Quyết định 1236/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định 1236/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1236/QĐ-UBTDTT của Ủy ban Thể dục thể thao về áp dụng Luật bóng ném quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1236/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1236/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C ÁP D NG LU T BÓNG NÉM QU C T B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 22/2003/CĐ-CP ngày 11/03/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao. Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn Bóng ném; Theo đ ngh c a V trư ng V Th thao thành tích cao II. QUY T Đ NH Đi u 1. Áp d ng Lu t bóng ném qu c t g m 18 Đi u. Đi u 2. Lu t bóng ném này đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u toàn qu c và thi đ u qu c t nư c ta. Đi u 3. Lu t này thay th cho lu t Bóng ném ban hành trư c đây và có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4. Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Th thao Thành tích cao II, Giám đ c các S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao, Th trư ng các V , Đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG - U NHI M U BAN TDTT Nguy n Danh Thái Ph n I. LU T THI Đ U BÓNG NÉM ĐI U LU T CHUNG Bóng ném là môn th thao thi đ u đ i kháng gi a hai đ i, m i đ i có 7 ngư i (6 c u th và 1 c u th môn). M c đích c a m i đ i là ném bóng vào khung thành (c u môn) đ i phương và ngăn c n không cho đ i phương giành đư c bóng ho c ghi bàn th ng. Ngư i chơi có th chuy n bóng, b t bóng, d n bóng, lăn bóng, ném bóng ho c đ p nh vào bóng theo b t c phương hư ng nào nhưng ph i tuân theo lu t thi đ u. Chú ý: Đ đơn gi n hoá, sách lu t này ch y u dùng t anh ta khi nói đ n các đ u th , ch đ o viên, tr ng tài và nh ng ngư i khác. Tuy nhiên, đi u lu t đư c áp d ng cho c nam và n , tr trư ng h p các đi u có liên quan đ n bóng (xem Đi u 3). Đi u 1. Sân bãi 1.1. Sân thi đ u (hình 1) là m t hình ch nh t có chi u dài 40 mét và chi u r ng 20 mét, g m 2 vùng c m đ a (Đi u 1:4 và Đi u 6) và m t khu v c thi đ u. Các đư ng biên dài hơn g i là đư ng biên d c, đư ng biên ng n hơn g i là đư ng khung thành ( gi a 2 d c gôn) ho c nh ng đư ng bên ngoài khung thành (v hai phía c a khung thành). C n có m t hành lang an toàn xung quanh sân thi đ u. Hành lang này có đ r ng ít nh t là 1 mét tính t đư ng biên d c và 2 mét tính t đư ng khung thành. Các đi u ki n c a sân thi đ u không đư c thay đ i trong su t tr n đ u đ t o l i th cho m t bên.
 2. 1.2. Khung thành (hình 2a và 2b) đư c đ t chính gi a m i đư ng cu i sân, g n ch t v i m t sân ho c m t tư ng phía sau. M t trong c a khung thành có chi u cao 2 mét và r ng 3 mét. Các c t d c đư c n i v i xà ngang. M t sau c a c t d c th ng hàng v i mép ngoài c a đư ng khung thành. Đi m giao nhau gi a c t d c và xà ngang là hình vuông, m i c nh dài 8cm. T i 3 m t có th nhìn th y t trong sân ph i đư c sơn b ng 2 màu xen k , có gam màu tương ph n nhai và n i b t lên so v i ph n n n phía sau khung thành. Khung thành ph i có lư i đư c l p đ t sao cho khi bóng bay vào khung thành thì thư ng là n m yên trong lư i. 1.3. T t c các đư ng trên sân đ u đư c tính vào khu v c thi đ u. Đư ng khung thành có đ r ng 8cm ph n gi a hai c t d c (xem hình 2a), còn t t c các đư ng khác r ng 5cm. Các đư ng n m gi a 2 khu v c sát nhau có th đư c thay th b ng cách v màu khác nhau. 1.4. Trư c m i khung thành có m t vùng c m đ a (xem Đi u 6). Vùng c m đ a đư c xác đ nh b i v ch c m đ a (đư ng 6 mét), đư c v như sau: (i) m t đư ng th ng dài 3 mét ngay phía trư c khung thành, đư ng này song song v i đư ng khung thành và cách đư ng khung thành 6 mét (đo t mép ngoài c a đư ng khung thành đ n mép trư c c a v ch c m đ a); và (ii) 2 đư ng 1/4 cung tròn, m i cung có bán kính 6 mét (tính t mép bên trong c a c t d c), n i đư ng th ng dài 3 mét và đư ng cu i sân (hình 1 và 2a). 1.5. V ch mép ph t tr c ti p (v ch 9 mét) là m t đư ng nét đ t cách v ch c m đ a 3 mét. Chi u dài m i đo n và ph n kho ng cách gi a 2 đo n là 15cm (xem hình 1). 1.6. V ch ném ph t 7 mét là m t đư ng th ng dài 1 mét, ngay trư c khung thành. Nó song song và cách đư ng khung thành 7 mét (tính t mép sau c a đư ng khung thành t i mép trư c c a v ch 7 mét) (xem hình 1). 1.7. V ch gi i h n th môn (v ch 4 mét): là m t v ch dài 15cm ngay trư c khung thành. V ch này song song và cách đư ng khung thành 4 mét (đo t mép sau c a đư ng khung thành t i mép trư c c a v ch 4 mét) (xem hình 1). 1.8. Đư ng gi a sân n i 2 đi m gi a c a 2 đư ng biên d c (hình 1 và 3). 1.9. V ch thay ngư i (đo n nét đ t đư ng biên d c) cho m i đ i đư c k t đư ng gi a sân đ n đi m cách đư ng gi a sân 4.5 mét. T i đi m k t thúc c a v ch thay ngư i k m t đư ng song song v i đư ng gi a sân, m r ng v hai phía trong và ngoài đư ng biên m i bên 15cm (hình 1 và 3). Nh ng yêu c u chi ti t hơn v k thu t cho sân và khung thành có th tìm trong ph n “Hư ng d n v sân và khung thành thi đ u”.
 3. Hình 1 - Sân bãi và kích thư c
 4. Hình 2a – Khung thành
 5. Hình 2b - M t sau khung thành và Hình 3 - Vùng thay ngư i Đi u 2. Th i gian thi đ u, tín hi u k t thúc và t m d ng thi đ u Th i gian thi đ u 2.1. Th i gian thi đ u thông thư ng cho t t c các đ i có v n đ ng viên t 16 tu i tr nên là 2 hi p, m i hi p 30 phút, ngh gi a hai hi p10 phút. Th i gian thi đ u thông thư ng cho đ i tuy n tr là 2 hi p x 25 phút đ i v i l a tu i t 12 -16 và 2 hi p x 20 phút đ i v i l a tu i t 8-12. Trong c hai trư ng h p th i gian ngh gi a hi p là 10 phút. 2.2. Hi p ph đư c b t đ u sau khi ngh 5 phút n u tr n đ u k t thúc v i t s hoà sau khi thi đ u h t 2 hi p chính và b t bu c ph i quy t đ nh đ i th ng. Th i gian thi đ u hi p ph g m 2 hi p, m i hi p 5 phút và ngh gi a 2 hi p là 1 phút. N u k t qu v n ti p t c hoà sau 2 hi p ph đ u tiên thì 2 đ i s ti p t c thi đ u thêm 2 hi p ph n a sau khi ngh 5 phút, m i hi p v n là 5 phút và ngh gi a 2 hi p là 1 phút. N u t s v n hoà thì s quy t đ nh đ i th ng theo đi u l c a gi i. Tín hi u k t thúc 2.3. Th i gian thi đ u đư c tính t khi có ti ng còi khai cu c c a tr ng tài cho giao bóng và k t thúc khi có tín hi u k t thúc t đ ng c a đ ng h hay tín hi u c a tr ng tài b m gi . N u không có tín hi u nào đư c phát ra thì tr ng tài chính trên sân s th i còi báo hi u k t thúc (Đi u 17:10).
 6. Chú ý: N u không có đ ng h l n trên sân có h th ng báo hi u k t thúc t đ ng, tr ng tài b m gi s s d ng đ ng h đ bàn ho c đ ng h b m giây và đưa ra tín hi u k t thúc (Đi u 18:2,2). N u có th thì nên đ t đ ng h l n trên sân ch y ch đ t 0-30 phút. 2.4. Ph m l i và hành vi phi th thao x y ra trư c ho c cùng m t lúc v i tín hi u báo gi (h t hi p m t ho c k t thúc tr n đ u) đ u ph i b ph t, ngay c khi vi c này không th làm đư c sau khi có tín hi u k t thúc. Tr ng tài ch cho k t thúc tr n đ u sau khi cho th c hi n ném ph t tr c ti p c n thi t (tr trư ng h p ném ph t theo Đi u 13:4) ho c ném ph t đ n 7 mét và k t qu s đư c công nh n ngay l p t c (Xem ph n gi i thích lu t - 1). 2.5. Giao bóng ph i đư c th c hi n l i n u tín hi u k t thúc (h t m t hi p ho c k t thúc tr n đ u) phát ra đúng vào lúc đang th c hi n ném ph t tr c ti p ho c ném ph t 7 mét ho c khi bóng đang bay trên không. K t qu c a l n ném s đư c tr ng tài công nh n ngay sau r i m i cho k t thúc tr n đ u. 2.6. Các đ u th ho c ch đ o viên ph i ch u các hình th c x ph t cá nhân n u ph m l i ho c có thái đ phi th thao trong khi đang th c hi n ném ph t tr c ti p ho c ném ph t 7 mét trong hoàn c nh đã đư c mô t Đi u 2:4-5. Tuy nhiên, l i vi ph m trong khi th c hi n ném ph t như th này không th d n đ n ném ph t cho đ i kia. 2.7. N u các tr ng tài cho r ng trong tr ng tài b m gi đã ra tín hi u k t thúc (h t hi p m t hay k t thúc tr n đ u) quá s m thì h ph i gi các đ u th l i sân và cho thi đ u đ n h t th i gian quy đ nh. Đ i đang kh ng ch bóng khi có tín hi u k t thúc s m c a tr ng tài s ti p t c đư c có bóng khi tr n đ u ti p t c. N u bóng ngoài cu c, tr n đ u s đư c ti p t c b ng qu giao bóng theo tình hu ng trư c đó. N u bóng v n trong cu c, tr n đ u s đư c ti p t c b ng ném ph t tr c ti p theo Đi u 13:4a-b. N u hi p th nh t c a tr n đ u (ho c hi p ph th nh t) đư c k t thúc quá mu n so v i th i gian quy đ nh thì th i gian thi đ u hi p 2 s đư c rút ng n l i tương ng kho ng th i gian vư t quá hi p trư c. N u hi p th 2 c a tr n đ u (ho c hi p ph th 2) đư c k t thúc mu n hơn th i gian quy đ nh thì tr ng tài không th thay đ i đư c gì. Th i gian t m d ng 2.8. Tr ng tài s là ngư i quy t đ nh th i đi m và kho ng th i gian t m d ng tr n đ u. T m d ng tr n đ u là b t bu c khi: a). Đưa ra quy t đ nh t m đu i 2 phút, tru t quy n thhi đ u và đu i h n. b). Cho th c hi n ném ph t 7 mét; c). Cho h i ý; d). Ph m l i thay ngư i ho c m t đ u th bên ngoài vào sân sai quy đ nh; e). Có tín hi u còi c a tr ng tài b m gi ho c c a Giám sát k thu t; f) Các tr ng tài th y c n h i ý theo Đi u 17:8; Th i gian t m d ng tr n đ u thông thư ng đư c đưa ra trong m t s tình hu ng xác đ nh khác, tuỳ thu c vào hoàn c nh (Xem ph n gi i thích lu t-2). Nh ng l i x y ra trong th i gian t m d ng cũng đư c xem như l i x y ra trong th i gian thi đ u (Đi u 16:13 đo n 1). 2.9. Tr ng tài trên sân báo hi u cho tr ng tài b m gi khi c n d ng đ ng h và khi cho ti p t c ch y sau th i gian t m d ng. Tr ng tài chính trên sân báo hi u t m d ng thi đ u cho tr ng tài b m gi b ng 3 ti ng còi ng n và tay ra Hi u tay s 16. Sau m i l n t m d ng th i gian thi đ u, tr ng tài bao gi cũng th i còi báo hi u ti p t c tr n đ u. 2.10. M i đ i có quy n có 1 phút h i ý trong m i hi p thi đ u chính (Xem ph n gi i thích lu t -3). Đi u 3. Bóng 3.1. Bóng đư c làm b ng da ho c ch t li u gi da, Bóng ph i có hình c u và không đư c bóng ho c trơn.(Đi u 17:3).
 7. 3.2. Kích c c a bóng như chu vi ho c tr ng lư ng phù h p v i các h ng, các l a tu i khác nhau như sau: Bóng có chu vi 58-60cm và tr ng lư ng 425-475gram(s 3 c a IHF) cho Nam và Nam tr (trên 16 tu i). Bóng có chu vi 54-56cm và tr ng lư ng là 325-375gram (s 2 c a IHF) cho N và N tr (trên 14 tu i) và Nam tr (t 12 - 16 tu i). Bóng có chu vi 50-52cm và tr ng lư ng là 290-330gram (s 1 c a IHF) cho N tr (8-14 tu i) và Nam tr (t 8-12 tu i); Chú ý: Các yêu c u k thu t đ i v i bóng dùng trong nh ng tr n đ u qu c t ph i theo “quy đ nh v bóng c a IHF”. Kích thư c và tr ng lư ng c a bóng mini không đư c quy đ nh trong lu t thi đ u thông thư ng. 3.3. Trong m i tr n đ u, ph i có ít nh t 2 qu bóng đ tiêu chu n. Bóng d tr ph i đư c đ bàn c a tr ng tài b m gi trong su t th i gian thi đ u và ph i đ m b o tiêu chu n theo Đi u 3:1-2. 3.4. Tr ng tài s quy t đ nh th i di m s d ng bóng d tr . Trong nh ng trư ng h p c n thay bóng, tr ng tài nên nhanh chóng đưa bóng vào cu c đ gi m thi u và tránh t m d ng tr n đ u. Đi u 4. Đ i,thay ngư i, trang ph c Đ i bóng 4.1. M t đ i bóng g m 12 v n đ ng viên. M i đ i không đư c phép có hơn 7 c u th thi đ u trên sân. S còn l i là đ u th d b . Trong toàn b th i gian thi đ u, m i đ i b t bu c ph i có 1 th môn trên sân. Th môn có th tr thành c u th gi a sân vào b t c lúc nào. Tương t như v y, m t đ u th đang thi đ u khu v c gi a sân có th làm th môn t i m i th i đi m (tuy nhiên xem Đi u 4.4 và 4.7). M t đ i ít nh t ph i có 5 đ u th trên sân khi b t đ u tr n đ u. S lư ng c u th m i đ i có th tăng lên đ n 12 vào b t c th i đi m nào trong tr n đ u k c khi thi đ u hi p ph . (Đ i v i các gi i c a IHF và Châu l c, vi c này ph i tuân theo đi u l gi i). Tr n đ u v n có th ti p t c th m chí khi m t đ i có dư i 5 đ u th trên sân. Các tr ng tài có quy n quy t đ nh khi nào thì hu b tr n đ u (Đi u 17:13). 4.2. M i đ i đư c phép có t i đa 4 ch đ o viên trong th i gian thi đ u. Không th thay nh ng ngư i này trong khi tr n đ u đang di n ra. Trong đó, m t ngư i đư c coi là lãnh đ i. Ch có lãnh đ i m i đư c phép liên l c v i tr ng tài b m gi , thư ký và có th c tr ng tài chính trên sân (tuy nhiên, xem ph n gi i thích lu t - 3: t m d ng h i ý). Nói chung, lãnh đ i không đư c vào sân trong khi đang thi đ u. N u vi ph m s b ph t như l i hành vi phi th thao (xem Đi u 8:4, 16:1d, 16:3d và 16:6b). Tr n đ u s đư c ti p t c b ng ném ph t tr c ti p cho đ i phương (Đi u 13:1a-b, tuy nhiên xem ph n gi i thích lu t -9). 4.3. M t V n đ ng viên hay m t ch đ o viên đư c quy n tham gia n u ngư i đó đã đư c đăng ký vào biên b n thi đ u và có m t khi tr n đ u b t đ u. N u các đ u th và ch đ o viên đ n sau khi tr n đ u đã b t đ u thì ph i đư c s đ ng ý c a tr ng tài b m gi , thư ký cho phép tham gia và đăng ký vào biên b n thi đ u. Theo quy t c, 1 đ u th đư c phép tham gia có th vào sân qua v ch thay ngư i c a đ i mình vào b t c th i đi m nào (tuy nhiên xem Đi u 4.4, 4.6). 1 đ u th không đư c quy n tham gia s b tru t quy n thi đ u n u vào sân (Đi u 16.6a). Tr n đ u ti p t c b ng ném ph t tr c ti p cho đ i phương (tuy nhiên xem ph n gi i thích lu t-9, Đi u 13.1a-b). Thay ngư i: 4.4. Đ u th thay th có th vào sân thi đ u t i b t kỳ th i đi m nào và nhi u l n mà không c n thông báo cho tr ng tài b m gi , thư ký mi n là các c u th mà h thay th đã r i sân (Đi u 4:5). Các đ u th luôn luôn r i sân và vào sân v ch thay ngư i c a đ i mình (Đi u 4:5). Đi u này cũng áp d ng đ i v i thay th môn (xem thêm đi u 4:7 và 14:10).
 8. Lu t thay ngư i cũng có hi u l c trong su t th i gian t m d ng tr n đ u (tr khi t m d ng h i ý). 4.5. Ph m l i thay ngư i s b ph t t m đu i 2 phút đ i v i c u th ph m l i. N u có 2 đ u th tr lên trong cùng m t đ i ph m l i thay ngư i trong cùng m t tình hu ng thì ch có đ u th đ u tiên b ph t. Tr n đ u s đư c ti p t c b ng ném ph t tr c ti p cho đ i phương (Đi u 13:1a-b và ph n gi i thích lu t-9). 4.6. N u có thêm m t đ u th vào sân mà không qua thay ngư i khác làm nh hư ng đ n tr n đ u t khu v c thay ngư i, đ u th đó s b t m đu i 2 phút. Ngoài ra, đ i bóng còn b ph t thi u 1 đ u th n a trong 2 phút ti p theo. N u m t đ u th vào sân trong khi đang b t m đu i 2 phút, đ u th đó s ph i ch u thêm 2 phút t m đu i. L n t m đu i này có hi u l c ngay l p t c nên đ i đó s ph i ch u thi u thêm ngư i trong kho ng th i gian còn l i c a 2 phút t m đu i th nh t. Trong c hai trư ng h p, tr n đ u s đư c ti p t c b ng ném ph t tr c ti p cho đ i phương (Đi u 13:1a-b, và ph n gi i thích lu t - 9). Trang ph c 4.7. T t c các đ u th trên sân ph i m c trang ph c gi ng nhau. Màu s c và ki u dáng c a trang ph c 2 đ i ph i đư c d dàng phân bi t v i nhau. Đ u th là th môn ph i m c trang ph c có màu s c khác v i các đ i th khác trên sân c a c 2 đ i và th môn c a đ i kia (Đi u 17:3). 4.8. Các đ u th ph i đư c đánh s t 1 đ n 20. Các s áo có chi u cao ít nh t 20cm phía sau và 10cm phía trư c ng c. Màu c a các s ph i tương ph n v i tông màu c a áo. Đ i trư ng c a m i đ i ph i mang băng đ i trư ng trên cánh tay. Băng đ i trư ng có đ r ng 4cm và màu s c ph i khác v i màu c a áo. 4.9. Các đ u th ph i đi giày th thao. Không đư c phép mang ho c đeo các v t d ng có th gây nguy hi m cho ngư i khác. Bao g m: B o v đ u ho c m t n , vòng tay, đ ng h , nh n, vòng c hay dây chuy n, hoa tai, kính mà không đư c b c l i ho c có khung c ng ho c b t c th gì khác có th gây nguy hi m cho các đ u th (17:3). Đư c phép mang băng đ u n u nó đư c làm t ch t li u m m d o. Các đ u th không tuân theo quy đ nh này s không đư c phép tham gia cho đ n khi ch p hành. 4.10. N u m t đ u th b ch y máu hay có máu trên ngư i ho c trên trang ph c, đ u th đó ph i t nguy n r i sân ngay l p th c (b ng hình th c thay ngư i thông thư ng), đ đư c c m máu, băng bó và g t s ch v t máu trên ngư i và trên trang ph c. Đ u th không đư c phép vào san n u như chưa làm xong nh ng vi c này. M t đ u th không tuân theo ch d n c a tr ng tài v v n đ này s b coi như vi ph m đi u lu t v hành vi phi th thao (8:4, 16:1d và 16:3c). 4.11. Trong trư ng h p b ch n thương, tr ng tài có th cho phép (b ng Hi u tay s 16 và 17) 2 ngư i đã đư c đăng ký (4:3) vào sân trong th i gian t m d ng ch v i m c đích giúp đ đ u th b ch n thương c a đ i đó (4:2, 16:1d, 16:3d, 16:6b). Đi u 5. Th môn Th môn đư c phép: 5.1. Ch m bóng b ng b t c ph n nào c a cơ th trong khi phòng th trong vùng c m đ a. 5.2. Di chuy n cùng bóng trong vùng c m đ a mà không b gi i h n như các đ u th trên sân (7:2, 7:7). Tuy nhiên, th môn cũng không đư c phép trì hoãn th i gian th c hi n phát bóng (Đi u 6:5, 12:2 và 15:3b). 5.3. R i kh i vùng c m đ a mà không có bóng và tham gia thi đ u khu v c gi a sân. Khi đó, th môn ph i tuân theo nh ng lu t l dành cho các đ u th thi đ u khu v c gi a sân. Th môn b coi như đã r i kh i vùng c m đ a khi có b t c b ph n nào c a cơ th ch m sân bên ngoài v ch c m đ a. 5.4. Ra kh i vùng c m đ a cùng bóng, ti p t c chơi bóng n u chưa kh ng ch đư c bóng Th môn không đư c phép:
 9. 5.5. Gây nguy hi m cho đ i phương trong khi phòng th (8:2, 8:5); 5.6. R i vùng c m đ a khi đã kh ng ch đư c bóng (xem ph n ném ph t tr c ti p theo đi u 13:1 n u tr ng tài đã th i còi đ th môn phát bóng, n u không thì th môn s th c hi n l i qu phát bóng); 5.7. Ti p t c ch m bóng ngoài vùng c m đ a sau qu phát bóng lên mà chưa ch m vào m t đ u th khác (Đi u 13:1a). 5.8. Ch m bóng khi đang n m ho c lăn ra trên m t sân bên ngoài vùng c m đ a mà th môn còn đang trong vùng c m đ a (Đi u 13:1a). 5.9. Đưa bóng vào vùng c m đ a khi bóng đang n m ho c lăn trên m t sân ngoài vùng c m đ a (Đi u 13:1a); 5.10. Đưa bóng t khu v c gi a sân tr l i vùng c m đ a (Đi u 13:1a); 5.11. Ch m bóng b ng bàn chân ho c c ng chân khi bóng đang n m trong vùng c m đ a ho c đang chuy n đ ng v phía khu v c gi a sân (Đi u 13:1a). 5.12. Vư t qua v ch gi i h n th môn (v ch 4 mét) ho c đư ng kéo dài c a v ch này trư c khi bóng r i tay c a đ i phương đang th c hi n ném ph t 7 mét (Đi u 14:9); Chú ý: Ch ng nào mà th môn còn đ m t chân trên ho c trong v ch gi i h n th môn (v ch 4 mét) thì anh ta đư c phép di chuy n chân kia ho c b t kỳ ph n nào c a cơ th qua v ch này nhưng không đư c ch m sàn ( trên không). Đi u 6. Vùng c m đ a 6.1. Ch có th môn m i đư c phép vào vùng c m đ a (tuy nhiên, xem Đi u 6:3). Vùng c m đ a bao g m c v ch c m đ a. B t c đ u th nào ch m vào v ch c m đ a đ u b coi là vào vùng c m đ a. 6.2. Khi có m t đ u th trên sân vào vùng c m đ a, quy t đ nh như sau: a. Ném ph t tr c ti p khi m t đ u th trên sân vào vùng c m đ a khi đang kh ng ch bóng (Đi u 13:1a); b. Ném ph t tr c ti p n u vào vùng c m đ a không có bóng nhưng giành đư c l i th (Đi u 13.1a- b, Đi u 6:2c). c. Ph t đ n 7m n u 1 đ u th phòng th vào vùng c m đ a làm m t cơ h i ghi bàn rõ ràng (Đi u 14:1a). 6:3: Không b ph t khi vi ph m vào vùng c m đ a trong nh ng trư ng h p: a). Đ u th vào vùng c m đ a sau khi chơi bóng và không gây b t l i cho đ i phương b). Đ u th vào vùng c m đ a nhưng không có bóng và không t o đư c l i th ; c). Đ u th vào vùng c m đ a trong ho c sau m t n l c phòng th , nhưng không gây b t l i cho đ i phương. 6.4. Bóng thu c v th môn khi trong vùng c m đ a. Đ u th trên sân không đư c phép ch m vào bóng khi bóng đang n m ho c lăn trên m t sân trong vùng c m đ a ho c n m trong tay th môn (Đi u 13:1a-b). Tuy nhiên, các đ u th đư c phép chơi bóng khi bóng đang trên không c a vùng c m đ a, tr khi th môn đang th c hi n qu phát bóng (Đi u 12:2). 6.5. Th môn s đưa bóng vào cu c thông qua m t qu phát bóng (Đi u 123) khi bóng d ng l i trong vùng c m đ a. 6.6. Tr n đ u s ti p t c (b ng m t qu phát bóng theo Đi u 6:5) n u m t đ u th c a đ i bóng phòng th ch m bóng khi đang phòng th và th môn b t đư c ho c bóng d ng l i trong vùng c m đ a. 6.7. N u m t đ u th chơi bóng trong vùng c m đ a c a đ i nhà thì quy t đ nh như sau: a). Tính m t bàn th ng n u bóng l t vào gôn; b). Ném ph t tr c ti p n u bóng d ng l i trong vùng c m đ a ho c n u th môn ch m bóng và bóng không vào gôn (Đi u 13:a-b).
 10. c). Ném biên n u bóng đi ra ngoài đư ng cu i sân (Đi u 11:1); d). Ti p t c tr n đ u n u bóng bay qua vùng c m đ a tr l i gi a sân mà không ch m vào th môn. 6.8. N u bóng t vùng c m đ a d i tr l i gi a sân coi như bóng trong cu c. Đi u 7. Thi đ u, thi đ u tiêu c c Thi đ u Các đ u th đư c phép: 7.1. Ném, b t, ch n, đ y và đánh bóng b ng bàn tay (m ho c đóng), cánh tay, đ u, thân, đùi và đ u g i; 7.2. Gi bóng t i đa là 3 giây, k c khi bóng đang n m trên sân (Đi u 13:1a); 7.3. C m bóng di chuy n t i đa 3 bư c (Đi u 13:1a), m t bư c đư c tính khi: a). M t đ u th đang đ ng v i 2 chân trên sàn, nh c m t chân lên r i đ t xu ng ho c di chuy n v trí m t bàn chân t ch này sang ch khác. b). M t đ u th ch ch m m t sân b ng m t chân, b t bóng và sau đó ch m m t sân b ng chân kia; c). M t đ u th sau khi n y lên b t bóng ch ch m m t sân b ng m t chân r i l i nh y lò cò ti p b ng chân đó ho c ch m sàn b ng chân kia; d). M t đ u th nh y lên b t bóng và ch m sàn b ng c 2 chân cùng m t lúc, sau đó nh c 1 chân lên r i đ t xu ng ho c di chuy n v trí m t bàn chân t ch này sang ch khác. Chú ý: Ch tính là m t bư c n u m t bàn chân di chuy n t v trí ban đ u sang m t v trí khác và sau đó bàn chân kia kéo t i c nh bàn chân th nh t. 7.4. Khi đang đ ng t i ch cũng như di chuy n, đ u th có quy n; a). Đ p bóng xu ng đ t m t l n và b t l i b ng 1 ho c 2 tay; b). Đ p bóng xu ng đ t nhi u l n liên ti p b ng m t tay (rê bóng) ho c lăn bóng trên sàn liên t c b ng 1 tay và sau đó b t l i ho c c m bóng lên b ng 1 ho c 2 tay. Ngay khi đ u th đã kh ng ch đư c bóng b ng 1 ho c 2 tay, bóng ph i r i kh i tay trong vòng 3 giây ho c không quá 3 bư c (Đi u 13:1a); Đ p bóng ho c rê bóng b t đ u đư c tính khi đ u th ch m bóng b ng b t kỳ ph n nào c a cơ th làm bóng rơi xu ng m t sân; Sau khi bóng ch m vào m t đ u th khác ho c khung thành, đ u th đư c phép v bóng, d n bóng ho c b t bóng l i. 7.5. Chuy n bóng t tay này sang tay kia. 7.6. Chơi bóng trong khi đang quỳ, ng i ho c n m trên sân. Các đ u th không đư c phép: 7.7. Ch m bóng nhi u hơn m t l n tr khi bóng đã ch m m t sân, ch m đ u th khác ho c khung thành (Đi u 13:1a); B t bóng không ch c thì không b ph t. Chú ý: B t bóng không ch c có nghĩa là không ki m soát đư c bóng khi đang c g ng b t bóng ho c ch n d ng bóng. N u bóng đã đư c ki m soát thì đ u th không ch m bóng quá m t l n sau khi đã v bóng ho c d n bóng. 7.8. Ch m bóng b ng chân ho c c ng chân t khi bóng do đ i phương ném vào chân (Đi u 13:1a-b). 7.9. Ti p t c chơi bóng n u bóng ch m vào tr ng tài trên sân. Thi đ u tiêu c c.
 11. 7.10. Đ i không đư c phép gi bóng mà không có n l c rõ ràng v t n công ho c ném bóng vào khung thành thì vi c đó b coi như thi đ u tiêu c c (xem ph n gi i thích lu t-4). Đ i gi bóng s b ph t tr c ti p (Đi u 13:1a). Đi m th c hi n qu ph t tr c ti p là v trí qu bóng lúc tr n đ u b t m d ng. 7.11. Khi nh n th y có thái đ thi đ u tiêu c c, tr ng tài s ra d u hi u c nh báo (Hi u tay s 18). D u hi u này t o cho đ i đang kh ng ch bóng có cơ h i thay đ i chi u hư ng t n công đ tránh b m t bóng. N u chi u hư ng t n công không thay đ i sau khi đã có d u hi u c nh báo c a tr ng tài ho c không thay đ i sau khi đã có d u hi u c nh báo c a tr ng tài ho c không th c hi n cú ném bóng vào lư i thì đ i gi bóng s b ph t tr c ti p (Xem ph n gi i thích lu t-4). Trong m t s tình hu ng c th tr ng tài có th ph t tr c ti p đ i gi bóng mà không c n đưa ra d u hi u c nh báo trư c đó. Ví d như khi m t đ u th c ý t b m t cơ h i ghi bàn rõ ràng. Đi u 8. L i và thái đ phi th thao Các đ u th đư c phép: 8.1. a). S d ng cánh tay và bàn tay đ ch n ho c giành quy n kh ng ch bóng. b). S d ng bàn tay m đ giành bóng v i đ i phương t b t kỳ hư ng nào. c). S d ng cơ th đ làm c n tr đ i phương, k c khi đ i phương đang không có bóng; d). Ch m vào đ i phương khi đ i m t, cánh tay g p và duy trì s ti p xúc này nh m ki m soát và theo sát đ i phương. Đ u th không đư c phép. 8.2. a). Kéo ho c đánh bóng ra kh i tay đ i phương; b). Ch n hay đ y đ i phương b ng cánh tay, bàn tay ho c c ng chân; c). C n tr , gi , đ y, ch y hay nh y vào đ i phương; d). Gây tr ng i, c n tr hay gây nguy hi m cho đ i phương (có ho c không có bóng). 8.3. Vi ph m Đi u 8.2 khi c tình nh m th ng vào đ i phương ch không ph i vào bóng đ u ph i ch u ph t tăng d n. Hình ph t tăng d n có nghĩa là m c đ vi ph m chưa đ đ ph t m t l i đ c bi t ch ném ph t tr c ti p hay 7 mét b i vì l i gây ra không thu c nh ng vi ph m thư ng x y ra do n l c tranh bóng. M i vi ph m b áp d ng hình ph t tăng d n đ u b ph t cá nhân, trư c tiên là nh c nh (Đi u 16:1b) và có xu hư ng ph i ch u nh ng hình ph t n ng d n (Đi u 16:3b và 16:6g), C nh cáo và t m đu i đ i v i nh ng vi ph m khác cũng đư c đưa vào thang hình ph t tăng d n . 8:4. Hành đ ng và l i nói xúc ph m không phù h p tinh th n th thao cao đ p b coi là l i thái đ phi th thao. (Xem ph n gi i thích lu t - 5). Đi u này áp d ng cho c các c u th và ch đ o viên trên ho c ngoài sân thi đ u, Hình ph t tăng d n áp d ng nh ng hành vi phi th thao (Đi u 16:1d; 16:3c-d; 16:6b-g-h). 8:5. M t đ u th mà gây nguy hi m cho s c kho c a đ i phương khác khi t n công anh ta thì b tru t quy n thi đ u (Đi u 16:6c), đ c bi t n u đ u th đó: a) T bên c nh ho c đ ng sau, v a đánh v a kéo tay đang ném bóng ho c chuy n bóng c a đ u th kia l i; b) Th c hi n b t c hành đ ng gì có tính ch t t n công đ i phương vào đ u ho c c ; c) C tình đánh đ i phương b ng chân hay đ u g i ho c b ng b t c cách nào khác k c ngáng chân; d) Đ y đ i phương đang ch y ho c nh y, hay t n công khi n cho đ u th đó m t thăng b ng, đi u này cũng áp d ng khi th môn r i vùng c m đ a đ ph n công; e) Ném bóng vào đ u đ u th phòng th khi th c hi n ném ph t tr c thi p như cú ném th ng vào khung thành trong khi d i phương không di chuy n; ho c tương t như v y, ném th ng bóng vào đ u th môn khi th c hi n ném ph t 7mét trong khi th môn không di chuy n. 8:6. Đ u th ho c ch đ o viên có thái đ phi th thao nghiêm tr ng trong sân ho c ngoài sân thi đ u (Xem ph n gi i thích lu t - 6) s b ph t tru t quy n thi đ u (Đi u 16:6d).
 12. 8:7. M t đ u th ph m l i “hành hung” trong th i gian thi đ u s b đu i h n (Đi u 16:9-11). T n công ngoài th i gian thi đ u s b tru t quy n thi đ u (16:6e, 16:3b,d). Ch đ o viên ph m l i “hành hung” s b tru t quy n ch đ o (Đi u 16:6f). Chú ý: Theo lu t này, “l i hành hung “ thô n o là hùng h , c ý t n công vào ngư i khác (V n đ ng viên, tr ng tài, tr ng tài b m gi , thư ký, ch đ o viên, giám sát, khán gi …). N i cách khác, đây không đơn gi n ch là ph n x ho c là k t qu c a s b t c n và quá tay. Kh c, nh vào ngư i khác cũng b coi là l i thô b o. 8:8. Vi ph m đi u 8:2-7 đ n đ n qu ph t 7 mét cho đ i phương (Đi u 14:1), n u ph m l i tr c ti p ho c gián ti p làm h ng cơ h i ghi bàn c a đ i phương b i gián đo n tr n đ u mà nó gây nên. Nói cách khác, vi ph m d n đ n ph t tr c ti p cho đ i phương (Đi u 13:1a-b và 13:2-3). Đi u 9. Bàn th ng 9:1. M t bàn th ng đư c ghi khi toàn b bóng đã vư t qua đư ng khung thành (hình 4), v i đi u ki n là đ u th ném bóng ho c đ ng đ i không ph m lu t trư c ho c trong khi th c hi n ném bóng. Tr ng tài cu i sân kh ng đ nh b ng 2 h i còi ng n báo hi u và ra Hi u tay s 12 r ng bàn th ng đã đư c ghi. 1 bàn th ng s đư c tính n u đ u th phòng th ph m l i nhưng bóng v n vào lư i. 1 bàn th ng s không đư c tính n u tr ng tài ho c tr ng tài b m gi cho d ng tr n đ u trư c khi bóng hoàn toàn vư t qua đư ng khung thành. 1 bàn th ng cho đ i đ i phương n u đ u th t đưa bóng vào lư i nhà tr trư ng h p khi th môn đang th c hi n qu phát bóng (Đi u 12:2). Chú ý: 1 bàn th ng s đư c tính n u có 1 ngư i ho c 1 v t nào đ không tham gia vào tr n đ u (khán gi …) c n tr bóng bay vào lư i và tr ng tài ch c ch n r ng n u không b c n tr thì bóng s vào lư i. 9:2. Khi tr ng tài đã công nh n bàn th ng và đã th i còi cho giao bóng ti p t c tr n đáu thì bàn th ng đó không th xoá b đư c n a. Tr ng tài ph i báo hi u rõ (không c n cho giao bóng n a) r ng h đã công nh n bàn th ng, n u có tín hi u k t thúc hi p đ u (tr n đ u) ngay sau khi bàn th ng đư c ghi và trư c khi th c hi n giao bóng. Chú ý: 1 bàn th ng ph i đư c hi n trên b ng đi m ngay khi đư c tr ng tài công nh n. 9:3. Đ i nào ghi nhi u bàn th ng hơn s giành ph n th ng. Tr n đ u hoà khi c 2 đ i ghi đư c s bàn th ng b ng nhau ho c cùng không ghi đư c bàn th ng nào (Đi u 2:2). Đi u 10. Qu giao bóng 10:1. Khi bát đ u tr n đ u, 1 đ i đư c giao bóng n u th ng khi b t thăm đ ng xu và ch n quy n giao bóng. Đ i phương có quy n ch n sân. Ngư c l i, n u đ i b t thăm th ng ch n sân thì đ i phương có quy n giao bóng. 2 đ i đ i sân hi p 2. Qu giao bóng đ u tiên hi p 2 do đ i chưa đư c giao bóng đ u hi p m t th c hi n. Vi c b t thăm đ ng xu s đư c ti n hành l i trư c khi thi đ u hi p ph , t t c các đi u lu t 10:1 trên đ u áp d ng cho th i gian thi đ u hi p ph . 10:2. Sau m i bàn th ng, tr n đ u l i đư c ti p t c b ng qu giao bóng c a đ i v a b thua(Xem thêm Đi u 9:2. đo n 2). 10:3. Qu giao bóng đư c th c hi n t gi a sân (v i n i dung sai1,5m v m i phía) theo b t kỳ hư ng nà, trong vòng 3 giây sau khi có ti ng còi c a tr ng tài (Đi u 13:1a). Đ u th th c hi n giao bóng ph i đ ng 1 chân trên đư ng gi a sân cho đ n khi bóng r i tay (Đi u 13:1a) (Xem ph n gi i thích lu t - 7). Đ ng đ i c a đ u th th c hi n giao bóng không đư c phép vư t qua đư ng gi a sân trư c khi có ti ng còi c a tr ng tài (Đi u 15:1, đo n 2 và 3).
 13. 10:4. Đ i v i qu giao b ng m i hi p (k c hi p ph ) t t c các đ u th ph i trên n a sân c a mình. Tuy nhiên, đ i v i qu giao bóng sau m i bàn th ng, đ i phương c a đ u th th c hi n giao bóng đư c phép trên c 2 ph n sân. Tuy nhiên, trong c hai trư ng h p, đ i phương ph i cách đ u th th c hi n giao bóng ít nh t là 3 mét (Đi u 15:7). Đi u 11. Ném biên 11:1. Qu ném biên đư c th c hi n khi bóng đã hoàn toàn ra ngoài đư ng biên d c, ho c khi đ u th trên sân c a đ i phòng th ch m bóng bay ra ngoài đư ng cu i sân c a đ i mình. 11:2. Qu ném biên đư c th c hi n mà không c n tín hi u còi c a tr ng tài (Đi u 15:3b), và do đ i đ i phương c a đ u th ch m bóng cu i cùng trư c khi bóng ra ngoài đư ng biên th c hi n. 11:3. Qu ném biên đư c th c hi n t i v trí bóng ra ngoài đư ng biên, n u bóng ra ngoài đư ng cu i sân, v trí ném biên là giao đi m c a đư ng biên d c và đư ng cu i sân v phía bóng đã ra ngoài. 11:4. Đ u th ném biên ph i đ t m t chân lên đư ng biên d c cho đ n khi bóng r i kh i tay. Đ u th đó không đư c phép đ t bóng xu ng sân và nh t bóng lên ho c đ p bóng xu ng r i l i b t bóng lên (Đi u 13:1a). 11:5. Trong khi th c hi n ném biên, đ i phương không đư c đ ng g n đ u th ném bóng dư i 3 mét. Tuy nhiên, h luôn đư c phép đ ng ngay ngoài v ch c m đ a, th m chí n u kho ng cách gi a h và ngư i ném dư i 3 mét. Đi u 12. Phát bóng 12:1. Qu phát bóng đư c th c hi n khi th môn kh ng ch đư c bóng trong vùng c m d a(Đi u 6:5); ho c khi bóng ra ngoài đư ng cu i sân, sau khi đã ch m vào th môn ho c m t c u th đ i phương. Đi u này có nghĩa r ng trong c hai tình hu ng, bóng đ u đư c coi là ngoài cu c, và s áp d ng Đi u 13:3 khi có ph m l i x y ra đ i v i đ ng đ i c a th môn đó sau khi tr ng tài cho đ i đ quy n phát bóng nhưng qu ph t đó chưa đư c th c hi n. 12:2. Qu phát bóng do th môn th c hi n không c n tín hi u còi c a tr ng tài (Đi u 15:3b) t trong vùng c m đ a ra ngoài v ch c m đ a. Qu phát bóng đư c coi là đã th c hi n khi th môn ném bóng ra ngoài v ch c m đ a. Các V n đ ng viên đ i phương đư c phép đ ng ngay ngoài v ch c m đ a nhưng không đư c phép ch m vào bóng cho đ n khi bóng vư t qua v ch c m đ a. 12:3. Th môn không đư c phép ch m bóng l i sau qu phát bóng cho đ n khi bóng ch m vào đ u th khác(Đi u 5:7, 13:1a). Đi u 13. Ném ph t tr c ti p Quy t đ nh ném phát tr c ti p 13:1. Theo nguyên t c, tr ng tài cho d ng tr n đ u và cho ti p t c tr n đ u b ng ném ph t tr c ti p cho đ i đ i phương khi : a) Đ i đang kh ng ch bóng ph m l i theo lu t d n đ n m t quy n kh ng ch bóng (Đi u 4:2-3, 4:5-6, 5:6-11, 6:2a-b, 6:4, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 8:8, 10:3, 11:4, 12:3, 13:7-8, 14:4:7 và 15:2-5). b) Đ i đang phòng th ph m l i theo lu t khi n cho đ i đang kh ng ch bóng m t bóng (Đi u 4:2- 3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:4, 7:8, 8:8). 13:2. Tr ng tài c n cho phép ti p t c tr n đ u b ng cách không cho d ng tr n đ u qua s m b ng quy t đ nh ném ph t tr c ti p. Đi u này có nghĩa là, theo Đi u 13:1a, tr ng tài không nên ph t tr c ti p n u đ i phòng th giành đư c quy n kh ng ch bóng ngay sau khi đ i t n công ph m l i. Tương t như v y, theo Đi u 13:1b, tr ng tài không nên can thi p vào cho đ n khi và tr khi đã rõ ràng r ng đ i t n công m t quy n kh ng ch bóng ho c không th ti p t c t n công do đ i phòng th ph m l i.
 14. N u m t hình ph t cá nhân nào đư c đưa ra do ph m l i, tr ng tài có th cho t m d ng tr n đ u ngay l p t c n u đi u này không gây b t l i cho đ i b ph m l i. N u không thì nên trì hoãn vi c ph t cho đ n khi tình hu ng hi n t i qua đi. Đi u 13:2 không áp d ng trong trư ng h p vi ph m Đi u 4:2-3 ho c 4:5-6, khi tr n đ u b gián đo n ngay l p t c, thông thư ng là do s can thi p c a tr ng tài b m gi . 13:3. N u m t vi ph m thông thư ng d n đ n ném ph t tr c ti p theo Đi u 13:1a-b x y ra khi bóng ngoài cu c, tr n đ u s đư c ti p t c b ng ném ph t phù h p v i lý do t m d ng tr n đ u. 13:4. Ngoài nh ng tình hu ng đã đư c đưa ra trong Đi u 13:1a-b, ném ph t tr c ti p cũng đư c áp d ng d ti p t c tr n đ u trong nh ng tình hu ng c th d n đ n t m d ng tr n đ u (Ví d : khi bóng trong cu c), th m chí không có vi ph m nào x y ra. a) N u m t đ i đang có bóng t i th i đi m t m d ng tr n đ u thì đ i đó s ti p t c kh ng ch bóng. b) N u c hai đ i cùng không có bóng thì đ i nào ch m bóng cu i cùng trư c đó l i ti p t c đư c kh ng ch bóng. c) Khi tr n đ u t m d ng vì bóng ch m tr n nhà ho c các v t trên sân, đ i không ch m bóng cu i cùng s đư c quy n kh ng ch bóng. “Quy t c l i th ” theo đi u 13:2 không áp d ng cho nh ng tình hu ng trong đi u 13:4. 13:5. N u có quy t đ nh 1 qu ph t tr c ti p cho đ i đang không có bóng thì khi tr ng tài th i còi, đ u th đang có bóng ph i ngay l p t c th ho c đ t bóng xu ng sàn t i đi m anh ta đang đ ng(Đi u 16:3). Th c hi n ném ph t tr c ti p 13:6. M t qu ném ph t tr c ti p thông thư ng không c n có tín hi u còi c a tr ng tài (Đi u 15:3b) và v nguyên t c thì nó đư c th c hi n t i đi m ph m l i ngoài tr nh ng trư ng h p sau: Trong nh ng tình hu ng đư c mô t Đi u 13:4a-b, sau khi có tín hi u còi c a tr ng tài, ném ph t tr c ti p đư c th c hi n t i đi m bóng d ng. Trong trư ng h p 13:4c, ném ph t tr c ti p cũng đư c th c hi n sau tín hi u còi t i đi m cu i đi m bóng ch m vào tr n nhà ho c đ v t. N u m t tr ng tài ho c Giám sát k thu t (IHF ho c liên đoàn qu c gia, châu l c) gián đo n tr n đ u do ph m l i đ i v i đ u th hay lãnh đ i c a đ i đang phòng th , d n đ n nh c nh ho c ph t cá nhân, ném ph t tr c ti p s đư c th c hi n t i đi m bóng khi t m d ng tr n đ u n u v trí này có l i hơn so v i v trí x y ra đi m ph m l i. Trư ng h p ngo i l tương t như trong đo n trên, n u tr ng tài b m gi cho t m d ng tr n đ u do ph m l i thay ngư i ho c vào sân không h p l theo Đi u 4:2-3 ho c 4:5-6. Như đã nêu trong Đi u 7:10, do l i chơi tiêu c c, tr ng tài ra tín hi u ném ph t tr c ti p t i đi m bóng d ng khi t m d ng tr n đ u. M c dù các nguyên t c cơ b n và th t c đã đư c nêu trên nhung không bao gi th c hi n ném ph t tr c ti p bên trong vùng c m đ a c a đ i ném ho c trong v ch ném ph t tr c ti p c a đ i phương. Trong b t kỳ tình hu ng nào đư c nêu ra nh ng đo n trên x y ra m t trong nh ng vùng này, v trí ném ph t ph i ngay l p t c đư c r i ra đi m g n nh t bên ngoài vùng c m. Chú ý: N u v trí chính xác c a ném ph t tr c ti p t i v ch ném ph t tr c ti p c a đ i đang phòng th thì ném ph t đư c th c hi n t i đi m xác đ nh. Tuy nhiên, v trí đó xa hơn v ch ném ph t tr c ti p c a đ i phòng th thì đư c phép th c hi n ném ph t v trí g n hơn so v i đi m xác đ nh. Kho ng cách t đi m th c hi n ném ph t và đi m xác đ nh tăng d n lên 3 mét s áp d ng cho nh ng trư ng h p ném ph t đư c th c hi n t bên ngoài vùng c m đ a c a đ i th c hi n ném ph t. Kho ng cách đư c gi i thích trên không áp d ng v i nh ng l i vi ph m Điêu 13:5 n u l i này b ph t theo Đi u 16:3e. Trong nh ng trư ng h p này, ném ph t luôn luôn đư c th c hi n t i nh ng đi m ném ph t xác đ nh. 13:7. M t đ u th c a đ i nh n ném ph t tr c ti p ph i đ ng đúng v trí, c m bóng, không đư c đ t bóng xu ng r i nh t l i ho c đ p bóng xu ng r i b t lên (Đi u 13:1a). 13:8. Các đ u th c a đ i t n công không đư c ch m vào ho c vư t qua v ch ném ph t tr c ti p c a đ i phương trư c khi ném ph t th c hi n (Đi u 15:1).
 15. Các tr ng tài ph i ch nh đúng v trí c a các đáu th t n công đang đ ng gi a v ch ném ph t tr c ti p và v ch c m đ a trong khi th c hi n ném ph t tr c ti p, n u v trí chính xá có nh hư ng đ n tr n đ u (Đi u 15:1). Ném ph t tr c ti p ph i đư c th c hi n sau khi có tín hi u còi c a tr ng tài (Đi u 15:3b). Trong trư ng h p ném ph t tr c ti p có tín hi u còi cho phép c a tr ng tài, n u đ u th c a đ i t n công ch m ho c vư t qua v ch ném ph i tr c ti p trư c khi bóng r i kh i tay c a đ u th ném bóng thì đ i đang phòng th đư c hư ng ném ph t tr c ti p/ 13:9. Khi th c hi n ném ph t tr c ti p, đ i đ i phương ph i duy trì kho ng cách đ i v i đ u th ném bóng ít nh t là 3 mét. Tuy nhiên, h đư c đ ng ngay bên ngoài v ch c m đ a n u ném ph t đư c th c hi n ngay trên v ch ném ph t tr c ti p. Đi u 14. Ném ph t đ n 7m Quy t đ nh cho ném ph t đ n 7 mét. 14:1. Đư c hư ng ném ph t 7 mét trong nh ng trư ng h p sau: a) Đ u th ho c lãnh đ i c a đ i đ i phương làm m t m t cơ h i ghi bàn rõ ràng t i b t kỳ v trí nào trên sân. b) Có tín hi u còi không đúng n i lên vào th i đi m có cơ h i ghi bàn rõ ràng. c) Ngư i không thi đ u trên sân làm h ng cơ h i ghi bàn rõ ràng (ngo i tr nh ng quy đ nh trong đi u 9:1). V đ nh nghĩa “ Cơ h i ghi bàn rõ ràng “ xem ph n gi i thích lu t - 8. 14:2. N u đ u th đang t n công v n kh ng ch đư c bóng sau ph m l i như trong Đi u 14:1a thì không có lý do gì đ ph t đ n 7 mét, th m chí n u sau đó đ u th không t n d ng đư c cơ h i ghi bàn. B t c khi nào có kh năng d n đ n quy t đ nh ph t đ n 7 mét, tr ng tài nên trì hoãn vi c can thi p cho đ n khi h ch c ch n r ng quy t đ nh ph t đ n 7 mét là đúng và c n thi t. N u đ u th t n công ti p t c ghi bàn m c dù h u v đ i phương c n tr không đúng lu t thì khi đó không có lý do gì đ cho ph t đ n 7 mét. N u đi u đó rõ ràng khi n cho đ u th m t bóng ho c không đi u khi n đư c mình do b ph m l i d n đ n m t cơ h i ghi bàn thì s cho ném đ n 7 mét ngay. 14:3. Khi cho ném ph t đ n 7 mét, tr ng tài ph i cho t m d ng tr n đ u (Đi u 2:8); Th c hi n ném ph t 7 mét 14:4. Ném ph t đ n 7 mét đư c th c hi n như sút vào lư i, trong vòng 3 giây ngay sau khi tr ng tài trên sân có tín hi u còi (Đi u 13:1a). 14:5. Đ u th th c hi n nám ph t đ n 7 mét không đư c phép ch m ho c vư t qua v ch ném ph t 7 mét trư c khi bóng r i kh i tay (Đi u 13:1a). 14:6. Đ u th ném bóng và đ ng đ i không đư c b t l i bóng sau khi th c hi n ném ph t 7 mét n u bóng chưa ch m vào đ i phương ho c khung thành (Đi u 13:1a). 14:7. Khi th c hi n ném ph t đ n 7 mét, đ ng đ i c a đ u th ném bóng ph i đ ng ngoài v ch ném ph t tr c ti p cho đ n khi bóng r i kh i tay ngư i ném. N u không, đ i phương s đư c hư ng ném ph t tr c ti p (Đi u 13:1a). 14:8. Khi th c hi n qu ph t đ n 7 mét, đ i ch u ph t s ph i đ ng bên ngoài v ch ném ph t tr c ti p và cách v ch ném ph t 7 mét ít nh t là 3 mét cho đ n khi bóng t i kh i tay đ u th ném bóng. N u không, ném ph t đ n 7 mét s đư c th c hi n l i n u chưa ghi đư c bàn th ng. 14:9. Ném ph t 7 mét s đư c th c hi n l i n u không ghi đư c bàn th ng trong trư ng h p th môn vư t qua v ch gi i h n th môn - v ch 4 mét (Đi u 1:7, 5:12) trư c khi bóng r i kh i tay đ i th ném bóng. 14:10. Không đư c phép thay th môn khi ngư i th c hi n ném ph t 7 mét đã s n sàng, đ ng c m bóng đúng v trí. B t kỳ s c g ng nào đ thay ngư i trong tình hu ng này đ u b ph t như l i hành vi phi th thao. (Đi u 8:4, 16:1d và 16:6c). Đi u 15. Hư ng d n chung khi th c hi n ném bóng (giao bóng, ném biên, phát bóng,ném ph t tr c ti p và ném ph t đ n 7 mét) 15:1. Bóng ph i n m trong tay ngư i ném trư c khi th c hi n ném bóng.
 16. T t c các đ u th khác ph i đ ng đúng v trí theo lu t đ nh cho đ n khi bóng r i kh i tay ngư i ném tr trư ng h p như quy đ nh đi u 10:3, đo n 2. Nh ng trư ng h p đ ng v trí không đúng ph i đư c s a l i (Đi u 13:8 đo n 2 và 15:7). 15:2. Tr trư ng h p qu phát bóng c a th môn, ngư i ném bóng ph i ch m m t ph n c a chân xu ng m t sân khi th c hi n ném bóng (Đi u 13:1a). Chân kia có th nâng lên và đ t xu ng nhi u l n. 15:3. Tr ng tài ph i th i còi đ ti p t c: a) Luôn th i còi trong trư ng h p giao bóng (Đi u 10:3) và ném ph t đ n 7 mét (Đi u 14:4). b) Trong trư ng h p ném biên, phát bóng và ném ph t tr c ti p: ♣ Đ ti p t c sau khi t m d ng tr n đ u; ♣ Đ ti p t c tr n đ u b ng ném ph t tr c ti p theo đi u 13:4; ♣ Khi có s trì hoãn trong vi c th c hi n; ♣ Sau khi ch nh đúng v trí c a các đ u th ; ♣ Sau khi nh c nh ho c c nh cáo. Sau tín hi u còi, ngư i ném bóng ph i th c hi n trong vòng 3 giây (Đi u 13:1a). 15:4. Qu ném bóng đư c coi là đã th c hi n khi bóng r i kh i tay c a đáu th ném bóng (Đi u 12:2); Đ ng đ i c a đ u th ném bóng không đư c phép chuy n bóng, ch m bóng khi ném bóng đang đư c th c hi n. 15:5. Đ u th ném bóng không đư c ch m bóng l i trư c khi bóng ch m vào đ u th khác ho c khung thành. 15:6. M t bàn th ng có th ghi tr c ti p t m t qu ném bóng (tr trư ng h p qu phát bóng c a th môn vào khung thành c a đ i mình, Đi u 12:2). 15:7. Khi th c hi n giao bong, ném biên hay ném ph t tr c ti p, tr ng tài không c n đi u ch nh v trí c a các đ u th phòng th n u th y đi u đó không d n đ n b t l i cho đ i th c hi n. Trư ng h p th y b t l i thì tr ng tài c n đi u ch nh l i v trí cho đúng lu t đ nh (Đi u 15:3b). Khi tr ng tài đa th i còi cho ném ph t mà c u th phòng th đ ng sai v trí thì các đ u th này đư c quy n can thi p. Đ u th s b c nh cáo n u trì hoãn ho c ngăn c n đ i phương th c hi n ném ph t b ng cách đ ng quá g n ho c có hành v không h p l . N u tái ph m thì s b t m đu i (Đi u 16:1c, và 16:3f). Đi u 16. Các hình th c x ph t C nh cáo 16:1. C nh cáo có th đư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: a) Ph m l i và các vi ph m tương t v i đ u th đ i phương (Đi u 5;5 và 8;2) mà không thu c l i b hình ph t tăng d n Đi u 8:3, Hình th c c nh cáo s đư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: b) Ph m l i s b áp d ng hình ph t tăng d n (Đi u 8:3); c) Vi ph m khi đ i phương đang th c hi n ném ph t (Đi u15:7); d) Thái đ phi th thao c a đ u th và ch đ o viên (Đi u 8:4). Chú ý: Hình th c c nh cáo đ i v i m i đ u th không quá m t l n và m i đ i không quá 3 l n. M t đ u th đã b ph t t m đu i 2 phút thì sau đó không c n thi t ph i có 1 l n c nh cáo. Không có l n c nh cáo th hai đ i v i m i ch đ o viên. 16:2. Tr ng tài ra hi u c nh cáo v i đ u th ph m l i ho c ch đ o viên, và cho thư ký và tr ng tài b m gi b ng cách giơ th vàng (Hi u tay 13, th vàng có kích thư c là 9x12cm).
 17. T m đu i 16:3. T m đu i (2 phút) s đư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: a) Ph m l i thay ngư i ho c vào sân không đúng lu t (Đi u 4:5-6); b) Tái ph m nh ng l i mà h s ph i ch u hình ph t tăng d n (Đi u 8:3); c) Các đ u th trên sân ho c bên ngoài sân ti p t c có thái đ phi th thao (Đi u 8:4); d) Ch đ o viên có thái đ phi th thao l n th 2 sau khi đã b c nh cáo theo Đi u 16:1d (Đi u 13:5); e) Không b bóng xu ng sân khi đã có quy t đ nh c a tr ng tài cho đ i đ i phương c a đ i đang kh ng ch bóng đư c ném ph t tr c ti p (Đi u 13:5); f) Tái ph m l i khi đ i phương đang th c hi n ném bóng (Đi u 15:7); g) Là k t qu c a vi c tru t quy n thi đ u c a đ u th và ch đ o viên trong su t th i gian thi đ u (Đi u 16:8, đo n 2); h) Đ i v i nh ng thái đ phi th thao c a đ u th , trư c khi tr n đ u ti p t c và sau khi b t m đu i 2 phút. Chú ý: M c dù đã đư c li t kê các đi m b, c, d, vi c t m đu i áp d ng trong nh ng trư ng h p tái ph m l i ho c nh ng hành vi phi th thao, tr ng tài có quy n quy t đ nh r ng l i vi ph m này có th t m đu i ngay l p t c, th m chí n u đ u th đó trư c đó chưa b c nh cáo và đ i đó chưa b c nh cáo đ 3 l n. Tương t như v y, 1 ch đ o viên có th b t m đu i dù trong s h chưa có ai b c nh cáo. Khi áp d ng 2 phút t m đu i ch đ o viên theo Đi u 16:3 d, ch đ o viên đư c phép đ ng khu v c thay ngư i và th c hi n ch c năng c a mình; tuy nhiên, l c lư ng trên sân c a đ i b gi m đi trong 2 phút. 16:4. Sau khi cho t m d ng tr n đ u, tr ng tài s báo hi u rõ ràng vi c t m đu i đ i v i đ u th ph m l i và tr ng tài b m gi , thư ký b ng cách giơ tay báo hi u: 1 cánh tay giơ lên và 2 ngón tay xoè ra (Hi u tay s 14). 16:5. M t l n t m đu i trong th i gian thi đ u là 2 phút, l n t m đu i th ba cho cùng m t c u th s d n đ n tru t quy n thi đ u (Đi u 16:6g). 1 đ u th b t m đu i s không đư c phép tham gia vào tr n đ u trong th i gia đang b ph t và đ i đó cũng không đư c phép thay th đ u th đó trên sân. Th i gian t m đu i đư c tính t th i đi m tr ng tài th i còi cho ti p t c tr n đ u. Th i gian t m đu i đư c th c hi n kéo dài đ n hi p 2 n u v n chưa hoàn thành khi k t thúc hi p 1, áp d ng tương t như v y đ i v i th i gian thi đ u hi p ph . Tru t quy n thi đ u 16:6. Tru t quy n thi đ u áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: a) N u 1 đ u th chưa đư c phép tham gia nhưng v n vào sân (Đi u 4:3); b) Đ i v i ch đ o viên có hành vi phi th thao l n th 3 sau khi 1 ngư i trong s h đã b t m đu i 2 phút theo đi u 16:3d (Đi u 8:4); c) Đ i v i nh ng l i gây nguy hi m cho s c kh e và tính m ng c a đ i phương (Đi u 8:5); d) Đ i v i các c u th ho c ch đ o viên có hành vi phi th thao nghiêm tr ng trong ho c ngoài sân (Đi u 8:6); e) Đ i v i hành vi t n công b t ng c a các đ u th ngoài th i gian thi đ u. Ví d như trư c tr n đ u và trong th i gian t m d ng tr n đ u (Đi u 8:7; 16:3b,d); f) Đ i v i hành vi t n công b t ng c a ch đ o viên (Đi u 8:7); g) Do 1 đ u th b t m đu i l n th 3 (Đi u 16:5); h) Đ i v i vi c tái ph m hành vi phi th thao c a đ u th và ch đ o viên trong th i gian t m d ng tr n đ u (Đi u 16:13d).
 18. 16:7. Sau khi cho t m d ng tr n đáu, tr ng tài s báo hi u rõ ràng vi c tru t quy n thi đ u đ i v i đ u th , ch đ o viên ph m l i do tr ng tài b m gi , thư ký b ng cách giơ th đ . (Hi u tay s 13, th đ ph i có kích thư c 9x12cm). 16:8. Tru t quy n thi đ u đ i v i 1 c u th ho c ch đ o viên đư c thi hành trong toàn b th i gian còn l i c a tr n đ u. Đ u th và ch đ o viên đó ph i r i sân vào khu v c thay ngư i ngay l p t c. Sau khi r i sân, đ u th và ch đ o viên đó không đư c phép liên l c v i đ i mình dư i b t c hình th c nào. Tru t quy n thi đáu 1 c u th hay ch đ o viên trên sân ho c ngoài sân trong th i gian thi đ u luôn luôn đi kèm v i ph t t m đu i 2 phút đ i. Đi u này có nghĩa r ng, l c lư ng c a đ i s gi m đi 1 ngư i (Đi u 16:3g). Tuy nhiên, vi c gi m s ngư i trên sân kéo dài trong 4 phút n u m t đ u th b tru t quy n thi đ u trong nh ng trư ng h p đư c nêu t i Đi u 16:12. Tru t quy n thi đ u gi m s lư ng đ u th , ch đ o viên c a đ i (tr trư ng h p quy đ nh trong Đi u 16:13b). Tuy nhiên, đ i đó đư c phép tăng s lư ng đ u th trên sân sau 2 phút t m đu i. Theo lu t, tru t quy n thi đ u ch áp d ng đ i v i th i gian còn l i c a tr n đ u. Đó là quy t đ nh c a tr ng tài d a trên s quan sát th c t . Tru t quy n thi đ u s không gây nh hư ng xa hơn bên ngoài tr n đ u tr trư ng h p tru t quy n thi đáu do ph m l i hành hung (Đi u 16:6e - f) ho c nh ng hành vi phi th thao nghiêm tr ng c a các đ u th ho c ch đ o viên (Đi u 16:6d theo m c a ho c d) ph n gi i thích) ph n gi i thích lu t - 6. Vi c tru t quy n thi đ u đ i v i nh ng hành vi này s đư c gi i thích rõ trong báo cáo sau tr n đ u (Đi u 17:11). Đu i h n 16:9. Đu i h n đư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: Khi đ u th có hành vi u đ , hành hung (như xác đ nh Đi u 8:7) trong su t th i gian di n ra tr n đ u (Đi u 16:13 đo n 1 và Đi u 2:6) trong ho c ngoài sân. 16:10. Sau th i gian t m d ng tr n đ u, tr ng tài s báo hi u ch rõ đu i h n đ u th ph m l i cho tr ng tài b m gi , thư ký thông qua ký hi u b ng tay, tr ng tài giơ hai cánh tay chéo nhau ngang đ u (Hi u tay s 15). 16:11. Đu i h n đư c áp d ng trong su t th i gian còn l i c a tr n đ u và đ i đó ph i thi đ u thi u m t ngư i trên sân. Đ u th b đu i ph i ngay l p t c r i sân vào khu v c thay ngư i. Sau khi r i sân, đ u th đó không đư c phép liên l c v i đ ng đ i c a mình dư i b t kỳ hình th c nào. Đu i h n ph i đư c các trong tài gi i thích trong báo cáo tr n đ u g i t i các cơ quan h u quan. Vi ph m nhi u l n trong m t tình hu ng 16:12. N u m t đ u th hay ch đ o viên ph m nhi u l i cùng m t lúc, thì trư c khi tr n đ u ti p t c nh ng l i này s ph i ch u nh ng hình th c x ph t khác nhau. Theo lu t, ch áp d ng hình ph t cao nh t. Đi u này luôn luôn đư c áp d ng khi m t trong nh ng l i vi ph m là hành vi u đ , t n công, hành hung ngư i khác. Tuy nhiên, cũng có nh ng trư ng h p ngo i l sau. Trư ng h p này m t đ i ph i chơi thi u ngư i trong 4 phút. a) N u m t đ u th b t m đu i 2 phút mà ph m l i có thái đ phi th thao trư c khi ti p t c tr n đ u thì đ u th đó ti p t c b thêm 2 phút t m đu i (Đi u 16:3h); (N u b t m đu i đ n l n th 3 thì b tru t quy n thi đ u). b) N u m t đ u th v a b tru t quy n thi đ u (tr c ti p ho c do b t m đu i l n th 3) có hành vi phi th thao trư c khi tr n đ u đư c ti p t c thì đ i đó s ph i ch u hình ph t cao hơn là chơi thi u 1 ngư i trong 4 phút. c) N u m t đ u th b t m đu i 2 phút do có hành vi phi th thao nghiêm tr ng trư c khi tr n đ u ti p t c, sau đó đ u th đó l i b tru t quy n thi đ u (Đi u 16:6d); k t h p hình ph t này d n đ n vi c gi m s ngư i trên sân c a đ i trong 4 phút (Đi u 16:8, đo n 2). d) N u m t đ u th b tru t quy n thi đ u (tr c ti p ho c b t m đu i l n th 3) l i ph m l i có hành vi phi th thao nghiêm tr ng trư c khi tr n đ u ti p t c thì đ i đó s ph i ch u hình ph t cao hơn là chơi thi u 1 ngư i trong 4 phút. Ph m l i ngoài th i gian thi đ u
 19. 16:13. Nh ng tình hu ng mô t trong Đi u 16:1, 16:3, 16:6 và 16:9 nhìn chung là bao g m nh ng l i x y ra trong th i gian thi đ u. M c đích c a các lu t này áp d ng “trong th i gian thi đ u” bao g m th i gian thi đ u hi p ph và th i gian t m d ng tr n đ u nhưng không bao g m th i ngh gi a hi p (Đi u 2:8). Hành vi phi th thao, hành vi phi th thao nghiêm tr ng ho c t n công, u đ , hành hung đ u th khác ho c các ch đ o viên x y ra t i n i thi đ u nhưng bên ngoài th i gian thi đ u s b x ph t như sau: Trư c tr n đ u: a) C nh cáo nh ng trư ng h p có thái đ phi th thao (Đi u 16:1d); b) Tru t quy n thi đ u đ i v i các đ u th có hành vi phi th thao nghiêm tr ng ho c t n công, u đ , hành hung ngư i khác (Đi u 16:6d-f), nh ng đ i đó v n đư c phép b t đ u tr n đ u v i 12 đ u th và 4 ch đ o viên; Trong lúc ngh gi a hi p: c) C nh cáo trong trư ng h p có thái đ phi th thao (Đi u 16:1d); d) Tru t quy n thi đ u trong trư ng h p tái ph m ho c có thái đ phi th thao nghiêm tr ng hay t n công, u đ , hành hung ngư i khác(Đi u 16:6,b,d,f,h); trong nh ng trư ng h p ti p t c có thái đ phi th thao thì s áp d ng đi u 16:3c-d như trong th i gian thi đ u. Sau khi b tru t quy n thi đ u th i gian ngh gi a hi p, đ i đó đư c phép ti p t c chơi v i s lư ng ngư i như trư c khi ngh gi a hi p. Sau tr n đ u: e) L p biên b n báo cáo v i Ban t ch c. Đi u 17. Tr ng tài 17:1. 2 tr ng tài có th m quy n ngang nhau s ch u trách nhi m trong m i tr n đ u. H s đư c tr ng tài b m gi và thư ký h tr . 17:2. Các tr ng tài ki m soát hành vi c a t t c các đ u th t khi h đ n nơi thi đáu đ n khi h r i sân. 17:3. Các tr ng tài có trách nhi m ki m tra sân bãi, khung thành, bóng trư c khi cho b t đ u tr n đ u, sau đó tr ng tài s quy t đ nh bóng s d ng(Đi u 1 và 3:1). Các tr ng tài ph i xác minh s hi n di n c a 2 đ i xem có m c đúng trang ph c thi đ u không. H ki m tra biên b n thi đ u và trang ph c c a đ u th . H c đ m b o s lư ng đ u th và ch đ o viên t i khu v c thay ngư i trong ph m vi gi i h n, và h cũng xác đ nh s hi n di n c a lãnh đ i. khi có b t c s sai sót nào thì đ u ph i đi u ch nh l i (Đi u 4:1-2 và 4:7-9). 17:4. M t tr ng tài s ti n hành vi c b t thăm đ ng xu có s hi n di n c a tr ng tài kia và đ i trư ng c a 2 đ i (Đi u 10:1). 17:5. Khi b t đ u tr n đ u, 1 tr ng tài th c hi n vai trò là tr ng tài gi a sân đ ng sau đ i th c hi n qu phát bóng. Tr ng tài trên sân th i còi khai cu c đ 1 đ u th phát bóng (Đi u 10:3). Khi đ i kia giành đư c quy n kh ng ch bóng, tr ng tài này chuy n v trí xu ng đư ng cu i sân c a đ i đang phòng th . Tr ng tài kia b t đ u v i v trí là tr ng tài cu i sân c a đ i phòng th lúc đ u và tr thành tr ng tài gi a sân khi đ i giành đư c quy n kh ng ch bóng. Các tr ng tài ph i thay đ i v trí cho nhau nhi u l n. 17:6. V nguyên t c, 2 tr ng tài c đ nh đi u khi n toàn b tr n đ u. Các tr ng tài có trách nhi m đ m b o r ng tr n đ u đư c di n ra theo đúng lu t và h ph i ti n hành x ph t t t c các l i vi ph m (Đi u 13:2 và 14:2). N u 1 trong 2 tr ng tài không th đi u khi n đ n cu i tr n đ u, tr ng tài kia ph i ti p t tr n đ u m t mình (Đ i v i các gi i IHFF và Châu l c, tình hu ng này s đư c gi i quy t theo lu t đ nh c a gi i). 17:7. N u c hai tr ng tài cùng th i còi 1 l i vi ph m và cùng th ng nh t đ i b ph t nhưng l i có ý ki n khác nhau v m c đ x ph t thì s áp d ng hình ph t nghiêm kh c hơn.
 20. 17:8. N u c 2 tr ng tài cùng th i còi 1 l i vi ph m, ho c bóng đã r i sân nhưng 2 tr ng tài l i có quan đi m khác nhau khi quy t đ nh cho đ i nào quy n có bóng thì s h i ý quy t đ nh hình th c ph t. N u h không đ t đư c s th ng nh t thì s theo quy t đ nh c a tr ng tài gi a sân. Th i gian t m d ng tr n đ u là b t bu c. Sau khi h i ý, các tr ng tài s giơ tay ra hi u rõ ràng và tr n đ u s l i đư c ti p t c sau hi u l nh còi (Đi u 2:8f, 15:3b). 17:9. Các tr ng tài đ u ph i có trách nhi m lưu k t qu và ghi l i các l n c nh cáo, t m đu i, tru t quy n thi đ u và đu i h n. 17:10. C hai tr ng tài đ u ph i có trách nhi m đi u hành và ki m tra th i gian thi đ u. Trư ng h p có nghi ng trong vi c b m gi thì các tr ng tài ph i đi t i quy t đ nh th ng nh t (Đi u 2:3). 17:11. Các tr ng tài ph i có trách nhi m đ m b o r ng sau tr n đ u, biên b n thi đ u đư c đi n đ y đ và chính xác. Đu i h n (Đi u 16:11) và tru t quy n thi đ u đư c nêu trong Đi u 16:8, đo n 4 ph i đư c gi i thích rõ trong báo cáo tr n đ u. 17:12. Nh ng quy t đ nh c a tr ng tài d a trên s quan sát th c t và nh ng đánh giá c a h là k t qu cu i cùng. Hai đ i có th khi u l i khi tr ng tài đưa ra nh ng quy t đ nh không đúng lu t. Ch có lãnh đ i m i đư c quy n khi u n i v i tr ng tài. 17:13. Tr ng tài có quy n t m d ng hay d ng h n tr n đ u. Các tr ng tài ph i c g ng, n l c đ ti p t c tr n đ u trư c khi đưa ra quy t đ nh d ng h n tr n đ u. 17:14. Các tr ng tài ph i m c trang ph c đen. Đi u 18. Tr ng tài b m gi và Thư ký. 18:1. Theo lu t, tr ng tài b m gi có trách nhi m chính đ i v i th i gian thi đ u, th i gian t m d ng và th i gian t m đu i. Tương t , thư ký có trách nhi m chính đ i v i b n danh sách các đ i, biên b n thi đ u, ki m soát vi c vào sân c a các đ u th sau khi đã b t đ u tr n đ u và vi c vào sân c a đ u th không đư c quy n tham gia. Nh ng nhi m v khác như ki m soát s lư ng v n đ ng viên và ch đ o viên t i khu v c thay ngư i, vi c vào, ra c a các đ u th thay th đư c coi là nhi m v chung c a c thư ký và tr ng tài b m gi . Nhìn chung, ch có tr ng tài b m gi m i có quy n t m d ng tr n đ u khi c n thi t. Xem ph n gi i thích lu t - 9 v các th t c can thi p vào tr n đ u c a tr ng tài b m gi / thư ký khi th c hi n trách nhi m nêu trên c a mình. 18:2. N u không có b ng đi m đi n t thì tr ng tài b m gi ph i thông báo cho lãnh đ i c a 2 đ i th i gian thi đ u, th i gian còn l i và đ c bi t là th i gian t m d ng tr n đ u. N u không có b ng đi m đi n t v i ch đ báo hi u t đ ng thì tr ng tài b m gi ph i có trách nhi m báo hi u khi k t thúc m i hi p và k t thúc tr n đ u (Đi u 2:3). N u b ng đi m đi n t không báo th i gian t m đu i (ít nh t là 3 l n cho m i đ i trong các tr n đ u c a IHF) thì tr ng tài b m gi ph i giơ b ng lên bàn c a mình báo k t thúc th i gian t m đu i cùng v i s áo c a đ u th đó. Hi u tay c a IHF Khi cho th c hi n ném ph t tr c ti p ho c ném biên, các tr ng tài ph i ngay l p t c ra ký hi u hư ng ném (ký hi u 7 ho c 9). Sau đó tr ng tài ph i đưa ra ký hi u tay cho phù h p v i l i v a x y ra (ký hi u 13 -15). S r t có ích n u tr ng tài gi i thích lý do đưa ra quy t đ nh ph t tr c ti p ho c 7 mét, nên áp d ng ký hi u 1 – 6 và 11. (Tuy nhiên, ký hi u 11 nên đưa ra trong nh ng tình hu ng mà quy t đ nh ph t tr c ti p cho thái đ thi đ u tiêu c c không đư c báo trư c ký hi u s 18). Ký hi u s 12, 16, 17 là b t bu c trong nh ng tình hu ng đư c áp d ng. Ký hi u 8, 10, 18 đư c s d ng khi tr ng tài cho là c n thi t.
Đồng bộ tài khoản