intTypePromotion=1

Quyết định 125/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 125/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 125/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 125/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 125/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Phó Yªn thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   Danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Phó Yªn, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh Phó Yªn nh sau: 1. ChuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh   viªn (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty Qu¶n lý ®êng bé Phó Yªn. ­ C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ c«ng tr×nh ®« thÞ. ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc Phó Yªn. 2. Cæ phÇn hãa (thùc hiÖn trong n¨m 2006): a)   C«ng   ty   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   Nhµ   níc   n¾m   gi÷  trªn 50% vèn ®iÒu lÖ ­ C«ng ty In tæng hîp. b)  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  khi b¸n  cæ phiÕu  lÇn ®Çu, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn thÊp nhÊt 51% ­ C«ng ty VËt t tæng hîp Phó Yªn. c) C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ  phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn ­ C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu c«ng nghiÖp. ­ C«ng ty Th¬ng m¹i miÒn nói. 3. S¸p nhËp (thùc hiÖn trong n¨m 2005):
  2. 2 ­  S¸p nhËp C«ng ty DÞch vô  vµ  Khai th¸c h¹  tÇng c¸c  khu c«ng nghiÖp  vµo C«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn khu c«ng  nghiÖp. §i Ò u   2.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Phó  Yªn chØ  ®¹o   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc  thuéc theo QuyÕt  ®Þnh sè  11/Q§­TTg ngµy 02 th¸ng 01 n¨m   2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng  thÓ  s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh Phó  Yªn giai  ®o¹n 2003 ­ 2005 vµ  QuyÕt  ®Þnh nµy. §i Ò u   3.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Phó  Yªn vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2