Quyết định 123/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 123/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 123/2002/QĐ-TTg về việc chuyển học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 123/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 123/2002/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C CHUY N H C VI N HÀNH CHÍNH QU C GIA VÀO B N IV TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; th c hi n c i cách b máy c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B N i v t i T trình s 68/TTr-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Nay chuy n H c vi n Hành chính Qu c gia vào B N i v . i u 2. Giao B trư ng B N i v th c hi n công tác qu n lý i v i H c vi n Hành chính Qu c gia. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng B N i v , Giám c H c vi n Hành chính Qu c gia, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản