intTypePromotion=1

Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
105
lượt xem
6
download

Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- ------------------- S : 1262/Q -L TBXH Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CHU N BN U TƯ TRUNG TÂM PH C H I CH C NĂNG TR TÀN T T TH Y AN B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét T trình s 144/TTr/TTTA ngày 04/9/2009 c a Giám c Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An v vi c ngh phê duy t ch trương u tư xây d ng cơ s h t ng cho Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Cho phép chuNn b u tư Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An v i nh ng n i dung sau: 1. Tên d án: Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An. 2. a i m: Xã Th y An, huy n Ba Vì, thành ph Hà N i. 3. Nhi m v c a Ch u tư trong giai o n chuNn b u tư: - L p nhi m v thi t k cung c p cho tư v n l p d án u tư; - L p và trình B phê duy t k ho ch u th u chuNn b u tư d án, t ch c l a ch n nhà th u theo k ho ch u th u ư c duy t; - Hoàn ch nh th t c trình B quy t nh u tư theo quy nh hi n hành. 4. Ngu n v n u tư: Ngân sách nhà nư c.
  2. i u 2. Giao Giám c Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An làm Ch u tư d án và ch u trách nhi m chuNn b u tư d án theo các n i dung ã ư c phê duy t i u 1 và theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B KH T; - B Tài chính; - Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i; - Lưu V KHTC, VT. Nguy n Tr ng àm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản