Quyết định 124/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 124/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 124/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Thống kê nhà nước về Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 124/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 124/2003/Q -BTC NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH TH NG KÊ NHÀ NƯ C V H I QUAN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Th ng kê ngày 19 tháng 5 năm 2003; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh 96/2002/N -CP ngày19/11/2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Quy t nh s 141/2002/Q -TTg ngày 21/10/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t nh hư ng phát tri n th ng kê Vi t nam n 2010; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Th ng kê nhà nư c v H i quan. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy ch công tác Th ng kê nhà nư c v H i quan ban hành kèm theo Quy t nh s 89/Q -TCHQ ngày 21 tháng 12 năm 1993 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
  2. QUY CH TH NG KÊ NHÀ NƯ C V H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 124/2003/Q -BTC ngày 01 tháng 08 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Th ng kê nhà nư c v H i quan là quá trình thu th p, x lý, t ng h p, qu n lý, phân tích và cung c p thông tin th ng kê ph n ánh tình hình xu t khNu, nh p khNu c a t nư c, ph c v yêu c u c a Nhà nư c, nhu c u thông tin c a các i tư ng khác theo qui nh, do T ng c c H i quan t ch c th c hi n. i u 2: Thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c t ng h p t t khai h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, các ch ng t kèm theo h sơ h i quan và các thông tin b sung theo quy nh c a pháp lu t. Cơ s d li u hàng hoá xu t khNu, nh p khNu do T ng c c H i quan qu n lý là cơ s d li u qu c gia. i u 3:.Công tác th ng kê nhà nư c v H i quan ư c c i ti n và hoàn thi n theo hư ng ng d ng phương pháp th ng kê hi n i, ng d ng công ngh thông tin tiên ti n, phù h p v i h th ng t ng hoá th t c H i quan, v i các tiêu chuNn, thông l th ng kê qu c t và th c ti n Vi t Nam. i u 4: 1. Th ng kê nhà nư c v H i quan ph i mb o y , chính xác, k p th i và th ng nh t trong ph m vi toàn qu c v : - Phương pháp thu th p, t ng h p thông tin th ng kê; - Các ch tiêu, phương pháp tính, n i dung và bi u m u th ng kê trong ngành H i quan phù h p v i phương pháp th ng kê c a cơ quan th ng kê nhà nư c ã ban hành. 2. Trong công tác Th ng kê nhà nư c v H i quan, nghiêm c m: - S d ng các thông tin c a các lo i t khai, ch ng t , bi u m u không h p l c p nh t và báo cáo; - C tình không ưa y vào h th ng các t khai h i quan và các thông tin c a t khai h i quan; - Làm l bí m t các thông tin th ng kê. Chương 2: PH M VI VÀ N I DUNG TH NG KÊ HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U
  3. i u 5: Ph m vi s li u th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: 1. Toàn b hàng hoá ư c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam (xu t khNu) làm gi m ho c ưa vào lãnh th c a Vi t Nam (nh p khNu) làm tăng ngu n v t ch t c a Vi t Nam u thu c ph m vi th ng kê. Nh ng hàng hoá ch ơn gi n v n chuy n qua lãnh th c a Vi t Nam mà không làm tăng ho c gi m ngu n v t ch t c a Vi t Nam thì không th ng kê vào hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. Hàng hoá xu t khNu: g m toàn b hàng hoá có xu t x trong nư c, hàng hoá tái xu t, ư c xu t khNu tr c ti p ra nư c ngoài ho c g i vào kho ngo i quan xu t khNu. Trong ó: - Hàng hoá có xu t x trong nư c là hàng hoá ư c s n xu t, kinh doanh, khai thác, ch bi n trong nư c; - Hàng hoá tái xu t là nh ng hàng hoá ã nh p khNu, sau ó l i xu t khNu nguyên d ng ho c ch sơ ch , b o qu n, óng gói l i, không làm thay i b n ch t c a nh ng hàng hoá ó. 3. Hàng hoá nh p khNu: g m toàn b hàng hoá nư c ngoài, hàng hoá tái nh p, ư c nh p khNu ph c v cho m c ích s n xu t, kinh doanh, gia công, tiêu dùng trong nư c và tái xu t, k c hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p ch xu t trong và ngoài khu ch xu t. Trong ó: - Hàng hoá nư c ngoài là nh ng hàng hoá ư c nh p khNu tr c ti p t các nư c, k c hàng hoá c a Vi t Nam ư c gia công nư c ngoài sau ó nh p vào trong nư c và nh ng hàng hoá nh p vào trong nư c t kho ngo