Quyết định 1247/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định 1247/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1247/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi xuất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi xuất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1247/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N Sè  1247/2001/Q§­N H N N   g µ y  28 th¸ng 09  m  2001  n n¨ C « n g  b è  l∙i u Ê t  ¬   ¶ n  lµ m  c ¬  s ë   h o  t æ   h ø c   Ý n  ô n g    s cb c c t d Ê n  ® Þ n h  l∙i u Ê t c h o  vay  » n g  § å n g  Vi Ö t N a m    s b ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   øc  Öt Nam   µ  Ët c¸c tæ    cø    h Nh N Vi   v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé. ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 03/VPCP­KTTH   ngµy  15/1/2001 vÒ   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬    vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ång  ÖtNam; § Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Nay c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ ®å Vi   ®è v   h l  0,60%/th¸ng. §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  01/10/2001 vµ    thay   thÕ quy  nh  Ò   ®Þ v møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  ¹  Òu    i ti §i 1, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1078/2001/ Q§­NHNN   µy  ng 27/8/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  bè    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho    Tæ chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho    td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  ång  ÖtNam   i víi § Vi   ®è     kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản