Quyết định 1246/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định 1246/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1246/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1246/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc sè 1246/2005/Q§­NHNN ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ møc l∙i suÊt c¬ b¶n b»ng §ång ViÖt Nam thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997; LuËt   söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt   Nam n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   n¨m  1997;   LuËt   söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m   2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Nay c«ng bè  møc l∙i suÊt c¬  b¶n b»ng §ång ViÖt  Nam lµ 0,65%/th¸ng (7,80%/n¨m). §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01   th¸ng 9 n¨m 2005 vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  1103/Q§­NHNN ngµy  28  th¸ng  7  n¨m 2005  cña Thèng   ®èc  Ng©n  hµng Nhµ  níc  vÒ  l∙i  suÊt c¬ b¶n b»ng §ång ViÖt Nam. §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc chi  nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Héi  ®ång qu¶n  trÞ   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.         
Đồng bộ tài khoản