intTypePromotion=1

Quyết định 124/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
127
lượt xem
10
download

Quyết định 124/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 124/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 124/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Sè 124/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 Quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh  ®èi víi ho¹t ®éng sù nghiÖp truyÒn h×nh cña  §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam giai ®o¹n 2005 ­ 2007 THñ T¦íNG CHÝNH PHñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16   th¸ng 12 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/2003/N§­CP ngµy 20 th¸ng 8 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ Quy   ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ   sù nghiÖp cã thu; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc   §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   ho¹t  ®éng sù  nghiÖp truyÒn h×nh cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  giai ®o¹n 2005 ­ 2007. §i Ò u   2.   ViÖc   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi  ho¹t  ®éng sù  nghiÖp truyÒn h×nh cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt  Nam theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c môc  ®Ých, yªu cÇu sau ®©y: 1. Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô  chÝnh trÞ  cña §µi TruyÒn   h×nh ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng, c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng,  qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh phÝ  ho¹t  ®éng nh»m n©ng cao hiÖu  qu¶, chÊt lîng c«ng t¸c; thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l∙ng  phÝ   ®Ó   t¹o   ®iÒu   kiÖn   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   ngµnh,   t¨ng   thu  nhËp,   c¶i   thiÖn   ®êi   sèng   cña   c¸n   bé,   viªn   chøc   vµ   g¾n  tr¸ch   nhiÖm   víi   lîi   Ých   cña   c¸n   bé,   viªn   chøc   cña   §µi  TruyÒn h×nh ViÖt Nam trong ho¹t ®éng nghiÖp vô. 3. Thóc ®Èy viÖc tæ chøc, s¾p xÕp c«ng viÖc khoa häc,   tæ chøc bé  m¸y tinh gän, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña 
  2. 2 bé  m¸y trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn giao. 4.  Thùc hiÖn   ®óng  c¸c quy   ®Þnh  cña LuËt  B¸o chÝ  vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ. 5.   Thùc   hiÖn   c«ng   khai,   d©n   chñ   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. §i Ò u  3.  VÒ sö dông biªn chÕ, lao ®éng. 1. §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc chñ   ®éng sö  dông sè  lîng biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; s¾p xÕp vµ qu¶n  lý   lao   ®éng   phï   hîp   víi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   theo   Ph¸p  lÖnh C¸n bé, c«ng chøc vµ  Ph¸p lÖnh Söa  ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; thùc hiÖn tinh  gi¶n biªn chÕ theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc. 2. §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc tuyÓn dông, thuª mín  lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt Lao  ®éng vµ  phï  hîp  víi   kh¶   n¨ng   tµi   chÝnh   cña   §µi,   b¶o   ®¶m   b×nh   ®¼ng   vÒ  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña ngêi lao  ®éng, hoµn thµnh tèt  nhiÖm vô ®îc giao. §i Ò u  4.  VÒ chÕ ®é tµi chÝnh.  1. Nguån tµi chÝnh: a) Nguån thu tõ  ho¹t  ®éng qu¶ng c¸o vµ  dÞch vô  kh¸c  sau khi nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). b)  Nguån  kinh phÝ  tµi trî  cña c¸c  tæ chøc,  c¸ nh©n  trong vµ ngoµi níc, nguån kinh phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt. 2. Néi dung chi: Chi   ho¹t   ®éng   sù   nghiÖp   truyÒn   h×nh,   bao   gåm:   chi   thùc hiÖn nhiÖm vô  chÝnh trÞ   ®îc Nhµ  níc giao; chi ho¹t  ®éng   qu¶ng   c¸o,   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   kh¸c;   c¸c   kho¶n   chi  kh¸c   cã   liªn   quan   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.   §µi   TruyÒn  h×nh ViÖt Nam  ®îc chñ   ®éng bè  trÝ  kinh phÝ  cho c¸c nhiÖm  vô  chi trong ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña §µi TruyÒn h×nh  ViÖt Nam  ®îc quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  1 §iÒu  nµy. §µi TruyÒn  h×nh   ViÖt   Nam   ®îc   h¹ch   to¸n   vµo   chi   phÝ   ho¹t   ®éng   sù  nghiÖp truyÒn h×nh c¸c néi dung chi nh sau: ­ Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l¬ng vµ c¸c kho¶n  cã tÝnh chÊt l¬ng. ­   C¸c   kho¶n   chi   nghiÖp   vô   phôc   vô   c«ng   t¸c   chuyªn  m«n.  ­ Mua s¾m vËt t, hµng ho¸, söa ch÷a thêng xuyªn, söa  ch÷a lín tµi s¶n, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c.
  3. 3 ­   TrÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   sö   dông   vµo   ho¹t  ®éng   sù   nghiÖp   truyÒn  h×nh   cña   §µi.   Møc   trÝch  khÊu   hao   theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh ¸p dông  ®èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cã thu. ­ C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã).     3. TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü:  a) Hµng n¨m c¨n cø kÕt qu¶ ho¹t  ®éng tµi chÝnh, sau  khi trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ, thùc hiÖn nghÜa vô  nép  thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c theo quy ®Þnh; phÇn chªnh   lÖch thu lín h¬n chi §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc trÝch  lËp c¸c quü nh sau: ­ Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp. ­ Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp.  ­ Quü khen thëng vµ Quü phóc lîi.  Møc   trÝch   lËp   c¸c   quü   do   Tæng   gi¸m   ®èc   §µi   TruyÒn   h×nh ViÖt Nam quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së  b¶o  ®¶m møc kinh phÝ  thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn ho¹t  ®éng sù  nghiÖp truyÒn  h×nh cña §µi vµ  thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng  ®oµn  ®¬n vÞ.  Trong  ®ã  møc trÝch 2 quü  khen thëng vµ  phóc lîi tèi  ®a  kh«ng qu¸ 03 th¸ng tiÒn l¬ng, thu nhËp thùc tÕ  b×nh qu©n  trong n¨m.  b) §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc sö  dông c¸c quü  theo  quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu. Trong  ®ã  bao gåm chi  ®Çu t  x©y  dùng c¬ së vËt chÊt ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B vµ nhãm C.  Sè kinh phÝ trªn, nÕu kh«ng sö dông hÕt trong n¨m ® îc  chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. 4.   Ngoµi   nguån   kinh   phÝ   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh  theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   4   QuyÕt   ®Þnh   nµy,   §µi  TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp kinh phÝ  ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc sau: a) Chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp trung cña Nhµ níc (c¸c  dù ¸n nhãm A). b) Chi ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. c) Chi nghiªn cøu khoa häc ch¬ng tr×nh cÊp nhµ níc. d) Chi  ®µo t¹o theo ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch cña Nhµ  n­ íc. ViÖc   lËp   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   chÊp   hµnh   ng©n  s¸ch nhµ  níc, quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc…  ®èi víi c¸c  kho¶n  kinh  phÝ  nªu t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt hiÖn hµnh cã liªn quan.  
  4. 4 § i Ò u   5.   §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc vËn dông quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng, thu nhËp  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®Ó  x¸c  ®Þnh viÖc chi tr¶ tiÒn l­ ¬ng, tiÒn c«ng vµ  thu nhËp cho c¸n bé, viªn chøc (kÓ  c¶  sè lao ®éng theo hîp ®ång) cña §µi. §i Ò u   6.   §µi   TruyÒn   h×nh   ViÖt   Nam   cã   tr¸ch   nhiÖm  x©y dùng vµ  tæ chøc thùc hiÖn hÖ  thèng  ®Þnh møc, quy chÕ  chi tiªu néi bé phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña §µi vµ   c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc, trong ph¹m vi nguån tµi chÝnh  cña §µi TruyÒn  h×nh ViÖt Nam theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1  §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   7.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   chñ  tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   híng   dÉn   thùc  hiÖn   qu¶n   lý   tiÒn   l¬ng   vµ   thu   nhËp   ®èi   víi   §µi   TruyÒn  h×nh ViÖt Nam. §i Ò u   8.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c  quy  ®Þnh  t¹i  QuyÕt  ®Þnh nµy   ®îc ¸p dông  tõ  n¨m  ng©n s¸ch 2005 ®Õn hÕt n¨m 2007.  §i Ò u   9.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   trëng   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  trëng Bé  Néi vô, Bé  trëng Bé  Lao  ®éng  ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Bé  trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin,  Tæng gi¸m  ®èc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ  Thñ  trëng c¸c  c¬   quan   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2