Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   µI h Ý n h  S è  122/2002/Q§­B T C   ë t  c n g µ y 30  th¸ng 9 n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  m É u   Biªn lai  thu ti Ò n p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   p h b é   ë ng b é   µI ch Ý nh tr t  C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  cø  l x l    h ch ng 16/7/2002 .     C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  15/CP ngµy 02/3/1993 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬   l  n  B C quan  ngang  é. B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994   ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh. BT  Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Õ. c Thu quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  m É u   ®Þ n 5  "Biªn laithu      tiÒn  ¹t”lo¹    ½n   Ö nh     ph   iin s m gi¸:5.000  ng,  ®å 10.000  ng,  ®å 20.000  ng, ®å   50.000  ng  µ  ®å v 100.000  ng  ®å (theo  É u   nh   Ìm), ®Ó   ö  ông  èng  m ®Ý k   sd th nhÊt trong c¶  íccho    chøc,®¬n  Þ  îcuû  Òn    Òn ph¹tt¹ chç      n  c¸c tæ    v ®   quy thu ti     i   ®èi víi   µnh    Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    hc¸c vib x ph     h ch   §i Ò u    2: Tæng   ôc  Õ   ã  c Thu c tr¸chnhiÖ m     n,    µnh, cÊp    in Ê ph¸th   ph¸t,   qu¶n  ývµ  íng dÉn  ö  ông  l  h   sd "Biªnlai   Òn ph¹t”     ti   thu   t¹ §iÒu    nªu    i 1. §i Ò u  3:  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/10/2002.
  2.         §¬n  Þ           Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt nam v thu           ho x∙h   ngh vi           biªn lai  thu  Ò n p h ¹t ti   . . ...                  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .. . ...                    . . l    do   ph t  em           è                 Òn ph¹t        ri AA/02           ng         biªnlai ti          Xª  : ch    thu   Xª  : ri AA/02          N                 :00000 gi ¶                                                    N                                                         : 00000 ­Hä     êinép  Òn:.. . ........   tªnng   ti   . . ........ ­Hä     êinép  Òn:.. . ...........................   tªnng   ti   . . ........................... ­§Þa    chØ:  . . ................... .. . .................... ­§Þa    chØ:  . . ...................................... .. . ....................................... ­Lý  nép  Òn:.. . ..............   do  ti   . . .............. ­Lý  nép  Òn:.. . .................................   do  ti   . . ................................ ­Sè  Òn:5.000      ti   ® (N¨m  µn  ng) ng ®å ­Sè  Òn:5.000      ti   ® (N¨m  µn  ng) ng ®å   ­Theo    è:. . . µy. . /... 2 . . .   Q§ s . . ng . . .../ 00 . . ­Theo    è:. . ..................ngµy.. . ...../ 00. .   Q§ s . . .................  .. . . ./... 2 . . cña:.. . .........................   . . ......................... cña:.. . .........................................   . . ......................................... Ng êinép  Òn          êithu tiÒn   ti         Ng           êinép  Òn                      Ng êithu tiÒn     Ng   ti                              (Ký,ghirâ hä                  (Ký,ghirâ hä            tªn)                       tªn) Liªn1:Lu    Liªn2:Giao  êinép  Òn    ng   ti
  3. §¬n  Þ     Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt nam vi   v thu             biªn lai  thu  Ò n p h ¹t ti   . . ...            éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .. . ...           § l    do   . . ph               biªnlai   Òn ph¹t     ri AA/02                    ti       Xª  : thu   Xª  : ri AA/02          N                 :00000                                           Nt                                              em   :00000 ­Hä     êinép  Òn:.. . .....................t......   tªnng   ti   . . ....................chè.  ... . ng  .. ­Hä     êinép  Òn:.. . ........   tªnng   ti   . . ........ em chØ:  . . .............................chgi....... ..¶ ­§Þa    .. . ....................................... èng  ­§Þa    chØ:  . . ................... .. . .................... gi ¶ ­Lý  nép  Òn:.. . .................................   do  ti   . . ................................ ­Lý  nép  Òn:.. . ..............   do  ti   . . .............. ­Sè  Òn:10.000    êingµn  ng)   ti   ® (M   ®å   ­Sè  Òn:10.000    êingµn  ng)   ti   ® (M   ®å ­Theo    è:. . ..................ngµy.. . ...../ 00. .   Q§ s . . .................  .. . . ./... 2 . . ­Theo    è:. . . µy. . /... 2 . . .   Q§ s . . ng . . .../ 00 . . cña:.. . .........................................   . . ......................................... cña:.. . .........................   . . .........................                  êinép  Òn                   Ng êithu tiÒn     Ng   ti                        Ng êinép  Òn          êithu tiÒn   ti         Ng        (Ký,ghirâ hä                  (Ký,ghirâ hä            tªn)                       tªn) Liªn2:Giao  êinép  Òn    ng   ti Liªn1:Lu   
  4. §¬n  Þ          Céng  µ    éi chñ  v thu          ho x∙h   ngh Üa  Öt nam vi   b iªn lai  thu  Ò n p h ¹t ti   . . ...                  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .. . ...                    . . l    do   ph t  em                   èng     biªn laithu  Òn  ¹t       Xª  : ch       ti ph          ri AA/02   Xª  : ri AA/02          N                 :00000 gi ¶                                                                                              N :00000 ­Hä     êinép  Òn:.. . ...........................   tªnng   ti   . . ........................... ­Hä     êinép  Òn:.. . ........   tªnng   ti   . . ........ ­§Þa    chØ:  . . ...................................... .. . ....................................... ­§Þa    chØ:  . . ................... .. . .................... ­Lý  nép  Òn:.. . .................................   do  ti   . . ................................ ­Lý  nép  Òn:.. . ..............   do  ti   . . .............. ­Sè  Òn:20.000      ti   ® (Haim ¬ingµn  ng)    ®å   ­Sè  Òn:20.000      ti   ® (Haim êingµn  ng)    ®å ­Theo    è:. . ..................ngµy.. . ...../ . .   Q§ s . . .................  .. . . ./... 200 . . ­Theo    è:. . . µy. . /... 2 . . .   Q§ s . . ng . . .../ 00 . . cña:.. . .........................................   . . ......................................... cña:.. . .........................   . . .........................                Ng êinép  Òn                      Ng êithu tiÒn        ti                           Ng êinép  Òn          êithu tiÒn   ti         Ng        (Ký,ghirâ hä                    (Ký,ghirâ hä            tªn)                         tªn) Liªn2:Giao  êinép  Òn    ng   ti Liªn1:Lu   
  5. §¬n  Þ                 éng  µ    éi chñ  v thu              C ho x∙h   ngh Üa  Öt nam vi           biªn lai  thu ti Ò n p h ¹t   . . ...                           éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .. . ...                          § l    do   . . ph t  em                    biªn laithu  Òn  ¹t       Xª  :    ti ph          ri          ch ng            è    AA/02 Xª  : ri AA/02          N                 :00000          gi                                               ¶                                                    N :00000 ­Hä     êinép  Òn:.. . ...........................   tªnng   ti   . . ........................... ­Hä     êinép  Òn:.. . ........   tªnng   ti   . . ........ chØ:  . . ................... ­§Þa  .. . ....................   chØ:  . . ...................................... .. . ....................................... ­§Þa    ­Lý  nép  Òn:.. . .................................   do  ti   . . ................................ ­Lý  nép  Òn:.. . ..............   do  ti   . . .............. ­ Sè  tiÒn: 50.000 ®  (N¨m  m ¬i ngµn  ­Sè  Òn:50.000      ti   ® (N¨m  ¬ingµn  ng) m  ®å   ­Theo    è:. . ..................ngµy.. . ...../ 00. .   Q§ s . . .................  .. . . ./... 2 . . ®ång) cña:.. . .........................................   . . ......................................... ­Theo    è:. . . µy. . /... 2 . . .   Q§ s . . ng . . .../ 00 . . cña:.. . .........................         . . .........................            êinép  Òn                   Ng êithu tiÒn     Ng   ti                           (Ký,ghirâ hä                  (Ký,ghirâ hä            tªn)                       tªn) Ng êinép  Òn          êithu tiÒn   ti         Ng     Liªn2:Giao  êinép  Òn    ng   ti Liªn1:Lu   
  6. §¬n  Þ                   Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt nam vi   v thu                           biªn lai  thu ti Ò n p h ¹t   . . ...                          §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc .. . ...                            . . l    do   ph                                       biªn laithu  Òn  ¹t       Xª  :    ti ph          ri AA/02   Xª  : ri AA/02          N                 :00000                                            t        N                                                          :00000    em ­Hä     êinép  Òn:.. . ...........................   tªnng   ti   . . ....................ch...... .èng  ­Hä     êinép  Òn:.. . ........   tªnng   ti   . . ........ chØ:  . . ..............................gi....... .¶ ­§Þa    .. . ....................................... ­§Þa    chØ:  . . ................... .. . .................... ­Lý  nép  Òn:.. . .................................   do  ti   . . ................................ ­Lý  nép  Òn:.. . ..............   do  ti   . . .............. ­Sè  Òn:100.000    éttr¨m ngµn  ng)   ti   ® (M     ®å   ­Sè  Òn:100.000     ét    µn  ng)   ti   ® (M tr¨m ng ®å ­Theo    è:. . ..................ngµy.. . ...../ 00. .   Q§ s . . .................  . . . . ./... 2 . . ­Theo    è:. . . µy. . /... 2 . . .   Q§ s . . ng . . .../ 00 . . cña:.. . .........................................   . . ......................................... cña:.. . .........................   . . .........................                 êinép  Òn                   Ng êithu tiÒn     Ng   ti                        Ng êinép  Òn          êithu tiÒn   ti         Ng        (Ký,ghirâ hä                  (Ký,ghirâ hä            tªn)                       tªn) Liªn2:Giao  êinép  Òn    ng   ti Liªn1:Lu   
Đồng bộ tài khoản