Quyết định 123/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 123/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 123/2003/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 123/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 123/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C PHÊ CHU N I U L PHÒNG THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét báo cáo k t qu i h i i bi u toàn qu c Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam l n th IV ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn i u l Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam do i h i i bi u toàn qu c Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam l n th IV thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2003. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 315/TTg ngày 12 tháng 5 năm 1997. i u 3. Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, B trư ng B N i v và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL PHÒNG THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM ( ã ư c i h i i bi u toàn qu c Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam
  2. l n th IV thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2003 và ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 123/2003/TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003) I. I U KHO N CHUNG i u 1. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (dư i ây có th g i t t là Phòng) là t ch c qu c gia t p h p và i di n cho c ng ng doanh nghi p, ngư i s d ng lao ng và các hi p h i doanh nghi p Vi t Nam nh m m c ích phát tri n, b o v và h tr các doanh nghi p, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, thúc Ny các quan h h p tác kinh t , thương m i và khoa h c - công ngh gi a Vi t Nam v i các nư c trên cơ s bình ng và cùng có l i. i u 2. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam là t ch c c l p, phi chính ph , phi l i nhu n, có tư cách pháp nhân và t ch v tài chính. i u 3. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t tr s t i Hà N i, Th ô nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và có các chi nhánh, văn phòng i di n trong và ngoài nư c. i u 4. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam và theo i u l này, ư c s h tr và ch u s giám sát c a Nhà nư c Vi t Nam. II. CH C NĂNG VÀ NHI M V i u 5. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam có nh ng ch c năng sau: 1. i di n thúc Ny và b o v quy n l i h p pháp, chính áng c a c ng ng doanh nghi p và ngư i s d ng lao ng Vi t Nam trong các quan h trong nư c và qu c t ; 2. Thúc Ny s phát tri n doanh nghi p, doanh nhân, s liên k t gi a các doanh nghi p, hi p h i doanh nghi p, xúc ti n và h tr các ho t ng thương m i, u tư, h p tác khoa h c - công ngh và các ho t ng kinh doanh khác c a các doanh nghi p Vi t Nam và nư c ngoài. i u 6. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam có nh ng nhi m v sau: 1. T p h p, nghiên c u ý ki n c a các doanh nghi p ph n ánh, ki n ngh và tham mưu cho Nhà nư c các v n v pháp lu t, chính sách kinh t - xã h i nh m c i thi n môi trư ng kinh doanh; 2. Tham gia xây d ng và th c hi n các chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t , tham d các h i ngh , các oàn àm phán v kinh t và thương m i phù h p v i qui nh c a Nhà nư c; 3. T ch c các di n àn, i tho i, các cu c ti p xúc gi a doanh nghi p, ngư i s d ng lao ng v i các cơ quan Nhà nư c, v i i di n ngư i lao ng và v i các t ch c h u quan khác trong và ngoài nư c trao i thông tin và ý ki n v các v n liên quan n doanh nghi p và môi trư ng kinh doanh;
  3. 4. Ti n hành nh ng ho t ng c n thi t b o v quy n l i h p pháp, chính áng c a doanh nghi p và ngư i s d ng lao ng trong các quan h kinh doanh trong nư c và qu c t ; 5. T ch c các ho t ng tuyên truy n, v n ng các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh pháp lu t, nâng cao trách nhi m xã h i, o c và văn hóa kinh doanh, xây d ng quan h lao ng thu n hòa, b o v môi trư ng và tham gia các ho t ng xã h i khác phù h p v i m c tiêu c a Phòng; 6. T p h p và liên k t v i các hi p h i doanh nghi p Vi t Nam, h p tác v i các Phòng thương m i và công nghi p, các t ch c h u quan khác nư c ngoài, tham gia các t ch c khu v c và qu c t phù h p v i m c ích c a Phòng và giúp các doanh nghi p tham gia ho t ng trong các t ch c ó; 7. Ti n hành các ho t ng xây d ng, qu ng bá và nâng cao uy tín doanh nghi p, doanh nhân, hàng hóa, d ch v c a Vi t Nam; thúc Ny các d ch v h tr phát tri n kinh doanh; h tr doanh nghi p phát tri n quan h kinh doanh và u tư trong và ngoài nư c thông qua các bi n pháp như: ch p m i và gi i thi u b n hàng, cung c p thông tin, hư ng d n và tư v n cho doanh nghi p, t ch c nghiên c u, kh o sát th trư ng, h i th o, h i ngh , h i ch , tri n lãm, qu ng cáo và các ho t ng xúc ti n khác; 8. T ch c ào t o b ng nh ng hình th c thích h p phát tri n ngu n nhân l c cho các doanh nghi p, giúp các doanh nhân nâng cao ki n th c, năng l c qu n lý và kinh doanh; 9. Giúp ăng ký và b o h quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh Vi t Nam và nư c ngoài; 10. C p gi y ch ng nh n xu t x cho hàng hoá xu t khNu c a Vi t Nam và ch ng th c các ch ng t c n thi t khác trong kinh doanh; xác nh n các trư ng h p b t kh kháng; 11. Giúp các doanh nghi p trong và ngoài nư c gi i quy t b t ng, tranh ch p thông qua thương lư ng, hoà gi i ho c tr ng tài; phân b t n th t chung khi có yêu c u; 12. Th c hi n nh ng công vi c khác mà Nhà nư c Vi t Nam ho c các t ch c khác u thác. III. H I VIÊN i u 7. Các t ch c và cá nhân tán thành i u l c a Phòng, t nguy n tham gia và ư c Ban Thư ng tr c ho c H i ng qu n tr c a Phòng ch p nh n ho c m i, u có th tr thành h i viên c a Phòng. Phòng có 4 lo i h i viên sau ây: - H i viên chính th c là các doanh nghi p, các t ch c s n xu t, kinh doanh, ngư i s d ng lao ng, các hi p h i doanh nghi p có ăng ký và ho t ng h p pháp Vi t Nam.
  4. - H i viên liên k t là các doanh nghi p, hi p h i doanh nghi p có ăng ký và ho t ng h p pháp nư c ngoài, có quan h thương m i v i Vi t Nam ho c có văn phòng i di n c a h t i Vi t Nam. - H i viên thông t n là nh ng chuyên gia và t ch c chuyên môn trong và ngoài nư c có kh năng giúp th c hi n các nhi m v c a Phòng. - H i viên danh d là nh ng cá nhân có óng góp c bi t vào vi c th c hi n m c ích c a Phòng. i u 8. Ban Thư ng tr c c a Phòng xét và quy t nh công nh n h i viên chính th c, h i viên liên k t và m i các t ch c và cá nhân làm h i viên thông t n. Trư ng h p b t ch i, ương s có th khi u n i lên H i ng qu n tr ho c i h i. Quy t nh c a i h i là quy t nh cu i cùng. Theo ngh c a Ban thư ng tr c, H i ng qu n tr b u h i viên danh d c a Phòng. i u 9. Các t ch c, cá nhân ư c coi là h i viên c a Phòng k t khi ư c ch p nh n gia nh p và n p phí gia nh p. i u 10. Tư cách h i viên s không còn giá tr n u x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau: 1. B ình ch ho c ch m d t ho t ng; 2. Gi i th ho c phá s n; 3. Ch t ho c b k t án; 4. Theo quy t nh c a Ban Thư ng tr c do m t trong nh ng nguyên nhân sau: a. Không th c hi n úng ho c vi ph m nghiêm tr ng nh ng quy nh, ngh quy t c a Phòng; b. Ho t ng trái v i m c ích c a Phòng, gây t n h i n uy tín ho c tài chính c a Phòng. ương s b tư c tư cách h i viên theo i u 10.4 có quy n khi u n i lên H i ng qu n tr ho c i h i. Quy t nh c a i h i là quy t nh cu i cùng. i u 11. Pháp nhân m i ư c thành l p trên cơ s sáp nh p nhi u h i viên ho c chia tách, i m i ho c s p x p l i doanh nghi p, ã là h i viên c a Phòng, n u không có yêu c u khác, ương nhiên là h i viên c a Phòng H i viên c a các hi p h i doanh nghi p, thành viên c a các doanh nghi p có th tr thành h i viên c a Phòng n u t nguy n gia nh p và ư c Ban Thư ng tr c ch p nh n.
  5. i u 12. H i viên có nh ng quy n sau: 1. Tham d h i ngh h i viên các khu v c; 2. Tham d ih i i bi u toàn qu c n u ư c b u; 3. Bi u quy t ho c b phi u i h i n u là h i viên chính th c; 4. ư c c ho c ng c vào H i ng qu n tr c a Phòng n u là h i viên chính th c, h i viên thông t n; 5. t ý ki n v i i h i, H i ng qu n tr , Ban Thư ng tr c v ho t ng c a Phòng và nh ng v n v chính sách, pháp lu t kinh t và môi trư ng kinh doanh; 6. Yêu c u Phòng giúp , ư c hư ng d ch v c a Phòng v i i u ki n ưu ãi; 7. Thôi là h i viên c a Phòng n u xét th y không th ho c không mu n ti p t c tham gia. Trư ng h p h i viên t nguy n thôi làm h i viên c a Phòng thì ph i hoàn thành các nghĩa v óng h i phí t i th i i m ó và g i văn b n thông báo cho Ban Thư ng tr c. i u 13. H i viên có nh ng nghĩa v sau: 1. óng phí gia nh p và h i phí theo quy nh c a H i ng qu n tr . H i viên thông t n và H i viên danh d không ph i óng phí; 2. Th c hi n ngh quy t, quy t nh c a i h i và H i ng qu n tr ; 3. Tham d các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p ho c m i; 4. Cung c p các thông tin, tài li u, ý ki n ph c v vi c th c hi n các ch c năng c a Phòng; 5. oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng th c hi n m c ích c a Phòng. IV. T CH C QU N LÝ i u 14. Các cơ quan lãnh o c a Phòng g m: - ih i i bi u toàn qu c (g i t t là i h i); -H i ng qu n tr ; - Ban thư ng tr c; - Ban ki m tra. i u 15. i h i là cơ quan lãnh o cao nh t c a Phòng.
  6. i h i bao g m các i bi u do h i ngh h i viên các khu v c b u. S lư ng và cơ c u i bi u do H i ng qu n tr quy t nh theo t l h i viên các khu v c. i u 16. i h i có 2 lo i: i h i thư ng kỳ và i h i b t thư ng. i h i thư ng kỳ do H i ng qu n tr tri u t p 5 năm m t l n gi i quy t các v n sau: 1. Thông qua báo cáo ho t ng c a Phòng trong nhi m kỳ qua; 2. Quy t nh chi n lư c, phương hư ng và nhi m v ho t ng c a Phòng trong nhi m kỳ t i; 3. Quy t nh s a i ho c b sung i u l c a Phòng; 4. B u H i ng qu n tr ; 5. Th o lu n và quy t nh các v n khác v công tác c a Phòng và c a các h i viên. i h i b t thư ng ư c tri u t p b t kỳ th i gian nào theo quy t nh c a H i ng qu n tr ho c theo ngh c a trên 1/2 s h i viên gi i quy t nh ng v n v t ch c và ho t ng c a Phòng vư t quá thNm quy n c a H i ng qu n tr . i u 17. Khi tri u t p i h i thư ng kỳ, H i ng qu n tr ph i công b chương trình ngh s , quy t nh v s lư ng và cơ c u i bi u và hư ng d n h i viên b u i bi u ít nh t là 30 ngày trư c ngày i h i. Các h i viên ti n hành b u i bi u và thông báo cho H i ng qu n tr ít nh t là 15 ngày trư c ngày i h i. Vi c tri u t p i h i b t thư ng và chương trình ngh s ph i ư c công b ít nh t là 15 ngày trư c ngày i h i. i bi u i h i b t thư ng là nh ng i bi u ư c b u id i h i thư ng kỳ ngay trư c ó. i u 18. Ngh quy t i h i ư c thông qua theo a s i bi u có m t. Riêng nh ng v n c bi t quan tr ng dư i ây thì ph i bi u quy t theo 2/3 s i bi u có m t và s ó ph i trên 1/2 t ng s i bi u ư c b u i d i h i: a. S a i ho c b sung i u l ; b. Xét công nh n h i viên m i ã b H i ng qu n tr t ch i n u ương s yêu c u; c. Xét, gi i quy t khi u n i vi c khai tr h i viên theo quy nh t i i u 10.4. d. Gi i th và thanh lý tài s n c a Phòng. i u 19. H i ng qu n tr là cơ quan do i h i b u ra lãnh o m i ho t ng c a Phòng trong th i gian gi a hai kỳ i h i. T ng s thành viên c a H i ng qu n
  7. tr do i h i quy t nh, trong ó b o m ph i có ít nh t 3/4 s thành viên là i di n h i viên chính th c c a Phòng. H i ng qu n tr g m: - Ch t ch; - Các Phó Ch t ch; - T ng thư ký; - Các u viên. Ch t ch, các Phó ch t ch và T ng thư ký c a H i ng qu n tr là Ch t ch, các Phó Ch t ch và T ng thư ký c a Phòng, có cùng nhi m kỳ c a i h i. Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên c a H i ng qu n tr có th b mi n nhi m trư c th i h n theo quy t nh c a i h i b t thư ng ho c theo ngh c a trên 1/2 s h i viên chính th c. Trong trư ng h p thành viên H i ng qu n tr ngh hưu, b ình ch công tác ho c vì lý do khác không th ti p t c nhi m v thì h i viên là pháp nhân có thành viên ó có quy n c ngư i khác thay th và ph i thông báo cho Ch t ch H i ng qu n tr trong vòng 30 ngày sau khi x y ra tình hu ng trên. N u pháp nhân có thành viên ó không c ngư i thay th trong th i gian trên, Ban Thư ng tr c s c ngư i thay th . Ngư i ư c c thay th ch ư c công nh n là thành viên H i ng qu n tr v i s ch p thu n c a ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr . Các thành viên H i ng qu n tr có quy n tham d , c , ng c , bi u quy t và b phi u t i i h i kỳ ti p li n sau. i u 20. H i ng qu n tr có nh ng nhi m v sau: 1. Nghiên c u và ra nh ng công vi c và bi n pháp c n thi t th c hi n Ngh quy t c a i h i; 2. Quy t nh chương trình công tác và k ho ch ngân sách hàng năm c a Phòng, quy nh m c phí gia nh p, h i phí và cách thu phí; 3. Quy t nh cơ c u t ch c c a Phòng; quy t nh thành l p các u ban chuyên ngành, chuyên và các t ch c bên c nh Phòng; 4. B u Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký, c Ban Thư ng tr c và Ban ki m tra c a Phòng; 5. Giám sát ho t ng c a Ban thư ng tr c và các t ch c bên c nh Phòng; 6. ChuNn b n i dung và các v n t ch c cho i h i thư ng kỳ và b t thư ng;
  8. 7. Quy t nh m i các t ch c, cá nhân tham gia các u ban c a H i ng qu n tr và t ch c bên c nh Phòng, b u các cá nhân làm h i viên danh d c a Phòng. 8. Gi i quy t các khi u n i theo qui nh t i i u 8 và i u 10.4; 9. Xem xét nh ng ý ki n, ki n ngh c a h i viên, chuNn b nh ng thông tin, ki n ngh g i t i các cơ quan Nhà nư c và các t ch c khác. i u 21. H i ng qu n tr h p ít nh t 6 tháng m t l n do Ch t ch H i ng qu n tr g i gi y tri u t p trư c ít nh t 15 ngày. Các quy t nh c a H i ng qu n tr ư c l y bi u quy t theo a s thành viên có m t và s ó ph i quá 1/2 s thành viên H i ng qu n tr . Trong trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh thu c v phía ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Riêng vi c tri u t p i h i b t thư ng ph i có s nh t trí c a ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr . H i ng qu n tr , căn c i u l và Ngh quy t i h i, quy nh quy ch ho t ng và phân công nhi m v cho các thành viên. i u 22. Ch t ch là ngư i i di n cho Phòng và H i ng qu n tr , ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Phòng. Ch t ch ng th i là ngư i ng u Ban thư ng tr c. Các Phó Ch t ch là ngư i giúp Ch t ch i u hành chung và ư c Ch t ch phân công trách nhi m trong m t s lĩnh v c công tác c th . Phó Ch t ch Thư ng tr c thay m t Ch t ch lãnh o Phòng khi Ch t ch i v ng. T ng thư ký là ngư i giúp Ch t ch i u ph i ho t ng c a các cơ quan chuyên trách, các t ch c tr c thu c Phòng và ư c Ch t ch phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác c th . i u 23. Ban thư ng tr c do H i ng Qu n tr c g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký và y viên Ban Thư ng tr c. Ban Thư ng tr c là cơ quan thư ng tr c c a H i ng Qu n tr , tr c ti p lãnh o, i u hành cơ quan Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và các t ch c tr c thu c. Ban Thư ng tr c có nh ng nhi m v sau: 1. T ch c th c hi n nh ng công vi c do H i ng qu n tr ra; 2. Xây d ng và i u hành các cơ quan chuyên trách và các t ch c tr c thu c gi i quy t nh ng công vi c thư ng xuyên c a Phòng. B nhi m và bãi nhi m các Phó t ng thư ký, lãnh o các cơ quan chuyên trách và giám c các t ch c tr c thu c c a Phòng; 3. ChuNn b n i dung cho các cu c h p c a H i ng qu n tr ; 4. xu t v i H i ng qu n tr vi c m i các t ch c và cá nhân tham gia các u ban, t ch c do H i ng qu n tr thành l p; xu t H i ng qu n tr b u h i viên danh d c a Phòng. 5. Th c hi n các nhi m v khác do H i ng Qu n tr u nhi m.
  9. Ban Thư ng tr c có nhi m v báo cáo trư c H i ng qu n tr v vi c th c hi n nhi m v công tác c a mình. Quy ch ho t ng c a Ban thư ng tr c do H i ng qu n tr quy t nh. i u 24. Ban ki m tra g m m t s thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr c v i nhi m kỳ 5 năm. Ban ki m tra b u Trư ng ban i u hành công vi c c a Ban. Ban ki m tra có nhi m v ki m tra tư cách i bi u tham d i h i; ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a i h i, c a H i ng qu n tr , Ban Thư ng tr c; ki m tra v tài chính và báo cáo k t qu ki m tra trư c H i ng qu n tr và trư c i h i. Quy ch ho t ng c a Ban ki m tra do H i ng qu n tr quy t nh. V. TÀI CHÍNH i u 25. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam có tài s n và ngân sách riêng và ho t ng theo ch t ch v tài chính. i u 26. Ngân sách c a Phòng hình thành t các ngu n sau: 1. Phí gia nh p và h i phí do h i viên óng góp; 2. Các kho n thu t ho t ng c a Phòng và các t ch c tr c thu c và bên c nh Phòng; 3. Ngân sách Nhà nư c h tr th c hi n các nhi m v ư c Nhà nư c giao; 4. Các ho t ng gây quĩ, tài tr , óng góp c a các hi p h i, doanh nghi p, các t ch c khác và cá nhân trong và ngoài nư c. i u 27. Phòng s d ng ngân sách c a mình cho nh ng vi c sau: 1. Chi ho t ng c a Phòng; 2. Chi ti n lương, các chi phí v cơ s v t ch t và ho t ng c a các cơ quan chuyên trách, các t ch c tr c thu c và bên c nh Phòng; 3. u tư m r ng ho t ng trong và ngoài nư c phù h p v i ch c năng và nhi m v c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m qu n lý tài s n và ngân sách c a Phòng. VI. I U KHO N CU I CÙNG i u 29. Vi c gi i th Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam do i h i quy t nh và ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê chuNn.
  10. i u 30. i u l này ã ư c i h i i bi u toàn qu c Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam l n th IV thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2003 và có hi u l c sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t.
Đồng bộ tài khoản