân hàng báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c trong nh ng trư ng h p sau: a) Di n bi n không bình thư ng trong ho t ng nghi p v có th nh hư ng nghiêm tr ng n tình hình kinh doanh c a Ngân hàng; b) Thay i l n v t ch c. 3- Trong th i h n 90 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng g i Ngân hàng Nhà nư c các báo cáo hàng năm theo quy nh c a pháp !u t. M C 3 KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG i u 50
 18. 1. Ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Ngân hàng l a ch n m t t ch c ki m toán không ph i là ki m toán n i b ki m toán các ho t ng c a mình. T ch c ki m toán ó ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 2. Vi c ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, pháp lu t v ki m toán c l p và văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 5 KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N, GI I TH , THANH LÝ NGÂN HÀNG i u 51 1- Trong trư ng h p Ngân hàng có nguy cơ m t kh năng chi tr cho khách hàng c a mình, Ngân hàng ph i báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c v th c tr ng tài chính, nguyên nhân và các bi n pháp ã áp d ng, d ki n áp d ng kh c ph c. 2- Ngân hàng có th ư c Ngân hàng Nhà nư c t vào tình tr ng ki m soát c bi t trong nh ng trư ng h p sau: a) Có nguy cơ m t kh năng chi tr ; b) N không có kh năng thu h i có nguy cơ m t kh năng thanh toán; c) S l lu k c a Ngân hàng l n hơn 50% t ng s v n i u l th c có và các qu . i u 52 Trư ng h p c p bách, m b o kh năng chi tr ti n g i c a khách hàng, Ngân hàng có th ư c các t ch c tín d ng khác ho c Ngân hàng Nhà nư c cho vay c bi t. Kho n vay c bi t này s ư c ưu tiên hoàn tr trư c t t c các kho n n khác c a Ngân hàng. i u 53. Phá s n Ngân hàng Vi c phá s n Ngân hàng th c hi n theo quy nh t i i u 98 Lu t các t ch c tín d ng. i u 54. Gi i th Ngân hàng 1- Ngân hàng gi i th trong các trư ng h p sau: a) Nhà nư c th y không c n thi t duy trì. b) Khi h t h n ho t ng mà không ư c Ngân hàng Nhà nư c cho gia h n. 2- Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh gi i th và quy t nh thành l p H i ng gi i th Ngân hàng.
 19. i u 55. Thanh lý Ngân hàng 1- Trư ng h p Ngân hàng b tuyên b phá s n, vi c thanh lý Ngân hàng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. 2- Khi gi i th theo i u 54 i u l m u này, Ngân hàng ti n hành thanh lý ngay dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c. 3- M i chi phí liên quan n vi c thanh lý do Ngân hàng b thanh lý ch u. Chương 6 THÔNG TIN VÀ B O M T C A NGÂN HÀNG i u 56 Ngân hàng thông tin nh kỳ cho ch tài kho n v nh ng giao d ch và s dư trên tài kho n c a h t i Ngân hàng. i u 57 Ngân hàng ư c trao i thông tin v i các t ch c tín d ng khác v ho t ng ngân hàng và v khách hàng. i u 58 Ngân hàng có trách nhi m cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c các thông tin liên quan n vi c c p tín d ng cho khách hàng theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c và ư c Ngân hàng Nhà nư c cung c p thông tin liên quan n ho t ng ngân hàng c a nh ng khách hàng có quan h v i Ngân hàng. i u 59 1- Nhân viên c a Ngân hàng và nh ng ngư i có liên quan không ư c ti t l bí m t qu c gia và bí m t kinh doanh c a Ngân hàng mà mình bi t. 2- Ngân hàng ư c quy n t ch i yêu c u c a t ch c, cá nhân v cung c p thông tin liên quan n ti n g i, tài s n c a khách hàng và ho t ng c a Ngân hàng, tr trư ng h p có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c ư c s ch p thu n c a khách hàng. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 60 Các ngân hàng thương m i nhà nư c, căn c vào i u l m u này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t xây d ng i u l v t ch c và ho t ng Ngân hàng mình trình Thông c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y.
 20. SƠ 1 H TH NG T CH C C A NGÂN HÀNG Công ty tr c thu c ơn v s nghi p Chi nhánh c p1 Văn phòng i di n S giao d ch Tr s chính Chi nhánh c p2 Phòng giao d ch Chi nhánh c p3 Qu ti t ki m Qu ti t ki m
Đồng bộ tài khoản