Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc 1247/2005/q®­nhnn ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt tiÒn göi tèi ®a b»ng §«la Mü cña ph¸p nh©n t¹i tæ chøc tÝn dông thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997; LuËt   söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt   Nam n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   n¨m  1997;   LuËt   Söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m   2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh  sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Quy  ®Þnh møc l∙i suÊt tiÒn göi b»ng §«la Mü  cña  ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông sau: ­ TiÒn göi kh«ng ký h¹n tèi ®a lµ: 0,5%/n¨m. ­ TiÒn göi cã kú h¹n ®Õn 6 th¸ng tèi ®a lµ: 1,2%/n¨m. ­ TiÒn göi cã kú  h¹n trªn 6 th¸ng tèi ®a lµ :1,5%/n¨m. Ph¸p nh©n nªu t¹i §iÒu nµy bao gåm: Tæ chøc kinh tÕ, trõ   c¸c  tæ chøc  tÝn dông;  c¬   quan nhµ  níc;   ®¬n vÞ   vò  trang;  tæ  chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi; tæ chøc x∙ héi; tæ  chøc x∙ héi nghÒ nghiÖp; quü x∙ héi; quü tõ thiÖn; c¸c tæ chøc  kh¸c cã  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 94 Bé LuËt D©n sù; c¸c  ph¸p nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01   th¸ng  9 n¨m  2005  vµ  thay  thÕ  QuyÕt   ®Þnh  sè  272/2005/Q§­NHNN   ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt tiÒn göi tèi ®a b»ng §«la Mü cña ph¸p  nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông.
  2. §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc chi  nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Héi  ®ång qu¶n  trÞ   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.                     
Đồng bộ tài khoản