Quyết định 123/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 123/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 123/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 123/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 123/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C CÁC CHUY N I CÔNG TÁC NƯ C NGOÀI C A TH TƯ NG CHÍNH PH , PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 12 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Phòng Thương m i và Công nghi p VN; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, QHQT (5b).
 2. QUY CH T CH C CÁC CHUY N I CÔNG TÁC NƯ C NGOÀI C A TH TƯ NG CHÍNH PH , PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 123/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh trách nhi m và quan h công tác gi a Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao, B Qu c phòng, B Công an, B Tài chính, B Giao thông v n t i, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan trong vi c t ch c các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 2. Các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph bao g m các chuy n thăm chính th c, thăm làm vi c, tham d h i ngh qu c t và tham d các ho t ng khác theo l i m i c a Lãnh o c p cao các nư c và các t ch c qu c t . i u 2. Nguyên t c t ch c các chuy n i công tác 1. Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan t ch c các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph an toàn, chu áo, thi t th c, ti t ki m, hi u qu và b o m các yêu c u v i ngo i. 2. B Ngo i giao ch u trách nhi m toàn di n v vi c chuNn b n i dung, chương trình làm vi c và công tác l tân c a các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . Chương 2. THÀNH L P OÀN CÔNG TÁC VÀ T CH C OÀN TI N TR M i u 3. Thành l p oàn công tác c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài 1. Căn c vào yêu c u c a chuy n thăm và trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p oàn công tác. 2. Thành ph n oàn công tác tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài:
 3. a) oàn chính th c g m Lãnh o: Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao, các B , ngành, a phương, các cơ quan liên quan; Tr lý Th tư ng Chính ph ( i v i oàn công tác c a Th tư ng Chính ph ); Trư ng Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c n thăm; Lãnh o Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (trong trư ng h p có oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ). S lư ng oàn chính th c không quá 12 ngư i, tr nh ng trư ng h p do Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph quy t nh. b) oàn tùy tùng g m các cán b c p v , chuyên viên thu c: Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao, B Công an (B Tư l nh C nh v ), các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan. c) oàn báo chí. d) oàn doanh nghi p (khi có yêu c u). i u 4. T ch c oàn ti n tr m chu n b cho các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph 1. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Công an (B Tư l nh C nh v ) và các cơ quan liên quan t ch c oàn i ti n tr m ch m nh t 30 ngày trư c chuy n thăm c a Th tư ng Chính ph . 2. Thành ph n oàn ti n tr m g m: - 01 i di n Lãnh o B Ngo i giao làm Trư ng oàn. - 01 i di n Văn phòng Chính ph . - 01 cán b c p V ph trách khu v c h p tác c a B Ngo i giao. - 02 cán b C c L tân Nhà nư c B Ngo i giao. - 01 i di n B Tư l nh C nh v B Công an. - i di n m t s cơ quan liên quan (trong trư ng h p c n thi t). - i di n Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (trong trư ng h p có t ch c oàn doanh nghi p). 3. Nhi m v c a oàn ti n tr m: - Làm vi c c th v i các cơ quan liên quan t i nư c Th tư ng Chính ph s n thăm v n i dung, m c ón ti p, chương trình ho t ng và các v n v an ninh, l tân, báo chí, h u c n ph c v cho chuy n thăm; thư ng xuyên báo cáo v nư c các k t qu t ư c trong th i gian ti n tr m. - Báo cáo t ng th v các v n liên quan t i chuy n thăm và xu t các ki n ngh nh m b o m cho chuy n thăm ư c di n ra hi u qu và thi t th c.
 4. 4. Trong trư ng h p c n thi t (do chưa có Cơ quan i di n Vi t Nam thư ng trú các nư c mà Th tư ng Chính ph n thăm ho c có Cơ quan i di n thư ng trú nhưng nhân s c a Cơ quan i di n thư ng trú ít và ph i kiêm nhi m nhi u vi c), B Ngo i giao ph i h p v i B Công an (B Tư l nh C nh v ) và các cơ quan có liên quan c cán b sang trư c khi oàn chính th c ph i h p thu x p k ho ch ón oàn. 5. Kinh phí cho oàn ti n tr m (tr nhân s c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam) ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a Văn phòng Chính ph . i u 5. T ch c oàn ti n tr m chu n b cho các chuy n i công tác nư c ngoài c a Phó Th tư ng Chính ph 1. Ch t ch c oàn i ti n tr m chuNn b cho các chuy n i công tác nư c ngoài c a Phó Th tư ng Chính ph trong trư ng h p không có Cơ quan i di n thư ng trú Vi t Nam t i các nư c mà Phó Th tư ng Chính ph s n thăm ho c trong trư ng h p có yêu c u và th t c n thi t. 2. Khi có yêu c u t ch c oàn ti n tr m, trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao, ch m nh t 30 ngày trư c chuy n thăm, Văn phòng Chính ph báo cáo, xin ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph v vi c thành l p oàn ti n tr m. 3. Thành ph n oàn ti n tr m g m: - 01 cán b c p v V ph trách khu v c h p tác c a B Ngo i giao làm Trư ng oàn. - 01 i di n Văn phòng Chính ph . - 01 cán b C c L tân Nhà nư c, B Ngo i giao. - 01 i di n B Tư l nh C nh v , B Công an. - i di n Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (trong trư ng h p có t ch c oàn doanh nghi p). 4. Nhi m v c a oàn ti n tr m: - Làm vi c c th v i các cơ quan liên quan t i nư c Phó Th tư ng Chính ph s n thăm v n i dung, m c ón ti p, chương trình ho t ng và các v n v an ninh, l tân, báo chí, h u c n ph c v cho chuy n thăm; thư ng xuyên báo cáo v nư c các k t qu t ư c trong th i gian ti n tr m. - Báo cáo t ng th v các v n liên quan t i chuy n thăm và xu t các ki n ngh nh m b o m cho chuy n thăm ư c di n ra hi u qu và thi t th c. 5. Kinh phí cho oàn ti n tr m (tr nhân s c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam) ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a Văn phòng Chính ph . Chương 3.
 5. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN i u 6. Trách nhi m c a B Ngo i giao 1. Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan, trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm trình Th tư ng Chính ph chương trình và k ho ch i công tác nư c ngoài năm ti p theo c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . nh kỳ hàng quý rà soát, ki n ngh i u ch nh k ho ch phù h p v i yêu c u ch o, i u hành v i ngo i c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. i v i nh ng chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ngoài chương trình và k ho ch hàng năm ã ư c phê duy t, B Ngo i giao có ki n ngh c th trình Th tư ng Chính ph cho ý ki n và thu x p chuy n i t i các nư c liên quan ngay sau khi có ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . 3. Trình Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph án chính tr (bao g m c thành ph n oàn chính th c) ch m nh t trư c chuy n thăm 45 ngày và các tài li u ph c v chuy n thăm trư c 07 ngày (chương trình làm vi c, cương h i àm, g i ý phát bi u trong các cu c ti p xúc c p cao, các bài phát bi u, di n văn, tài li u ph c v h p báo, tr l i ph ng v n, tài li u cơ b n v các nư c, vùng lãnh th n thăm, tài li u cơ b n v t ch c qu c t , ti u s lãnh o c a nư c n thăm, ti u s lãnh o c a t ch c qu c t , tình hình quan h song phương, tình hình quan h c a Vi t Nam v i t ch c qu c t , các v n c n lưu ý và các tài li u c n thi t khác). 4. Ki n ngh thành ph n tham d t ng ho t ng theo chương trình (g p h p, h i àm, các cu c ti p xúc c p cao, g p g báo chí). 5. Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan chuNn b n i dung và hoàn t t các th t c v vi c àm phán, ký các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t và các văn ki n khác nhân d p các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph phù h p v i quy nh c a pháp lu t có liên quan. 6. Hoàn thành án tuyên truy n ch m nh t 30 ngày trư c chuy n thăm; cung c p thông tin, tư li u nh hư ng tuyên truy n và ph i h p v i các cơ quan báo chí Vi t Nam ưa tin v chuy n i trư c, trong và sau chuy n i; hư ng d n và t ch c ho t ng c a nhóm phóng viên Vi t Nam i theo oàn; ph i h p t ch c các ho t ng báo chí c a oàn v i phóng viên Vi t Nam và phóng viên nư c ngoài; ch o các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t các v n liên quan v phù hi u an ninh cho phóng viên Vi t Nam i theo oàn, th t c t m nh p tái xu t các thi t b quay phim, ch p nh, băng hình. 7. Thông báo cho Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam các thông tin c n thi t cho vi c t ch c oàn doanh nghi p trong trư ng h p có oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 8. Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Công an (B Tư l nh C nh v ) và các cơ quan liên quan t ch c oàn i ti n tr m.
 6. 9. Thông báo cho các cơ quan liên quan các thông tin v chuy n thăm c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph sau khi k t thúc chuy n i làm vi c c a oàn ti n tr m. 10. Ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài làm vi c và th ng nh t v i các cơ quan liên quan t i nư c s t i, các t ch c qu c t v chương trình ho t ng, k ch b n chi ti t c a các ho t ng, phương ti n i l i, ăn và các v n khác có liên quan; kh o sát các a i m liên quan n chương trình ho t ng c a oàn. 11. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph trong vi c b o m h u c n ph c v các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ; chuNn b t ng phNm ph c v các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , kinh phí ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Ngo i giao. 12. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xin phép bay cho chuyên cơ, gi i quy t các th t c v xu t nh p c nh (h chi u, th th c), hành lý, t m nh p tái xu t i v i vũ khí, phương ti n k thu t, thi t b thông tin liên l c, phù hi u an ninh… 13. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan so n th o, báo cáo k t qu chuy n i g i B Chính tr , Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph . Trên cơ s ó, trình Th tư ng Chính ph các bi n pháp tri n khai th c hi n các th a thu n t ư c trong chuy n thăm và xu t các văn b n m i c n ban hành. 14. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph tri n khai, ôn c và theo dõi vi c th c hi n các th a thu n t ư c trong chuy n thăm. Ch trì báo cáo nh kỳ (quý, 6 tháng, năm) v tình hình th c hi n các th a thu n t ư c trong các chuy n thăm c a Th tư ng Chính ph và Phó Th tư ng Chính ph . i u 7. Trách nhi m c a Văn phòng Chính ph 1. Hàng năm, vào th i gian l p d toán ngân sách nhà nư c, theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, căn c d ki n chương trình và k ho ch i công tác nư c ngoài trong năm c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , Văn phòng Chính ph xây d ng d toán kinh phí c n thi t b o m i u ki n v t ch t, h u c n ph c v các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , t ng h p chung trong d toán ngân sách hàng năm c a Văn phòng Chính ph , trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Căn c vào chương trình, k ho ch i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao và các cơ quan liên quan, Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph quy t nh các v n v : a) Th i gian c th cho chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . b) án chính tr , án tuyên truy n, d th o i u ư c qu c t và các văn ki n khác c p Chính ph d ki n ký nhân d p chuy n i và các tài li u ph c v chuy n i:
 7. cương h i àm, g i ý phát bi u trong các cu c ti p xúc c p cao, các bài phát bi u, di n văn và các tài li u c n thi t khác. c) Thành ph n oàn công tác và thành ph n tham d t ng ho t ng theo chương trình (g p h p, h i àm, các cu c ti p xúc c p cao, g p g báo chí). 3. Thông báo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph v phân công nhi m v c th cho B Ngo i giao, các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan trong vi c chuNn b cho chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 4. Tham gia oàn ti n tr m và ph i h p v i B Ngo i giao t ch c i ti n tr m cho các chuy n thăm c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 5. Trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao và các cơ quan liên quan, trình xin ý ki n Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , ch m nh t 15 ngày trư c chuy n i v thành ph n oàn công tác c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài, g m: oàn chính th c, oàn tùy tùng, oàn báo chí và oàn doanh nghi p (n u có). 6. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan b o m h u c n ph c v các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph , bao g m: thu x p chuyên cơ, vé máy bay, chuNn b kinh phí, b trí khách s n và phương ti n i l i. 7. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) và doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam thu x p chuyên cơ ph c v chuy n i ch m nh t 20 ngày trư c ngày d nh c t cánh c a chuyên cơ. 8. Ph i h p v i B Ngo i giao, các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n chương trình ho t ng c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph trong các chuy n i công tác nư c ngoài. 9. Ph i h p v i B Ngo i giao tham gia chuNn b , hoàn thi n các n i dung và bài phát bi u c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ph c v cho chuy n thăm. 10. Trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao và các cơ quan liên quan, trình Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ch o vi c tri n khai các công vi c c th sau chuy n i. 11. Ph i h p v i B Ngo i giao theo dõi và ôn c vi c th c hi n các th a thu n t ư c trong chuy n thăm, báo cáo Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . i u 8. Trách nhi m c a B Công an 1. Ch u trách nhi m chính trong vi c b o m an ninh, an toàn cho các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 2. Tham gia oàn ti n tr m và ph i h p v i B Ngo i giao t ch c i ti n tr m cho các chuy n thăm c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph .
 8. 3. Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam thNm nh danh sách oàn doanh nghi p tháp tùng (n u có). 4. Ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan x lý các v n liên quan n an ninh trư c và trong chuy n thăm. 5. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Kho n 1, 2, 3 và 4 c a i u này, B Công an còn có trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. i u 9. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) và các cơ quan liên quan b o m an ninh, an toàn hàng không cho vi c chuyên cơ trong khi bay trên vùng tr i Vi t Nam. 2. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Kho n 1 c a i u này, B Qu c phòng còn có trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. i u 10. Trách nhi m c a B Tài chính 1. B trí kinh phí trong d toán ngân sách hàng năm c a Văn phòng Chính ph và B Ngo i giao t ch c các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph và các chuy n i ti n tr m chuNn b cho các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 2. C p kinh phí t ngân sách Nhà nư c cho Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t ch c các di n àn, h i th o, h i ngh , g p g ti p xúc c a oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph v i doanh nghi p nư c s t i; xem xét h tr vé máy bay cho oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph trong trư ng h p oàn không i b ng chuyên cơ. 3.Ngoài vi c th c hi n quy nh t i Kho n 1 và 2 c a i u này, B Tài chính còn có trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. i u 11. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i và doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam 1. B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) có trách nhi m: a) Tri n khai nhi m v chuyên cơ khi có yêu c u: b) Ch o doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam b trí chuyên cơ và ph i h p v i B Ngo i giao (C c Lãnh s ) k p th i làm th t c xin phép bay cho chuyên cơ ph c v Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài. c) Ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c (c ng v hàng không, doanh nghi p khai thác c ng hàng không và Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam) th c hi n các nhi m v ph c v chuyên cơ theo ch c năng, nhi m v c a các cơ quan, ơn v ó.
 9. 2. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) T ch c nhi m v chuyên cơ và l p phương án ph c v chuyên cơ, bao g m: xác nh máy bay th c hi n nhi m v chuyên cơ, k ho ch bay chi ti t và danh sách các nư c c n xin phép bay qua, bay n… B o m chuy n bay theo tiêu chuNn, b o m an ninh, an toàn i v i chuy n bay. b) Thông báo cho Văn phòng Chính ph và B Ngo i giao l ch bay c th c a chuyên cơ. c) G i các yêu c u c th v vi c xin phép bay kèm theo k ho ch bay chi ti t ch m nh t 15 ngày trư c ngày chuyên cơ c t cánh cho B Ngo i giao (C c Lãnh s ) làm th t c xin phép bay qua ư ng ngo i giao. d) Ph i h p ch t ch v i B Ngo i giao (C c Lãnh s ) gi i quy t các v n v xin phép bay cho chuyên cơ khi có thay i v k ho ch bay do yêu c u c a công vi c. ) B o m m i liê h thư ng xuyên v i B Ngo i giao (C c L tân Nhà nư c) và Văn phòng Chính ph trong th i gian oàn nư c ngoài. e) Ưu tiên b trí vé máy bay ph c v Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph và oàn tháp tùng khi i trên các ch ng bay b ng máy bay thu c s h u c a hãng. g) H tr Văn phòng Chính ph trong vi c thu x p vé máy bay ph c v Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph và oàn tháp tùng khi i b ng máy bay c a các hãng hàng không khác. 3. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Kho n 1 và 2 c a i u này, B Giao thông v n t i còn có trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. i u 12. Trách nhi m c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam 1. T ch c oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài trong trư ng h p có oàn doanh nghi p tháp tùng chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 2. Báo cáo Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph v thành ph n, s lư ng oàn doanh nghi p tháp tùng. 3. Ph i h p v i B Tài chính d trù kinh phí cho các cán b c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam tham gia oàn, kinh phí t ch c các di n àn, h i th o, h i ngh , g p g ti p xúc c a oàn doanh nghi p tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph v i doanh nghi p nư c s t i và ki n ngh h tr kinh phí i l i cho oàn doanh nghi p trong trư ng h p không i b ng chuyên cơ. 4. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , các B , ngành và các cơ quan liên quan chuNn b n i dung, d án h p tác kinh t , di n văn, g i ý phát bi u, g i ý ti p xúc ph c v các ho t ng c a oàn doanh nghi p có s tham d c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph .
 10. 5. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , các B , ngành và các cơ quan liên quan t ch c các ho t ng c a oàn doanh nghi p có s tham d c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 6. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao thu x p chương trình làm vi c, ăn , phương ti n i l i cho cán b Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và oàn doanh nghi p. 7. Ch u trách nhi m v ho t ng c a oàn doanh nghi p tháp tùng khi nư c ngoài; qu n lý nhân s và t ch c th c hi n t t các chương trình ho t ng c a oàn doanh nghi p. 8. Báo cáo Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph k t qu ho t ng c a oàn doanh nghi p và ki n ngh các bi n pháp tri n khai các công vi c sau chuy n i; ng th i g i m t b n báo cáo nêu trên cho B Ngo i giao ph i h p theo dõi, thúc Ny vi c th c hi n các công vi c ti p theo thông qua các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. i u 13. Trách nhi m c a các B , ngành, a phương và các cơ quan h u quan 1. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao trình Th tư ng Chính ph v vi c àm phán, ký k t i u ư c qu c t v lĩnh v c qu n lý ư c giao ho c xem xét quy t nh vi c ký k t th a thu n qu c t nhân danh B , ngành, a phương, cơ quan ti n hành ký nhân d p các chuy n i công tác nư c ngoài c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph . 2. Thông báo cho Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao tình hình h p tác c a B , ngành, a phương, cơ quan và các doanh nghi p v i các nư c, các t ch c qu c t có liên quan t i chuy n i; ki n ngh n i dung h i àm, ti p xúc và xu t các bi n pháp thúc Ny quan h h p tác thu c lĩnh v c do B , ngành, a phương, cơ quan ph trách. 3. Căn c b tháp tùng Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph i công tác nư c ngoài trên cơ s ki n ngh c a B Ngo i giao và Văn phòng Chính ph ã ư c Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph phê duy t. Ch ng ngh B Ngo i giao thu x p cho Lãnh o cơ quan mình ti p xúc, làm vi c v i i tác. 4. Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao và các cơ quan liên quan gi i quy t các công vi c có liên quan t i chuy n thăm thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình. K p th i báo cáo, xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph v các v n liên quan n chuy n thăm thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình. 5. Báo cáo Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng v vi c tri n khai th c hi n các th a thu n t ư c trong chuy n thăm có liên quan t i lĩnh v c do cơ quan mình ph trách. i u 14. T ch c th c hi n B Ngo i giao ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, theo dõi vi c th c hi n Quy ch này; nh kỳ hàng năm t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph .
 11. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph t ch c th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản