intTypePromotion=1

Quyết định 123/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định 123/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 123/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 123/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 123/2003/Q§­BTC  n g µ y   0 1   t h ¸ n g   0 8   n ¨ m   2 0 0 3   S ö a   ® æ i   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   Q u y   c h Õ  q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   Q u ü   h ç   t r î   l a o   ® é n g   d « i   d   d o   s ¾ p   x Õ p  l ¹ i   d o a n h   n g h i Ö p   n h µ   n í c   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è  85/2002/Q§­BTC ngµy 1/7/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh bé trëng bé tµi chÝnh ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i   d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc;  ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch Tµi chÝnh,   Côc trëng Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp; Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1:  Söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý vµ  sö  dông Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh  nghiÖp   nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  85/2002/Q§­BTC   ngµy   1/7/2002   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh  (gäi t¾t lµ Quy chÕ) nh sau: 1. §iÒu 3, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 3: Nguån vèn cña Quü Hç trî lao ®éng d«i d h×nh  thµnh tõ: ­ Ng©n s¸ch Nhµ níc; ­ ViÖn trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; ­ C¸c nguån kh¸c (nÕu cã).  Nguån vèn cña Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  chØ  ®îc sö  dông cho môc  ®Ých chi tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i  d; c¸c c¬  quan cã  liªn quan kh«ng  ®îc sö  dông nguån vèn  nµy cho bÊt kú môc ®Ých nµo kh¸c. 2. §iÒu 6, Quy chÕ söa l¹i nh sau:
  2. 2 “§iÒu   6:   §èi   víi   nh÷ng   doanh   nghiÖp   sau   khi   ®∙   sö  dông hÕt sè d Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm cña doanh   nghiÖp (®îc trÝch lËp  ®Çy  ®ñ  theo  ®óng quy  ®Þnh cña Nhµ  níc) mµ  kh«ng  ®ñ  nguån  ®Ó  tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng  mÊt viÖc thuéc phÇn tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp theo quy   ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 3 §iÒu 3, kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh   sè 41/2002/N§­CP th× ®îc Quü Hç trî lao ®éng d«i d hç trî  phÇn cßn thiÕu. Trêng   hîp   c¬   cÊu   l¹i   ®¬n   vÞ   phô   thuéc   cña   doanh  nghiÖp nhµ níc th× doanh nghiÖp nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm sö  dông   quü   dù   phßng   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   cña   toµn   doanh  nghiÖp   ®Ó   trî   cÊp   cho   ngêi   lao   ®éng   d«i   d  phÇn   tr¸ch  nhiÖm cña doanh nghiÖp. Trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp nhµ níc th×  c¸c doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm sö  dông toµn bé  sè  d Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc  lµm  cña  doanh  nghiÖp  m×nh  ®Ó  trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng  d«i  d  thuéc  phÇn tr¸ch  nhiÖm  cña c¸c doanh nghiÖp tham gia s¸p nhËp, hîp nhÊt. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc bÞ  gi¶i thÓ, ph¸  s¶n, Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  cÊp toµn bé  kinh phÝ   ®Ó  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  thuéc tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp cho  ngêi   lao   ®éng   d«i   d  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh  41/2002/N§­CP.” 3. §iÒu 8, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 8: Sau khi hoµn thµnh c¸c thñ  tôc quy  ®Þnh t¹i  tiÕt   c2,   ®iÓm   1,   phÇn   IV   Th«ng   t  sè   11/2002/TT­BL§TBXH  ngµy 12/6/2002 cña Bé  Lao  ®éng th¬ng binh vµ  x∙ héi híng  dÉn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP (sau  ®©y  gäi t¾t lµ  Th«ng t  sè  11/2002/TT­BL§TBXH), doanh nghiÖp  chuÈn bÞ  hå  s¬   ®Ó  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  xem xÐt cÊp  kinh phÝ cho doanh nghiÖp bao gåm:  ­ §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  (MÉu sè  01, Quy chÕ  nµy);  ­ B¸o c¸o tµi chÝnh quý  gÇn nhÊt tríc thêi  ®iÓm lËp  Ph¬ng ¸n lao  ®éng vµ  hai n¨m liªn tiÕp tríc  ®ã  (B¸o c¸o  tµi chÝnh ph¶i ®îc lËp ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh) vµ  b¸o   c¸o   Quü   l¬ng   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi   hµng   n¨m   tõ   n¨m  2003 trë ®i; ­   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   c¬   cÊu   l¹i   doanh   nghiÖp hoÆc th«ng b¸o gi¶i thÓ cña cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc   quyÕt  ®Þnh tuyªn bè  ph¸ s¶n doanh nghiÖp nhµ  níc cña toµ  ¸n nh©n d©n (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng);  ­ GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh c«ng ty cæ phÇn  lÇn ®Çu (b¶n sao cã c«ng chøng);
  3. 3 ­  Biªn b¶n x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  DN t¹i thêi  ®iÓm chuyÓn  ®æi së h÷u (nÕu cã) ­ Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc Bé, c¬  quan ngang  Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng,   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ   tæng  c«ng ty 91 (gäi chung lµ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn)  phª duyÖt hoÆc x¸c nhËn  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn bao gåm  c¸c mÉu sè  1, 2, 3, 4, 5. Riªng  ®èi víi doanh nghiÖp nhµ   níc thùc hiÖn gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ph¬ng ¸n lao  ®éng lµ  mÉu  sè  1 vµ  3. C¸c mÉu 1,2,3,4,5 nµy  ®îc ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè  11/2002/TT­BL§TBXH vµ   ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung  t¹i Th«ng t sè  11/2003/BL§TBXH ngµy 22/5/2003 cña Bé  tr­ ëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn söa  ®æi,  bæ sung Th«ng t sè 11/2002/TT­BL§TBXH (sau ®©y gäi t¾t lµ  Th«ng t sè 11/2003/TT­BL§TBXH).  ­ Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶   chÕ   ®é   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   d«i   d  theo   c¸c   nhãm  chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ®îc  thÓ   hiÖn   t¹i   c¸c   mÉu   sè   7,   8,  9,   10   ban   hµnh   kÌm   theo  Th«ng t sè  11/2002/TT­BL§TBXH vµ   ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung  t¹i Th«ng t sè 11/2003/TT­BL§TBXH.  C¸c mÉu 7, 8, 9, 10 nªu trªn ph¶i ®îc C¬ quan nhµ níc  cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh.  Riªng  mÉu  sè  08 vÒ   danh s¸ch  ngêi  lao  ®éng   ®ñ  tuæi  nghØ hu theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh nhng cßn thiÕu thêi gian  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi tèi  ®a lµ  1 n¨m vµ  dù  to¸n kinh phÝ   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cßn ph¶i ®îc C¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi  n¬i doanh nghiÖp tham gia  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi x¸c nhËn  vµ   ghi   sè   tµi   kho¶n,   n¬i   më   tµi   kho¶n   cña   c¬   quan   b¶o  hiÓm x∙ héi ®Ó lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ tõ Quü Hç trî  lao ®éng d«i d cho c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi. Doanh   nghiÖp   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tÝnh   chÝnh   x¸c,  trung thùc trong viÖc lËp hå  s¬. C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh hå  s¬. Tr êng  hîp cã  vi ph¹m th×  doanh nghiÖp, c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt.” 4. §iÒu 9, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 9: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p  s¾p  xÕp  l¹i,  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh  ngêi lao  ®éng nghØ viÖc  ®Ó  lËp c¸c mÉu 7, 8, 9, 10 ban hµnh kÌm  theo Th«ng t sè  11/2002/TT­BL§TBXH vµ   ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung t¹i Th«ng t  sè  11/2003/TT­BL§TBXH lµ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh cho ngêi lao  ®éng d«i d nghØ viÖc (ngµy c¬  quan nhµ  níc   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   lao   ®éng  céng tèi ®a 15 ngµy lµm viÖc).
  4. 4 §èi víi c«ng ty cæ phÇn, thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh ngêi lao  ®éng nghØ viÖc  ®Ó  lËp c¸c mÉu 7, 8 nªu trªn lµ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh cho ngêi lao  ®éng d«i d  nghØ viÖc; thêi  ®iÓm  x¸c ®Þnh ngêi lao ®éng nghØ viÖc ®Ó lËp c¸c mÉu 9, 10 nªu   trªn lµ ngµy doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp.  §èi   víi   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   bÞ   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,  thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ngêi lao ®éng nghØ viÖc ®Ó lËp c¸c mÉu  7, 8, 9, 10 nªu trªn lµ  ngµy cã  hiÖu lùc cña Th«ng b¸o  gi¶i   thÓ   hoÆc  QuyÕt   ®Þnh   tuyªn   bè  ph¸  s¶n  doanh   nghiÖp   nhµ níc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.” 5. §iÒu 10, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu  10:  Danh  s¸ch lao   ®éng  d«i d  vµ  dù  to¸n  kinh  phÝ  chi tr¶ chÕ   ®é   ®èi víi ng êi lao  ®éng d«i d  theo c¸c  nhãm chÝnh s¸ch quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP  ®îc thÓ hiÖn t¹i c¸c mÉu sè 7, 8, 9, 10 ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè  11/2002/TT­BL§TBXH vµ   ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung  t¹i Th«ng  t  sè  11/2003/TT­BL§TBXH ph¶i  ®îc doanh nghiÖp  th«ng  b¸o  c«ng  khai tríc khi göi xin thÈm  ®Þnh  ®Ó  ngêi  lao  ®éng d«i d  kiÓm tra l¹i viÖc tÝnh to¸n chÕ   ®é  nh»m  ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng d«i d ®îc hëng ®óng chÕ ®é.” 6. §iÒu 11, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 11: Trong thêi h¹n 15 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ  tõ  ngµy  ®îc c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn thÈm  ®Þnh,  doanh nghiÖp ph¶i göi hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 Quy chÕ  nµy   ®Õn   Quü   Hç   trî   lao   ®éng   d«i   d,  C¬   quan  nhµ  níc   cã  thÈm quyÒn, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi, C¬  quan  b¶o hiÓm x∙ héi n¬i doanh nghiÖp tham gia  ®ãng b¶o hiÓm  x∙ héi, Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  lu mét bé  hå s¬ t¹i doanh nghiÖp. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp cha nhËn  ®îc kinh phÝ  hç trî tõ Quü Hç trî lao ®éng d«i d nhng ®∙ hoµn tÊt viÖc  chuyÓn  ®æi dÉn  ®Õn thay  ®æi tªn doanh nghiÖp vµ  thay  ®æi  tµi kho¶n trong §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  th×  doanh  nghiÖp  cã  tr¸ch  nhiÖm  th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n tªn vµ  sè  hiÖu tµi kho¶n míi ®Õn Quü Hç trî lao ®éng d«i d.” 7. §iÒu 14, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 14: Sau khi nhËn ®îc kinh phÝ tõ Quü Hç trî lao  ®éng d«i d, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ngay viÖc chi tr¶   trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 8  Th«ng t sè 11/2003/TT­BL§TBXH. Khi tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng, doanh nghiÖp ph¶i  lËp phiÕu chi (MÉu sè 02­ TT ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 
  5. 5 sè  1141/TC/Q§­C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé  Tµi chÝnh); lËp  danh s¸ch ngêi lao ®éng nhËn trî cÊp (MÉu sè 2, Quy chÕ).  Ngêi lao ®éng, ngêi qu¶n lý di s¶n hoÆc ngêi ®¹i diÖn  ®îc uû  quyÒn theo quy  ®Þnh cña Bé  LuËt d©n sù  cã  tr¸ch  nhiÖm ký  x¸c nhËn  ®∙ nhËn tiÒn trî  cÊp vµo c¶ phiÕu chi  vµ danh s¸ch nªu trªn. C¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¸m  s¸t, kiÓm tra viÖc tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d  t¹i doanh nghiÖp; tæ chøc c«ng ®oµn doanh nghiÖp phèi hîp   ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao  ®éng.  Doanh nghiÖp ph¶i chi tr¶ ®óng ®èi tîng, ®óng sè tiÒn  vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng vËt chÊt vÒ  nh÷ng sai sãt  vµ mÊt m¸t x¶y ra.” 8. §iÒu 15, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 15: Trong thêi h¹n 15 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ  tõ   ngµy   nhËn   ®îc   kinh   phÝ   hç   trî   tõ   Quü,   doanh   nghiÖp  ph¶i   hoµn   tÊt   viÖc   chi   tr¶   cho   ngêi   lao   ®éng.   NÕu   qu¸  thêi   h¹n   trªn   mµ   doanh   nghiÖp   cha   hoµn   thµnh   viÖc   chi  tr¶, th× doanh nghiÖp ph¶i göi vÒ Quü Hç trî lao ®éng d«i  d  v¨n   b¶n   gi¶i   tr×nh  nªu  râ   lý   do   chËm   trÔ   vµ   dù  kiÕn  thêi gian kÐo dµi nhng tèi ®a còng kh«ng qu¸ 5 ngµy (ngµy  lµm viÖc). Qu¸ thêi h¹n trªn, Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  sÏ thu håi sè tiÒn doanh nghiÖp cha thùc hiÖn chi tr¶ cho  ngêi lao ®éng d«i d. Trong   vßng   30   ngµy   (ngµy   lµm   viÖc)   kÓ   tõ   ngµy   hoµn  thµnh viÖc chi tr¶ cho ngêi lao  ®éng, doanh nghiÖp ph¶i  göi B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ ®∙ ®îc c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn kiÓm tra, x¸c nhËn vÒ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i  d. B¸o c¸o quyÕt to¸n bao gåm c¸c tµi liÖu sau: ­ Danh  s¸ch  ngêi  lao  ®éng  nhËn  trî  cÊp  (MÉu sè   02,  Quy chÕ  nµy), b¶n chÝnh cã  x¸c nhËn cña c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn; ­ BiÓu tæng hîp sö  dông kinh phÝ  cÊp tõ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  trong  ®ã  chi tiÕt theo tõng néi dung hç  trî  ghi trong th«ng b¸o hç  trî  cña Quü  Hç  trî  lao  ®éng  d«i d, sè  tiÒn thõa, vµ  lý  do (MÉu sè  03, Quy chÕ  nµy),  cã x¸c nhËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; ­ B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn s¾p xÕp lao ®éng theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt e,  ®iÓm 1, PhÇn IV Th«ng t  sè  11/2002/TT­ BL§­TB&XH. Doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh  chÝnh x¸c, trung thùc cña b¸o c¸o quyÕt to¸n; c¬ quan nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   ®«n   ®èc   c¸c   doanh   nghiÖp nhËn trî  cÊp lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ  chÞu tr¸ch 
  6. 6 nhiÖm  tríc ph¸p luËt vÒ  kÕt qu¶ x¸c nhËn b¸o c¸o quyÕt  to¸n.” Qu¸   thêi   h¹n   quy   ®Þnh   trªn   ®©y,   nÕu   doanh   nghiÖp   kh«ng göi B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ  vÒ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng   d«i   d  th×   gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   vµ   nh÷ng   ngêi   cã  liªn quan sÏ bÞ xö ph¹t nh ®èi víi trêng hîp chËm nép b¸o  c¸o   tµi   chÝnh   quy   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   49/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. 9. §iÒu 16, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 16: §èi víi sè  kinh phÝ  cÊp tõ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng   d«i   d  cho   doanh   nghiÖp  thõa   khi   quyÕt   to¸n,   trong   thêi   h¹n   5   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   göi   b¸o   c¸o   quyÕt  to¸n vÒ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d, doanh nghiÖp ph¶i nép  ngay vµo tµi kho¶n cña Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  më  t¹i  Kho b¹c nhµ  níc trung  ¬ng. Trong  thêi h¹n 6 th¸ng,  nÕu  ngêi lao  ®éng  ®∙ cã  tªn trong danh s¸ch lao  ®éng d«i d  cña doanh  nghiÖp   ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn phª  duyÖt nhng cha nhËn trî cÊp cã liªn hÖ víi Quü Hç trî lao   ®éng d«i d  th×  sÏ   ®îc Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  xem xÐt  chi tr¶ sè  tiÒn trî  cÊp theo hå  s¬   ®∙  ® îc phª duyÖt; qu¸  thêi h¹n trªn, Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  sÏ  kh«ng gi¶i  quyÕt.”  10. §iÒu 17, Quy chÕ söa l¹i nh sau: “§iÒu 17: Trong thêi h¹n 10 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc danh s¸ch ngêi lao  ®éng  ®ñ  tuæi nghØ hu  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nhng cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi tèi  ®a lµ  1 n¨m vµ  dù  to¸n kinh phÝ   ®ãng b¶o   hiÓm x∙ héi (MÉu sè  08, Th«ng t  sè  11/2002/TT­BL§­TB&XH  vµ   ®∙   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   t¹i   Th«ng   t  sè   11/2003/TT­ BL§TBXH) trong hå s¬ cña doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÓm 2   QuyÕt  ®Þnh nµy, Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  xem xÐt, x¸c  ®Þnh sè  kinh phÝ  cÊp cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi vµ  ra  quyÕt  ®Þnh duyÖt cÊp kinh phÝ  tõ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i  d cho c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi. QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc göi cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi,  doanh nghiÖp, c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn, Bé  Lao  ®éng  th¬ng binh vµ X∙ héi, Kho b¹c nhµ níc trung ¬ng vµ lu mét  b¶n vµo hå s¬ doanh nghiÖp cña Quü Hç trî lao ®éng d«i d. Trêng hîp  hå  s¬  kh«ng   ®¶m  b¶o c¸c  yªu cÇu  theo  quy  ®Þnh,  hoÆc  cã  sai  sãt  vÒ  sè  liÖu tÝnh  to¸n,  còng trong  thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ  trªn, Quü  Hç  trî  lao  ®éng  d«i d  th«ng b¸o b»ng  v¨n  b¶n  cho  doanh  nghiÖp,  c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi biÕt  ®Ó  hoµn chØnh.” 11. §iÒu 28, Quy chÕ söa l¹i nh sau:
  7. 7 “§iÒu 28: C¸c doanh nghiÖp, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi,  c¬  së  d¹y nghÒ  nhËn kinh phÝ  tõ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i  d  cã  tr¸ch nhiÖm lu tr÷  sæ s¸ch, chøng tõ, tµi liÖu cã  liªn quan   ®Õn  viÖc  sö  dông  kinh phÝ  theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh phôc vô  c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Quü  Hç  trî  lao ®éng d«i d vµ cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trêng hîp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  lu tr÷, thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ  trªn  ®©y vµ  nh÷ng ngêi cã  liªn quan sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 49/1999/N§­CP  ngµy8/7/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kÕ to¸n.” 12. §iÒu 31, kho¶n 1 Quy chÕ söa l¹i nh sau: “1. Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: ­ LËp kÕ  ho¹ch nguån Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  b¸o  c¸o Bé trëng Bé tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. ­ TiÕp nhËn, kiÓm tra hå  s¬  do c¸c doanh nghiÖp, c¬  së  d¹y nghÒ  göi lªn vµ  ra QuyÕt  ®Þnh duyÖt cÊp kinh phÝ  tõ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  cho doanh nghiÖp, c¬  quan  b¶o   hiÓm   x∙   héi,   c¬   së   d¹y   nghÒ   ®¶m   b¶o   ®óng   thêi   h¹n  theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy. ­   Th«ng   b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   doanh   nghiÖp,   c¬   quan  b¶o hiÓm x∙ héi, c¬  së  d¹y nghÒ  biÕt  ®Ó  hoµn chØnh hå  s¬   trong trêng hîp hå  s¬  kh«ng  ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. ­ KiÓm  tra  vµ  quyÕt  to¸n  sè  kinh  phÝ  cÊp  cho doanh  nghiÖp, c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi, c¬ së d¹y nghÒ. ­ C¨n cø c¸c B¸o c¸o quyÕt to¸n sè  kinh phÝ  cÊp cho  doanh nghiÖp, theo dâi vµ  trùc tiÕp chi tr¶ trî  cÊp cho  ngêi   lao   ®éng   d«i   d  theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   9,   §iÒu   1  QuyÕt ®Þnh nµy.” ­ Thùc hiÖn chÕ   ®é  lu tr÷  sæ s¸ch, c«ng t¸c kÕ  to¸n  vµ  b¸o c¸o Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  theo quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ nµy.” §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o,   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh   nµy   ®îc   ¸p   dông   tõ   ngµy   01/01/2003   ®Õn   hÕt   ngµy   31/12/2005. Kh«ng ¸p dông quyÕt ®Þnh nµy cho c¸c hå s¬ ®∙   ®îc cÊp kinh phÝ tríc ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc. Bé   trëng   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ, Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n c¸c TØnh, Thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng   c«ng ty 91, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc hÖ  thèng tµi chÝnh, kho b¹c 
  8. 8 nhµ  níc, vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2