i quan. - Hàng hoá tái nh p là nh ng hàng hoá c a Vi t Nam ã xu t khNu ra nư c ngoài, sau ó ư c nh p khNu tr l i nguyên d ng ho c ch sơ ch , óng gói l i, b n ch t hàng hoá không thay i. i u 6: Nh ng hàng hoá ư c tính trong th ng kê hàng hóa xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam: Hàng hoá mua bán, trao i v i nư c ngoài thông qua các h p ng thương m i, h p ng gia công, i hàng, h p tác kinh t , h p tác u tư, liên doanh v i nư c ngoài, ư c ký gi a Chính ph , các doanh nghi p ho c các cá nhân; Hàng hoá thu c các chương trình vi n tr Chính ph , phi Chính ph , các t ch c qu c t và các hình th c vi n tr nhân o khác; Hàng hoá kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t ho c t m xu t tái nh p;
  4. Vàng phi ti n t (có mã HS là 710811, 710812, 710813); Ti n gi y (có mã HS là 49070020), ti n xu (có mã HS là 7118) không dùng trong lưu thông, séc không phát hành (có mã HS là 49070030), các b sưu t p ti n xu ho c ti n gi y (có mã HS là 97050090); Hàng hoá cho thuê ho c i thuê v i th i h n trên m t năm (ch ng h n như: thi t b nhà th u, máy bay, tàu thuy n,...); Hàng hoá ưa ra nư c ngoài s a ch a, hoàn thi n và hàng hoá c a nư c ngoài ưa vào Vi t Nam s a ch a, hoàn thi n (ch tính lư ng, tr giá ph tùng thay th khi s a ch a); Hàng hoá ưa i tham d h i ch tri n lãm, gi i thi u s n phNm nư c ngoài sau ó ư c bán, t ng, trao i nư c ngoài và ngư c l i, hàng hoá c a nư c ngoài nh p vào nư c ta v i các m c ích trên, sau ó không tái xu t khNu; Hàng hoá mua bán c a cư dân biên gi i v i các nư c có chung ư ng biên gi i; Hàng hoá vư t quá tiêu chuNn hành lý cá nhân do Chính ph Vi t Nam qui nh khi xu t c nh , nh p c nh; i n, khí t, nư c mua bán gi a Vi t Nam v i các nư c; Xăng d u cho máy bay, tàu thuy n trong giao thông qu c t ; Hàng hoá là v t mang tin (như băng t , ĩa t , CD ) ã ghi âm, ghi hình, d li u ho c ph n m m máy tính ư c s n xu t ph c v nhi u i tư ng s d ng ho c mua/bán thông thư ng (tr lo i ch a b n g c ư c s n xu t theo yêu c u riêng); Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu qua phương th c thương m i i n t . i u 7: Nh ng hàng hoá không ư c tính trong th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu Vi t Nam mà ư c th ng kê riêng: Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các c a hàng mi n thu ; Hàng hoá kinh doanh theo phương th c chuy n khNu (mua c a m t nư c, sau ó bán cho m t nư c khác, không làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam ho c ch làm th t c g i vào kho ngo i quan c a Vi t Nam); hàng hoá quá c nh qua lãnh th Vi t Nam; Hàng hoá qu n lý t m th i thông qua th t c h i quan t m nh p tái xu t ho c t m xu t tái nh p như: hàng hoá tham d tri n lãm, h i ch , m u chào hàng, d ng c , súc v t ph c v các chuy n bi u di n xi c, ngh thu t, thi u th thao sau ó l i tái xu t ho c tái nh p; Hàng hoá cho thuê ho c i thuê dư i m t năm; Hàng hoá c a Chính ph g i cho các oàn ngo i giao, các i s quán;
  5. Vàng ti n t : vàng thu c giao d ch c a các ngân hàng ho c cơ quan ti n t ho t ng t i Vi t Nam xu t khNu, nh p khNu cho m c ích d tr , cân i ti n t (có mã s HS là 710820); Ti n xu, ti n gi y và ti n séc ã phát hành và ang trong khâu lưu thông; i u 8: Th i i m th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu là th i i m cơ quan H i quan ch p nh n ăng ký h sơ h i quan. Trong nh ng trư ng h p c bi t th i i m th ng kê khác v i th i i m này s ư c quy nh riêng. Th i gian quy nh trong th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu tính theo năm dương l ch. i u 9: Phân lo i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong th ng kê: Mã s hàng hoá trong th ng kê h i quan ư c s d ng theo Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam. i u 10: Tr giá th ng kê: Xác nh tr giá: tr giá s d ng th ng kê là tr giá c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu do ngư i khai báo khai trên t khai h i quan t i th i i m ư c cơ quan h i quan ch p nh n ăng ký. Lo i giá s d ng trong th ng kê: - Tr giá hàng hoá xu t khNu ư c tính theo giá FOB ho c giá giao hàng t i biên gi i c a Vi t Nam; - Tr giá hàng hoá nh p khNu tính theo giá CIF ho c giá khi nh n hàng hoá t i biên gi i Vi t Nam . - N u h p ng thương m i áp d ng i u ki n giao hàng khác v i i u ki n xu t khNu FOB, nh p khNu CIF thì c n s d ng các ch ng t như h p ng v n t i, b o hi m, tính toán và qui v giá theo i u ki n FOB, CIF. Tr giá hàng hoá cho các lo i hình c thù như: - Hàng hoá gia công, ch bi n, l p ráp: tính y tr giá hàng hoá là nguyên li u trư c khi gia công, ch bi n, l p ráp và toàn b tr giá thành phNm hoàn tr sau gia công, ch bi n l p ráp. - Hàng hoá làm th t c h i quan ăng ký t khai 1 l n: khi thanh kho n t khai thì i u ch nh tr giá theo tr giá th c thanh toán. i u 11: ng ti n s d ng trong th ng kê:
  6. ng ti n dùng trong th ng kê h i quan v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam là ng ôla M . T giá qui i gi a các ngo i t khác sang ôla M th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i th i i m xu t khNu, nh p khNu hàng hoá. i u 12: ơn v tính: ơn v tính s d ng trong th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam. i u 13: Nư c i tác trong th ng kê: Nư c xu t khNu: là nư c cu i cùng hàng hoá c a Vi t Nam ư c xu t khNu n, không tính nư c mà hàng hoá trung chuy n. Nư c nh p khNu: là nư c mà t nư c ó hàng hoá ư c chuy n n Vi t Nam, không tính nư c mà hàng hoá ư c trung chuy n qua. Nư c xu t x : th ng kê theo nư c xu t x tuân th các quy nh và quy t c xu t x hàng hoá c a Vi t Nam. Mã nư c xu t khNu, nư c nh p khNu và nư c xu t x tuân th theo h th ng mã tiêu chuNn qu c t ISO . Chương 3: QUY NNH V THU TH P, I U TRA VÀ BÁO CÁO TH NG KÊ i u 14: Quy nh v vi c thu th p thông tin th ng kê: Vi c thu th p thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c t ch c th c hi n t c p Chi c c H i quan, c p C c H i quan và T ng c c H i quan. C p Chi c c H i quan th c hi n thu th p, c p nh t s li u v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ngay sau khi ch p nh n ăng kí t khai h i quan. C p C c H i quan ch u trách nhi m ki m tra, t ng h p thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t các Chi c c H i quan tr c thu c và truy n v T ng 0c c H i quan. T ng c c H i quan th c hi n vi c x lý, t ng h p, lưu tr , phân tích thông tin th ng kê ư c truy n lên t các C c H i quan t nh, thành ph và thông tin t các ngu n khác. T ng c c H i quan quy nh c th th i h n thu th p, ch báo cáo thông tin th ng kê c a ngành H i quan. i u15: i u tra th ng kê h i quan:
  7. Trong nh ng trư ng h p c n thi t, T ng c c H i quan quy t nh i u tra th ng kê i v i các t ch c, cá nhân có ho t ng xu t khNu, nh p khNu hàng hoá. Các t ch c, cá nhân trong ph m vi i u tra th ng kê ph i th c hi n y trách nhi m c a mình. Vi c i u tra th ng kê ư c ti n hành úng phương pháp chuyên môn nghi p v c a i u tra th ng kê do cơ quan th ng kê nhà nư c quy nh. i u 16: Báo cáo th ng kê h i quan: Th c hi n ch báo cáo th ng kê là yêu c u b t bu c i v i các c p H i quan t Chi c c H i quan n C c H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan. T ng c c H i quan ch u trách nhi m ban hành quy nh h th ng các m u bi u báo cáo th ng kê v hàng hoá xu t nh p khNu thu th p thông tin th ng kê i v i nh ng ch tiêu th ng kê qu c gia và các ch tiêu th ng kê b sung m b o th ng nh t v n i dung, th th c và th i gian báo cáo. Th trư ng các ơn v trong ngành H i quan, các t ch c, cá nhân l p và ký duy t các báo cáo th ng kê ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, y , trung th c, k p th i c a nh ng thông tin th ng kê thu c ph m vi ch c năng nhi m v c a mình. Chương 4: QUI NNH V LƯU GI VÀ CUNG C P THÔNG TIN TH NG KÊ i u 17: T ng c c H i quan có trách nhi m u tư, qu n lý kho d li u qu c gia v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trên cơ s t ng bư c ng d ng công ngh tin h c hi n i, tích h p các thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu dư i d ng i n t m b o thu n ti n cho lưu tr , khai thác và cung c p thông tin th ng kê. i u 18: Th i h n lưu gi các báo cáo th ng kê và kho d li u qu c gia v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t. i u 19: T ng c c H i quan có trách nhi m báo cáo Chính ph tình hình xu t khNu, nh p khNu v hàng hoá c a Vi t Nam, cung c p các thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu cho cơ quan th ng kê nhà nư c, các B , Ngành và các i tư ng s d ng thông tin khác theo úng quy nh c a pháp lu t. Vi c cung c p thông tin cho các t ch c nư c ngoài s th c hi n theo quy nh riêng. Các C c H i quan t nh, thành ph ư c cung c p nh ng thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c ph m vi a bàn ph trách cho cơ quan th ng kê t nh, thành ph và các cơ quan Nhà nư c khác óng t i a phương. Khi cung c p ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a nh ng thông tin ó theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC ƠN VN , CÁ NHÂN TRONG VI C T CH C TH C HI N CÔNG TÁC TH NG KÊ i u 20: ThNm quy n và trách nhi m c a t ng c p th ng kê:
  8. 1. T ng c c H i quan: - T ch c, xây d ng quy trình chuNn b thông tin th ng kê, hư ng d n và ki m tra các ơn v trong ngành H i quan th c hi n vi c thu th p, x lý, qu n lý, báo cáo thông tin Th ng kê nhà nư c v H i quan; - T ch c, qu n lý, v n hành cơ s d li u qu c gia v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; - Th c hi n công tác x lý, phân tích, d báo, cung c p thông tin th ng kê v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu cho các ơn v trong và ngoài ngành theo quy nh c a pháp lu t; - Ban hành quy nh v h th ng bi u m u báo cáo th ng kê nhà nư c v h i quan; - T ch c và th c hi n i u tra th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và các cu c i u tra th ng kê khác theo s phân công c a B trư ng B Tài chính; - Báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Chính ph , các B , Ngành theo quy nh v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. - Ban hành Niên giám Th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam. - Tham gia ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c làm công tác th ng kê H i quan. 2. C c H i quan t nh, thành ph : - T ch c th c hi n công tác th ng kê trong ph m vi a bàn ph trách, m b o các i u ki n cơ s v t ch t k thu t và cán b nghi p v c n thi t ch th ng kê ư c ch p hành y ; - Ch u trách nhi m trư c T ng c c H i quan v vi c t ch c th c hi n công tác th ng kê và các quy nh v ch th ng kê trong ph m vi qu n lý; - Ch o, hư ng d n, ki m tra công tác th ng kê t i các Chi c c H i quan; - T ch c thu th p, ki m tra s li u th ng kê hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t các Chi c c H i quan tr c thu c; - Th c hi n công tác báo cáo th ng kê thư ng xuyên và nh kỳ v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo quy nh. 3. Chi c c H i quan c a khNu và tương ương: - m b o và t o i u ki n cho ơn v ch p hành y , th c hi n thu n l i ch th ng kê theo quy nh; - T ch c tri n khai c p nh t s li u c a t khai h i quan ngay t khâu u tiên trong quy trình nghi p v h i quan, v i y các ch tiêu trong t khai;
  9. - Th c hi n công tác báo cáo th ng kê thư ng xuyên và nh kỳ v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo quy nh. i u 21: Công ch c h i quan làm công tác th ng kê ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v th ng kê và có trách nhi m tuân th nh ng qui nh trong lĩnh v c th ng kê. i u 22: Các t ch c và cá nhân có liên quan có trách nhi m khai báo, cung c p thông tin y , chính xác, k p th i i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ph c v công tác th ng kê và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin cung c p. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 23: ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác th ng kê nhà nư c v H i quan và th c hi n t t Quy ch này ư c xét khen thư ng hàng năm theo ch chung c a Nhà nư c. i u 24:. ơn v , cá nhân nào vi ph m các quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t, n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 25: T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch o các ơn v thu c, tr c thu c t ch c nghiên c u, h c t p và tri n khai th c hi n nghiêm ch nh Quy ch này t i các ơn v , cá nhân có liên quan. i u 26: nh kỳ sáu tháng và hàng năm, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ánh giá sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Quy ch này và g i báo cáo k t qu v T ng c c H i quan (qua C c Công ngh thông tin và Th ng kê H i quan) báo cáo lãnh o T ng c c H i quan và B Tài chính. i u 27: Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có i m nào vư ng m c ho c không còn phù h p v i th c t thì Th trư ng các ơn v và cá nhân g i ý ki n v T ng c c H i quan (qua C c Công ngh thông tin và Th ng kê H i quan) và Văn phòng B Tài chính xem xét, ki n ngh , s a i cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản