Quyết định 124/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định 124/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 124/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 124/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  124/1999/Q§­T T g   n g µ y  18 th¸ng 5 n¨ m  1999 P hª d u y Ö t Q u y  h o ¹ ch c h u n g   ® «  th Þ  m íi  Ö n  N a m  ­ §i Ö n   g ä c  tØ n h   u ¶ n g  N a m §i N Q Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    Þ   ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng  Nam   ¹  ê  ti t tr×nh sè    258/TT­   µy  th¸ng3  UB ng 19    n¨m  1998  µ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  ¹  v c B tr B X d ti c«ng    è  v¨ns 2213/BXD­KTQH   µy  th¸ng12  ng 22    n¨m 1998, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ho chung  «   Þ  íi §iÖn  ® th m   Nam   §iÖn  ­  Ngäc  n   ®Õ n¨m  2020  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu  v  nh n  ch y sau: 1.V Ò   ôc   m tiªu: Quy  ¹ch  ho chung  «   Þ  íi §iÖn  ® th m   Nam     Ön  äc  ­ §i Ng nh»m   ô  Ó  ãa  c th h ®Þnh  íng  h quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn ®«   Þ  Öt Nam   n   th ph¸ttr   th Vi   ®Õ n¨m  2020,  hç  î tr cho  Öc  vi ph¸ttr Ón thµnh  è  µ  ½ ng,  ¸p   i   ph § N ® øng  nhu  Çu  u     ©y  c ®Ç t x dùng  ¹ihäc  µ  ½ ng   §  §N (400    ha),Khu  c«ng nghiÖp  Ëp  t trung §iÖn    Nam    Ön  ­ §i Ngäc (420    µ  ha) v Khu  lÞch nghØ  ¬igi¶i Ý(h¬n  du    ng      tr 300      ¬  ë  ha) trªnc s khai   th¸cc¸cu  Õ  Ò   iÒu  Ön  ù nhiªn,     th v ® ki t    c¶nh  quan  µ  Ý  Ëu  ña  v kh h c khu  ùc    v ®Ó h×nh  µnh  ¹  y   ét  th ti ®© m Trung  ©m   t c«ng nghiÖp,dÞch  ô, gi¸odôc  o  ¹o,   v    ®µ t   du  Þch vµ  l   nghØ    ña  m¸t c tØnh  Qu¶ng Nam   µ  v khu  ùc  Òn  v mi Trung. 2.Ph¹m    Ëp Quy  ¹ch chung:   vil   ho   Khu  t  ùachän    iÓn®«  Þ  ®Ê l   ph¸ttr   th n»m  trongvïng ®ång      b»ng  µ  ½ ng   §N ­Héi An, diÖn  Ých  ã  Ó      t c th khaith¸ckho¶ng     2700  thuéc m ét  Çn  t  ai  ha    ph ®Ê ® cña  x∙§iÖn  3    Nam,  Ön  äc,§iÖn  ¬ng  ã  §i Ng   D c ranh  ính  gi   sau: i ­PhÝa  ¾ c    µnh  è  µ  ½ ng    B gi¸pth ph § N (khu vùc    Non  íc­Hßa  ý   N    Qu ­Hßa   H¶i); ­PhÝa    Nam     ¹ithÞ  Þ    éi An    È m   vµ  È m   µ); gi¸pngo   th x∙H   (x∙C An  C H ­PhÝa    §«ng    Ón  gi¸pbi §«ng; ­PhÝa  ©y    Õn  êng  µ  ½ ng   éi An.   T gi¸ptuy ® §N ­H   H íng    iÓn cña  «   Þ  íi lµ:PhÝa  ¾ c   í ranh  í thµnh  è  µ  ph¸ttr   ® th m     B ti  gi i   ph § N ½ ng,  Ýa  ph Nam     í ngo¹ithÞ  Þ    éi  gi¸p t i     th x∙ H An,  Ýa  ph §«ng    Êy  o¹n  «m l ® s«ng      µ      Ën    Ón  µ  Ýa  ©y  í gi¸p® êng  ªntØnh  µnh  Cæ Cß v s¸tra t b∙ibi v ph T t    i li   th phè  µ  ½ ng   Þ    éi An. §N ­th x∙H  
  2. 2 3.Quy    ©n  è:   m« d s § Õn  n¨m 2020,d©n  è  «  Þ  íi§iÖn    s ® th m   Nam     Ön  äc  ­ §i Ng trong ph¹m      vi quy  ¹ch kho¶ng  v¹n ngêi,®ît®Ç u   ®Õn  ho   15       ( 2005)kho¶ng  v¹n ngêi.   5    4.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  Õn  ócc¶nh    ho   d ®Ê ®   ki tr   quan  «  Þ: ® th a) V Ò     chØ    ö  ông  t: tiªus d ®Ê ChØ     ö  ông  t  «   Þ  ×nh  ©n  µ 80  2/ng i,trong ®ã   t  tiªus d ®Ê ® th b qu l  m ê    ®Ê giao th«ng  µ 23  2/ng i,®Êt  ©y  l  m ê  c xanh, thÓ  ôc, thÓ    d  thao  µ 12  2/ng i vµ  l  m ê  ®Êt  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh phôc  ô  îÝch  tr   v l  i c«ng  éng  µ5  /ng i. c l  m ê 2 b) V Ò   ©n    ph khu  chøc  n¨ng: ­ Khu    c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung §iÖn    Nam     Ön  äc  íi ­ §i Ng v   quy    ù  Õn  m« d ki 420  ® îcbè  Ýt¹ phÝa  ©y  ña  «  Þ  Çn  ôc® êng  µ  ½ ng   éi An; ha    tr     i T c ® th g tr   §N ­H   ­ Khu  ©n    íi   d cv   tæng  Ön  Ých  di t kho¶ng 680  bao  å m   ha  g 150  g ¾n  íi ha  v  khu c«ng nghiÖp,300  g ¾n   íikhu  ihäc  µ    ha  v  ®¹   v 230  lµ khu  µng    ha    l x∙n«ng  ng nghiÖp  Ön  ¬ng  îcb¶o  ån; §i D ®  t ­ H Ö   èng    th trung t©m     c«ng  éng:Trung  ©m  Ýnh  ña  «  Þ  ã    c   t ch c ® th c quy m«   ù  Õn  ha  îcbè  Ý bªn  ôcchÝnh  «  Þ  íng ra biÓn.Trung  ©m   d ki 50  ®   tr   tr   ® th h       t c¸c khu  ©n    ã    d c c quy    ù  Õn  ha  îcbè  Ý t¹ 3  m« d ki 20  ®   tr   i khu  Ön    §i Nam,  Ön  §i Ngäc  µ  Ön  ¬ng. C¸c  v §i D   trung t©m     chuyªn ngµnh  å m:    g Khu  o  ¹o®¹ihäc  ®µ t     bao  å m   ¹ihäc  µ  ½ ng,  ¹ihäc  ©n  Ëp  g §  §N §  d l Qu¶ng  Nam   ã  c quy    ù  Õn  m« d ki 400  n»m     Ýa  ¾ c  «  Þ;Khu  lÞch vµ  ©n    ã  ha  ë ph B ® th   du    s golfc quy    t  ai m« ®Ê ®   dù  Õn  ki 300  ph©n  è  bªn  ha  b 2  s«ng    Cæ Cß,  äc  ê  Ón,khu  ån      Ön  d b bi   c c¸tx∙§i D ¬ng  bao  å m   c¸cc¬  ë  tÕ,ch÷a  Önh  µ  dìng; g c¶    s y    b v an  ­ Khu  ©y    c xanh  Æt   ícvµ  Ó  ôc  Ó  m n   th d th thao:Bao  å m     g 150  d¶ic©y  ha    xanh c«ng    äc  viªnd theo s«ng    Cæ Cß,  ha  30  cho khu cho    c¸c khu  ©y  c xanh  trongkhu  ,däc  êng  è  µ    ë  ® ph v khu  õng  ¬ng,cån    r d   c¸tven  Ón; bi ­ Khu  ù  ÷ph¸ttr Ón cã    d tr     i   quy    m« kho¶ng  300  ® îc quy  ¹ch  ¹    ha    ho ti khu ®Êt  Ýa  ph Nam   khu  c«ng nghiÖp,tiÕp gi¸pvíi ¹ithÞ  Þ    éi An.        ngo   th x∙H   c)V Ò   Õn  ócvµ    ki tr   c¶nh  quan  «  Þ: ® th ­ Kh«ng    gian  «   Þ  ® th bao  å m   khu  ùc: Khu  ùc  ©y  ùng  Ön  i g 2  v  vx d hi ®¹   bao  å m   Òu  g nhi khu  ©y  ùng  xd cao  Çng  Õp cËn  íi   Õn  t ti   v   tuy giao th«ng  i c¸c   ®è   ngo¹iphÝa  ©y  «   Þ, khu    T ® th   c«ng nghiÖp  µ  v khu  o  ¹o;khu  ùc  «   Þ  ®µ t   v ® th sinh th¸i ñ  Õu    Ýa     ch y ë ph §«ng  «  Þ  ® th bao  å m   g khu trung t©m   «  Þ,c«ng    ® th   viªn vµ    khu  lÞch  îc x©y  ùng  du  ®  d c¸c c«ng  ×nh  Êp  Çng  µ  ©n    tr th t v ph t¸n. Kh«ng  gian ®«  Þ  Êp  Çn  Ò   Ýa  Ón  µ  Ò   Ýa    th th d v ph bi v v ph Nam; ­ Khaith«ng  Ö   èng      h th s«ng      õCöa  ¹i(HéiAn)  n   Cæ Cß t   §    ®Õ Non  ícvµ  N  s«ng  µn  µ  ½ ng)  µm  ôc kh«ng  H (§ N l tr   gian  ñ  o  ña  «   Þ,t¹om Æt   íc ch ®¹ c ® th     n  vµ  µnh  h lang c©y    xanh,vïng c¶nh      quan  µ  v nghØ  ¬icho  «  Þ; ng   ® th ­ Duy  ×l©u  µilµng  ã m     tr   d  x khu  ©n    d c n«ng      ­ ng nghiÖp  Ön  ¬ng, c¶i §i D    t¹othµnh  ÷ng  µng    nh l sinh th¸  Õp  Ën  íikh«ng   i ti c v   gian  µng    ¹ithÞ  éi l cæ ngo   H  An. 5.V Ò     quy  ¹ch giao th«ng  µ  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët: ho     v c s h  k thu a) V Ò     giao th«ng:   ­ Giao    th«ng  i ngo¹igå m     Õn  ®è     c¸c tuy tØnh  énèi®«  Þ  íi èc  é1A,  l     th v   qu l   thµnh  è  µ  ½ ng,  Þ    éi An  µ  Þ  Ên V Ünh  Ön;n¹o  Ðt khaith«ng  ph § N th x∙H   v th tr   §i   v    
  3. 3 s«ng        chøc  Õn  êng  ñy du  Þch.Sö   ông  ©n  Cæ Cß ®Ó tæ  tuy ® th   l  d s bay  èc  qu tÕ  µ  ½ ng   µ  ©n  §N v s bay  Chu      ôc  ô  Lai®Ó ph v cho  «  Þ; ® th ­ Giao    th«ng  éi thÞ  n  bao  å m   ôc chÝnh  «   Þ  ã  é gií 34    m,  g tr   ® th c l   i ­ 50    trôcchÝnh    khu  ùc  ã  é gií 31  ® êng  v c l   i m,    khu  ùc  ã  é gií 22,5 m   µ  êng  v c l  i    v® khu    ã  égií19,5 m   îcquy  ¹ch thÝch  îp víi iÒu  Ön  a  ×nh,s«ng  ë c l    i  ®  ho   h   ® ki ®Þ h   ngßi tù    nhiªn víidiÖn  Ých     t kho¶ng  270  (bao  å m   giao  ha  g c¶  th«ng  Ünh). t   B Õ n   li   xe  ªntØnh  îcbè  Ýë  Ýa  ©y  «  Þ  Çn     Ön  äc  íi Ön  ®   tr   ph T ® th g ng∙t§i Ng v   di tÝch  ù  Õn    d ki 2,5 ha. b) V Ò   Èn  Þ  ü  Ët®Êt  ai:   chu b k thu   ® ­San  Òn:   n Vïng  t  ®Ê quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ã  ho   d ® th c cao    a  ×nh  õ +4,0 ®Õ n   ®é ®Þ h t    +7,0 nªn kh«ng  Çn  c san  Êp  Òu, chØ  Çn  l nhi   c san  ôc  é  õng  c bt khu  ùc.Cao   v  ®é   èng  Õ   kh ch cho    c¸ckhu chøc n¨ng  õ+2,5 ®Õ n   t    +4,0. ­Tho¸tnícm a:      Tæ  chøc  Ö   èng  h th tho¸tníc m a     riªng,níc th¶isinh  ¹triªng.N íc m a      ho      tho¸ttheo  híng:PhÝa    2    §«ng  khu c«ng nghiÖp  tho¸tvÒ     s«ng   Cæ Cß,  Ýa  ph T ©y  khu c«ng nghiÖp tho¸t Ò     s«ng  Ünh  Ön. v V §i c)V Ò   Êp  íc:  cn ­N ícsinh ho¹t:        N¨m  2005:100    L/ng i/ngµy®ªm ê   N¨m  2020:130    L/ng i/ngµy®ªm ê   ­N ícc«ng     nghiÖp:X¸c  nh    ®Þ theo dù      ¸n c«ng  nghiÖp C¸c  ¹ níckh¸clÊy theo quy  ¹m lo i          ph ­Yªu  Çu  Êp  íc:   c c n  N¨m  2005,sè  ©n  îccÊp  íclµ80%  d ®  n    N¨m  2020,sè  ©n  îccÊp  íclµ85%  d ®  n    ­C«ng  Êtnhµ    su   m¸y  íc: n N¨m  2005:35.000  3/ngµy   m N¨m  2020:85.000  3/ngµy   m ­ Nguån  íc:§ît®Ç u   Êy níc ngÇ m   ¹  ç  µ  µi h¹n  Êy tõ nguån  íc   n   l    ti ch v d   l    n  m Æt   ña  Ö   èng  c h th s«ng  Ünh  Ön; V §i ­ M¹ng íicÊp  íc:Tr¹m  ¬ m     l  n  b c«ng  Êt 85.000  3/ngµy  Æt   ¹      su   m ® ti ng∙ ba s«ng  Ünh  Ön    V §i ­ Thanh  ýt,tr¹m  ö  ýnícvíicïng c«ng  Êt ® Æt  ¹  u   Qu   x l        su   ti ®Ç m¹ng íi Çn  l  g khu  c«ng  nghiÖp,gÇn  ôc® êng  µ  ½ ng   éi An  íi Ön  Ých    tr   §N ­H   v   di t φ 700  µ  ¹ng íièng  ©n  èi φ    kho¶ng  ­ 5    êng  ng  4    ha. § è chuyÓn    vm l  ph ph   100 φ 700. ®Õ n     d) V Ò   Êp  iÖn:  c® ­ Phô    ©n  ông    t¶id d 53.332    ®ît®Çu   KW (   6.000  KW)   µ  v c«ng  Êt ®iÖn  su   cho  ô    ph t¶ic«ng  nghiÖp 120.000    ®ît®Çu   KW (   69.207 KW). Tæng   ô    ph t¶i 173.332 KW;
  4. 4 ­Nguån  iÖn:tõtr¹m 220/110  ­2  250    ®      KV   x  MVA   Ç u   á; C § ­ Líi®iÖn  å m:  íi110    õ tr¹m     g L  KV t   220/110    Ç u   á  ©y  ùng  êng  KV C §x d ® d©y  ¹ch  Ðp  m k 110    µo    ¹m  KV v c¸c tr 110/22    ña  «  Þ  íi(gåm    ¹m  KV c ® th m   c¸c tr t¹  Ýa  ¾c   µ  Ýa  iph B v ph Nam); l i22    µ íi0,4 KV   ÕtkÕ    í  KV v l     thi   theo  ¹ch  m vßng  kÝn,dïng c¸p ngÇ m.      e) V Ò     tho¸t ícvµ  Ö       v sinhm«i  êng: n   tr ­ Toµn  é  ícth¶ic«ng    bn    nghiÖp  µ  ícth¶id©n  ông  vn    d ph¶i® îcxö  ýtr c     l  í  khith¶ira s«ng;      ­  u îng  íc th¶i b×nh  ©n   ù   Ýnh  Ll n    qu dt 120 L/ngêi/ngµy, tæng u îng   ll   14.500  3/ngµy; m ­ X ©y  ùng  Ö   èng  èng    d h th c riªng,12  ¹m b¬ m  vµ  tr¹m  ö  ýtËp    tr     2  x l   trung.   N ícth¶isau    ö  ýë  ¹m T ©y  ¾c  ra s«ng  Ünh  Ön,ë  ¹m T ©y     khix l   tr   B x¶    V §i   tr   Nam   x¶  µo  èiCæ   u    v su   L ra s«ng Thu  ån; B ­ R¸c    th¶isinh  ¹t vµ  ho   c«ng  nghiÖp  æ   µnh    ® th b∙ich«n  Êp  ng  ü  l ®ó k thuËt(dµih¹n  Ï® îcxö  ý)diÖn  Ých  ha  ¹ khu  i x∙§¹iHiÖp, huyÖn  ¹i     s    l   t 20  t i  ®å         §  Léc; ­ Ngh Üa  a   ù  Õn      ®Þ d ki trªnkhu  t  i thuéc x∙§¹iPhíc,huyÖn  ¹iLéc  ®Ê ®å          §  c¸ch trung t©m   «  Þ      ® th kho¶ng  km     êng  i  ©y  20  trªn® ®T Nguyªn  íi Ön  Ých  v  di t 40    ÷ng  ha. Nh n¨m  í vÉn  Ën  ông  t  ti   td ®Ê cßn    ¹  Üa  a   Ön  ®ñ t ingh ®Þ hi nay    ë phÝa  Nam   «  Þ. ® th 6.Quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u:   ho   d ®î   § Ó   t® îcm ôc    ×nh  µnh  ®¹     tiªuh th khu  ©n    «  Þ    o¹n  u,  ng  d c ® th giai® ®Ç ®å thêi ph¸t tr Ón  ¬  ë  ¹  Çng  ¸p     i c s ht ® øng nhu  Çu  ¹t ®éng  ña  c ho   c khu c«ng  nghiÖp  Ön  §i Nam     Ön  äc  µ  ­ §i Ng v khu  o  ¹o®¹ihäc  Çn  Ëp  ®µ t     c t trung lËp  µ   v thùc hiÖn    ù    u      ¹ovµ  ©y  ùng  tiªnsau:   c¸cd ¸n ®Ç tc¶it   x d u    ­ Dù     u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ¸n ®Ç tx d c s h  cho  khu  c«ng  nghiÖp  µ  v khu  o   ®µ t¹o®¹ihäc;    ­ Dù     ©y  ùng    ¸n x d khu  ©n  ông  ña  «  Þ  íibao  å m     d d c ® th m   g c¸cc«ng  ×nh  tr hµnh  Ýnh, c«ng  ×nh  ch   tr c«ng  éng  óc  î nh v¨n  ãa, gi¸o dôc  tÕ    c ph l i   h    y  cho nh©n  ©n  «   Þ, c«ng  ©n  d ® th   nh khu c«ng  nghiÖp  µ  v c¸n  é  b c«ng  ©n  nh viªn,   sinhviªnkhu  o  ¹o®¹ihäc;    ®µ t     ­ C¸c  ù     ©y  ùng    D ¸n x d khu    ë cao  Çng  µ  Êp  Çng  íi t v th t v  tæng  quy    t  m« ®Ê lµ150    ha; ­  ù   x©y  ùng  êng  D ¸n  d ® giao th«ng  Ýnh  «   Þ  ha  íc h Õt  µ c¸c ch ® th 80  tr   l    trôc ® êng  ¾n   íikhu    g v  c«ng nghiÖp, khu  o  ¹o ®¹i häc  µ    ®µ t     v khu  ©n    «   d c® thÞ; ­ Dù     ©y  ùng  Ö   èng  Êp  íc,cÊp  iÖn, th«ng    ªnl¹c,   ¸n x d h th c n  ®   tinli     tho¸t íc    n m a  µ  íc th¶icho  vn    khu c«ng nghiÖp, khu  o  ¹o®¹ihäc  µ    ®µ t     v khu  ©n    «   d c® thÞ.
  5. 5 §i Ò u 2. Uû  ban  ©n  ©n   nh d tØnh Qu¶ng Nam   èi hîp  íiBé   ©y   ph   v  X dùng  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  chøc  ùc hiÖn  v c¸c B   c li   tæ  th   quy  ¹ch  «  Þ  íi ho ® th m   §iÖn  Nam    Ön  äc: ­§i Ng 1. Phª  Öt  å  ¬  ÕtkÕ     duy h s thi   Quy  ¹ch  ho chung  «   Þ  íi §iÖn  ® th m   Nam     ­ §iÖn  äc  n   Ng ®Õ n¨m  2020 sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é  ©y  ùng; khic ý ki th nh   BX d 2.    Tæ chøc c«ng  è   b Quy  ¹ch  ho chung  «   Þ  íi §iÖn  ® th m   Nam   §iÖn  ­  Ngäc  n   ®Õ n¨m  2020    ©n  ©n  Õt,kiÓm    µ  ùc hiÖn;tæ  ®Ó nh d bi   trav th     chøc  Ëp  l vµ  ùc hiÖn quy  ¹ch chitiÕtc¸c khu  th     ho         chøc  n¨ng  «  Þ  µ    ù    u    ® th v c¸c d ¸n ®Ç t theo quy  nh  Ön  µnh  Ëp  Õ   ¹ch  µng  ®Þ hi h l k ho h n¨m  µ  µi h¹n    ùc hiÖn  vd  ®Ó th   quy  ¹ch chung; ho   3. Ban  µnh  Òu  Ö    h §i l qu¶n  ýkiÕn  óc vµ  l  tr   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  ho x d ® th míi§iÖn    Nam    Ön  äc,sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é  ©y  ùng; ­§i Ng   khic ý ki th nh   BX d 4. Huy  ng    ån  èn  u      ®é c¸c ngu v ®Ç ttrong nícvµ  ícngoµidíi Òu  ×nh      n     nhi h thøc    ùc  Ön    ù  ®Ç u     ©y  ùng  «   Þ  íi §iÖn  ®Ó th hi c¸c d ¸n  tx d ® th m   Nam     Ön  ­ §i Ngäc. §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 3.  ®Þ n c hi l   15  k t  k Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng  Nam;    é  ëng:X ©y  ùng, c¸c B tr   d   Quèc  phßng, K Õ   ¹ch  µ  Çu , N«ng    ho v§ t  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Tµi    chÝnh, Giao    th«ng  Ën  , v t¶i C«ng nghiÖp, Khoa  äc, C«ng    h  nghÖ   µ  v m«i  ­ tr êng, Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Tæng   ôc  ëng      v§ t  c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Þu  c§ ch ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản