Quyết định 122/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 122/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 122/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2003 V CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX V CÔNG TÁC DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v công tác dân t c; Căn c Ngh quy t s 07/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v công tác dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX V CÔNG TÁC DÂN T C
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2003/Q -TTg ngày 12/6/2003 c a Th tư ng Chính ph ) H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX ã ban hành Ngh quy t s 24/NQ-TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 v công tác dân t c. th c hi n Ngh quy t c a Trung ương, Chính ph xây d ng Chương trình hành ng v i n i dung ch y u sau: A. M c tiêu và yêu c u c a chương trình: - M c tiêu: T ch c th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v ch y u và c p bách v công tác dân t c theo các quan i m cơ b n c a Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX. - Yêu c u: C th hoá các nhi m v nêu trong Ngh quy t thành các cơ ch , chính sách, k ho ch, chương trình, d án v i bư c i phù h p, phân công t ch c th c hi n có hi u qu nh ng nhi m v ó. B. N i dung chương trình: I. T CH C QUÁN TRI T NGHN QUY T: 1. U ban Dân t c ph i h p v i Ban Dân v n Trung ương, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c quán tri t sâu r ng trong các ngành, các c p, nh t là vùng ng bào các dân t c thi u s v n i dung Ngh quy t Trung ương 7 khoá IX; B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương hư ng d n các cơ quan truy n thông i chúng có chuyên m c tuyên truy n, gi i thích sâu v n i dung Ngh quy t. 2. Các B , ngành Trung ương và các c p chính quy n a phương t ch c quán tri t Ngh quy t g n li n v i vi c ki m i m trách nhi m c a mình trong vi c th c hi n chính sách dân t c, công tác dân t c trong th i gian qua; ra các gi i pháp kh c ph c nh ng khuy t i m, y u kém; phát huy nh ng thành qu ã t ư c nh m th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v c a Ngh quy t. II. T CH C TH C HI N CÓ HI U QU M T S NHI M V CH Y U VÀ C P BÁCH: T ng B , ngành, a phương rà soát i u ch nh, b sung quy ho ch, k ho ch, các chính sách, gi i pháp, chương trình, d án và t ch c th c hi n có hi u qu nh ng nhi m v sau: 1. Phát tri n s n xu t, Ny m nh xóa ói gi m nghèo, nâng cao m c s ng c a ng bào các dân t c thi u s , làm i thay rõ r t b m t kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi: a) Tăng cư ng xây d ng cơ s h t ng thi t y u vùng dân t c và mi n núi: - Các B , ngành h u quan, các a phương Ny m nh vi c huy ng các ngu n l c cho th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n
 3. núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) và th c hi n các Quy t nh 168, 186, 173 c a Th tư ng Chính ph , b o m n h t năm 2005 cơ b n hoàn thành các công trình h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn bao g m: các công trình h t ng trên a bàn xã (theo th t ưu tiên: giao thông, thu l i, nư c sinh ho t, trư ng h c, tr m xá, i n, ch ...) và xây d ng các trung tâm c m xã. - B Giao thông v n t i ch trì cùng các t nh có k ho ch cơ b n hoàn thành xây d ng ư ng ô tô n trung tâm t t c các xã vào cu i năm 2005. Ưu ti n u tư xây d ng ư ng ra biên gi i ph c v phát tri n kinh t k t h p an ninh qu c phòng. - B Công nghi p có k ho ch b o m có i n s d ng cho t t c các xã vùng ng bào dân t c và mi n núi trư c năm 2010. i v i nh ng xã không th ưa i n lư i qu c gia n ư c, thì gi i quy t b ng các d ng năng lư ng khác (thu i n nh , năng lư ng m t tr i, gió...). Xây d ng chính sách h tr cho các xã c bi t khó khăn, các h ng bào dân t c thi u s và h gia ình chính sách ư c c p i n n t n nhà. - T nay n h t năm 2005, các a phương, nh t là a bàn c bi t khó khăn ph i Ny m nh u tư cho cơ s h t ng ph c v s n xu t, trư c h t là các công trình thu l i và khai hoang t s n xu t cho ng bào các dân t c hi n không có ho c thi u t s n xu t. - Các a phương ch o ti p t c xây d ng ch trung tâm c m xã và xã th c s phù h p v i t p quán và nhu c u phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a a phương. Ưu tiên xây d ng ch a bàn biên gi i; ch m d t tình tr ng xây d ng ch l i không có ngư i n h p. b) Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n s n xu t hàng hoá: B K ho ch và u tư cùng U ban nhân dân các t nh rà soát, b sung quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i phù h p v i ti m năng, l i th c a t ng vùng, v i c i m xã h i c a t ng dân t c, phát tri n a d ng hoá ngành, ngh , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n kinh t hàng hoá; chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi trên cơ s c i t o gi ng, gia tăng u tư cho khoa h c - công ngh ng d ng vào các quá trình s n xu t nh m tăng năng su t và giá tr trên m t ơn v di n tích. Khuy n khích Ny m nh các mô hình liên k t 5 nhà: Nhà nư c - Nhà nông - Nhà doanh nghi p - Nhà khoa h c - Nhà tín d ng, khuy n khích phát tri n công nghi p ch bi n, ti u th công nghi p và d ch v vùng dân t c và mi n núi. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n và ch trì cùng U ban nhân dân các t nh th c hi n các gi i pháp v t ch c, v n, k thu t, phương ti n, v t tư cho các chương trình khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. H tr các a phương ti p t c xây d ng các cơ s nhân gi ng, s n xu t và cung c p gi ng cây tr ng, v t nuôi có hi u qu kinh t cao, phù h p v i i u ki n và t p quán s n xu t t ng vùng. - Nh ng năm trư c m t, trên a bàn các xã c bi t khó khăn ph i ti p t c coi tr ng s n xu t lúa, m u và phát tri n chăn nuôi, gi i quy t v ng ch c v n lương th c b o m xoá ói và ch ng tái ói. Nh ng nơi có i u ki n thì phát tri n tr ng tr t, chăn nuôi hàng hoá. c) Th c hi n m t s chính sách, gi i pháp Ny m nh xoá ói gi m nghèo:
 4. - B o m cho các h dân t c thi u s không có và thi u t ư c có t s n xu t theo các Quy t nh 168/2001/Q -TTg, Quy t nh 173/2001/Q -TTg, Quy t nh 186/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; h n ch , ti n t i gi i quy t d t i m vi c khi u n i v t ai; ti p t c th c hi n chính sách mi n thu s d ng t nông nghi p cho các h nghèo, xã c bi t khó khăn, vùng lũ l t và các a phương có khó khăn v th trư ng tiêu th s n phNm. - Các a phương có k ho ch và bi n pháp c th nh m th c hi n m c tiêu t i năm 2010 cơ b n không còn h ói, gi m h nghèo xu ng dư i 10%. - B o m v cơ b n vi c cung c p nư c sinh ho t cho các h gia ình ng bào dân t c thi u s , chú tr ng i v i vùng sâu, vùng cao, núi á, b ng vi c th c hi n l ng ghép các chương trình, d án... g n v i huy ng t t n i l c c a dân. - Nhà nư c th c hi n chính sách h tr cho các h ng bào dân t c thi u s th c s có khó khăn v nhà phù h p v i kh năng và c i m b n s c văn hóa, g n k t phát huy truy n th ng oàn k t giúp nhau trong c ng ng c a các dân t c. - Th c hi n có hi u qu các chính sách: tr giá, tr cư c v n chuy n các m t hàng chính sách xã h i, tiêu th s n phNm, h tr h dân t c thi u s c bi t khó khăn, h tr phát tri n s n xu t, chính sách u tư, tín d ng... ng bào dân t c vùng sâu, vùng xa có tư li u s n xu t, phát tri n s n xu t, b o m xóa ói gi m nghèo, c i thi n i s ng. - Xây d ng chính sách gi i quy t vi c làm, k c nh ng ngành ngh phi nông nghi p và xu t khNu lao ng trong vùng ng bào dân t c. d) Quy ho ch, s p x p l i dân cư nh ng nơi c n thi t: - Trong năm 2003, U ban nhân dân các t nh phê duy t xong các d án Quy ho ch dân cư, g n v i quy ho ch s n xu t n năm 2010 cho các xã vùng dân t c và mi n núi. V n ng các h s ng trên núi cao xu ng vùng có i u ki n thu n l i hơn n nh s n xu t và i s ng. Th c hi n các d án: Kinh t k t h p v i qu c phòng, ưa dân tr l i sinh s ng vùng biên gi i; xây d ng các khu tái nh cư cho các công trình thu i n, thu l i; xây d ng các c m, tuy n dân cư vùng ng b ng sông C u Long; các Khu kinh t c a khNu, th tr n, th t các trung tâm c m xã, các nông, lâm trư ng. Hình thành nhi u ti u vùng kinh t hàng hoá phát tri n, có cơ s ch bi n, phát tri n thương m i, du l ch, d ch v .... - Trên cơ s t ng k t công tác nh canh, nh cư, U ban Dân t c xác nh rõ tiêu chí nh canh, nh cư giai o n hi n nay; n u còn tình tr ng du canh, du cư v i quy mô d án xã, b n thì ti p t c th c hi n nhi m v nh canh, nh cư trong Chương trình 135 theo n i dung Quy t nh 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph . Rà soát l i quy ho ch và có k ho ch ch ng, h n ch và ti n n ch m d t vi c di cư t do, tr ng i m là a bàn Tây Nguyên và Bình Phư c. 2. V Văn hoá - Xã h i: a) Phát tri n giáo d c, nâng cao dân trí, tăng cư ng ào t o ngu n nhân l c:
 5. - C ng c , duy trì v ng ch c k t qu ph c p giáo d c ti u h c và ch ng tái mù ch , hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s các a phương vùng dân t c và mi n núi vào năm 2010. - Nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác giáo d c ào t o vùng dân t c và mi n núi, h th ng trư ng ph thông dân t c n i trú các c p. Có chính sách khuy n khích, h tr các mô hình trư ng dân t c bán trú dân nuôi. Khuy n khích, h tr vi c t ch c cho h c sinh dân t c thi u s h c chung l p v i h c sinh dân t c a s . Xúc ti n chương trình phát tri n giáo d c m m non, các trư ng m u giáo công l p trong vùng dân t c. T ch c d y nói ti ng ph thông ngay t l p m m non và m u giáo. - T ch c d y và h c ch dân t c phù h p v i t ng vùng, t ng dân t c. - Ti p t c th c hi n các chính sách ưu tiên (phù h p v i t ng dân t c, t ng vùng) trong tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh i v i con em ng bào các dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. - i m i chính sách v h c phí, h c b ng, tín d ng ào t o, th c hi n ch trương xã h i hoá và công b ng xã h i vùng dân t c và mi n núi. - Ch o th c hi n Quy t nh 159/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 v vi c th c hi n Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c m m non và ph thông. Xây d ng ký túc xá cho h c sinh, sinh viên và nhà công v cho giáo viên công tác t i a bàn vùng dân t c mi n núi có nhi u khó khăn. - Phát tri n h th ng các trư ng, l p d y ngh (k c các ngành ngh phi nông nghi p), ào t o ngu n nhân l c áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i vùng này. c bi t khuy n khích các doanh nghi p tr c ti p tham gia thu hút lao ng và t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao k thu t lao ng cho ngư i dân t c thi u s . - C ng c h th ng các trư ng d b i h c dân t c hi n có, m thêm trư ng d b i h c dân t c t i khu v c mi n Trung, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long, các khoa d b i h c t i các trư ng i h c, cao ng c a các khu v c tr ng i m theo Quy t nh s 47/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Ưu tiên ào t o giáo viên là ngư i dân t c thi u s t t c các c p h c ph thông thu c các huy n có ông ng bào dân t c thi u s . b) V y t : - U ban nhân dân các t nh ch o n h t năm 2005 ph i cơ b n xây d ng kiên c hóa xong các tr m y t xã, phòng khám a khoa c m xã, nâng c p c i t o và xây ng các b nh vi n tuy n huy n, tuy n t nh, b nh vi n khu v c v i y trang thi t b , cơ b n chuNn hoá 100% tr m y t xã và cơ s y t trung tâm c m xã. - B Y t hư ng d n và ch o th c hi n các mi n phí h p lý ti n khám, ch a b nh t i các tr m y t , trung tâm y t , b nh vi n cho ng bào dân t c thi u s , các xã khu v c II và III.
 6. - B Y t ph i h p v i các B , ngành và a phương m l p ào t o bác sĩ c tuy n h chính quy cho i tư ng là ngư i dân t c thi u s . Có ch ph c p phù h p và th c hi n chính sách nhà cho bác sĩ công tác t i các xã c bi t khó khăn. B o m n h t năm 2005 có 80% s xã có bác sĩ, trư c năm 2010 có 100% s xã có bác sĩ ph c v . Ưu tiên ào t o i ngũ y sĩ, h sinh cho các b n, làng. - Các a phương có các ơn v b i óng quân trên a bàn thì k t h p quân - dân y chăm sóc s c kho và ch a b nh cho dân. Khuy n khích tr ng và s d ng các lo i thu c dân gian phù h p v i t ng vùng; b o m cơ s thu c d phòng c n thi t cho các vùng ng p lũ. - Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh, phát tri n các d ch v y t , b o v s c kho bà m , tr em, phòng ch ng suy dinh dư ng và gi m d n t l tr sơ sinh b ch t. Ch m nh t trư c năm 2010, ki m soát và gi i quy t cơ b n m t s b nh xã h i nguy hi m. Hàng năm ch ng t ch c phòng ch ng d ch b nh không các d ch b nh l n, nguy hi m x y ra. c) V văn hoá và thông tin: - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam xây d ng án nh m m b o cho t t c các xã c bi t khó khăn có tr m truy n thanh, truy n hình; tăng th i lư ng và nâng cao ch t lư ng phát sóng truy n thanh, truy n hình b ng ti ng các dân t c trong khu v c, làm báo hình b ng ti ng dân t c. B o m n năm 2010 có 100% s dân ư c nghe ài Ti ng nói Vi t Nam và 90% s ng bào dân t c ư c xem truy n hình. Có chính sách phù h p cho i ngũ cán b làm công tác phát thanh, truy n hình cơ s vùng sâu, vùng xa, biên gi i. - B Văn hóa - Thông tin có k ho ch b o t n và phát huy các giá tr văn hoá truy n th ng các dân t c thi u s ; chăm lo ào t o ngh s , b i dư ng ngh nhân là ngư i dân t c thi u s làm công tác văn hoá ngh thu t; c ng c và xây d ng các thi t ch văn hoá, nh t là thi t ch văn hoá thông tin cơ s , xây d ng nhà văn hoá, c m thông tin bưu i n, phát thanh, c p không thu ti n các lo i báo, t p chí ph c v cho các ho t ng văn hoá, thông tin t i thôn, b n vùng dân t c và mi n núi, t ch c ph c v chi u phim, bi u di n văn ngh cho ng bào nơi có i u ki n. - Ny m nh các ho t ng sinh ho t văn hoá truy n th ng c a ng bào các dân t c, t ch c các l h i, tăng cư ng giao lưu văn hoá gi a các dân t c trong khu v c và các vùng trong c nư c. U ban Th d c th thao ch trì cùng U ban nhân dân các t nh xây d ng án phát tri n th d c - th thao vùng ng bào dân t c. - V n ng, hư ng d n ng bào kh c ph c, ti n t i xóa b các t p t c l c h u trong sinh ho t, tiêu dùng, t o hôn, mê tín, d oan làm c n tr s phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi. 3. B o v môi trư ng: - Tăng cư ng các hình th c t ch c tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c cho m i ngư i v ý nghĩa, t m quan tr ng và yêu c u nhi m v b o v môi trư ng và tài nguyên vùng dân t c và mi n núi.
 7. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n, ch o U ban nhân dân các t nh t ch c th c hi n các chương trình b o v và phát tri n r ng, tăng che ph r ng; b o v các ngu n nư c, sông, su i, ch ng xói mòn t; quy ho ch và qu n lý ch t ch vi c phát tri n s n xu t công nghi p, vi c khai thác tài nguyên, khoáng s n, các công trình thu l i vùng dân t c và mi n núi, v a áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, nhưng ph i m b o cân b ng môi trư ng sinh thái và ch ng ô nhi m ngu n nư c. - Hoàn thi n các chính sách v giao t, giao, khoán r ng. Th c hi n hi u qu d án tr ng 5 tri u ha r ng, các d án vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên và các d án b o v môi trư ng sinh thái vùng dân t c và mi n núi. a d ng hoá vi c giao r ng g n k t h p lý l i ích c a Nhà nư c - C ng ng (làng - xã) - Gia ình - Doanh nghi p. Xây d ng và m r ng các mô hình phát tri n kinh t r ng v i b o v và phát tri n v n r ng. Huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr và nhân dân u tranh kiên quy t phòng, ch ng lâm t c, t phá r ng. - Ki m tra, giám sát nghiêm ng t v b o v môi trư ng trong quá trình th c hi n các d án u tư vùng dân t c và mi n núi. - Ch m nh t n năm 2005 cơ b n gi i quy t d t i m tình tr ng lâm t c tàn phá r ng. 4. C ng c và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s : a) B N i v cùng U ban Dân t c hư ng d n chính quy n a phương th c hi n có hi u qu Quy t nh 85/2002/Q -TTg ngày 28/6/2002 c a Th tư ng Chính ph ban hành k ho ch th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX) v i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n v i nh ng nét c thù vùng ng bào dân t c b) Th c hi n quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng i ngũ cán b là ngư i dân t c nh t là c p huy n và cơ s : - Có k ho ch ào t o, b i dư ng, s d ng i ngũ cán b cơ s và c p huy n là ngư i dân t c thi u s ; i m i chương trình, n i dung và hình th c ào t o; s d ng có hi u qu s h c sinh, sinh viên ã ư c ào t o t các trư ng, s thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa v quân s là con em ng bào dân t c thi u s làm ngu n cán b b sung cho cơ s . - B N i v , U ban Dân t c ph i h p v i các Ban ng có k ho ch chăm lo xây d ng i ngũ cán b c t cán, ch ch t nh t là H i ng nhân dân và U ban nhân dân xã, xã i, công an xã; thu hút cán b có năng l c v a phương. B sung, s a i tiêu chuNn tuy n d ng và các cơ ch chính sách ãi ng cán b vùng dân t c và mi n núi, nh t là nh ng cán b công tác lâu năm mi n núi, vùng cao. - Phát huy vai trò tích c c c a các già làng, trư ng b n, ngư i có uy tín và nhân sĩ, trí th c trong các dân t c. Chú tr ng xây d ng c t cán trong các dòng h . c) Tăng cư ng cán b có ch t lư ng xu ng các huy n, xã tr ng i m ph c t p còn nhi u y u kém b c xúc:
 8. - Các B , ngành, a phương căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình xác nh các xã tr ng i m, ph c t p c n ư c tăng cư ng cán b giúp cơ s gi i quy t yêu c u nhi m v có liên quan. - Th c hi n chính sách luân chuy n cán b xu ng cơ s có th i h n, v a m b o có cán b tăng cư ng cho các a bàn xung y u v chính tr , an ninh, v a áp ng yêu c u ào t o cán b qua th c ti n nh ng nơi khó khăn. d) Xây d ng và th c hi n quy ch dân ch cơ s phù h p v i t p quán, văn hoá c a m i vùng dân t c theo nguyên t c tuân th Hi n pháp, Pháp lu t, m b o s lãnh o c a ng, phát huy quy n làm ch c a nhân dân trong vi c: giám sát ho t ng c a t ch c và cán b cơ s ; b u c H i ng nhân dân và U ban nhân dân xã, trư ng thôn, trư ng b n; giám sát vi c s d ng công qu , ngân sách nhà nư c, v n u tư; th c hi n chương trình, d án, chính sách...; giúp nhau s n xu t, xoá ói gi m nghèo, b o th , h c t p, hoà gi i n i b , phòng ch ng t n n xã h i, gi gìn tr t t an toàn xã h i, v sinh môi trư ng, xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư. 5. Tăng cư ng qu c phòng, mb o n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i vùng dân t c và mi n núi: a) T p trung gi i quy t cơ b n nh ng i m nóng ph c t p, b c xúc hi n nay: - Phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , n m ch c tình hình, phát hi n, ngăn ch n k p th i và làm th t b i m i âm mưu, ý ho t ng c a các th l c thù ch phá ho i an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; xóa b cơ b n các nguyên nhân và i u ki n bên trong mà các th l c thù ch có th l i d ng kích ng, t o cơ s xã h i t p h p l c lư ng ch ng phá cách m ng c a các t ch c ph n ng: "nhà nư c Khmer Krôm" Nam B , "Nhà nư c ê ga" Tây Nguyên, "Vương qu c ngư i H'Mông", kiên quy t không x y ra bi u tình, gây r i, gây b o lo n, kh ng b . - T p trung ch o gi i quy t các v tranh ch p, khi u ki n có ông ngư i tham gia, không lây lan, kéo dài thành " i m nóng". - Th c hi n t t chính sách tôn giáo; b o m cho ho t ng c a các tôn giáo bình thư ng, úng Pháp lu t; làm t t công tác tuyên truy n v n ng, giáo d c qu n chúng có tín ngư ng và tranh th các ch c s c tôn giáo, ngăn ch n vi c l i d ng tôn giáo vào m c ích chính tr và truy n bá tà giáo. - Huy ng s c m nh t ng h p, áp d ng các bi n pháp u tranh xoá b t n n ma tuý vùng ng bào dân t c thi u s , tr ng i m là mi n núi phía B c. b) Xây d ng quy ho ch và t ch c th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i g n v i tăng cư ng th và l c qu c phòng gi v ng an ninh tr t t xã h i trên các a bàn tr ng i m, xung y u v qu c phòng và an ninh. Quy ho ch s p x p l i dân cư, t o i u ki n thu n l i ng bào an tâm phát tri n s n xu t, tham gia gi v ng an ninh qu c phòng. Có quy ho ch, k ho ch u tư xây d ng khu v c biên gi i v ng m nh toàn di n v chính tr , kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh; có chính sách ưu tiên, t o i u ki n thu n l i cho nhân dân nh cư khu v c biên gi i. Phát huy a d ng hoá các mô hình phát tri n kinh t - xã h t g n v i qu c phòng an ninh.
 9. c) Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v an ninh, tr t t khu v c biên gi i; xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n nh lâu dài v i các nư c láng gi ng: Trên cơ s xác nh rõ ch c năng, nhi m v c a các ngành, các c p, xây d ng cơ ch ph i h p các l c lư ng th c hi n các ho t ng qu n lý nhà nư c v an ninh, tr t t , khu v c biên gi i, ư ng biên gi i; tăng cư ng h p tác qu c t trong u tranh phòng ch ng các lo i t i ph m, gi i quy t nh ng v n hai bên cùng quan tâm, u tranh k p th i v i các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i. III. I M I CÔNG TÁC DÂN T C: 1. Xây d ng Lu t Dân t c Chính ph trình Qu c h i. 2. Xây d ng, b sung, hoàn thi n m t s chính sách c thù cho vùng dân t c và mi n núi: a) Các B , ngành ch c năng ch trì rà soát, b sung hoàn thi n và th c hi n các nhóm chính sách vùng dân t c và mi n núi: - Ưu tiên h tr u tư phát tri n kinh t và xoá ói gi m nghèo. - Ưu tiên gi i quy t các v n xã h i: giáo d c, y t , văn hoá. - Ưu tiên h tr cho n nh chính tr an ninh, qu c phòng. - Ưu tiên ào t o b i dư ng và s d ng cán b cơ s là ngư i dân t c thi u s và cán b công tác vùng dân t c thi u s . b) U ban Dân t c rà soát l i và xác nh a bàn, i tư ng, ưu tiên u tư: - nh kỳ hàng năm ph i rà soát, ánh giá tình hình phát tri n kinh t - xã h i 3 khu v c (I, II, III), trên cơ s ó b sung hoàn ch nh các gi i pháp chính sách cho phù h p v i c i m c a t ng khu v c. - Xác nh a bàn, i tư ng ưu tiên u tư cho xóa ói gi m nghèo, vùng c bi t khó khăn: + Xác nh t nay n h t năm 2005 có bao nhiêu xã có th ra kh i tình tr ng c bi t khó khăn? t p trung h tr u tư cho nh ng xã còn l i. + Xem xét và có chính sách ho c chương trình d án riêng ưu tiên h tr u tư cho nh ng làng, b n c bi t khó khăn thu c các xã khu v c II. + Rà soát l i di n i tư ng thu c chính sách h tr h dân t c thi u s c bi t khó khăn, ch h tr nh ng dân t c thi u s mà di n h ói nghèo cao, trình dân trí r t th p, i s ng trên nhi u lĩnh v c khó khăn nghiêm tr ng. c) Rà soát hoàn thi n b sung m t s chương trình, d án: - B K ho ch và u tư có trách nhi m:
 10. + Rà soát ánh giá l i các chương trình, d án hi n ang th c hi n vùng dân t c và mi n núi m b o u tư có hi u qu cao và t ư c m c tiêu, nhi m v c a Ngh quy t Trung ương 7 ã ra. + Rà soát, b sung hoàn thi n cơ ch , chính sách, t p trung ch o th c hi n có hi u qu vi c phát tri n kinh t - xã h i các vùng tr ng i m: Tây Nguyên, vùng ng b ng sông C u Long, các t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c theo các Ngh quy t c a B Chính tr và quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - U ban Dân t c có trách nhi m: + Xây d ng, hoàn thi n và t ch c th c hi n có hi u qu d án h tr các dân t c thi u s có dân s r t ít ngư i. + T ng k t, ánh giá hi u qu Chương trình 135, xu t các gi i pháp chính sách, chương trình, d án ti p t c phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn các xã c bi t khó khăn còn l i khi Chương trình 135 k t thúc (h t năm 2005). 3. i m i n i dung qu n lý nhà nư c và phương th c công tác dân t c: a) Quán tri t Ngh quy t Trung ương 7 và Ngh nh 51/2003/N -CP c a Chính ph xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; xác nh rõ n i dung cơ b n, i tư ng tr ng i m c a công tác qu n lý nhà nư c v dân t c trên ph m vi c nư c và t ng vùng, t ng a phương. b) Phân nh rõ n i dung, ph m vi trách nhi m c a các ngành, các c p trong th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v dân t c. c) Xây d ng, tri n khai các quy ch ph i h p gi a các ngành, các c p trong t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n dân t c. 4. Ki n toàn h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v công tác dân t c t Trung ương n cơ s : M t s B , ngành, cơ quan thu c Chính ph có m t b ph n chuyên trách theo dõi vi c th c hi n chính sách dân t c. B N i v ch trì cùng U ban Dân t c hoàn thành xây d ng h th ng các cơ quan công tác dân t c các t nh, huy n có ông ng bào các dân t c thi u s sinh s ng trong năm 2003. Quy nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ng c p qu n lý nhà nư c v công tác dân t c. Xây d ng tiêu chuNn công ch c làm công tác dân t c. Ưu tiên ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b làm công tác dân t c. Tuy n ch n, tăng cư ng cán b gi i, có phNm ch t o c t t v cơ quan làm công tác dân t c các c p. C. T ch c th c hi n: 1. Các B , ngành Trung ương căn c vào n i dung Chương trình này và ch c năng, nhi m v c a mình: xây d ng Chương trình hành ng; xây d ng, rà soát, b sung hoàn thi n các quy ho ch, k ho ch, chính sách, chương trình, d án theo s phân công c a Chính ph (ph l c kèm theo).
 11. U ban nhân dân các t nh, thành ph ti n hành t ng k t công tác dân t c, vi c th c hi n chính sách dân t c c a a phương trong nh ng năm qua, xây d ng chương trình hành ng phát huy l i th c a a phương, ch ng khai thác n i l c, v n d ng và c th hoá nh ng chính sách c thù phù h p v i n i dung Ngh quy t và tình hình các dân t c c a a phương, có bư c i thích h p cho th i kỳ 2001 - 2005 và n 2010. 2. Các ngành, các c p t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra ôn c các a phương, cơ s , vùng ng bào dân t c thi u s tri n khai th c hi n Chương trình, k p th i xu t các gi i pháp, chính sách phù h p và t ng h p tình hình báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. M t ng chí Phó Th tư ng Chính ph ch u trách nhi m theo dõi ch o các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này. M i B , ngành phân công m t ng chí Th trư ng, m i t nh phân công m t ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh tr c ti p ch o tri n khai th c hi n Chương trình. Giao U ban Dân t c là cơ quan giúp Chính ph ki m tra ôn c, t ng h p và xu t các bi n pháp nh m th c hi n có hi u qu Chương trình, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph 6 tháng m t l n. Trong 6 tháng cu i năm nay, U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các ngành t ch c ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các chính sách c a Nhà nư c i v i các dân t c, các vùng dân t c và mi n núi báo cáo Th tư ng Chính ph , ng th i xu t các công vi c c p bách c n ti n hành t nay n năm 2005, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. DANH M C CÁC NHI M V QUY NNH T I CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX V CÔNG TÁC DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2003/Q -TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) STT N i dung công Cơ quan Cơ quan ph i h p Hình th c Th i gian vi c ch trì văn hoàn thành b n/công ho c trình vi c TTCP I T ch c quán tri t U ban UBTWMTQVN, Thông tư Quý Ngh quy t Dân t c Ban Dân v n, Ban hư ng III/2003 d n TT-VH và các cơ quan h u quan II T ch c th c hi n có hi u qu m t s nhi m v ch y u và c p bách
 12. 1 Phát tri n s n xu t Ny m nh X GN, nâng cao m c s ng c a ng bào các dân t c thi u s , làm i thay rõ r t b m t KT-XH vùng dân t c và mi n núi a) Tăng cư ng xây d ng cơ s h t ng thi t y u vùng dân t c và mi n núi - D án cơ s h U ban B KH& T, TC, Quy t Quý I/2004 t ng các xã c Dân t c nh bi t khó khăn NN&PTNT và các B , ngành c a TTCP h u quan - D án c p i n B Công UBDT, B KH & Quy t Quý n t t c các xã T, TC và các B nh IV/2003 nghi p ngành, liên quan c a TTCP - u tư các công B UBDT và các B , Quy t Quý trình h t ng KH& T ngành h u quan nh IV/2003 vùng dân t c và mi n núi c a TTCP - D án ưa i n B Bưu UBND t nh và Quy t Quý tho i xu ng xã các B , ngành nh IV/2003 chính, h u quan vi n c a TTCP thông b) Chuy n d ch cơ B NN & UBDT, B KH Quy t Quý c u kinh t theo & T, TC và các nh IV/2003 hư ng phát tri n PTNT B , ngành h u hàng hoá quan c a TTCP c) Th c hi n m t s gi i pháp, chính sách Ny m nh xoá ói gi m nghèo: - Gi i quy t các B NN & UBDT, B KH & Thông tư Quý v n : t ai, T, TC và các IV/2003 gi ng, khuy n PTNT B , ngành h u hư ng nông, khuy n lâm, quan d n khuy n ngư, c p
 13. nư c sinh ho t - Gi i quy t v n B L TB UBDT, B KH và Thông tư Quý nhà & XH T, TC và các IV/2003 B , hư ng d n ngành h u quan - Tiêu th s n B UBDT, B TC và Thông tư Quý phNm Thương các B ngành h u IV/2003 hư ng m i quan d n - Tr giá, tr cư c U ban B TC, TM, Thông tư Quý v n chuy n các Dân t c L TB & XH và IV/2003 m t hàng chính các B , ngành hư ng sách xã h i, h tr h u quan d n h dân t c c bi t khó khăn d) Quy ho ch s p x p B NN & UBDT, B KH & Quy t Quý I/2004 dân cư nh ng nơi T, TC, L TB & nh c n thi t PTNT XH, Qu c phòng c a TTCP 2 V văn hoá-xã h i a) Phát tri n giáo d c, B UBDT, B KH & Quy t Quý nâng cao dân trí, GD& T T, TC, L TB & nh III/2003 tăng cư ng ào t o XH ngu n nhân l c c a TTCP b) Phát tri n y t B Yt UBDT, B KH & Quy t Quý vùng dân t c và T, TC nh II/2003 mi n núi c a TTCP c) Phát tri n th d c U ban UBDT và các B , Quy t Quý th thao vùng dân Th d c ngành h u quan nh IV/2003 t c và mi n núi Th thao c a TTCP V văn hoá - thông tin - D án phát thanh, ài UBDT, B KH & Quy t Quý truy n hình vùng THVN, T, TC và các nh IV/2003 dân t c B , ngành h u ài quan c a TTCP TNVN - Các v n v B VH- UBDT, B KH & Quy t Quý văn hoá vùng TT T, TC và các cơ nh IV/2003 dân t c và mi n
 14. núi quan h u quan c a TTCP 3 B o v môi trư ng B B KH& T, TC, Thông tư Quý vùng dân t c và TN&MT UBDT và các B , IV/2003 mi n núi ngành h u quan hư ng d n 4 C ng c và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s a) K ho ch i m i B N iv UBDT và các cơ Thông tư Quý và nâng cao ch t quan h u quan III/2003 lư ng h th ng hư ng chính tr cơ s d n b) ào t o b i dư ng U ban B N i v và các Quy t Quý I/2004 i ngũ cán b dân Dân t c B , ngành h u nh t c là ngư i dân quan t c thi u s c a TTCP c) Tăng cư ng cán b B N iv UBDT và các B , Quy t Quý ngành h u quan nh III/2003 xu ng a bàn tr ng c a TTCP i m d) Xây d ng quy ch U ban Các cơ quan h u Thông tư Quý dân ch cơ s Dân t c quan hư ng IV/2003 phù h p v i t p d n quán c a m i vùng 5 Tăng cư ng qu c phòng, b o m n nh chính tr tr t t an toàn xã h i vùng dân t c và mi n núi a) T p trung gi i B Công B Qu c phòng, Ch th Quý quy t nh ng i m an UBDT và các B , c a III/2003 nóng, ph c t p ngành h u quan TTCP
 15. b) Xây d ng quy B B Qu c phòng, Quy t Quý ho ch và t ch c KH& T Công an, UBDT nh IV/2003 th c hi n chi n và các B , ngành lư c phát tri n KT- h u quan c a TTCP XH g n v i an ninh qu c phòng c) Tăng cư ng qu n B Công B Qu c phòng, Quy t Quý lý nhà nư c v an an UBDT và các cơ nh IV/2003 ninh, tr t t khu quan h u quan v c biên gi i c a TTCP III i m i công tác dân t c 1 Xây d ng Lu t U ban Các cơ quan h u Lu t Dân Năm 2004 Dân t c Dân t c quan c a Chính t c ph và Qu c h i 2 Xây d ng, b sung, hoàn thi n m t s chính sách c thù cho vùng dân t c và thi n núi a) Các nhóm chính sách - Phát tri n kinh t , B UBDT và các cơ Quy t Quý I/2004 xoá ói gi m KH& T quan h u quan nh nghèo c a TTCP - Chính sách xã h i B L TB UBDT, B KH & Quy t Quý &XH, B T, TC và các cơ nh II/2004 GD& T, quan h u quan B Yt , c a TTCP B VH- TT - Chính sách an B Qu c UBDT, B KH & Quy t Quý I/2004 ninh, qu c phòng T, TC và các cơ nh phòng quan h u quan c a TTCP - Chính sách b i B N iv UBDT và các B , Quy t Quý I/2004 dư ng, s d ng ngành h u quan nh cán b cơ s là ngư i dân t c c a TTCP b) - Rà soát l i a U ban Quy t Quý
 16. bàn và i tư ng Dân t c nh IV/2003 ưu tiên u tư c a TTCP - D án dân t c U ban B KH& T, NV, Quy t Quý I/2004 thi u s ít ngư i, Dân t c TC, L TB&XH nh t ng k t Chương và các cơ quan trình 135 h u quan, các B , c a TTCP ngành h u quan c) Rà soát hoàn thi n B UBDT, B TC, Quy t Quý m t s chương KH& T NN & PTNT, nh II/2004 trình, d án vùng L TB & XH và dân t c và mi n các B , ngành c a TTCP núi h u quan d) Ki m tra, ánh giá U ban B KH& T, Quy t Quý các chính sách i dân t c NN& PTNT, nh c a IV/2003 v i vùng t c và L TB&XH và TTCP mi n núi, ưa ra các B , ngành Chương trình tr ng h u quan tâm n năm 2005 3 i m i n i dung U ban B NV, CA, QP, Quy t Quý qu n lý nhà nư c Dân t c các cơ quan h u nh c a II/2004 và phương th c quan TTCP công tác dân t c 4 Ki n toàn h th ng B N iv UBDT và các cơ Ngh nh Quý t ch c qu n lý quan h u quan c a CP III/2003 nhà nư c v công tác dân t c
Đồng bộ tài khoản