Quyết định 125/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 125/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 125/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 125/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  s è  125/2001/Q§­T T g   n g µ y  22 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  D a n h   ô c   vi m ® Þ a   µ n  kh uy Õ n  k h Ý c h   Ç u  t ® è i víi tØ n h  T © y  Ninh b ®   Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti     h Lu   tn      i   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  Òu  §i chØnh Danh  ôc  a   µn  m ®Þ b khuyÕn  Ých  u      kh ®Ç t ban hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam     ®Þ chiti     Lu   tn    i Vi   nh sau: ­ Chuy Ón  Êtc¶    Ön  éc tØnh  ©y    t   c¸c huy thu   T Ninh  õ Danh  ôc  (Danh  t  m B  m ôc   a   µn  ã  iÒu  Ön  ®Þ b c® ki kinh  Õ  x∙ héi khã  t ­      kh¨n) sang    Danh  ôc     m A (Danh  ôc  a  µn  ã  iÒu  Ön  m ®Þ b c ® ki kinh tÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n); ­ Bæ     sung  Þ    ©y  th x∙ T Ninh  µo  v Danh  ôc    m B (Danh  ôc  a   µn  ã  m ®Þ b c ®iÒu  Ön  ki kinh tÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n). §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 5    t  ngµy  ý. k Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh  ã  c tr¸chnhiÖm       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản