intTypePromotion=1

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
3
download

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 122/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n thµnh phè §µ N½ng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;    C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè §µ   N½ng, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  §µ N½ng n¨m 2005 ­ 2006, nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè §µ N½ng  cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o s¾p xÕp,  ®æi míi c¸c c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ®îc phª duyÖt. §èi  víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa ®îc th× chñ ®éng  chuyÓn sang c¸c h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c phï hîp. §i Ò u  3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé   trëng  c¸c Bé:  Tµi chÝnh,   KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu  t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 phô lôc D a n h   m ô c   d o a n h   n g h i Ö p   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n  nh©n d©n  Thµnh phè §µ N½ng thùc hiÖn  s¾p xÕp, ®æi míi giai ®o¹n 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 122/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc tiÕp tôc n¾m gi÷  100%  vèn nhµ níc: 8 doanh nghiÖp 1. C«ng ty M«i trêng ®« thÞ §µ N½ng. 2. C«ng ty Qu¶n lý  vµ  Khai th¸c c«ng tr×nh thuû  lîi  §µ N½ng. 3. C«ng ty CÊp níc §µ N½ng. 4. Nhµ XuÊt b¶n §µ N½ng. 5. C«ng ty Xæ sè vµ DÞch vô in §µ N½ng. 6.  C«ng ty  VËt liÖu  x©y dùng  x©y  l¾p vµ  Kinh  doanh  nhµ §µ N½ng. 7. C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng §µ N½ng. 8. C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ §µ N½ng. II. Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸:  18 doanh nghiÖp a) Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, trong  ®ã  Nhµ   níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi: 8 doanh nghiÖp 1. C«ng ty Qu¶n lý bÕn vµ DÞch vô vËn t¶i §µ N½ng. 2. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §µ N½ng. 3. C«ng ty Thuû s¶n vµ Th¬ng m¹i ThuËn Phíc. 4. C«ng ty DÖt ­ May 29/3. 5. C«ng ty C«ng tr×nh ®« thÞ §µ N½ng. 6. C«ng ty H÷u NghÞ §µ N½ng. 7. C«ng ty C¬ khÝ « t« vµ ThiÕt bÞ ®iÖn §µ N½ng. 8. C«ng ty VËn t¶i biÓn vµ Th¬ng m¹i §µ N½ng. b) Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, trong  ®ã  Nhµ   níc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi: 10 doanh nghiÖp 1. C«ng ty Du lÞch §µ N½ng. 2. C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ x©y dùng §µ N½ng. 3. C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ giao th«ng §µ N½ng. 4. C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng §µ N½ng.
  3. 3 5. C«ng ty L©m ®Æc s¶n xuÊt khÈu §µ N½ng. 6. C«ng ty DÖt §µ N½ng. 7. C«ng ty X©y dùng vµ trang bÞ néi thÊt nhµ trêng §µ  N½ng. 8.   C«ng   ty   Kinh   doanh   chÕ   biÕn   hµng   xuÊt   khÈu   §µ   N½ng. 9. L©m trêng S«ng Nam. 10. XÝ nghiÖp khai th¸c vµ ChÕ biÕn vËt liÖu x©y dùng   thuéc C«ng ty X©y dùng phôc vô  viÖc lµm Thanh niªn xung  phong. III. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn ph¸ s¶n 1. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n thùc phÈm, 2. C«ng ty L©m s¶n vµ th¬ng m¹i Liªn ViÖt. IV. Doanh nghiÖp nhµ níc giao cho ngêi lao ®éng C«ng   ty   X©y   dùng   phôc   vô   viÖc   lµm   Thanh   niªn   xung  phong.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2