Quyết định 1239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 1239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chung Làng văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  1239/Q§­T T g   T t p s n g µ y  14 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   Ö c p hª d u y Ö t B¸o c¸o  vi n g hiªn  ø u  k h¶ thi D ù  ¸n  Ç u  t H ¹ t Ç n g k ü  thu Ë t  c   ® ch u n g   µ n g  V¨n h o¸ ­ D u  l Þ ch c¸c d © n  té c Vi Ö t  a m L N Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   cø  ch Qu¶n  ý§Çu   µ  ©y  ùng  l  tv X d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy 08 th¸ng 7 n¨m  1999 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 12/2000/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 667/TTg  µy  th¸ng8  ng 21    n¨m  1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  ph Phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  µng  th L V¨n      lÞch    ©n   ho¸ ­ Du  c¸c d técViÖtNam;     X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin(C«ng    è  v¨n s 82/TTr­ LVH   µy  ng 7/8/2001),cña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     B tr B K ho v§ t(C«ng    è  v¨n s 4365  BKH/VPT§  µy  ng 29/6/2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Phª  Öt  c¸o  duy B¸o  nghiªncøu    kh¶    ù     u    ¹  Çng  ü  thiD ¸n ®Ç t H t k thuËtchung  µng    L V¨n      lÞch c¸cd©n  écViÖtNam   íi ÷ng  éidung  ho¸ ­ Du     t    v  nh n  chñ  Õu  y sau: 1. Tªn  ù     ¹  Çng  ü  Ët chung  µng    D ¸n:H t k thu   L V¨n  ãa    lÞch    ©n   h ­ Du  c¸c d técViÖtNam.     2. §Þa  iÓ m:    ® Trong  ¹m    t  ö  ông  ña  µng  ph vi®Ê s d cL V¨n  ãa      Þch h ­ Du l   c¸cd©n  écViÖt Nam     ång        t    ë§ M« ­ Ng¶iS¬n, tØnh  µ   ©y, ® îcquy  nh  ¹     HT    ®Þ ti  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 667/TTg  µy  th¸ng 8  ng 21    n¨m  1997  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph vÒ   Öc  vi Phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  µng  th L V¨n      lÞch    ©n  éc ho¸ ­ Du  c¸c d t  ViÖt Nam,    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 804/Q§­ TTg  µy  th¸ng9  ng 05    n¨m  1998  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi giao  t    ©y  ùng  µng  ®Ê ®Ó x d L V¨n ho¸      Þch    ­ Du l c¸c d©n  éc ViÖt  t  Nam   ¹  t itØnh  µ   ©y,  HT Quy Õt  nh   è  ®Þ s 428/Q§­ TTg  µy    ng 21 th¸ng 4    n¨m  1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Th t   ph v vi ® chØnh  Òu  cña  §i 1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 804/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 05    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  c Th t   phñ  Ò   Öc  v vi giao ®Êt    ©y  ùng  µng    ®Ó x d L V¨n      lÞch c¸c d©n  éc ViÖt ho¸ ­ Du     t    Nam   ¹  ti tØnh  µ   ©y  µ  HT v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 537/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5    ng 14    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    åi®Êt  èc  c Th t   ph v vi thu h   qu phßng  ¹ x∙Yªn  µi, ti     B  huyÖn  V×, tØnh  µ   ©y    ë   éng  èicöa  µo  µng  Ba    HT ®Ó m r l  vL V¨n      lÞch ho¸ ­ Du    c¸cd©n  écViÖtNam.   t    3.  ñ   Çu  : Ban  Ch § t  Qu¶n  ý Lµng  l  V¨n ho¸  Du   Þch    ©n  éc ViÖt ­  l c¸c d t    Nam.
  2. 2 4. M ôc    ña  ù     ©y  ùng  ng  é  Ö   èng  ¹  Çng  ü  Ët   tiªuc D ¸n:X d ®å b h th ht k thu   chung cho  µng  L V¨n     lÞch c¸cd©n  écViÖtNam   ïhîp víi ho¸ ­Du     t    ph       quy  ¹ch  ho ®∙  îcphª  Öt,t¹otiÒn ®Ò     ót c¸c nguån  èn  u    µo    ®  duy       thu h     v ®Ç t v c¸c khu  chøc  n¨ng,tiÕn tí x©y  ùng  µn       i d ho chØnh  µng  L V¨n      lÞch    ©n  éc ViÖt ho¸ ­ Du  c¸c d t    Nam. 5.Quy  ¹ch sö  ông  t:   ho   d ®Ê Tæng  Ön  Ých  t  ö  ông  µ 874,26    di t ®Ê s d l  ha, trong ®ã,  Ön  Ých  t  µ   di t ®Ê l   535,2 ha,diÖn  Ých  t  ã  Æt   íclµ339,05 ha.    t ®Ê c m n      Tæng   Ön  Ých    ©y  ùng    di t ®Ó x d c¸c khu chøc n¨ng  µ 773,97  (chiÕm   l  ha  88,53%  tæng  Ön  Ých  t  ña  µng  di t ®Ê c L V¨n ho¸  Du   Þch    ©n  éc ViÖt ­  l c¸c d t    Nam)  îcph©n  è    ®  b nh sau: a.DiÖn  Ých  µng    ©n  écViÖtNam:    t L c¸cd t    198,6 ha   b.DiÖn  Ých    t Khu  Trung  ©m      Õ  í  t v¨n ho¸ th gi i: 37,7 ha   c.DiÖn  Ých    t Trung  ©m   ¹t®éng  t ho   V¨n  ãa  Ó  h th thao      ¬igi¶itrÝ: ­ Vui ch       125,2 ha   d.DiÖn  Ých    t Khu  Þch  ô   D v ­Kh¸ch  ¹n: s  43,38 ha   ®.  Ön  Ých  Di t Khu  Öt  Vi Nam  qua c¸c  êi kú  ùng  íc  µ   ÷  íc: th   d n v gi n   103,79 ha   e.DiÖn  Ých    t Khu  C«ng    Æt   ícvµ  viªnm n   c¶nh  quan:   365,56 ha   6.C¸c  ¹ng  ôc  u    ñ  Õu    h m ®Ç tch y b»ng  ån  èn  õNg ©n  ngu v t   s¸ch Nhµ   íc:   n a. X ©y  ùng  Ö   èng  êng  ôct¹    d h th ® tr   i khu  ùc  v cæng  Ýnh, khu  ùc  Õn   ch   vb thuyÒn  µ  Ö   èng  îc trôc nèi liÒn    v h th ®     c¸c khu chøc n¨ng (bao  å m   cÇu, g c¶    cèng qua  èi, su   kªnh,m ¬ng).   b. X ©y  ùng      t¹    d b∙i®ç xe  ikhu  ùc  v cæng  Ýnh, khu  ùc  Õn  ch   vb thuyÒn  µ  v däc  Õn  êng  ôcchÝnh. tuy ® tr   c. X ©y  ùng  Ö   èng    d h th tho¸tníc m a, níc th¶isinh ho¹tvµ  ¹m  ö  ýníc            tr x l     th¶isinh ho¹tb¶o  ¶m     Èn        ® tiªuchu theo  quy  nh  ña  µ   íc tr c khix¶    ®Þ c Nh n   í     ra h Ö   èng  th kªnh  ¬ng  m bªn  µihµng  µo  µng  ngo   rL V¨n      lÞch c¸c d©n  éc ho¸ ­ Du     t  ViÖtNam.   d. X ©y  ùng  Ö   èng    d h th thu gom   Êt th¶ir¾n, vËn  ch       chuyÓn      µ  r¸cth¶iv c¸c®iÓ m   Ö     v sinhc«ng  éng.   c ®.  ©y  ùng  Ö   èng  Êp  iÖn, bao  å m   tr¹m biÕn    µ  Ö   èng  X d h th c®   g c¶    ¸p v h th ®iÖn  Õu  chi s¸ng däc  Õn  êng  ôcchÝnh.   tuy ® tr   e.  ©y   ùng  Ö   èng  Êp  íc,bao  å m   tr¹m  ¬ m,  Ó   X d h th c n  g c¶  b b chøa, h Ö     thèng  êng  ng  Én  íc phôc  ô  ® èd n  v sinh ho¹t,t ic©y, t iröa  êng, röa    i    í   í  ®   xe, ®µ   phun  ícvµ  n   cøu  ho¶. g. X ©y  ùng  Ö   èng    d h th th«ng    ªnl¹c®Ó   tinli     b¶o  ¶m   ôc  ô  ètc¸c lo¹  ® ph v t     i h×nh  Þch  ô  u  iÖn, bu  Ýnh  Ôn  d vb®   ch vi th«ng  éibé  µng  n  L V¨n      lÞch ho¸ ­ Du    c¸cd©n  écViÖtNam   µ  ªnl¹cvíi   t    v li       ngoµi. bªn 
  3. 3 h.San  Òn    n khu  ùc  èi µo  µ        v l  v v b∙i xe,khu  ®ç cæng  Ýnh,trôcbiÓu îng ch    t  vµ khu  Ó  th thao  ôc  ô  ùctiÕp  ph v tr   cho    o¹n  u   ©y  ùng  Ö   èng  ¹  giai® ®Ç x d h th h tÇng  ü  Ëtchung. k thu   i.Trång  ©y    c xanh        ©n  ë c¸c d¶iph c¸ch  ña    Õn  êng  ôcchÝnh  c c¸c tuy ® tr   vµ        c¸cb∙i xe. ®ç k. Rµ       ph¸ bom,  ×n,  Ët næ,  ôc  ô  m v  ph v cho  Öc  ©y  ùng  Ö   èng  ¹ vi x d h th h  tÇng  ü  Ëtchung. k thu   7. C¸c  ¹ng  ôc  u    ñ  Õu    h m ®Ç t ch y kh«ng  b»ng  ån  èn  õ Ng ©n   ngu v t   s¸ch  Nhµ   íc:X ©y  ùng  Ö   èng  êng  n  d h th ® monorail. 8.Tæng    møc  u    µ  ån  èn: ®Ç tv ngu v a.Tæng    møc  u    ctÝnh  ®Ç tí   405.647.915.000 ®ång    (kh«ng  bao  å m   èn  g v ®Ç u    Ö   èng  êng  th th ® monorai )trong®ã: l ,   ­ Vèn  u      ®Ç tcho    ¹ng  ôc  c¸c h m c«ng  ×nh bªn  tr   trong hµng  µo  µng      rL V¨n ho¸ ­Du  Þch c¸cd©n  écViÖtNam   µ:    l     t    l 371.873.048.000 ®ång.   Bao  å m: g +  ©y  ¾p  µ  ÕtbÞ: X l v thi   325.827.303.000 ®ång.   +    Ý  Õn  Õtc¬  Chi ph ki thi   b¶n  kh¸c: 12.239.104.000 ®ång.   +  ù   D phßng  Ý: ph 33.806.641.000 ®ång.   ­ Vèn  u      ®Ç tcho    ¹ng  ôc  c¸c h m c«ng  ×nh bªn  µihµng  µo  µng    tr   ngo   rL V¨n ho¸ ­Du  Þch c¸cd©n  écViÖtNam   µ:    l     t    l 29.650.748.000 ®ång.   Bao  å m: g +  ©y  ¾p  µ  ÕtbÞ: X l v thi   24.504.750.000 ®ång.   +    Ý  Chi ph kh¸c: 2.450.475.000 ®ång.   +  ù   D phßng: 2.695.523.000 ®ång.   ­ Vèn  u       ®Ç t cho  Öc  µ  vi r ph¸  bom,  ×n,  Ët næ   íc khi x©y  ùng    m v  tr     d c¸c h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh cña  Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ëtchung: 4.124.120.000 tr   h th h  k thu     ®ång. b. Nguån  èn: Ng ©n   v  s¸ch  µ   íc bè   Ý  Nh n   tr theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m.  RiÕng  i  íic¸c h¹ng  ôc   ®è v     m c«ng  ×nh  µi hµng  µo  µng  tr ngo   rL V¨n ho¸  Du   ­  lÞch    ©n  éc ViÖt Nam,  èn  c¸c d t    v huy  ng  õ nguån  èn  u      iÓn cña  ®é t  v ®Ç tph¸ttr   c¸cngµnh    chøc  n¨ng. 9.Ph ©n  ú  u  :   k ®Ç t  Thêigian thùc hiÖn  µ05        l   n¨m  (2001­ 2005),theo 02    o¹n:     giai® a. Giai®o¹n    õ n¨m      It   2001  n   ®Õ n¨m  2003: §Çu        t c¸c c«ng  ×nh:San  tr   n Òn, giao th«ng, tho¸tníc vµ  ö  ý níc th¶i  Êp  íc,cÊp  iÖn,  ång  ©y        x l    ,c n  ® tr c xanh. b. Giai®o¹n    õ n¨m      IIt   2004  n   ®Õ n¨m  2005: §Çu        t c¸c c«ng  ×nh:H Ö   tr   thèng th«ng    ªnl¹c, Ö   èng    tinli     th h thu gom   µ  ö  ýr¸cth¶i v x l    . 10. H×nh    thøc  ùc hiÖn  ù     ñ   u    ùctiÕp  th   D ¸n:Ch ®Ç t tr   qu¶n  ýthùc hiÖn  l    dù  ¸n.
  4. 4 11. Ph¬ng    thøc  ùc hiÖn  ù     é   th   D ¸n:B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinchØ   o  ùc ®¹ th   hiÖn theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v Quy  Õ   u   Çu  Ön  ch ®Ê th hi hµnh. §i Ò u    ©n  2. Ph c«ng  ùchiÖn: th   1. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ñ   u    ùc hiÖn  ®¹ Ch ®Ç t th   dù  theo  éidung  ¸n  n  nªu  ¹  Òu  cña  ti §i 1  Quy Õt  nh  µy,phï hîp víitiÕn ®é,  ®Þ n          kh¶ n¨ng huy  ng  èn,b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ù    ét  ®é v   ® th   d ¸n m c¸ch ®ång  é  µ  Öu    b v hi qu¶. KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  ùc  Ön  ù  theo    tr th hi d ¸n  c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  µ  v quy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     Trong    ×nh thùc hiÖn  ù     Õu  ã  ÷ng  Ên      qu¸ tr     D ¸n,n c nh v ®Ò ph¸tsinh cÇn    trao® æi  íi   é, ngµnh    v  B   c¸c chøc n¨ng  ã  ªnquan    èng  Êt ph¬ng  c li   ®Ó th nh   thøc,   biÖn  ph¸p  ö  ý,b¶o  ¶m   x l  ® chÆt  Ï vµ  ã  Öu  ch   c hi qu¶  Õn      ti ®é thic«ng  ù    d ¸n theo quy  Õ     ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  tv x d hi h 2.Bé  èc    Qu phßng  ã c tr¸chnhiÖ m  èihîp víi é    ph       V¨n     B ho¸ ­Th«ng    û   tin,U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y  µ  û   HT v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ×nh  chøc  Ho B tæ  thùc hiÖn    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 537/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 14    n¨m 2001  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph 3. Bé     Giao  th«ng  Ën  , V t¶i Tæng  c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch vi th«ng,c¸c Bé,     ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  èihîp víi é    ph c li   ph       V¨n      B ho¸ ­ Th«ng      ã  Õ   tin,®Ó c k ho¹ch  u    ùc hiÖn    ù  thuéc  Ünh  ùc  µnh  ×nh  ô  ®Ç t th   c¸c d ¸n  l v ng m ph tr¸ch,phï    hîp víiQuy  ¹ch    Õt® îcduyÖt  µ    ¹ng  ôc  u    ∙     ho chiti     v c¸c h m ®Ç t ® nªu  ¹  Òu    ti§i 1 cña  Quy Õt  nh   µy, b¶o  ¶m   ®Þ n  ® cho  Öc  ©y  ùng  Ö   èng  ¹  Çng  ü  vi x d h th ht k thuËt chung  ña  µng    cL V¨n  ho¸      Þch    ©n  éc ViÖt Nam   ng  é  íi ­ Du l c¸c d t    ®å b v  h Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ëtngoµihµng  µo,nh»m   ím  a  ù     µo  th h  k thu     r  s ® D ¸n v khaith¸c,    an  µn  µ  ã  Öu  to v c hi qu¶. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 4. Bé   ëng    é:  tr c¸c B V¨n ho¸  Th«ng    Õ   ¹ch  µ  Çu  , ­  tin,K ho v§ t  Quèc  phßng, X ©y  ùng, Tµi chÝnh, N«ng    d      nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n,  Giao th«ng  Ën  , V t¶i  C«ng nghiÖp, Tæng   ôc  Þa  Ýnh, Tæng     c§ ch   c«ng    u  ty B chÝnh  Ôn  vi th«ng,Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  µ   ©y, Hoµ   ×nh,Ban  HT   B   Qu¶n  lýLµng    V¨n      lÞch    ©n  éc ViÖt Nam,  ñ  ëng    ¬  ho¸ ­ Du  c¸c d t    Th tr c¸c c quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản